Budapesti Hírlap, 1854. október (534-559. szám)

1854-10-01 / 534. szám

Pest, Vasárnap, 584 October í-n 1854. Kegjeloutk e lap, Mtföt s a főbb auuspuk utáni napokat ki­véve, mindennap reggel. Blftflzetésl dl}: Vidékre *. lé 1 4 v - t e : 10 frt., é v n e g y e d r e : ft fr. 20 kr. Helyben, fél­évre: 8 írt., évnegyedre: 4 írt. — A hirdetések * tszér hasébzott sorinak egyszeri beiktatásáért 6 kr, több széliért pedig 4 kr. ssimlttatik. — Kgyes szim 20 pkr. BUDAP Sléflzethetnl — helyben a lap kiadó hivataléban Herz János könyvnyomdájában (Országát Kunéval - derhiz), vidéken minden cs. klr. postahlva tálnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek a ozlm, lak­hely e utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen akiadó hivatalban at*- i_ eltandóka IRLAP. Szerkesztői iroda van: Ország-ut, || sz. a- (Kunevalderház) 2-ik emeletben Előfizetési feltételek A „BUDAPESTI HÍRLAP“ October-decemberi évnegyedére. Helyben : 4 fit pp. Vidékre s 5 ft 20 kr. pp. Az előfizetés Pesten a lap kiadó hivatalában (Országút Kunewalderház földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidékén minden cs. k. postáná történik. — Az előfizetésnek mielőbb be­küldését kérjük­______________________SZERK. HIVATALOS RÉSZ. ő os. k. Apostoli Felsége f. é. sept. 10-kéu kelt Iegf. határozata által a székesfehérvári gymnasium igazgatóját Bula Theophilt, a közoktatás ügyében tett eddigi sikeres szolgálatai tekintetéből az arany-érdemkereszttel legkegyel­mesebben feldíszíteni méltóztatott. ő os. k. Apostoli Felsége f. é. sept. 16- ki legfelsőbb határozata által a kassai os. k. jog- aoademia rendes tanárának dr. Mohi Jenőnek, mint az .austriai polgárjog és a peresügyekben és azon kívüli austriai polgári törvényszéki eljárás rendes tanárának a pozsoni os. k. jogaoademiához áttételét legkegyelmesebben helybenhagyni mél­tóztatott. A magas cs. k. pénzügyi ministerium í. évi September hó 6-kán 8649n/224s sz. a. kelt rendele­tével a budai cs. k. országos pénzügyi igazgatósági osztály gazdászat-hivatalához igazgatóvá iOOO pft évi fizetéssel K lein Ferenoz eddigigazdászat-hi- vatali igazgatót, továbbá ellenőrré 8C0 pft évi fize­téssel Minász Móricz eddigi gazdászat-hivatali ellenőrt, és számtisztekké Podradszky László s Gyürke Ferencz eddigi gazdászat-bivatali szám­tiszteket, előbbit 600, utóbbit pedig 500 pft évi fizetéssel kinevezte. A magas os. k. pénzügyministerium f. é. sept. hó 13-kán 33946/a085 **. a* kelt rendeletével a ma­gyarországi cs. k. országos pénzügyi igazgatóság uj szervezetében pénzügyi titkárokká a budai osz­tálynál Kapeller Ferenozés Jar its József,ma­gyarországi pénzügyi országos igazgatósági titká­rokat, Feiohtinger Venozel miskolcti pénz­ügyi kerületi első osztályú biztost és C sé p k e y Károly péosi másodosztályú pénzügyi kerületi biz­tost ; — a soproni osztályhoz F r i o k Ferdinánd, innsbruoki országos pénzügyi igazgatósági titkárt, Scboloz János péosi első osztályú pénzügyi ke­rületi biztost, Andreánszky Alajos nyitrai má­sodosztályú pénzügyi kerületi biztost és Fried­rich János csehországi másodosztályú adófelü­gyelőt ; — a pozsoni osztályhoz Besetznyi Jó­zsef magyarországi os. k. pénzügyi országos igaz­gatósági titkárt, M a s n e r József csehországi első osztályú kamarai kerületi biztost, G u t h Mátyás nyitrai első osztályú pénzügyi kerületi biztost és Huber Károly