Borsod - Miskolci Értesítő, 1878 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1878-01-03 / 1. szám

Miskolcz, 1878. január 3. 1-ső szám, Tizenkettedik évfolyam. BORSOD. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú heti lap és Borsodmegye hivatalos közlönye. ELŐFIZET] Helyben és vidékre : Fél évre...................2 ft. — kr. Egész évre . . . 4 „ — „ Sfeí ÁEAK: Rendkivülileg : Negyed évre . . 1 ft. 20 kr. Nyilt-tér sorja . . 2'> t-r BElüTA'l Elölegesen fizetendő : 50 szóig ..... 50 kr. 50-től 100-ig . . 1 ft. — ASI DÍJ: Bélyegdij: minden hirdetéstől 30 kr, melyek a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési felhivás! mészetet s a történelmet tekintve, ezen óhaj mint ábránd tűnik föl, s aligha létesül egy­Midőn lapunk tizenegygyedik évi folyamát befejezzük, jövőre nézve nagy- szavu ígéreteket nem teszünk, hanem utalunk mindenkit arra, hogy lapunk eddigi számait átnézvén, ki-ki meggyőződést szerezzen arról, hogy mennyiben igyekeztünk mindazt meg­tenni, mi megyénk s városunk közérdekét előmozdítja. Igyekeztünk s igyekezni fogunk a közmivelódés, gazdászat, borászat és gjü- möícsészet köréből mindazzal megismertetni olvasóinkat, mi saját magunk s a közjó elő­mozdítására üdvös és czélszerü volt. Valamint eddig nem kerülték el figyelmünket a világi nagy események, úgy ezentúl is kivonatosan hűképét fogjuk nyújtani egy-egy hét történetének. Lapunk tárczáját illetőleg, megvagyunk győződve, hogy az elég tartalmas, sok­szor igen tanulságos s sokszor mulattató volt, s hogy azt még érdekesbbé fogjuk tenni, erre nézve biztos Ígéretet tehetünk. Az ujdonsági rovat — vidéki lapoknak e legnehezebb, de egyszersmind legérdekesb része, — ezentúl is meghozandja mindazt, mi uj, mi nevezetes történt a városban ós me­gyében, s mindazt, mint a hogy egynémely dolgoknak történni kellene. Üzlet és hirdetményi rovata lapunknak, nap-nap mellett nagyobb terjedelmet vé- véu, — mit számos mellékleteink igazolnak — az üzlet embereinek csaknem nélkülöz- hetleír közegévé teszi lapunkat. Hivatkozva mindezekre, kérjük újabban is a t. érdek A szerkesztőség. {EL.$.f IZ,ET,ÉSI é§: Egész évre.....................................4 írt. Fél évre ..........................................2 frt. út közönség pártfogását. jegyei hivatalos közlemények. 518 83. szám. Magyar királyi belügyminiszter. Valamennyi törvényhatóságnak. Tudomás, miheztartás és közhírré tétel végett értesítem a törvényhatóságot, miszerint jövő 1878-ik évi január hó 1-től a belügyminisz­tériumtól külföldre szóló útlevelek uj alább rész­letesen leirt mintájú és szerkezetű űrlapokon fog­nak kiadatni. A külföldi útlevél űrlapok 16-od rétü füzet­ben kiállítva, fehér bel&ejü, barna borítékkal vannak ellátva. — A boríték ezinilapján van fekete nyomatban a magyar állam czimere, felül: útlevél külföldre, alul: passeport kez­dőbetűkkel és félkörben tartott felírásokkal. Az útlevél belső lapjai sárga, simított, bor­dás papíron 16 számozott oldalt tartalmaznak, melyeken az ország czimere ós útlevél kül­földre feliratok vonalzott dombor rajzban, djnyomatilag kék színnel vannak kitüntetve. Az aljnyomattal ellátott 16 oldal első bat oldala tartalmazza az útlevél szövegét magyar és franczia nyelven fekete nyomatban. A 16 oldalt tartalmazó bellapok nemzeti szinti selyem zsinórral vannak össztfiizve, mely­nek két vége hivatalos pecséttel, a boríték há- tulsó lapjának belső-oldalához van ragasztva. Az útlevelek kiállítása magán érdekben történvén, tekintettel a tetemes kiállítási költsé­gekre, jövő 1878-ik évi januar bó 1-től azon út­levelek után melyek napszámosoknak, munká­soknak. cselédeknek és iparossegédekDek szol­gáltainak ki, és 15 ktos bélyeggel láttatnak el, darabonként ezen felül a kiállításért 5 kr. fize­tendő, vagyis az ilynemű útltvéli ajánlatokhoz darabont int 15 kjros bélyeg és 5 tiajtzái kész­pénz, vagy pedig ba bélyeg nem mellékeltetik 20 krajezár készpénz csatolandó. A fentebbi osztályokhoz nem tartozik út­levelei ajánlataihoz 1 ftos bélyeg és 1 forint ki­állítási költség vagy ha 1 foiintos bélyeg nem mellékeltetik 2 frt. csatolandó. Az újin i itt áj u iit levelek kiadása jövő évi január hó 1-én megkezdetvén, mindazon útlevél ajánlatokhoz, melyek posta útján a belügymi­nisztériumhoz 1878-ik évi január 1-én érkeznek be, a jelen rendeletemben kitett dijak mellék­lendők. Budapesten, 1877-ik évi deczember bó 12 én. Tisza s. k. 4006. sz. ct, 18777 Ezen miniszteri rendelet köröztetés végett a t. szoigabiró uraknak s Miskolcz város t. pol­gármesterének, nemkülönben tudomás,és alkal­maz, odás végett az alispán! hivatal számára s a megyei jegyzőikar tagjainak is kiadatik. Miskolcz, 1877. decz. 28-án. Bay Bertalan, alispán. (Boldog uj-évet! Elismert igazság, miszerint a kereske­delem ipar- és gazdászat fejlődésére átalá- nos béke kívántatik; csak ennek védszár- nyai alatt testesülhet meg a szorgalom, az ipar, s áraszthatja áldásait a munkára. Vajha az emberiség fölemelkedhetnék az igazság ama színvonalára, hogy egymás jogait tiszteletben tartva, béke és nyugalom között iparkodnék saját boldogsága emelésére és megszilárdítására, imde az emberi ter­Az emberiség feladata a boldogulás. Valljuk meg őszintén, hogy e boldogulási vágynak legelsőben is azok szegték szár­nyait, kik a szellemnek sejtelmes vágyak utáni vonzalmát a képzelet régióiba emelték föl, s igy a szellemet az anyagi érdekekkel hozták ellentétbe. E homályos nyomasztó légben küzdött és küzd az emberiség. Föl- derül-e valahára a fölvilágosodás hajnala? A végtelen időt napok s évek egyes tételeivel számítja korlátolt elménk, hogy a múlandóságot a jövőtől elhatárolva, szá­mokban fejezze ki az életet, a századokat s ezredeket. A végtelenségben nem egyesek, de nemzetek, ezredek eseményei parányivá ol­vadnak el, mint egy csepp az oczeánban. Hat ábránd mérhetetlenek után kap­kodni, az enyészet kardja lebeg fölöttünk; de a természet isteni törvényei szerint új élet ébred nyomában, és halad minden az egye­temes törvények szabályai szerint. Az emberiség végczélja a boldogulás lévén, következik, miszerint ennek eléré­sére nemzetek úgymint egyesek szabadon működhessenek. A szabadság fogalmát az érzet s cse­lekmények nyilvánulásaiban találjuk, úgy hogy ezáltal a mások szabadsága meg ne sértessék. A szabad állam szabad intézményeiben fejük az ipar és szorgalom nagygyá és ha­talmassá. Hol a gondolat s a cselekmény szabad, ott az ész s az erő teremthet csak nagyot és dicsőt. Az idő halad és vissza nem hozható; szerencsés, ki jól fölhasználta, inig a mu­lasztást csak a jövőben pótolhatja. Nem tagadhatjuk, miszerint közgazdá­szai állapotunk fejlődése, a közelmúlt évti­zedek alatt, ha nem is óriás, de tekintélyes elóhaladást tett. Földmivelésünk nemcsak a kézimunka tökélyesbülásé, hanem a különféle gazdasági gépek alkalmazása áltál is nagy lendületet nyert. Nem elégedve meg a szokásos mun­káltatással, már a nép is belátta a vaseke szükségét, mely egyszerű eszköz kiterjed­tebb használata által is nagymérvű szapora- ságnak kell bekövetkezni. A föld mélyebb megmunkáltatásával még ki nem használt réteget emelünk föl, mintegy kárpótlásául a javításnak.

Next

/
Thumbnails
Contents