Brassói Lapok, 1936. június (42. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-01 / 125. szám

«u.n ui; *««-*.* Kttnyvtti?* ^UU\P£3T Fareneiok tur« 4 «Mor»** XLII. évfolyam 125. szám. Főszerkesztő: Szele Béla dt. Hétfő 1936. évi junius 1 ELŐFIZETÉSI ARAK: BefTSTdre.' Havonként 66 lej, Wrtesitésner 74 te), ugyanez Bragov-ban 70 íej. — Külföldre: negyedévenként J00 tej. Magyarországra: negyedévenként 12 pengő. — HIR­DETÉSEK dija hirdetési oldalon 5 lej, páros (bal) szövegoldalon 5.50 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 6 lej négyzetcentiméterenkérn. Hirdetési dijak előre fizetendők. Szerkesztőség és ki [ adóhivatal: Bragov, Str, Regele Carol 56—5S Telefonszámok: kiadóhivatal 82., szerkesztős ég 83. «1 Kulönvonatolc sazálWjátc a fővárosba a vasárnapi népgyulés falusi rés&tvevőit ^ Ifjabb aiba-suSiai felvonulás tihaUosziK a fővárosi töménáetnonstráció után? Marsolás a parasztállam felé írta: Kakassy Endre Dobrescu-Argest, (akinek bronzszobra a nemzeti parasztpárt központi székhá­zának tanácstermét díszíti) politikai el­lenfelei könnyedén leteriteíték. A fal­vak reménye azonban hamu alatti pa­rázsként élt tovább s elkövetkezett a vi­lágháború, amelynek testet és lelket át­alakító borzalmai között egy uj világ alakult ki, a lövészárkok világa. A régi panaszok és követelések ujult erővel tör­tek fel, mígnem királyi szó jött, mely egyenlő, általános, titkos választójogolí és agrárreformot Ígért. És a király be is váltotta szavát. Románia uj alkotmányt kapott, végrehajtották a földreformot s a panaszok ideig-óráig el is csendesed­tek. Tizenhét év telt e,l azóta s most azt látjuk, hogy a falvak felett ismét felhők tornyosulnak. Viharfelhők ezek, de egy­előre csak figyelmeztetnek. S figyelmez­tetésük annál komolyabb, mivel a köz­vetítő szerepet ezúttal nem apró elszige­telt csoportok, nem is puszta mellel kfi-. álló álmodozók, hanem viharokban ed­zett, nagytekintélyű politikusok töltik be, akik mögött szervezett párthadsereg sorakozik fel. Dobrescu-Argest, a román Achim Andrást, annakidején könnyű­szerrel félreállitották az útból, Miliala- chot azonban keményebb iából faragták s a népi rokonszenv mögötte morajló hullámai is sokkal nagyobb erővel ostro­molják a hatalom szikláit, mint régen, a parasztmozgalmak hőskorában. A kormányhatalom megszerzéséért folyik ez a harc, lényegét tekintve azon­ban nem lehet összehasonlítani az eddigi kormánybuktató küzdelmekkel. A külső­ségeket tekintve sok hasonlóság van ugyan a nemzeti parasztpárt 1926—27 és 28-iki kormánybuktató harca és jelenle­gi küzdelme között, de gyökereit tekint­ve mégis más ez a harc. Akkor az alkot­mányosság jegyében folyt a háború a tőkét és a tehetős városi polgárságot képviselő liberális párt s a legendás har­cok dicsfényétől övezett nemzeti és az általános választójog alkalmazásában, .valamint az agrárreform végrehajtásában csalódott földműves osztályt reprezentá­ló parasztpárt egyesüléséből származott nemzeti parasztpárt között. Alkotmá­nyosság. . . ez volt a varázsszó, amely százezreket tudott megmozgatni és fel­vonultatni a kormányhatalom ellen. Most Mihalache azt mondja; mi többet kívá­nunk az alkotmányosságnál, parasztálla­mot akarunk, mert igazságot akarunk! Igazságot a termelő osztályok s ezek kö­zött elsősorban az ország lakosságának 85 százalékát kéjtviselő és a terhek leg­nagyobbikát hordó földműves nép szá­mára. Az osztályok közötti egyensúlyo­zás mérlegét oda akarjuk adni a terme­lő rétegek kezébe, mert nem vagyunk hajlandók tűrni, hogy ennek a mérleg­nek a nyelvét továbbra is önkényesen szabályozzák. Mihalache kiállása tehát uj korszakát nyitja meg Románia jelenkori történeté­nek. A harc a politikai általánosságok mezejéről szociális területekre csúszott át és Mihalache érdeme főként abban áll, hogy küzdelmét nyíltan állja és nem vé­gez olyan kötéltánc miiveleteket, ame­lyekkel ideig-óráig sikereket lehet ngyan kiügyeskedni, de amik soha nem lehet­nek kiinduló pontjai komoly átalakulá­soknak,. Bucuresti, május Ti. A nemzeti parasztpárt vasárnapi fő­városi népgyiilésére tett előkészületeket befejezték. A vasúti vezérigazgatóság megállapította a befutó különvonatok ér­kezési sorrendjét. Már szombaton este elindulnak az első vonatok a Havasalföld különböző, távolabb fekvő pontjairól. A Romana-téreu, ahol a párt vezetői a felvonulást fogadják, óriási emelvénye­ket építettek és azokat tetővel is ellátták, hogy a párt vendégei esőiben is végignéz­hessék a méreteiben minden eddigi de­monstrációt meghaladó utcai felvonulást. A pártvezetőség számára külön paviliont emelteik, amelyre óriási fehér szalagot fe­szítettek ki. „A nemzeti parasztpári ha­vasalföldi szervezete*‘ felírással. Ezaíka- lommall vonulnak fel a fővárosban legelő­ször a nemrég létesített parasztgárdák, a A kormány és a nemzeti parasztpárt j közötti feszültség az utolsó 24 órában el- . érte tetőfokát. A nemzeti parasztpári végxehajtóbizottsága kiáltványának meg- cenzurázása és a chisinauá gyűlés enge­délyezésének megtagadása a végletekig elmérgesitette a helyzetet. Pénteken az es­ti órákban az a hir terjedt dl, hogy a Dreptatea szombaton ismét megjelenik. A bír nem bizonyult igaznak: a nemzeti paTasztpárt hivatalos lapja szombaton sem jelent meg s — amint illetékes he­lyen közük. — mindaddig nem fog meg­jelenni, amíg a kiáltványt teljes szöve­gében le nem közölheti. A pártvezetősé­geknek ez az intézkedése is mutatja a kormány és a nemzeti parasztpári közöt­ti feszültség fokát és a pártközi harcok­ban szinte példa nélkül álló komolyságát Újabb jelentésünk szerint a pártveze­tőség megtette a szükséges intézkedése­ket hogy a kiáltványt teljes szövegében megis­mertesse a gyűlésre felvonuló tömegek­kel. Figyelemreméltó az a legújabb ve­zetőségi határozat is, amely szerint a gyűlés ünnepélyességének kidomboritá- sa céljából, a Római Arénában csak Mihalache mond beszédet. Érdeme ez Mihalachenak, de hátrányá­ra is van. Ellenfelei, tudván miről van szó, alaposan kihasználják ezt n taktikai „hibát*. Nem véletlen, hogy a szélső jobboldali mozgalmak azóta duzzadtak fel s kezdenek politikai tényezőként számba jönni, amióta a nemzeti paraszt­párt elnöke a parasztáüam jegyében ki­bontotta zászlóját. Nem véletlen, hogy a nemzeti parasztpártnak újabb és újabb „vizsgákat“ kell letennie a népszerűség belpolitikai tantárgyából s az elért nagy sikerek dacára még mindig kétségbe vonják kormányképességét, mig a vele szemben álló horogkereszíes, vagy más szélsőséges alakulatok, noha a választó- tömegek törpe százalékát reprezentálják melyek arannyal hímzett zöld zászló alatt saját indulójuk hangjaira fognak el­lépni a nemzeti parasztpárt vezérkara elölt. Úgy hírlik, hogy a felvonulásban Dob- rescu Demeter hívei is résztvesznek, va­lamint a főváros más demokratikus szer­vezetei. így a Demokratikus Diákarcvo- nal is. A nemzeti parasztpárt ifjúsági szerve­zete a kék-került csoportjának élén vo­nul el. Illetékes helyen többezer ifjú rész­vételére számítanak. A rendezőség minden intézkedést meg­tett a gyűlés zavartalan lefolyásának biztosítására. Ezzel egyúdejilleg a rendé­szeti hatóságok is kiadták a szükséges utasításokat annak érdekében, hogy a gyűlés az előre megállapított keretek kö­zött menjen végbe. Említést érdemel továbbá, hogy az egész felvonulási útvonalon hangszórókat állí­tanak fel és azok utján fogják továbbí­tani az egyes szervezetek részére kiadott parancsokat. Az Adeverul úgy tudja, hogy a nem­zeti parasztpárt már azon a ponton van, hogy szükségesnek tartja revízió alá venni eddigi magatartását. A párt vezető politikusai között állandó tanácskozások folynak. Egyelőre azonban csak azt lehet tudni, hogy a kormánybuk­tató harc hevességét semmilyen vonatko­zásban nem fogják csökkenteni, sőt an­nak fokozására is számítani lehet. Miha­lache beszédét éppen ezért nagy várako­zás előzi meg, tekintve, hogy a nemzeti csupán, hangos szóval merik hirdetni, hogy a liberálisok után csak ők követ­kezhetnek. Furcsa helyzet ez, de teljesen érthető. Ellenszere pedig csak egy van: n töme­gek. Azoknak szervezettsége és megbíz­hatósága. És Mihalache államférfim ké­pességére vall, hogy annyi csalódás és ellenfeleinek annyi ravasz cselfogása után sem veszette el szem elől ezt az igazságot. Nem lehetett őt meggondolat­lan lépésbe belekergetni. Villámháritó- nak igyekezett megmaradni, de gondo­san meggyüjtöíte a népi elégedetlensé­geknek pártján átfutó elektoromosságát. Tartogatja ezt az energiát, mert nem forradalmat akar, hanem, mozgásba hoz­parasztpárt elnöke kétségtelenül választ fog adni mindazokra a kérdésekre, amik a kormány magatartásával kapcsolatban az utóbbi napokban felmerültek. MIÉRT NEM ENGEDÉLYEZTÉK A CHSINAUI NÉPGYÜLÉST? A belügyminisztérium szombaton hiva-< talos közleményt adott ki, amelyben meg- állapítja, hogy a Pan Hálippa által be- nyújtott gyüléskéa'vény viisszautasitásá- nak nem volt semminemű politikai hátterei A közlemény utal a napokban kiadott, a népgyiiiések korlátozásáról szóló álta­lános jellegű belügyminisztériumi rende­letre s rámutat arra, hogy a nemzeti ke­reszténypártiak élőbb nyújtották be gyü- léskérvényüket. Ezt a tényt hivatalosan is megállapították. Tekintve, hogy min dá­két párt ugyanazon napra kérte gyűlésé­nek engedélyezését, a hadtestparancsnok­ságnak e rendelet alapján meg kellett ta­gadnia a nemzeti parasztpárti gyűlés en­gedélyezését. A kommüniké végül közli, hogy Pan Plalippa engedélyt kért arra, hogy a gyűlést junius 21-én tarthassa! meg. | A KORMÁNY TAG TAIN AK KI­, sereiében Constantába UTAZIK AZ URALKODÓ AZ UJ EXPORTVÁGÓHID FELAVATÁS Sí ÜNNEPSÉGÉRE j A Constantái vágóhidat — amint mái előbb jelentettük —, vasárnap, májua( 31-én avatják fel. Az ünnepségen megje­lenik az uralkodó is, továbbá a kormán^ valamennyi tagja, Inculetz belügyminiszÁ tér kivételével, aki a nemzeti parasztpári ti felvonulásra való tekintettel a főváros- ban marad. A kormány tagjai szombaton! éjszaka kiilönvonaton utaztak Constan­tába. A felavatási ünnepség délelőtt ti^ órakor veszi kezdetét, utána pedig diszs ebéd lesz. ni az uj állam óriási energiamennyiséget j igényéit: gépezetét. A vasárnapi bucuresti népgyülés semá lesz több ennél. Mindössze az fog történ- j ni, hogy a havasalföldi parasztság Leadja vizitkártyáját a fővárosban. Újabb ener­giatöbbletet fog jelenteni ez a gyűlés, de a szervozettségnek egy újabb tüzpróbá- ját is. Mihalache nyílt sisakkal harcoló,, de amint a jelek mutatják, igen körül­tekintő hadvezér. Részleges győzeleméri nem fogja feláldozni a végső nagy győ­zelem lehetőségét. Sokat tanult üobres- cu-Arges esetéből, cs?k ellenfelei nem) tanultak semmit a távol-, vagy köze!-,; múlt példáiból. Annál rosszabb rájukj nézve, •—> 7 A nemzeti pmasztpári revízió alá veszi eddigi magatartásai? A nemzeli parasztpári a kisanlant államfők látogatásának tartamára felfüggeszti a koriiiánybuktafő harcot Beavatott körökből származó értesülés szerint Pál jugoszláv régensherceg és Benes csehszlovák köztársasági elnök bucuresti látogatásának idejére a nemze­ti parasztpárt felfüggeszti kormánybukt ató akcióját. Ezzel szemben rögtön azi ünnepségek után megteszik az iníézked éseket, hogy olyan hatalmas gyűlést ren-J dezzenek, amely meghaladja az albaiuliai gyűlés méreteit is. és a nemzeti parasztéért közét/

Next

/
Thumbnails
Contents