Budapest, 1918. április-június (42. évfolyam, 78-150. szám)

1918-04-02 / 78. szám

9 1918 április 2., keüa BUDAPEST múljak. De ha 'az ellenség veszteségének ezt a minimumát vesszük is, megái lapít ható, hogy az ellenség már legalább 17 hadosztályt vesziett. Ehhez jön azoknak a hadosztályoknak száma, melyek kötelékek fölbomlása következtében egyelőre harcképtelenek. Arrast is kiürítették. Bem, ápr. 1. A «Matin« értesülése szerint a képviselők a helyzet komolyságára való tekin­tettel lemondtak a húsvéti szünidőről. A lyoni lapok jelentése szerint Páriából és környékéről szakadatlanul érkeznek hosszú vonatok az elfoglalt területekről való menekül­tekkel, akik csak legszükségesebb holmijukat hozzák magukkal. Amiens polgári lakosságának legnagyobb részét már március 25-én eltávolí­tották Arrast teljesen kiürítették A párisi lapok­ban aggodalmaskodó és ideges hangok vehet ők észre, de van bennük némi bizakodás is, mivel nagy angol frontrészekre francia hadosztályo­kat küldtek, amelyekben jobban bíznak a fran­ciák, mint az angolokban. Azt hiszik, hogy leg­közelebb újabb súlyos harcok lesznek és to­vábbi visszavonulásra is készülődnek, kijelen­tik azonban, hogy a helyzet az 1914. évi máméi csata előtt sokkal rosszab b volt. Angol garázdálkodás francia városokban. Berlin, ápr. 1. A Wolff- ügy dicsig jelent i: Ham, Noyon, Neste és Montdidier városokat teljesen kiürítették. Egyes franciák, akik ingó­ságaikat, nem akarták otthagyni és elrejtőztek, elbeszélik most az okkupáció részleteit és azt mondják, hogy az angolok a polgári lakosság­gal szemben való magatartásukkal mindenütt nagyon népszerűtlenekké váltak. Élelmiszere­ket csak az kapott, akinek elég pénzevolt, hogy azokat jó drágán megfizesse. Sokan közülünk, mondják a francia lakosok, azon a nézeten voltunk, hogy a szegényebb lakosságnak a né­metek alatt jobb sorsa volt. Három nappal jl Ham elfoglalása előtt parancsot kaptunk, hogy!; nyomban hagyjuk el a várost. Vonatokat he­lyeztek készenlétbe, amelyben honfitársainkat mint a juhokat bepréselték és semmit sem vihettek magukkal. Alig, hogy kiürítették a várost, az angol katonák a házakba rohantak i és fosztogattak. Mindent feltörtek és átkutat­tak. A luítxmáh közül salam teljesen látták ma­gukat és azután barbár módon pusztítottak min­denfelé. Senki sem lépett közbe. Ez a garázdál­kodás mindaddig tartott, amíg az angol szolda- teszkát a németek kidobták. Ham tényleg szo­morú képet nyújt és lényegesen inkább szen­vedett- az angolok üzelmei, mint az ágymgs által. Az összes ablakokat és ajtókat a ládákat és szekrényeket kinyitották és min­dent beszennyeztek. Szerencsére a város mint ■ egy angol hadtest eddigi székhelye, oly dúsan volt ellátva élelmiszerekkel, hogy a keresztül­vonuló németeket a készletekből mindjárt el lehetett látni. Lloyd George uj nagy áldozatokat követel. London, ápr. 1. Lloyd George miniszter­elnök nyilatkozott a harctéri helyzetről és ki­jelentette, hogy a nagyon kritikus első napok után a helyzet javult, a harc azonban még min­dig Ixzdö stádiumban van és nem lehet előre ntegmondani, hogyan fog végződni. Hogy az ellenség egységes vezetésének kiszámíthatatlan előnyét kiegyenlítsük — mondotta Lloyd George — a francia, angol és amerikai korma nyok a francia és angol főparancsnokság hozzá járulásával Focit, tábornokot bízták meg a nyu­gati fronton harcoló összes hadseregek főpa- > rancsnokságával. Akármilyen lesz a nagy csata kimenetele, az országnak nagy áldozatokra kell, elkészülve lennie, hogy a vgéső győzelmet biz­tosítsa A kormány intézkedéseiről a parlament összeillése alkalmával majd beszámolunk Öncsonkitó angol katonák. Berlin, ápr. 1. {Wolff-ügynökség.) Egy angol hadosztályparancs, amelyet a németek zsákmányoltak, élénken világítja meg az angol csapatok erkölcsi állapotának romlását. Az 1918. március 18-áról keltezett parancs, ame­lyet a 24. hadosztály adott ki 2581. számmal és Matthey őrnagy irt alá, igy kezdődik: A pa­rancsnoki« tábornok meghagyta nekem, irá­nyítsam a figyelmüket a nagyszámú öncsonkí­tásra, amely hadosztályunknál történik. Mini - hogy attól tartunk, hogy csapataink erkölcsi romlása még fokozódhatik, megparancsoljuk, hogy minden eszközzel gátolják meg az angol katonák öncsonkítását. Az ántánt erőfeszítései. ........................................................ I Miért vesztették el az angolok Bapaumet? Berlin, ápr-. 1. A JVőlff-ügynökség jelenti; Bapa/umcnál elfogott angol tisztek elmondták, hogy az újonnan érkezett amerikai töltények nem illettek bele a Lewis-puskákba, úgy hogy nem voltak képesek ezt a fontos fegyvert hasz­nálni. Es volt egyik oka annak, hogy az ango­lok kénytelenek voltak Bapaumet feladni. Kivonják a tönkrevert angol had­osztályokat. Berlin, ápr. L A «Yössisclie Zeitung« Há­gából a kövei kező londoni jelentést közli: Az angol front összeroppanása következ­tében több helyen szükségessé vált, hogy a francia főparancsnokság kívánságára kivonják az angol csapatokat a front egy részéből és he­lyükre franciákat küldjenek. Hir szerint a frontnak ezt a részét Fayellc hadserege veszi át . Ez az átcsoportosítás Anglia politikai és kato­nai köreiben nagy izgalmat kelt. Öt hadosztály legénysége részeg volt. Berlin, ápr. 1. A Wolff-ügynökség jelenti : Acblet lé Grand rohammal történt elfoglalásá­nál öt angol hadosztályból, még pedig a 25., 40., 41., 42. és 62. hadosztályokból ejtett foglyaink teljesen részegek voltak. Az összelőtt páncélautók. Berlin, ápr. 1. Március 30-iki ellentáma- dáfaink támogatására az angolok és a franciák ismét igen sok tankot használtak. A hatalmas páncólkocsik legnagyobb része azonban össze­lőve fekszik a esataniezőn. Március 25-ig a né­metek száz tankot zsákmányoltak, az ellen­ségnek tankokban azóta szenvedett nagy vesz­teségeit még fnegközelitően sem lehet megálla­pítani. Az angolok dum-dum lövegeket használtak. Berlin, ápr. 1. A Wolff-ügynökség jelenti: Az angol és francia hadosztályokat zuhogó eső­ben ismét visszavetettük. Támadó gyalogsá­gunkat 'nem* akadályozták az előnyomulásban a megdagad' Arre és Don patakok és ezek mo­csaras partjai. Montd'dier és Noyon között előretörő csapataink siet ve harcbavetett, rész­ben Páriából autókon érkezett hadosztályokat lámadtak meg. Déli és délnyugati irányban visszavetettük őket és kénytelenek voltak rögtönzött állásaikat feladni. Hutier tábornok hadseregénél az elülső árkokból nagymennyiségű angol robbanógo­lyót szállítottunk be. Ezek lehegyezett gyalog­sági töltények, melyek pap-rfojtással vannak betömve. Más töltényeknek a hegye úgy van lecsiszolva, hogy amikor emberi testet ér, ok­vetlenül le kell törnie és a legborzalmasabb sebet ejti. Újabb bizonyítékai ezek a robbanó- golyók az angol civilizációnak és a nemzetközi jogról való felfogásuknak. Az angolok óriási veszteségei. Berlin, ápr. 1. A Wolff-ügynökség jelenti : Az angolok és a franeiák a március 30-diki kétségbeesett, hiábavaló ellentámadásaik során és a tovább folytatott