pozsoni 1-ső osztályú adófelügye­lőt;— a kassai osztályhoz Got ti n g er Domokos kassai, és Siegel János budai első osztályú pénz­ügyi kerületi biztosokat, F r e 11 e r Ferenoz ga- lioziai első osztályú kamarai kerületi biztost, és T y r o 11 Antal magyar- óvári elsó osztályú adófet- tigyelöt; — végre a nagyváradi osztályhoz V e t - tersheni Wettstein József dohánybeváltáti felügyelőségi segédet, Ebner Venozel pesti és Siroky Pál balassagyarmati elsó osztályú pénz­ügyi kerületi biztosokat, és Rossi Edvárd ty- roli III. osztályú adófelügyelőt kinevezte. A os. k. Iegf. rendőrhatóság Prenninger János kassai rendőrbiztost nagyváradi főrendórbiz- tossd kinevezte. A magyarországi cs. k. pénzügyi cm. igaz­gatóság S o h 1 e s n i g Antal oiiavai III. oszt. adó- besz-.dót II. oszt.’ ideigl. adószedővé Keszthelyre kinevezte. F. évi sept. 27-kén a béosi cs. k. udvari s ál­lamnyomdában megjelent és kiadatott a birodalmi törvénylap LXXXII. darabja, melynek tartalma következő: 237. sz. A oultUs- és oktatásügyi ministerium 1854. sept. 13-ki rendelvénye, mely az egész bi-, rodalom területére nézve érvényes, s mely szerint' az 1854. sept. 8- ki legfelsőbb határozat következ­tében a j gbölcselem az elméleti államvizsgálat tárgyai közöl kihagyandó. 238. sz. A kereskedelmi, ipar- és közmunka- ministerium 1854. gept. 14—ki rendelvénye, mely a katonai határvidéket kivéve az összes korénaor- szágokra nézve érvényes, a magán vasút-építési en­gedélyek adására vonatkozik. 239. sz. A pénzügyministerium 1854. sept. 19-ki kibocsátványa , a os. k. magyar országos pénzügyigazgatóság öt osztályának életbeléptetése iránt. 240. sz. A belügyministerium 1854. sept. 23- ki rendelvénye, a steyer-herozegségi kerületi ha­tóságok életbeléptetését illetőleg. 241. sz. A bel- és igazságügyi ministerek 1854. sept. 23 -ki rendelvénye , a steyer, karinthiai s krajna-herczegségi járásbivatalok életbeléptetését illetőleg. 242. sz. Az igazságügyi ministerium 1854. sept. 24-ki rendelvénye, mely által a tiszta tör­vénykezési hatóságok életbeléptetésének időpont­ja a soproni, nagyváradi és eperjesi orsz. főtör- vényszékek kerületeiben, s az újabb törvényszéki szervezettel összeköttetésben álló törvények hatá­lyának kezdete a nevezett orsz. főtörvényszéki ke­rületekre nézve meghatároztatik. NEMHÍV AT ALOS RÉSZ. Levelezések. Pária, sept. 24. —S.— A néhány nap éta keringd híreket 0 mer pasa hadsergének bizonytalan rendelteté­séről némileg felvilágosítani látszik a mai „Mo­niteur“, mely közli, mikép H e s z táborszernagy az austriai kormánytól parancsot kapott, a törö­kök netaláni mozdulatának Gralacz felé semmiféle akadályokat eléje nem gördíteni. Egy ilyen moz­dulat azonban nem látszik Omer pasa tervében lenni, miután ő a dunai fejedelemségekből vissza­vonul. Mi a krimi hadjáratot illeti, erre nézve kor­mányunknak mindeddigelé semmi egyenes tudó­sítása nincs St. A r n a u d tnagytél. Jelen vol­tam tegnap,midőn kabinetünk egy tagja azt állítá, hogy eddigelé azon tudósításokra vannak szorít- vák, miket a konstantinápolyi austriai követség közbejárása által kaptak. Ez mindenesetre külö­nös, miután a közzétett kiszállás óta már tiz nap folyt el. — Egy itteni nagy követség utján épen arról értesülünk, miszerint a nyugati hatalmak Szinopét megerősíteni szándékoznak. A legitimista folyóirat „La Mode“ egy Pal­merston lordhoz intézett nyílt körlevél miatt két hónapra fölfüggesztetett. Ezen körlevél írója azt iparkodik bebizonyítani, miszerint Anglia igen, de Francziaország semmi hasznot nem húz­hat a keleti háborúból, s iratát következő sza­vakkal végzi: „Világosan látom ama roppant e- lőnyöket, miket önök az orosz erő megtöréséből fognak nyerni: a világ minden tengerein még száz évvel tovább kétségbevonhatlan túlsúlyt, a befolyás és előnyök növekedését a török biroda­lom egész területén, mely már most is nem egyéb egy nagy angol piacznál; önök indiai birtokai­nak egy századra biztosítását. Mindezt jól látom ; de Francziaország előnyeit még nem látom. Haj­dan azt mondák, hogy Francziaország meg tud élni önfeláldozás és hősiességből, s hogy elég gaz­dag, dicsőségét kifizethetni 1 Mindig emlékezem rá, hogy mily keserű megvetéssel gúnyolták ki Angliában ezen nyomora szójátékot. Már ha 0 • roszországnak sikerülne a megtámadást vissza­verni, vagy ha a Krímben legyőzetvén, a tarto­mányt, hajóhadát és városait felgyújtaná; ha visszavonulna azon alkalmas perczig, midőn a ki­fáradt vagy kimerült megszálló sereg többé nem állhatna ellent az általa Besszarábiában össze- | halmozott compact tömegeknek; ha sikerülne neki pénzügyünket kimerítni : mivel fogunk mi kármentesíttötni, kik ellen még most is annyira küzd keleten az angol befolyás ?*f Éten helyet csak azé-t hoztuk fel, mivel ab­ban valóban csak az van kimondva, mit a fran- cziák általánvéve gondolnak. S ennélfogva, mi­kép már egyezer megjegyeztük,, nagyfontosságu a franczia kormányra nézve, hogy a Szebaszto- pol elleni vállalat tsikerü'jön. Nem vagyunk ugyan azon véleményben, hogy Szebasztopol megvétele lépés legyen a békéhez, sőt inkább Lajos Fülöp egykori ministerével azt hiszszük,mikép Szebasz­topol esése csak kezdetét képezendné az általá­nos háborúnak; de a közönség ellenkező véle­ményt táplál. Különösen azon gondolat nyugta­lanítja iparüző világunkat, miszerint a háború tovább tartása a jövő évre itt rendezendő nagy iparmütárlatnak akadályára leend. Ez minden­esetre roppant veszteség fogna lenni Páriera nézve, mivel már most is nagymennyiségű tőkéket fektetnek be mindennemű vállalatokba, mik az iparműtárlattal összeköttetésben állanak. Szám­talan kávé-, ét- és vendégházak stb. kisebb na­gyobb mértékben rendeztetnek, gyáraink csak az iparműkiállítás számára dolgoznak, — ha mindez hiába lesz, akkor a veszteségek kiszámíthatlanok. Miután a kormány közelebbről az idegen I borokra vonatkozó beviteli adót csaknem egészen eltörölte, most a pálinkát terhelő beviteli adót egész 15 franknyi összegig szállító le egy hec­tolitre után. (Hectolitre = 100 litre; fran- czia mértéke a folyadéknak, mintegy 2 fontnyi ne­hézségű.) Ez főleg azért történt,mivel a nagy nye­reséget nyújtó pálinkafőzés rendkívüli mennyi­ségű gabonát emészt föl. Ez egyike volt azon o- koknak, mi miatt a gabnaár alább nem szállhatott. A nemrég elhunyt Lamennais barátjai s hívei attól tartanak, hogy az általa hátrahagyott kéziratok nem fognak közzététetni, mivel azok nővére mint általános örökösnő birtokába mentek át, ez pedig bevallott ellensége testvére elveinek. A Dana mellől, sept. 29. ^ Omer pasa legközelebbi szemleutjának főczélja a Duna balpartján állított uj erőditvé- ! nyék megtekintése volt; a vezér teljes megelé­gedését fejezé ki ez uj építmények elhaladásá­val. Ez erődítvényck, melyek a tulparti megerő­sített helyek hídfői gyanánt szolgálnak, Dieu franczia mérnök ezredes terve szerint készíttet­nek, ki a fővezért szemleutjában kiséré. Várna tömve van csapatokkal, melyek részint a Krímbe, részint Ázsiába rendeltetvék. Naponkint érkeznek a feketetengerről visszatérő szállítóhajók, élelmi­szereket és tartalékcsapatokat fedezetükre veen­dők, hogy azonnal ismét a krimi partok felé in­duljanak. 19-kén a „Tahibari ' török gőzös egy osztály török mérnöküszttel, kiket előbbi napon hozott Konstantinápolyból, s egy osztály árkász- szal, ugyanoda elment. Az expeditióról Várnában 18-kán csak annyi újabbat tudtak, bogy a szö­vetséges flotta tengerészkatonái a kiszállópartok lebet8Ógíg megerősítésével foglalkodtak. A krimi lakosság mindenütt, a merre csak az egyesült se­reg megjelenik, küldöttségek által jelenti háláját és rokonszenvét hitsorsosai főnökének. — Bur- lukban néhány orosz kémet fogtak el, kik tüstént agyonlövettek. A parton az egyesülteknek egy é- lelemszerrel terhelt hajója vigyázatlanságból el - égett; ez adhatott okot azon alaptalan hírre, mintha a franczia-angol flotta több hajóját orosz gyújtók elpusztították volna, Az ázsiai harcztér- röl az „Aigle“ gőzös azon hirt hozta, miszérint S a m y 1 az oroszokat W r a n g e 1 tnok alatt újra megtámadta és megverte. — Mehmet és Iz­ma i 1 pasával, az ázsiai uj főparancsnokkal, ki­nek Várnába érkeztét naponkint várják, egy osz­tály fris katonaság is indul Batumba. Austriai birodalom. Béos, sept. 29. Albert f&hérozeg 6 os. fens. Az éjét Rstiborban tölté, és ma a soproni vo­nattal Báosbe megérkezik. Rövid ideig Weilburg- ban leendfi mutatása után ő os. fens, osaládostul Bu­dára menend, Erzsébet föhgnö 6 os. fens, a te­let Budán töltendi. — A legközelebbi következése egy Austria és Oroszország közti háborúnak az lenne, hogy Oroszország kénytelen lenne só nélkül élni. Tu­domás' szerint Oroszország sószükségletét főleg a vieliozkai bányákból fedezi, és pedig oly csekély áron, bogy a nyereség , mit az orosz fioánoziák ab­ból húznak, roppantra rúg; egy mázsa só Orosz­országban 6 ftp. míg annak szállítása szerződésileg máz'sánkint csak 47 pkrba kerül. — Vieladinovios, a montenegrói feje - delem hadisegéde, tegnap Cettinjébe visszautazott KÜLFÖLD. Tudósítások a harcterekről. Délkeleti csatatér. Gr; Coronini cs. k. altnagy és az oláh- s moldvaors.-ngi cs. k. csapatok főparancsnokának tegnap említett jegy­zéke, melyet az id. igazg. tanácshoz intézett, igy hangzik : \ „Austriai Császár Ó Felsége egy szultán ó fel­ségével f. é. jun. 14-kéu kötött szerződ vényben magára vállalta, közöse i a török os. kormánynyal Oláh- és Morvaországban a törvényes állapotot visszaállítani, a mint az a szabadalmakból követke­zik, melyek ez ország közigazgatására vonatkozó­lag a fényes porta által biztosíttattak. Hogy e czél eléressék, mind az austriai cs. udvar, mind a fényes porta szükségesnek látta, a nevezett országok tör­vényes fejedelmeit visszahívni, és a közigazgatás vezetését ismét az ő kezeikbe tenni. Miután most az alulirt, a két magas alkudozó kormány paran­csaihoz képest, Dervis pasa osztálytnok 6 excjá- val szultán ő os. felsége biztosával magát egyetér­tésbe belyezé, egyszersmind mindkét teljhatalina- zott által egy meghívás intéztetett S t i r b e y feje­delem ö magasságához, megkerestetvén, hogy Bé­cset hagyja el, és helyét e városban újra foglalja el. Midőn alulirt az ideigl. igazg. tanáosot a fönnebbi- ről értesíti, megragadja ez alkalmat, azt kitűnő nagyrabecsüléséről biztosítani. Bakurest, sept. 1. (13) 1854. (Aláirva) * Cor on i n i altnagy, és a moldva- • oláhországbani os. k. csapatok főpa­rancsnoka.