Budapest - Köztársasági Ujság, 1918. október-december (42. évfolyam, 229-306. szám - 1. évfolyam, 1-37. szám)

1918-10-01 / 229. szám

Bulgaria liüieia leirailel. Tegnap este írták alá. Annak a lépésnek, amelyet Bulgária tett, e pillanatban még sem mértékét, sem bordereiét áttekinteni nem lehet. Az angol kormánynak a bolgárok lépésére adott vá­lasza már ismeretes — a Reuter-ügynökség közölte —• s nem lehet kétséges, hogy a többi ántánt-kormány is csatlakozik az an­gol magatartáshoz. Bulgária egyelőre fegy­verszünetet kap, hogy az ántánt ezzel be- végzett tény elé állítsa a bolgár szobranjét. Közli azonban az angol kormány .azokat a feltételeket, amelyek mellett Bulgária békét kaphat. E feltételek : «unbedingte Unterwer­fung.« Bulgáriának kényre-kedvre meg kell adnia magát az antantnak. Elvcsziti Bul­gária mindazt, amit a háború véres esz­tendei alatt szerzett — s talán még többet. Ma ült össze Szófiában a bolgár parla­ment, bogy ítéletet mondjon Malinov kor­mányának eljárása felett s állást foglaljon az ántánt válaszát illetőleg. A Malinov-kor- mány küldöttei szombat óta Szalonikiben időznek, a fegyverszüneti tárgyalásokat be­fejezték s már a szobránjc előtt fekszik a tárgyalások eredményének jegyzőkönyve. Most már az a kérdés, vájjon a szob- ranje többsége hajlandó lesz-e az án- tánt-feltételeket elfogadni, hogy Malinov kormányának lesz-e szomorú bátorsága ahhoz, hogy az ántánt által felállított köve­telések elfogadását indítványozza ? Megbíz­ható forrásból eredő hírekből, melyek a bol­gár fővárosból érkeznek, arra lehet követ­keztetni, hogy a nemzetgyűlésen Malinov miniszterelnök politikája éles ellenzésre fog találni. Ezt bizonyítja az is, hogy a szob­rán je a döntést váratlanul péntekre • ha­lasztotta. A beérkezett hírek szerint Ferdinand eár csak kormányának ellenállhatatlan kényszere alatt járult hozzá annak lépésé­hez, egyébként azonban az a vágy vezérli, hogy országának katonai helyzetét meg­szilárdítsa. A monarchiánk és Németország által küldött csapatok ezt lehetővé isSgják tenni s az a körülmény, hogy osztrák-ma­gyar és német csapatok már meg is érkeztek Szófiába, jogossá teszi azt a reményt, hogy a szobranjét nem fogja valamely utcai ese­mény elhatározásában befolyásolni. A Maii* nov-kormány már kinevezésekor is csak igen csekély többséggel rendelkezett a par­lamentben, úgy hogy RadoalaTOT párt ja olyan faktor, amellyel Malinovnak számol­nia kell — feltéve, hogy valamely erőszakos esemény nem fogja az utolsó pillanatban ezt a faktort is kikapcsolni. Wekerle Sándor miniszterelnök közben a tőzsdéhez intézett üzenetével megnyug­tatta a közvéleményt az uj helyzetet teljes nyíltsággal ismertetve. Wekerlc nyíltan beismerte a helyzet komolyságát, egyúttal azonban hangsúlyozta, hogy hadvezet-ő- ségiink intézkedései védelmi vonalainkat minden irányban biztosította, Kijelentette a miniszterelnök azt is, hogy a monarchia — még pedig Németországgal teljes egyet- 1 ériében! — lépéseket’ kezdeményezett, hogr^a központi hatalmak békekészsógét megfelelő formában újólag kifejezésre jut­tassa. Most belső frontunk szilárdságától függ jövőnk, attól, bogy a közvélemény higgadtan és nyugodtan várja be az ese­ményeket. \ .. ■'---­Befejezett tény a bolgár fegyver­szünet. Illetékes helyről vett értesülés alapján közöljük, hogy Bulgária és az ántánt a fegyverszünetet megkötötték. Az ántánt sietett a dologgal, mert be­fejezett tények elé akarta állítani a most ülésező szobranjét. Bulgáriában erős ellen- áramlattal találkozik a kormánynak ez a lépése s ezt is kellőképen ellensulyozni akarták. A másik oka a fegyverszünet megköté­sének az, hogy a nehéz terepen az ántánt csapatainak előnyomulása lassú s a frontra érkező csapataink kezdik kitölteni a bolgár vonalban támadt hézagokat. A fegyverszünetet vasárnap este írták alá. — Francia jelenteti. — Paris, szept. 30. (Hivatalos.) A bolgár • fegyverszünetet tegnap este Szalonikiban Francként d'Esperay főparancsnok és a bol­gár kiküldöttek, kika főparancsnok minden feltételét elfogadták, aláírták. Az ellenség es - kedéseket beszüntették. Franchoz d'Esperay tábornok utasítást kapott, hogy naladék nélkül kezdjen hozzá a fegyverszüneti fel­tételek Végrehajtásához. Szófia, szept. 