eredményes német táma­dások alatt a legsúlyosabb véres veszteségeket szenvedték. A halottakban, sebesültekben és eltűntekben szenvedett veszteségek nagysága abból is kitűnik, hogy már egész csanattesteket kellett feloszlatnak és más kötelékek pótlására felhasználtok. így például a 12 és 14. yorki és lancasteri ezredet a 93. dandár megtizedelt zászlóaljainak kitöltésére kellett fordítani. A 13. yorki és lancasteri, továbbá a 11. last-lan­casteri ezreddel ugyanaz történt. Az ellenség vesztesége legalább negyedmillió. Berlin, ápr. 1. A «Lokalanzeiger« jelenti A foglyoknak 75.000 főre rugó számából kö­vetkeztetni lehet az ellenségnek óriás veszte­ségeiről. így az ellenséges hadseregek veszte­sége negyedmillióra becsülhető, sőt lehetséges, hogy ért a mennyiséget is jelentékenyen felül-' Angol beismerése az újabb német győzelmeknek. London, ápr. 1. (Reuter-ügynökség.) A hadügyminisztérium közli : A Sorúmétól észak­ra a helyzet nem változott . A Bőmmel ól délre megtartottuk állásainkat, tovább délre azon­ban a francia fronton heves támadások után sikerült a német eknek az Avretól nyugatra és Mont didiért ől délre előbbre jutniok. Az ellenség elfoglalta Auvillers, Grivesnes, Cantagni, Mes­ni!, George-Lamonchei és Avencouit helysé­geket. Avencourtt ól keletre heves harcok dúl­nak. A harc vonalat egész pontosan nem ismer­jük. Az időjárás megváltozott, erős eső esik, Clemenceau jól aludt. Páris, ápr. 1. ( Hivatalos.) Clemenceau, mi­niszterelnök rendeletére a képviselőket napon­ként tájékoztatják a harctéri helyzetről. Cle­menceau március 29-én reggel megjelent a kamarában és a képviselőknek ezeket mon­dotta : . . . — Vallomással tartozom az uraknak : ma éjjel aludtam, míg pedig jól aludtam. Ét több nap óta először történt meg. Biztosíthat Om önöket, hogy az egy kézbe összpontosított fő­parancsnokság nemcsak bizalmat kelt. hanem a jó vég garanciáját is nyújtja. . .. . j Lloyd George riadt beszéde a vona­kodó bátiyé szókhoz. Bern, ápr. 1. Lloyd George a német offen» ziva .második napján beszédet intézett a bá­nyásztokhoz. hogy megnyerje őket •, kormány azon tervének, hogy 50.000 bányászt katona1 szolgálatra vonultasson be. Beszédében a mi­niszterelnök utalt; a nyugati front harcaira és ezeket mondotta : .. — Tudjátok, mi történt ma? Ma reggel a német hadseregek hatvan mértföldes fronton nyomasztó túlerővel megtámadtak minket. Csodálkozom ilyen körülmények között, hogy köztünk tárgyalásokra van szükség, hogy se­gítségünkre jőjjenek-e a bányászok és a gépé­szek vagy sem. Ha el akarjuk kerülni a vere­séget, több emberre van szükségünk, hogy a fronton levő hadseregünket fönt ári hassuk. Sohasem hallottam még mondani, hogy csi­náljunk úgy, mint a bolsevikiek : Adják vissza a fronton levő seregeinket, engedjük át ágyuiiikat az ellenségnek, hadd foglalja el Calaist és Boufognet, gyűrje le Nagybrit anniát és tapossa el Európát. — Kissé, izgatottan beszélek, mert épp most kaptam a hirt a németek nyomasztó támadásairól. Sajnálom, hogy ily körülmények között a kormány számára elkerülhetetlenül szükséges, hogy megvalósítsa azt az elhatá­rozását, melyre alapos megfontolás után jutott. hog\- megvédje az.országot a szerencsétlenség­től. Ha a németek offenzivája sikerül, akkor eljuthatnak Calaisbe. És erre mi azt válaszol­juk, hogy a bányászok nem akarnak harcolni? Angol hivatalos jelentés. London, mire. 31. (Hivatalos reggeli jelen­tés. Március 31.) A Sommet-ól délre s Lu.ce völ-

Next

/
Thumbnails
Contents