“­Sept. 20-kán reggeli 10 órakor b. Hesz cs. k. tsznagy Bukurestbe érkezett. Fogadtatása igen ünnepélyes és fényes volt. A bánj alai vá- roskorlátnál austriai, török és oláh csapatok vol­tak három harcsadban teljes díszben felállít­va, melyek a taznagyot az austriai népbymnus- sal üdvözlők. Omer pasa és D e r v i s pasa ün­nepélyesen fogadák a császári hadvezért, kt kí­séretükben a hadsorok előtt ellovagolt, mire a török csapatok több hadimozdulatokat végeztek s a harczias látvány az összes csapatoknak a had­vezér és rendkívül fényes törzse előtti ellépdelé- sével végződött. A krimi expeditióról még ma is bizonyost csak annyit tudunk, hogy az partra szállott; hogy a kiszállás sept. 14-kén vette kezdetét, ebben is minden tudósítások egyeznek. Deazezentuli köz­lések még folyvást homályosak. A „Tr. Z.“ sze­rint a kiszállás még 17-bén tartott; a „Moni­teur“ sürgönye szerint 17-kén már az állomások tökéletes birtokában volt a kiszálló had; kon­stantinápolyi hírek szerint pedig 17-kén már Szebasztopoltól csak másfél órányira állt. Még nagyobb az eltérés a kiszállás pontjára nézve : az első, sept. 14-ki sürgöny szerint a kiszállás Eupatoriánál történt; lord Raglan és St. A r- naud sürgönye szerint az ,,Ó erőd‘‘-nél, a „Soidfrd ‘ szerint pedig egyszerre négy ponton. Eupatoria Szebasztopoltól 20 fr. mdre fekszik, az Ó-erőd, franczia lapok, szerint csak 7—9fr. mdre; a „Tr. Z “ szerint az Ó-erőd Eupatoriánál fek­szik, az „Engl. Corr.“ szerint 20 angol mfdre Eu- patoriától, egy stambuli vérmes versio szerint pedig csak másfél órányira Szebasztopoltól. Mél­tán kérdi azért az „ODP.“ hol létezik hát e me­sés „Oldford“ ? s hol vannak valósággal az egye­sült hadak ? A legutolsó (alább olvasható) táv­irati tudósítás szerint az egyesült sereg még csak 19-kén volt Szebasztopol ellen elindulandó, s igy valószínű, hogy e napig az a kiszállási pon­tokról el nem távozott. Ezért mesének kell tarta­nunk azon hirt, mit Konstantinápolyból sept 21- ről közlenek, mintha az angol lovasságnak állí­tólag Szebasztopoltól egy órányira már üt­közete lett volna a kozákokkal, ugyezintén leg­alább is elhamarkodott hírnek kell tartanunk azt, miszerint Kacsa erősséget az egyesültek lő- dözték, sőt hogy Szebasztopol torkolati erősségét már összelőtték volna. Men esi koff bg ugyan a czárhoz intézett (tegnap említett) jelentésében, az egyesültek kiszállásáról, egyszersmind fog­lyok behozataláról beszél, kik őt az el­lenség ereje és állásáról felvilágosították. De hogy hol és miképen ejtették ezen foglyokat ? annak semmi nyoma nincs. aiavvv _ r __j__ ,w.,v nuiVUUUUU&UCl lUgltUl á llást, a B e 1 b e k folyam partján,hova az Alma lyótól húzódni MencsikofiTjónak látta,s az egyesi tekelőőrsei onnét egy órányira állanak; ütközetet itt elkerülhetlennek tai j á k. A Belbek torkolata csak másfél fr. mfdre i Szebasztopoltól. A tengeren a bombaágyus ha a fénytorony nyal szemközt foglaltak állom Szebasztopolban acholerá dühöng. Várnai tu Bitások szerint az orosz elsánczolt tábort Man ritól délre a kikötő északi partján sept. 26-

Next

/
Thumbnails
Contents