Budapest, 1918. április-június (42. évfolyam, 78-150. szám)

1918-04-02 / 78. szám

fi léii infill isiié elére Áttörték a Somme és Oise közti uj angol állásokat. ~ Véresen visszavert francia támadások. -■ Elfoglalták az Oiset uraló erődöt. - Az ellenség vesztesége negyedmillió. Az angolok veresége iiapiől-napra tel­jesebb lesz s ma már kétségtelen jelei van­nak annak, hogy ezzel a franciák is tisztá­ban vannak, sőt annak iá, hogy az angol Vkormátíy is csak alig-alig képes azt tovább a Tíözvélemény előtt leplezni. Ebből nem á hivatalos harctéri jelentések számolnak be. Mert a német jelentés nagyon szűk­szavú, csakis a bevégzett tényekről, a vég­leges eredményekről tesz mindig említést s igy csakis a német hadsereg előnyomulá­sából, az angol hadsereg hátrálásából, a foglyok számából, a zsákmányolt ágyuk és hadfelszerelési cikkek rengeteg tömegéből következtetünk. A francia s angol jelentések pedig apró, jelentéktelen helyi csatározáso­kat fújnak fel nagy ellentámadásokká s ez­zel akarják a tiszta képet meghamisítani, bogy a megrémült angolokba és franciákba valahogy lelket verjenek. ’De a hivatalos jelentéseken kjvül vannak egyéb hirek is, amelyek olyan eseményekről számolnak' be, amelyekből a harctéri helyzetre egészen biztos következtetést vonhatunk le. Az első és legnevezetesebb az, hogy Foch francia tábornok lett az egész nyugati front főparancsnoka. Ennek jelentőségét akkor tudjuk egész terjedelmében méltá­nyolni, ha visszagondolunk arra a felháboro­dásra, mely az angol népet elfogta, mikor kiderült, hogy a versaillesi haditanács há­rom héttel ézelött megegyezett abban, hogy az egész francia és angol hadsereget egy közös, még pedig francia fővezér parancs­noksága alá helyezi. Majdnem belebukott ebbe a Lloyd George-kormány s az angol parlamentben is olyan felháborodással til­takoztak az ellen, hogy az angol hadsereg idegen vezetés alá kerüljön, hogy az angol kormánynak félig-meddig Ígéretet kellett tennie arra, hogy ez sohasem fog bekövet­kezni. És most mégis bekövetkezett, mert a franciák nem merik tovább is az angolok­ra bizni Páris védelmét s Clemenceau köve­telte, hogy Eoch tábornok védje Francia- országot s az egész ántánt hadsereg alája legyen rendelve. Az angol hadsereg vere­sége akkora volt, hogy Lloyd George már nem törődhetett azzal a felháborodással, melyet ez az intézkedés az angol népben ki fog váltani s beleegyezett a megmásitha- tatlanba. Foch tábornok kineveztetése bizonyítja legjobban, hogy mig eddig az angolok vit­ték a vezető szerepet az ántántban, a mos­tani vereség után erről a vezető szerepről letaszították a franciák s most ők állanak a z ántánt élére. Hogy ez egyenesen az angol vereség következménye, az kitűnik abból, hogy a német offenziva előtt Lloyd George azt mondta az angol képviselőházban, Pária védelmét az angol hadsereg vállalta magára. Most a franciák nem biznak többé ebben a védelemben, az kitűnik egyrészt Foch tábornok kineveztetóséből, másrészt abból, hogy-az eddigi angol frontnak nagy részét most a franciák foglalták el s ők váltották fel ott a megvert angolokat. De az ántánt harctéri helyzetét jellemzi az is, hogy el­rendelték a front két legszilárdabb pontjá­nak, két alapkövének, Compiegnenek és Amiensnek kiürítését, ami annak jele,-hogy a németek oly közel jutottak ehhez a két helyhez, hogy azoknak ostroma rövidesen megkezdődhetik s hogy sem a franciák, sem az angolok nem híznak abban, hogy ezt a két fontos pozíciót sokáig tarthassák. Lloyd George a bányamunkások előtt fej­tette ki Amiens fontosságát Calais szem­pontjából s Clemenceau a képviselőház folyosóján mutatott rá árra, hogy Com­piegne eleste szaba ddá tenné az utat Páris­ba. Mindketten azt mondták, hogy Ami- ens-t és Compiegnet az utolsó csepp vérig fogják védelmezni, de ezek a nagy kijelen­tések egyelőre csak nagy szavak s kérdés, hogy van-e mögöttük reális erő, mely eze­ket a szavakat valóra is válthassa. Néhány nap. talán egy Írét múlva, el kell dőlnie ennek a kérdésnek is, mert a német támadások nem szünetelnek s a né­metek előnyomulása sem állott meg. De miután a francia és angol hadsereg tiz nap alatt több mint egy negyedmillió embert veszített s ezerszáz ágyút, nagyon nehéz lesz Pocii tábornoknak, akit a franciák Hindenburg méltó ellenfelének kiáltottak ki, a meggyengült s nagy részében megvert hadsereggel valóban feltartóztatni a német győzelmet. Ennek leplezett beismerését már megtaláljuk Lloyd Geprgenak az angol bányamunkásokhoz intézett beszédében. Mert Lloyd -George még sohasem nyilatko­zott ilyen pesszimizmussal, mint ez alka­lommal. Az amiensi döntés előtt. Uf nagy német győzelmek. A vasárnapi hivatalos jelentés. - ­SfVTJGATI HABOT Éli. Az Anere felső folyásától nyugatra emelkedő magaslatokon visszavertük az angolok ellentámadásait. A Somme és az Oise között támadásunk újabb sikerekkel járt. A Luee-patak mindkét olda Ián áttörtük az angoloknak friss ezredek ál tál megerősített legelső vonalait, rohammal eiioglaltuk a völgyben fekvő Aubercourt, Hangard és D emuin falvakat és az ellenséget leghevesebb ellentámadásai dacára Moreuil-re és az ettől északra fekvő erdőbe vetettük visz- sza. Moreuil és Noyon között megtámadtuk az újonnan harcba vetett felvonulóban lévő francia hadtesteket. Montdidiertől északra az Avre és Don lapályon át visszavetettük az ellenséget és a nyugati parton emelkedő magaslatokat rohammal elfoglaltuk. A fran­ciáknak Montdidiertől nyugatra és Fontamé­ból, valamint a meghódított Mesnil ellen, több izben megismételt ellentámadásai vére sen meghiúsultak. Fontamét este rohammal elfoglaltuk és Mesnilt pedig szívós harcban megtartottuk, Montdidiertől egészen Noyonig támadó csapataink az ellenséget frissen ásott árkaiból Assauvillers-en, Rollot n és Ham villersen túl, valamint Thiescourtra és Vil­ié-re vetettük vissza. A franciák erős táma­dásai itt is összeomlottak. Noyontól délnyu­gatra rohammal elfoglaltuk az Oise-ot uraló Renaud erődöt. Az arcvonal minden részéről az ellenség igen súlyos véres veszteségeiről tesznek jelentést. A többi harctérről nincs újság. Ludendorlf, első föszálldsmcstcr. Visszavert francia támadások. — Vasárnap esti jelentés. — Berlin, ápr. 1. A Wolff-ügynökség a követ­kező esti jelenést közli a nagy német főhadi­szállásról : A Luee-patak és az Avre között sikeres helyi ütközetek. A franciák ellentámadásai Montdidiertől nyugatra és délkeletre súlyos veszteségeik mellett meghiúsultak. A foglyok száma 75.000. — Máj hivatalos jelentés. — N.LLXUXI HARCTÉR A Sommetöl északra fekvő csatatéren a tüzérségi és akna­vetőharc este feléledt. A Luee-patak és az Avre között folytat­tuk támadásainkat és elfoglaltuk a Moreuil- től északra emelkedő magaslatokat. Az ango­lok és franciák, akik többizben eredmény­telenül intéztek ellentámadást, súlyos vesz­teségeket szenvedtek. Az Avre nyugati párt­ján helyi előretörésünkkel elfoglaltuk az arrachisi erdőt. Francia hadosztályok tegnap is meg­kíséreltek, hogy többszöri rohamukkal visz szaszerezzék a Montdidiertől nyugatra, vala mint Don és Matz között elvesztett falvakat és magaslatokat. Támadásaik véresen össze­omlottak. A legutóbbi napok harcai folytán a csata kezdete óta beszállított foglyok száma több mint 75.000-re növekedett. A többi harcterekről semmi újság. , Ludendorff, első föszállásmestcr. Nines ujahh esemény. — Esti német jelentés. — Berlin, ápr. 1. A franciaországi harc­terekről nincs újság. (Wolff-ügynökség.) Amiens elestére késHt elő a francia sajtó. Bécs, ápr. 1. Genfböl jelentik a «Wiener Sonn- és Montagszéitüng«-nák: Párisi lapok előkészítik a nyilvánosságot Amiens föladására. Az „Echo de Paris“ Amiens általános támadá­sát hétfőre teszi. Egy Havas-jelentés azt irja, hogy a döntő támadás mielőbb meg fog történni. A Clemenceau által hirdetett ellentámadás ezidőszerint kivihetetlen, miután a német előre­törést kell előbb megvárni. Herei kijelentette, hogy ha a németet elfoglalnák 4miemt, ami megnyitná az utat Párisba és 30 megyébe, ez azt jelentené, hogy a háború még legalább két évig eltart. /S^ytSll KIR.few ( h J ^ ( l9iaS jfplí 2 - - j J— A „Budapest** egyes $záma helyisen és vidéken 12 fillér»------------------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------------— Budapest. !VC. Sarbantyus-u. 3. an _ -------------- — ív íí? «^kaSSSt telefonja 8-^. H II uS^í^íaiifcv^la^rnt a a^^Sb _ negyed ivre 0.——* V'.y (n'>. 98 8£8 ujjjjl rajjal SHS szedett szavak kétszereseit szA. «ólomban negyedévenkém^O^kor! jjjj] ^ *^'totíbosnÍmííllnítelo?^B*f^K Szerkesztőségi telefon; 8-97. ________________FÜGGETLEN POLITIKA« NAPILAP * «adóWw^Tlefwi: S-OS. XLII. évfolyam. ^ Kedd, 1918. április 2. __________________78. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents