Borsod - Miskolci Értesítő, 1873 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-02 / 1. szám

Miskolcz, január 2. 1873. 1-ső szám. Hetedik évfolyam. BORSOD wmmmmi Éaniim Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: BEIOTATÁSI DÍJ: Helyben és vidékre : Rendkivülileg: Elülegesen fizetendő : Bélyegdij: Fél évre . . . 2 frt — kr. Negyed évre . . 1 frt 20 kr. 50 szóig ......................50 kr. minden hirdetéstől 30kr,melyek Egész évre . . 4 „ — „ Nyílt tér sorja. . 20 kr. 50-től 100-iff . 1 frt. — „ a kiadó-hivatalhoz intézendők. A M Előfizetési felhívás! B ® 1 8 ® i ti 1873. 7-ik évfolyamára. Lapunk előfizetési ára marad a régi, daczára a papiros, a nyomdai munka fiér rop­pant emelkedésének, mely miatt jövőre csaknem minden lap kénytelen volt drágább árakat szabni. Előfizetési ár. Házhoz hordva vagy postán küldve félévre egész évre V. évre 5? >5 2 frt. 4 >> 1 „ 20 kr. 1 r*. s / *7 7 7"/* i ' 7 7, j. '1. 1 7 7 7 ‘77 !••/*. .j. ' 7. . 7 Aíidotlil Vtijtüü őouJIZELui liiitit n- ii utfiiytiiiv /ictijuv vUvuttn 7 rljuuo 11 frt­fogad a „Borsod“ kiadó hivatala (tudakozó-hitózd.) Megyei hivatalos közlemények. Vázlatos áttekintése a Borsodmegye te­rületén uralgó cholera járványnak. Nálunk a legelső cholera eset f. évi no­vember 14-én mutatkozott, s e szerint ezt a napot vehetjük a járvány kiütése napjául. Nov. 14-tőldecz 24-ig összesen 20 köz­ségben mutatkozott; még pedig a keletkezés sora szerint ezen rendben: Miskolcz, M.-Kö­vesd , S.-Szentpéter, Bábolna, Foga, Ede- lény , Arnóth, Szendrő , S.-Szöged, S.-Őrös, S.-Vámos, Ónod, Szederkény, T.-Keszi, Ároktő, B.-Bőcs, Szendrő-Lád, T.-Dorog- ma, Alsó-Ábrány, Nyomáron, és a D. Győ­ri uj vasgyár telepen. Legnagyobb kiterjedésben lépett fel ez ideig Bábolnán, — hol 132 re; M.-Köves- den , hol 50-re; Edeléryben , hol 35-re rú­gott a megbetegültek száma. Több községben a mint felütötte fejét s egy vagy két megbetegülés történt, azzal vé­get is ért, a megbetegűlési esetek nem is­métlődvén, igy Pogán, S.-Örösön, Ároktőn, 1- 1 eset. S.-Szögeden, Szederkényben, Alsó- Ábrányban , Szendrő-Lddon 2—2 eset volt; s azolta uj megbetegülés nem történt. A beérkezett rovatos kimutatások sze­rint, a járvány első fellépésétől deczember 24-ig: megbetegült összesen 290 egyén ; ebből felgyógyult . . 145 meghalt ... 94 ápolás alatt van . 51 Kelt Miskolczon , 1872. decz. 25 én. Dr. Bódogh Albert, t. Borsodmegye főorvosa Néhány szó IViískoIcz város érdemes pol­gáraihoz! A midőn a fcnnlebbi áttekintést, a t. közönség tudomására juttatom, legalkal­masabb helynek és időnek tartom, Mis­kolcz város érdemes polgáraihoz is in­tézni itt egy pár szót. Alkalmat szolgáltat erre azon kö­rülmény, Hogy a midőn f. bő 21-én a Miskolcz városi cHolora-ügyi bizottság ülésében, az u, n. albizottságok, szer­vezkedésükről lellek jelentést, ezen je­lentések nem csak fényes, — de még valamennyire kielégítő eredményről sem beszéllek; söU a midőn kitűnt hogy a tizenegy albizottság közzöl csupán keltő szervezkedett, s a többiről a jelentés vagy úgy hangzott, hogy a jövő ülésre fog szervezkedni, vagy pedig egészen elszomorító tanúbizonyságot szolgáltatott ahoz, hogy polgártársaink egy része mily lanyhán, minő közönynyel tekinti ezt az egész intézkedést, vagy épen hibás fel­fogás miatt egyenesen megvonja attól buzgóságát, közreműködését. Ezúttal az egyes esetek és nevek felemhlését nem tartom szükségesnek, e sorok czélja javilni, — nem piritni. — Valamint azt sem tartom szükségesnek hogy az ily eljárás veszélyes — az ily felfogás helytelen voltát bizonyítgassam, Miskolcz város polgárainak az értelmi felvilágosodás oly fokán kell állani, hogy egy ujj mutatással elég őket fieyelmez­telni a veszedelemre, és ők megtudják érteni helyzetüket, s fel tudják fogni ab­ból folyó kötelességüket. A cholera már eddigelé is elég ál­dozatot ragadt el hazánkból, megyénkből, városunkból, arra hogy a legcsökönyö­sebb természetek is ébredjenek tettre, és vigyázatra. A bizottságok már az egész megyé­ben szervezve, sőtt egyes helyeken pél­dás, valódi katonai fegyelem alatt van­nak ; — csupán Miskolcz város maradna hátra, s csupán e város érdemes polgá­rai mulasztanák oly kötelesség teljesíté­sét, a melyet tölök nem csak embertársai, de családjuk, saját maguk legfontosabb érdekei követelnek. Az ily általános veszedelemnek csak általános igyekezettel, egyetértéssel, — s csak ha mb'den ember serényen teljesí­ti kötelességét, lehet gátat vetni. Miskolcz város érdemes polgárai bi­zonyára nem] lesznek utolsók, a midőn arról van szó, hogy egy nagy veszede­lem idején, annak elhárításában egy ál­talános érdekű , nagy feladat legyen meg­oldva, mely mindenikünk áldozatkészsé­gét, jó igyekezetét teszi szükségessé. Mentse meg az ég városunkat a ve­szedelemtől. Boldog uj esztendőt. Miskolcz, 1872. decz. 24-én. A Miskolcz városi choleraügyi bizottság meg­bízásából : Dr. Bódogh Albert. Régészeti és történeti levelek megyénkről. I. (Miről fognak szólani ez évi leveleim ? — Borsod a török világban. Mire leszek főíi- gyelemmel. Munkatársaimnak.) Ha a t. szerkesztő becses lapjában vendégszeretöleg helyet ad soraimnak, régészeti és történeti leveleim azt ez évben is föl fogják keresni. Ami ezen harmadik évi közlemények tartalmát illeti, arról némi tájékozásai a következőket kívánom elmondani. A régiségi dolgokat minden szoro­sabb rendszer és kiszámított egymásután nélkül fogom ismertetni és elősorolni, amint esetleg tudomásomra jönnek. E szakot azért is nem szabad mellőznöm, hogy néinikép irati lag pótoljam egy megyei központi régiségi mú­zeum mélyen érzett hiányát, mert saj­nos! jobbjainknak a közügyek körül lett

Next

/
Thumbnails
Contents