30. Hivatalosáéi közölik: Tegnap, szeptember 29-én késő éjjel lilák- alá a belga.- delegállak és a szalonikii keleti hadsereg főparancsnoka a fegyverszünetet. Parancsot adtak arra., hogy as egész fronton szüntessék be a katonai műveleteket. E pilla­natban a bolgár nemzethez és hadsereghez, miután az ellenségeskedések immár meg­szűntek. felszóiitást intéznek, hogy a nyu­galmat és rendet őrizze meg, hogy a kor­mány a béke müvét befejezhesse. Rövid idő választ el bennünket a végleges béke napjától, ennélfogva csak a Bulgária iránti forró haza- szeretettől kell magunkat vezettetni. A szobranje pénteki« elnapolta üléseit. Bécs, szept. 30. (Saját tudósítónk táv- f irata.) Szófiából ideérkezett hírek szerint I a szobranje határozathozatal nélkül négy rr J y-i napra elnapolta üléseit.' Aj (] I Rendkívüli minisztertanács. Vasárnap délelőtt tiz órakor a minis/- terelnöki palotában Wekerle Sándor minisz­terelnök elnöklésével rendkívüli miniszter- tanács volt, melyen'a kabinet valamennyi Budapesten időző tagja résztvett. /ekerle tájékoztatásai. Wekerle Sándor miniszterelnök vasár­nap megkezdte a politikusoknak a helyzet felől való tájékoztatását. Délelőtt Esterházy Móric gróf kereste fel a miniszterelnököt, aki megismertette őt a. helyzettel. Azután Urmánczy Nándort fogadta a miniszter« elnök. Délután megjelent a miniszterelnök­nél Károlyi Mihály gróf, aki két óra hosszat időzött a miniszterelnöknél. A miniszter- elnök a Bizony-párt elnökével is kereste az érintkezést, de nem lévén Budapesten, Plaltky Györgyöt kérette magához és őt informálta, Este a 48-as alkotmánypárt klubjában számos képviselő és külta g jelent meg és-be­hatóan tárgyalták a külpolitikai helyzetet, Megjelent a klubban Wekerle Sándor mi­niszterelnök és Szterénui József báró keres­kedelemügyi miniszter is. Nyolc óráig időz­tek ott és hosszasan elbeszélgettek a párt tagjaival. József főherceg és Tisza kihallgatása. A király vasárnap délelőtt hosszas magánkihaligatáson fogadta József főher­ceg vezérezredest. Utána Tisza István gróf jelent meg audiencián s beszámolt bosznia i útjáról. A kihallgatásról visszatérve, Spitz* müller báró közös pénzügyminiszterrel és Wedel gróf bécsi német nagykövettel ta­nácskozott Tisza. A munkapárt vezére az éjjeli vonattal visszautazott Budapestre. Pártvezérek a királynál. Apponyi Albert gróf és Andrássy Gyula gróf a közeli napokban külön kihallgatáson jelenik meg a királynál. Andrássy holnap, Apponyi pedig szerdán érkezik Budapestre. A Károlyi-párt értekezletén elhatá­rozta, hogy távirati utón Károlyi Mihály gróf vagy Batthyány Tivadar gróf részére királyi kihallgatást •kér a párt és az ország hangulatáról való tájékoztatás céljából. A táviratot nyomban el is küldték a kabinet- irodához s erről értesítették Wekerle Sándor- V,- J j / '? . V A A Ls? A „Budapest" egyes száma helyben és vidéken 12 filter. ISSSsr&l ■% ■ ■ au m m mm mm H S&SSItftS A kiadóhivatal telefonfa. 9-C& Pf* B ü B Hl! §m B fflfc B BrB B htrcle-.M irodákban, no B»á> Kéziratokat nem ad vissza a szer- H EB H Mal B B BS II B Bi Baten, mint külföldön. Hirdet*. Vesztéséé. Kérdezöskfidések a öt- B JB 1 B ■ il BB B B B |L B KTditeabás szerint mffltoétte kád hivatalhoz tntézendök, a mely |dV Bl B B || MM H Hfll B tenUnt számíttatnak. Apa* hlrde* atélelőttönként a közönség ten- B|K B B fl| BB Ui MBB B lések egyszeri közlése 10 nótg ítélkezésére *11 személyesen ciő- M ■ ■ || BH HBF B hű ttlérT minden tövét«* azó 1 terjesztett 0gyekben is. Eiőiizetéal B « B B 1 I MM B ^B B fillér. Az dsö éa vasts* betfivd árakt Egész évre Sa-, iél évre H 1 B fi I I B B B B Ml B B cmt kétszeresen «ÉS 18-, negyed évre agy hó- B B ■ ■ ■ §1 BÚB B H ■ B ■ Eitü&ak. A közlési díj tófy«^ s&SSts UU yfil Bai ILI B « fillér, máshol II kor. J0 fillér. ™ ■■ ^ tolnSáJ»id2^ líaa*r. Szerkesztdségi telefon: 8—97. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP tuátahl tetefoni M& XLII- évfolyam. Kedd, 1918. október 1. 229. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents