Brassói Lapok, 1936. augusztus (42. évfolyam, 176-201. szám)

1936-08-01 / 176. szám

a j v 11 rt T ? •" r* n V r « Előfizetési pCIdáng Árusításba nem bocsátható ? XLll. évfolyam \ ^ ^ Főszerkesztő: 176. száme V Szele Béla át. r ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre havőrként 66 lej, kézbesítéssel 74 lej,ugyanez Brafjóv-ban 70 lej. — Külföldre negyedévenként 700 lej. Magyarországra: negyedévenként 12 pengd, HIRDETÉSEK dija hirdetési oldalon 5 lej, páros (bal) szövegoldalon 5.50 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 6 lej négy zetcentini éterenként Hirdetési dijak előre fizetendők. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: Bra§ov, Str. Regele Carol 56—58. Telefonszámok: kiadóhivatal 82., sZferkftsztŐség 83. Szombat 1936. évi augusztus 1 VEZÉRCIKK HELYEIT 0 Bethlen Gábor, Erdély fe­jedelme, fordittatta le a bibli­át román nyelvre. Sőt, egy lé­péssel tovább ment: elrendel­te, hogy a lefordított bibliát az erdélyi románság között terjesszék. Nem azért említjük itt fel a hajdani erdélyi fejede­lem kulturmunkáját, hogy érdemeit pél­dázzuk. Amit tett, tenni kötelessége volt. Háromnyelvű országban három nyelven kell dicsérni az Urat. Magyar biblia volt, a szászok a német bibliát olvas­ták, olvashassák tehát anyanyel vükön a románok is a kinyilatkoztatást. Ennek a Bethlen Gábornak a maros- vásárhelyi Kultúrpalotában szerényen 'meghúzódó családi címerét most ^ leka­parják. Vájjon miért? Vaj jón miért az iivét is? Miért büntetik az emiékét, a cí­merét, az utókor ellőtt vaIó igazán jelen­téktelen és egyáltalában nem lázitó je­lentkezését? Bűnt követett el, mert az erdélyi románság nyelvére is lefordiítat- ta a bibliát? A szobrokat és síremlékeket a mai kor kegyeletsertően elpusztítja, ha a szobor, vagy az emlék megtestesítőjét büntetni akarja. Az utolsó busz—harmine eszten- dő lázongásában és elfogultságában számtalan emlék eltűnt a föld színéről. E büntetési hullám fej veszettségében most, ime. még a Bethlen Gábor eimej-e is sorra került. Már a bib!iaforditó is sorra került. Madgearu visszatért külföldről és nyilatkozott pártja hivatalos lapjának. Megdöbbentő dolgok derülnek ki e nyilatkozatból. Egy volt pénzügyminiszter, Őfelsége egykori köz­vetlen tanácsadója, nem titkolja, hogy számol azzal is, hogy végrehajtják a Marosvásárhe­lyen ellene elhatározott merényletet. Az em­ber csak áll és már gondolkozni is képtelen. Események és fogalmak keverednek össze agyában. A jogállam fogalma és az utóbbi hó­napok eseményei. Tudja azt, hogy cenzúra van, az ostromállapotról is tud és nem érti, hogy miért van mindez és nem érti, hogy egy ,volt miniszter nem vicces, hanem komoly for­mában miért mond olyan dolgokat, amelyek egy macedóniai lapban talán nem tűnnének fel? Általában a békés adófizető Polgár agyát mostanában valósággal elárasztják az ilyen meg nem válaszolt kérdések. Ez pedig nem vezet jóra. A békés adófizetőnek rendesen kell végeznie dolgát és nem ilyen dolgokon töp­rengeni. A békés adófizető nyugalma az ál­lam nyugalma. Mikor értik meg ezt az elemi igazságot a belső rend legfőbb őrei? Angelescu közoktatásügyi mi­niszter rendeletileg tiltotta el a tanulóifjúságot a politizálástól. Kilátásba helyezett még szigorú büntetéseket is, ha Dalahol megszegnék ezt a rendelkezést. Nekünk, persze, most örvendez­nünk kellene, hogy a közoktatásügyi minisz­ter is belátta végre, mennyi bajt jelent az or­szágra az, ahogyan a tanulóifjúság most po­litizál. Mert a hangsúly mégis csak ezen van: ahogyan az ifjúság most politizál. Emlékezünk Ugyanis mi még arra az ifjúságra is, amely az emberi haladás szolgálatában állott és az ifjúság minden hevületével az emberi jogok teljességéért küzdött. Déhát most nem erről van szó, hanem arról, hogy a minisztert kény­szerűség hajtja. A rendeletnek azonban nem jósolunk nagy jövőt. Rosszul címezte meg a miniszter. Az ifjúság nem maga találta ki azt a politizálást, amit a miniszter most rendeleti­leg kárhoztat. Azokhoz kellett volna címezni ízt a tiltó rendelkezést, akik erre a politizá­lásra az ifjúságot ma is, kitartóan, uszítják. A nemzett szocialisták érthetetlen bécsi í Öntet esc miatt az osztrák kormány nem aá több közkegyelmet Ausztria függetlensége ellen tüntettek az olimpiai tűz Becsbe való megérkezése alkalmával a nácik Becs, július 31. Ausztria és a birodalmi német kor­mány között néhány héttel ezelőtt egyezmény jött létre, amelyben Ausztria csatlakozott Németország politikájához, Németország kötelezte magát Ausztria függetlenségének tiszteletbentartására. Az egyezmény megkötése után az oszt­rák kormány közka ryelemben részesí­tette a nemzeti szocialista elítélteket és az egész világ közvéleménye azt hitte, hogy ennek a megállapodásnak követ­kezményeként Ausztriában megszűnik o nemzeti szocialista izgatás. Meglepetést kelteti éppen ezért, hogy az osztrák nemzeti szocialisták az ohm­jai fáklya Becsbe való megérkezése al- almával tüntetést rendeztek. Aa. ölimpiai futót az osztrák kormány a Hősök Terén hivatalosan fogadta. A fogadtatáson resztvettek Schuschnigg kancellár, Baar Baarenfels alkancellár és Starhemberg herceg, az osztrák sport­ügyek főfelügyelője. Mikor az olimpiai futó a lánggal meg­érkezett a Hősök Terére, a bécsi nem­zeti szocialisták hatalmas tüntetést rendeztek Hitler mellett és Ausztria függetlensége ellen. Az államvédelmi rendőrség azonnal hozzálátott a tüntető csoport szétoszjafá- sához. Ennek során verekedés fejlődött ki, amelyben több rendőr megsebesült. A hatóságok eddig száz nemzeti szocia­listát tartóztattak le, de a Béesbea élő külföldi le^tiidósitók úgy hiszik, hogy még ujabh száz náci letartóztatását fog­ják elrend ni. A letartóztatottak között egy pánge án ügynök is szerepel. A TÜNTETÉSNEK KÖVETKEZMÉNYEI LESZNEK A tüntetők letartóztatása után az oszt­rák kormány kebelében azonnal beható tanácskozások voltak. A kormány elha­tározta, hogy a rendbontó és tünteti} nemzeti szoicalistákkal a liegszigorubbart fog eljárni. Ennek az esetnek — mond-J ják bécsi jólértesült politikai körök —< nem szabad odavezetni, bogy az Auszt-i ria és Németország között legutóbb kö-i tött igen fontos egyezményt akár csak a legbalványabban is kompromittálja. | Az Amtliche Nachrichtenstelle — as) osztrák kormány félhivatalosa — az eset-* tel kapcsolatban a késő délutáni órák-i ban azt jelenti, hogy a kormány mindazokat a közigazgafá-1 si hatóságok által kiszabott büntetése-' kei. amelyeket az egyezmény értel­mében ugyancsak közkegyelemben kellett volna részesíteni, elengedni most már nem fogja. E büntetések fenntartásával akarja Ausztria dokumentálni, hogy az egyez; mény ellenére is nem tűri el a nemzeti szocialista kilengéseket és azokkal szem- • ben a legerélyesebben fellép. Anglia után Franciaország is semlegességi nyilatkozatot tett a spanyol kérdésben Portugália külügyminisztere Londonba utazott, hogy hozzájárulást kapjon a fel­kelők oldalán való beavatkozásra — Madrid szerint a kormánycsapatok előrenyo­mulnak, Szevilla szerint a felkelők kerültek fölénybe mindenütt Franco tábornok megérkezett a spanyol anyaország területére Madrid, juUus 31 A spanyol eseményekben semmiféle lé­nyeges fordulat nincsen, hacsak nem tekintjük annak, hogy Franco tábornok, a felkelők fővezére beváltotta napokkal ez­előtt bejelentett szándékát s kikötött az anyaország területén, hogy a felkelők fő­hadiszállását SzeviiMában üsse föl. Az er­ről szóló és a szevillái rádióleadó állomás tói továbbított jelentés szerint a tábornok ugyan még nem érkezett meg Szevildába, de már az anyaország területén van. A badihelyzet változatlannak tekinthe­tő. A kormány legutolsó badijelentése igy szól: „Csapataink előrenyomulása Guadar- rama tartományban folytatódik. A helyzet egyre jobb. Csapataink a jelen­teg a felkelők kezén levő Castili atar- iornényban is fölénybe kerültek. A szer­dai napot főként a tüzérségi harc jel­lemezte. A kormány tüzérsége határo­zott eredményeket ért el. A hadoezetö- ség Gua'darrama tartományban hadite­rületet létesített, rendeletileg tiltva meg a kijelölt területen este hat órától reg­gel hat óráig minden polgári közleke­dést.“ A felkelők kezén levő szevillai rádióál­lomás ezzel szemben a következő jelen­tést adta ki: „Az elmúlt nap folyamán a kormány csapatait mindenütt visszaszorítottuk. Az összes falvak, egészen Ayamonte vá­rosig, amely a portugál határ mentén fekszik, a felkelők kezén vannak. A Madridtól kelet felé eső összes utak és vasutak hamarosan a felkelő csapatok kezére kerülnek s ezzel a fővárost el­vágják a keleti tengerparttól és a ter­mékeny vidékektől, hogy ne tudja élel­mezni magát. Mola tábornok légetháritó ütegei lelőttek egy hárommotoros kor­mányrepülőgépet, amely északi irány­ból tartott a főváros felé. Lano felkelő tábornok megcáfolja azokat a híreket, amelyek szerint a felkelők néhány or­szággal, de különösen Franciaországgal meg akarnának szakítani minden össze, köttető st.“ Barcelonai jelentés szerint Galicia tar­tomány kormányzója táviratozott Llano felkelő tábornoknak, s jelentette, hogy a tartomány minden katonai készültsége a felkelők oldalán van és a falvak a legna­gyobb rendben várják a felkelő nemzeti csapatok győzelmét. Franciaország nem szól bele a spanyol eseményekbe, Portugália a felkelők győzelmét óhajtja Párisi jelentések szerint a francia kor­mány véget akar vetni azoknak a belső saj tó támadást ónak és diplomácia közbe­lépéseknek, amelyek a spanyol kormány részére történt állítólagos fegyverszállí­tásai miatt belpolitikai és külpolitikai nyugtalanságot idéztek föl. Éppen ezért a kormány úgy határozott, hogy hivatalosan és felelős tényezői utján még felkérésre sem avatkozik bele a spanyol eseményekbe. viszont kijelenti, hogy beleszólása nincs és nem lehet azokba az üzleti jellegű ősz- szeköttetésekbe, amelyek segítségével spa­nyol cégek francia magáncégektől keres­kedelmi cikkeket és anyagokat vásárolnak a két ország között érvényben levő keres­kedelmi szerződések rendelkezéseinek be. tartása miatt. Kijelenti azt is a francia kormány, hogy a Spanyolországból érke­ző politikai menekültek helyzetén könnvi teni óhajt, bármelyik fél oldaláról is ér­kezzenek ezek a menekültek, viszont ki­köti, hogy addig, amig francia területen a francia vendégbarátságot élvezik^ tartóz^

Next

/
Thumbnails
Contents