Brassói Lapok, 1939. június (45. évfolyam, 122-146. szám)

1939-06-01 / 122. szám

HffppW' I; f/jilfflffPl 2 oldal H. E. 1939. juntas 1 tett szert. A romániai magyar munkás ságnak első hivatalos jelöltje. _ Szellemi foglalkozásúak csoportjában: 1. Dr. Simon Gyula temesvári orvos, a temesvári orvostársadalom kiválóan képzett tagja. 1906-ban született. Székely fiú létére középiskolai tanulmányait ro­mán licumban végezte s ennek köszön­heti kitűnő román nyelvtudását. Jelölésé­vé] a magyar orvostársadalom is megfe­lelő parlamenti képviselethez jut. A bucsecsi tartományban, ipar es ke­reskedelmi csoportban: . ..., t. Báró Szentkereszty Béla arkosi föld­birtokos, több ízben volt képviselő, aki­nek közéleti munkásságát jól ismén közvélemény. . 2. Boér Sándor, háromszékmegyei told- birtokos, aki a megye magyar társadalmi életében két évtizede dolgozik a legna­gyobb közmegelégedésre. SZENÁTUS Szamostartomány mezőgazdasági cso­portjában: 1, Dr. gróf Bánffy Mikós, a Romániai Magyar Népközösség elnöke es a front direktóriumának tagja. _ ... Maros-iartományban, mezőgazdasagi C*^°Dr?&Gyárfás Elemér, az erdélyi rom. kai egyházmegyei tanács világi elnöke Bucsecs-tartomány: Ipar és kereskedel­mi csoportban: ■ „ u 1. Szabó Béni brassói szucsmester, volt **£*%*?'Barabás Andor sepsiszentgyör- kereskedő, az Erdélyi Kereskedők fársutalának elnöke. Háromszék magyar­ságának évtizedek óta rendkívüli tevé­kenység u, fáradhatatlan munkása. Temes-tartomány, ipar es kereskedelmi C*iP Maríza Mihály, született 1884-ben és mint középiskola i tan ár kezdte közéleti működését. Ma kereskedői pályán műkő­im, a katolikus társadalom neki ko- Mönheti a Katolikus Népszövetseg veme- *i és aradi tagozatainak mintaszerű at szervezését, a bánsági Magyar Nepkozos- 5g alelnöke és kulturális szakosztályának elnöke. A magyar kereskedotársadaiom egyik legjelentősebb képviselője. KIKET JELÖLT AROMÁNIAI NÉMET NePKÖZGSSÉG. mánv földműves csoportjaiba Anton re ZTL Frauenhofer H. Ewald, M ipar-e. Irereskedelem csoportjában Schonborn SSSSTÄt hL. ős Brsmger Franz. \ SZAVAZÁSOK RENDJE BRASSÓBAN Brassóban a junius 1-i képviselővá­lasztáson a következő helyeken szavaz­atnak a választói névjegyzékbe felvett szavazók: A Saguna gimnázium tornater­mében: A, B; az Aryahnz-utcai szász ele mi tornatermében: C, D, E, F; a rom katolikus gimnázium tW^^C'Ly’ jj hl* S0?Írutr?L snzám alKauhzáS IUF SfiSSu 5 * S St, Sz;daz ‘Sík.1 JuMus 2-1; a’ szenátorválasztok a bűnügyi tábla tanácstermében (igaz- JáS palota L emelet) adjak le szava­zataikat. HOGYAN UTAZNAK A VÁLASZTÓK A KÖRZETI KÖZPONTOKBA? A CFR igazgatósága a vál^ztasok­Val kaijcsolatban rendeletét adott ki, amely szerint a falusi képviselovalasz- ä Janim 1-én csoportosan «tárhat­nák abba a helységbe, ahol k"" lcoznontia van. Az utazas az illető koz tóvel^Á választók ugyanazon a napon áttérnek lakhelyére. A szenes «íWvtók egyéni utazási lapokkal utaznak, amiket a vasutáUomas penz- «vfáüit ki az illetékes törvényszék-unnátok 3-ik osztályára szók Ameny aXenaíenátorvélasztó gyorsvona­StvSpe igénybe, vagy magasabbJ»“ SioIztSyba szállna át, köteles megfi­zetni a különbözetet. vizsga utánra fénykép erőgépet vegyen, mert olcso, (már 250 lejért kap gépet’.) és ü&sznos Mitrs.kozá.s (játszva tanul kenyérado mesterséget!). „Parte“ fényképészet: ggakflslet, Brassó, Kolostor-utca 26. Egybehangzó értesülések szerint Az angol iranciaoi >sz és a francia-török egyezmény megkötése csak pár nap kérdése MOLOTOV SZERDÁN BESZÉL A LEGFŐBB SZOVJET ÜLÉSÉN — MOSZKVA SZERINT NINCS ÉS NEM IS VOLT OROSZ-TÖRÖK KATONAI EGYEZMÉNY — RYDZ-SMIGLYT MEGHÍVTÁK ANGLIÁBA Prchala tábornok cseh légiót 'r szervezni Lengyelországban Moszkva, május 30. A moszkvai diplomáciai körökben a népbiztosi tanács elnökének és külügyi népbiztosnak a nemzetközi helyzetről a Legfőbb Szovjet szerda^ délutáni ülésén tartandó beszámolóját. Ebből a beszámo­lóból ugyanis ki fog tűnni, hogy a szov­jetkormány mit határozott a szombaton átadott angol-francia egyezménytervet illetőleg. Az angol lapok — amint a Havas lon­doni tudósítója jelenti — bizakodóbbak- nak mutatkoznak s nem kételkednek abban, hogy az angol-orosz tárgyalások rövidesen megegyezéshez vezetnek. A Times ezt írja: „Most már csak meg kell várnunk Moszkva válaszát. Ha minden jól megy, egyidejűleg két nemzetközi szerződés kerülhet megkötésre* az angol- francia-orosz és a francia-török egyez­mény.” — A Manchester Guardian azt hiszi, hogy az ac francia-orosz szövet­ség maga után fogja vonni a Szovjetunió szorosabb együttműködését Lengyelor­szággal, a Balti államokbeli és más szom­szédos államokkal a né net fenyegetéssel való szembeszállás céljául. — A balol­dal] News Chronicle-ben Bartlett azt ál­lítja, hogy a németek az angol-orosz meg­egyezés megakadályozása végett felaján­lották Moszkvának Lengyelország felosz­tását, az oroszok azonban elutasították az ajánlatot, elsőse <*hr>u azért, mert Moszkva számára -lönvöebh, ha Len­gyelország mint ütköző-állam fennáll, mintha ismét egy része volna a Szovjet­unió amugyis hatalmas területének. Londoni jelentés szerint Májszkij szvojetnagykövet hétfőn Genf bői vissza­tért az angol fővárosba. Az újságíróknak nem volt hajlandó nyilatkozni. A francia^török egyezmény megkötése előtt Az istanbuli Kumhuríet eimü lap ér­tesülése szerint a francia-török tárgya­lások befejeződtek s az egyezményt szer­dán megkötik. A Petit Párisién Szarncscglu török külügyminiszteritől nyilatkozatot közöl, amely szerint a Francia- és Törökország közötti nézeteltérések kiküszöbölése már csak napok, sőt talán csak órák kérdése. Franciaországnak — mondta Szaracsoglu — vissza kell kapnia Törökországban ki­vételes helyzetét. A moszkvai Tass-ügynckség cáfolja a News Review angol folyóiratnak azt a, hirét, amely szerint egy héttel ezelőtt orosz-török katonai szövetségi egyez­ményt írtak alá. A Tass hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió és Törökország kö­zött katonai egyezmény sohasem volt és jelenleg sincs. Ismét Inonü török köztársasági elnök a köztársasági néppárt, vagyis az állam­párt ankarai nagygyűlésén beszédet tar­tott, amelyben hangoztatta, hogy Török­ország hü marad Atatiirk irányelveihez. A nemzetközi helyzetről beszélve vissza­utasította azt a felfogást, hogy a kis nem­zeteket el kell nyelniök a nagyoknak. Ez az elv és a biztonság szükségessége állí­totta Törökországot a védelmi axcvonai­Az arabok terrorcselekményekkel, a zsidók diplomáciai tevékenységgel tiltakoznak a Fehér Könyv ellen Kíuiultak a véres zavargások Palesztinában — Hull amerikai külügy­miniszter a Fehér Könyvről — Einstein professzor felhívása a zsidósághoz Jeruzsálem, május 30 A palesztinai Fehér Könyv elleni küz­delem terén a multheti zsidó tüntetések után most az arabok vették fel ismét a harcot. Az országban egymást érik a vé­res terrorcselekmények. Kedden este la­kásán meggyükoUát Khalil Shan in arab vezért, a mérsékelt arab védelmi párt egyik főnökét, aki a párt hétfői érlekez- simolloíi karAnnknAni. h.nsiii ar. ara­bök fogadják el tárgyalási alapul az an­Í ol Fehér Könyvben lefektetett politikát. affa környékén egy arab terrorcsapat tagjai benyomultak több faluba és az ab­lakokon keresztül lövöldöztek az alvó földművesek családtagjaira. Négy em­bert megöltek . és ötöt megsebesítettek. Akkó közelében az arabok felrobbantot­ták az egyik zsidó település őrtornyát. Tiz ember megsebesült, közülük négyen súlyos állapotban vannak. Jeruzsálem­ben hétfőn két bombát, dobtak előadás közben az egyik arab moziban. A robba­násnak 18 sebesültje van. A rendőrség er­re bezáratta a város valamennyi színhá­zat. Abban a moziban, ahol a robbanás történt, még találtak egy pokolgépet,^ mely nem robbant fel. Á merénylet után az egyik közeli utcában lelőttek két zsi­dó járókelőt. A súlyosan megsebesített két zsidó az éjszaka belehalt sérüléseibe. Szafed körnvékén ismét fellángolt a ;uerilla-harc. Egy angol különítmény el­keseredett küzdelem után szétszórta az arab zendülőket, akik három halottat és három sebesültet hagytak az ütközet he­lyén. Tulkarem vidékén négy angol zász­lóalj kapott megbízást a környék meg­tisztítására. A katonaságnak sikerült két jelentősebb arab bandái megsemmisíte­nie, miközben átkutatta a Dzsenin és Tulkarem közötti hegyeket Az ujult erő­vel fellángolt arab terrorizmus leverésé­re hétfőn a „Dorsetshire” nevű páncélos­sal egy uj angol tüzérezred érkezett Pa­lesztinába. Mialatt az arabok fegyveres erővel til­takoznak a Fehér Könyv ellen, a zsidók politikai és diplomáciai utón keresnek elégtételt maguknak. Londoni jelentés sze­rint az angol liberális párt pünkösdi l kongresszusa egyhangúlag olyan határo zati javaslatot fogadott el, amely ehtcli a Fehér Könyvben lefektetett Paleszina- politikát. Az amerikai kongresszus ülésén, mint Washingtonból jelentik, több képviselő kérdést intézett a kormányhoz, hogy uz Egyesült Államoknak mi a magatartása a Palesztinára vonatkozó angol Fehér Könyv ügyében. Hull külügyi államtit­kár levélben válaszolt ezekre a kérdések­re. Az államtitkár leveleiben biztosítja a képviselőket afelől, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya mindenkivel szemben fenntartja eddigi jogait az angol mandá­tum előírásainak bármilyen módosításá­val kapcsolatban és hozzáfűzi, hogy az angol kormánynak tudomására hozták Amerika álláspontját ebben a kérdésben. A továbbiakban Hull külügyminiszter a képviselőknek emlékezetébe juttatja azt a nyilatkozatot, amelyet az Egyesült Ál­lamok kormánya 1938 október í4-án tett és kihangsúlyozta, hogy a megállapodás amely 1914-ben jött létre Palesztina tekin­tetében Anglia és Amerika között, nem ad lehetőséget az Egyesült Államoknak arra, hogy megakadaluozza az angol mandátum alapelemek módosítását, el­lenben az Unió kormánya megtagadhat­ja az elismerést bármilyen módosítás al­kalmazásától, amely Amerika érdekeit érinti. Einstein professzor, az Amerikában élő világhírű tudós beszédet mondott a new- yorß rádióban és arra hívta fel a zsidó­ságot, hoßy folytassa a harcot, de nyuga­lomban és ne hagyja legyűrni magit a legutóbbi eseményektől. Einstein arra fi­gyelmezteti a zsidóságot, ne felejtse el, hogy Anglia ellenségei egyúttal a zsidó népnek is legelkeseredettebb ellenségei. ba. Az angol-török egyezményben nincs támadó szándék. A török-orosz viszony sohasem volt annyira bizalommal és me­legséggel teli, mint most. Francia- és Tö­rökország között az alexandrettai szand­zsák ügye volt az egyetlen függő kérdés, de elvileg már ezt is elintézettnek lehet tekinteni s igy semmiféle erő nem szün­tetheti meg a francia-török közeledést, miután a két nemzet között igen nagy az érdekazonosság. Ha az emberiségre rá­zúdul a katasztrófa, a török nemzet hő­siesen és habozás nélkül teljesíteni fogja kötelességét, éppúgy, mint más nemze­tekkel szemben is, amelyeknek életérde­kei ugyanazok. POLITIKAI MOZGÓSÍTÁS LENGYELORSZÁGBAN * A News Chronicle értesülése szerint Rydz-Smigly tábornagy, a lengyel had­erő főparancsnoka és Kasprzicki tábor­nok vezérkari főnök a közeljövőben Londonba érkezik az angol vezérkarral való tárgyalások céljából Erre a láto­gatásra azonban csak a jelenleg Varsó­ban levő angol küldöttség visszatérése után kerül sor. A Havas angol hivatalos körökből azt az értesülést kapta, hogy Rydz-Smigly tábornagy csak az angol haderő szeptemberi aldershoti gyakorlataira utazik Londonba, mégpe­dig Vorosilov orosz hadügyi népbiztos­sal együtt. Párisi jelentés arról számol be. hogy Lukasiewicz lengyel nagykövet bejárta a Franciaországban élő lengyelek köz­pontjait s azokban mindenütt tüntettek a lengyel-francia 1 aratság mellet. Lengyelországban — amint Varsóból jelentik — a Witos vezerá-ss alatt álló ellenzéki néppárt a pünkösdi ünnepek alatt 400 helységben rendezett hazafias gyűléseket, amelyeken határozatikig ki­mondták, hogy a lengyel földnúvesek ugyanúgy, mint 1920-ban, készek az első sorokban harcolni Lengyelország hatá­rainak és érdekeinek védelméLen. A CSEHEK LENGYELORSZÁGBA SZÖKNEK A varsói Express Poranny lescheni tudósítása szerint az utóbbi két hét fo­lyamán több mint 1000 cseh katona szö­kött át Lengyelországba, akik közül so­kan egyenesen Angliába mennek s be­állnak az angol légi haderő szolgálatába. Más varsói jelentés szerint Prchala cseh tábornok, a volt 1 árpátukrán kor­mány belügyminisztere ? az egykori prá­gai kormány bizalmi embere, aki pén­teken érkezett meg Varsóba, családjával egviitt titokban hagyta el Prágát és Szlo­vákián át jutott el Lengyelországba. Prchala tábornok kijelentette, hogy cseh légiót akar szervezni, amelynek feladata Csehszlovákia felszabaditásii. — Adott esetben — folytatta Prchala — az egész cseh nép felkel, hogy felsza­badítsa nazájit. Prchala ezután azt állította, hogy a németek elvittek Csehszlovákiából min­den élelmiszert, aminek folytán Prágá­ban már érezhető az élelmiszerhiány, de elvittek ezenkívül minden elmozdít­ható! egészen a nadrággombokig. A cseh munkásokat elbocsátják és németekkel helyettesítik. Eddig körülbelül 200 ezer cseh munkást bocsátottak el a cseh ^vá­rakból és Némteország különböző vidé­kein helyezték el őket. A Skoda-müvek vezetősége és munkássága ma már telje­sen német Prchala egyébként rövidesen kihall­gatáson jelenik meg Stach iewicz tábor­noknál, a lengyel vezérkar főnökénél, a kinek előterjeszti a cseh légió alakítá­sára vonatkozó tervét Hatiegan dr. volt ko'ozsvári rendörkvesztor gépkocsibalesete Kolozsvár, május 30. Haji eg an Simon dr. Kolozsvár volt rendőrkvesztora Bucurestiből gépko­csin igyekezett haza Kolozsvárra. A Feleki-tetőn egy másik gépkocsival találkozott szembe s a kanyarnál Ha­tiegan kocsija olyan erősen fékezett, hogy az árokba fordnlt Hafiegan jobb karját eltörte, a többi bentülcknek az ijedtségen kívül más baja nem történt

Next

/
Thumbnails
Contents