Brassói Lapok, 1938. április (44. évfolyam, 75-97. szám)

1938-04-01 / 75. szám

5 : *. v. v 1 4. r* 91001 i süti’ ,• -V! •». v ' XLi V. évto vam 7 b. szám Foszerhesztő: KACSÓ SÁNDOR Brosov ■— Pénieh IVJ8. április l ELŐ FIZETÉSI ARAK: Belföldre havonként 66.— lej, kézbesítéssel 74.— lej, ugyanez Bra$ovban 70.— lej. — Külföldre negyedévenként 360.— lej. — Magyarországra negyedévenként 12.— pengő. — HIRDETÉSEK dija Hirdetési oldalon 5 50 lej, páros (bal) szövegoldalon 6.— lej, páratlan (jobb) szöveg­oldalon 7 lej négyzetcentiniéterenként. — Hirdetési dijak előre fizetendők. — Szerkesztősé® és kiadóhivatal Brasov. Strada Regele Carol 56—58. Telefonnám 82 f» : • '"%*■ lemondott a kormány s az uf kabinet fis Niron Crislea pátrfiárlca elnöficfietévefi alaficulfi mefi A pátriárka-miniszterelnök szerdán délelőtt a királyi palotában tartott minisztertanácson nyújtotta be a kormány lemondását — A volt miniszterelnökök nélkül alakult meg az u\ kabinet — Calmescu megtartotta a belügu tárcát. Iamandi az tgazságügymmisztérmm, Peirescu Conmen pedig a külügyminisztérium élére került U] nevek a közoktatási, mnkaijyi, feaavádsln] és közlekedési társ ék éléi Bucure§ti, március 70. Miron Cristen pátriárka-miniszterel­nök szerdán dé előtt Őfelségéhez be­nyújtotta a kormány lemondását. Az Uralkodó a lemondást elfogadta és is­mét MirOn pátriárkát bizta meg az uj kormány megalakításával. Az uj kormány már a kora délutáni órákban megalaku't. A miniszterek a pátriárkátuson istentiszteleten vettek részt, majd a királyi palotába mentek, ahol letették az esküt Őfelsége kezé­hez. Az uj kabinetnek szintén nemzeti egységjeilege van. Hiányoznak belőle a volt miniszterelnökök: Vaida, Ange- lescu dr., Vaitoinnu tábornok, Tata- rescu és Iorga, akik Miron pátriárka előző kormányának államminiszterei voltak. Uj nevek a most alakult kabi­netben: Colán kolozsvári püspök, Ha­ha. Ghclmegeanu, Argesanu tábornok és Milifa Cortstantinescu bankkor­mányzó. Az a körülmény, hogy az uj kor­mány is Miron Cristea pátriárka el­nökletével alakult meg, már maga programot jelent. Az uj kabinet előre­láthatólag folytatni fogja az előző kor­mány tevékenységét azoknak a re« formterveknek a jegyében, amik az első Miron Christen kormány megala- kulásakor kifejezésre jutottak a an»e- lyek megvalósítása már részben meg is történt. A nagyjelentőségű eseményről a* alábbi hivatalos közlemények számot- nak be? A pátriárka bejelenti a kormány lemondását hiúságokon, örömmel állunk a jövőben is a Trón parancsára és szolgálatára tn- pasztalatankkal, öregségünk bölcsessé­gével bármilvcn tiszteletbeli minősé­günkben is véli jónak Felséged taná­csunkat meghallgatni. — Minisztortársaimnak pedig leg­melegebb köszönetemet fejezem ki azért a termékeny együttműködésért, amely bár rövid, de ugyanolyan jelentős és Ai uj kormány névsora Az uj kormány még a délután folya­mán megalakult. Miniszterelnök: Miron Cristea pátri­árka. Külügyminiszter: Petrescu-Comnen, az előző kormány külügyi alminisztere. Ipari és kereskedelmi miniszter: Con- stanünescu Mitifa, a Banca Nafionnla Az uj kornrányelnök beszéde és Őfelsége válaszé történelmi fontosságú volt. lízt az együttműködési életein kedves emlékei * között fogom megőrizni. — Éljeu Felséged, hogy sikerrel foly­tathassa az ország megújhodásának müvét egy jobb élet és állandó fejlődés jegyében. A minisztertanács végeztével Őfelsége ebédre visszatartotta a lemondott kor­mány tagjait. kormányzója. Pénzügyminiszter: Cancicov Mircea. Munkaügyi miniszter: Kalea Mihail egyetemi tanár, volt kamarai alelnök, a Dreptatea főszerkesztője. Honvédelmi miniszter: Arge$ianu tá­bornok. Légügyi és tengerészeti miniszter: Szerdán délelőtt a kormány tagjai az Uralkodó elnökletével minisztertanácsra ültek össze a királvi palotában. A minisz­tertanácson Miron pátriárka benyújtotta a kormány lemondását. A távozó minisz­terelnök ebből az alkalomból a következő beszédet intézte Őfelségéhez: — Felség! A kormány eddigi össze­tételében, tárcaminisztereivel és több volt miniszterelnök tagjával, akik állam miniszterekként működtek, parancsoló szükségesség volt azon célnak sürgős el­érésére, hogy az államéletet uj alkot­mányos alapra helyezze, amely alapon külön törvényekkel részleteiben is ren­dezze a köztevékenység valamennyi ágazatát. E kormány valamennyi tagja, legjobb belátása és meggyőződése sze­rint, készséggel ajánlotta fel szolgálatait az országnak és a Koronának. Az uj alkotmányt már elfogadta a nép, sőt számos rendelettörvény is elkészült, a miknek régóta szükségét éreztük. I e- kintve, hogy április elseje küszöbén voltunk, haladék nélkül össze kellett ál­lítani az uj, 1038—1939-iki költségvetést is. A napokban ez a nehéz munka is befejeződött, azokkal a törvényekkel együtt, amelyek lehetővé teszik a költ­ségvetés alkalmazását és az államgépe­zet jó működését valamennyi segéd­szervével együtt. Ezzel valamennyire véget is ért annak a hídnak az építése, amelyre szükség volt az uj államéletnek normálisabb kereteihez való átmenőiéi­re s igy a kormány jelenlegi összetételé­ben már nem föltétien szükségesség. Ezért jónak véltem Felségedhez be­nyújtani az egesz kormány lemondását. A mély megelégedettség érzésével te­szem ezt és hálával azért a kitüntetés­ért és bizalomért, amellyel Felséged irántunk volt, lehetőséget ^ nyújt­va számunkra, hogy Felséged bölcs és avatott irányítása alatt eleget tehessünk a Trónnal és az országgal szembeni újabb magas és hazafias kö­telességünknek. Biztosítjuk Felségedet, hogy mi, öregek, akik már rég túl va­gyunk as emberi természetből eredő Dr. Miron Cristea pátriárka-minisz­terelnök, az uj kormány eskütétele al­kalmából a következő beszédben üdvö­zölte az Uralkodó Őfelségét: — Sire! — Az uj kormány letette az esküt. A régiek, akik a lemondott kormány­ból beléptünk az uj kormányba, mély tisztelettel köszönjük a legmagasabb bizalom megújítását, amelyet részünk­re juttatott, míg a kormány uj tagjai az Őszinte lojalitás érzésével köszönik a magas kitüntetést, hogy Felséged jó­váhagyta a kormányba való belépésün­ket. Valamennyien megígérjük, hogy Felséged 1938 február 10-iki jól meg­fontolt nyilatkozata s az e'őző kor­mány február 11-iki kiáltványában foglalt elvek szellemében fogunk kor­mányozni. — Tiszta gondolattól lelkesítve ro- xsdde«*» hozzákezdünk., hogy *i állam életében minden bajt orvosoljunk és a lehetőséghez képest kiküszöböljük az akadályokat, egyengetve a munka út­ját s naponta egy-egy lépést előreha­ladhassunk az Ország megerősítése és az állampolgárok megelégedése felé. — Elsősorban Felséged fáradjiatat- lan munkájának példaadása, ritka lel­kiismeretessége és a Felséged által jó­váhagyott irányelvek, nekünk és mind­azoknak, akik az ország szolgálatában állanak s végül az összes állampolgá­roknak, hatalmas ösztönzést fognak adni ahoz, hogy valamennyien szere­tettel és lelkesedéssel sorakozzunk fel az ország felvirágoztatásának munká­jára. — Kérem az Úristent, tartsa meg Felséged egészségét, energiáját s any - nyira nagyrabecsült hozzáértését és ritka uralkodói képességeit, hogy a hazafias kötelességek teljesítésében nekünk és az el jövendőknek jó vese­Teodorescu Paul tábornok, az előző kor» many honvédelmi alminisztere. Kultuszminiszter és ideiglenes közok­tatási miniszter: Colán püspök. Igazságügyminiszter: Iamandi Victor« Közlekedési miniszter: Ghelmegeanu Mihail. Földművelési miniszter: Ionescu-> Sise§ti. Belügyminiszter és ideiglenes egész­ségügyi miniszter: Calinescu Armand. Alminiszterek: Giatz tábornok (honvé­delem), Nae Popescu lelkész (kultusz), Toni, a tanitószövetség elnöke (közokta­tásügy). Mágureanu eddigi igazságügyi államtitkár (elnökség). Az uj kormány tagjai még a délután folyamán letették az esküt őfelsége ke­zéhez. tője legyen. Válaszképpen Őfelsége a következő beszédet intézte Miron pátriárkához és kormánya tagjaihoz: — Élénk örömmel üdvözlöm ezt az uj kormányt, amely uj ütem és uj gondolat jegyében küldetése teljesíté­sének útjára lép. Szilárd alappal: az uj alkotmánnyal rendelkezve, arra hi­vatottak önök, hogy ne a szó régi ér­telmében vett politikai funkciót töltse­nek be, hanem mindnyájan annak az ekének az élére álljanak, amely uj ba­rázdát von az ország fejlődésében és előmenetelében. Meg vagyok győződ­ve, hogy bárhonnan is jöttek, ugyanaz a szándék vezérli mindnyájukat és ebben az uj kormányalaknlatban tö­kéletes lesz a gondolat és a munka egysége. Ezen a napon az ország javéi szolgáló hasznos munkát kivárna, kö­szöntőin önöket és Isten segítségét ké­rem.

Next

/
Thumbnails
Contents