Budapesti Hírlap, 1856. március (51-75. szám)

1856-03-01 / 51. szám

51. Martins 1 1856 Pest. Szombat, Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel .Előfizet isi dij: Vidékre :/él é vr e : 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Helyben: fél évre: 8 frt, évnegyodre:4frt. — A hirdetések ötször hasábzott sorának egyszeri be­iktatásáért 6 kr, többszöriért pedig4kr számittatik.— Egyes szám 20 pkr. Szerkesztői iroda : Országút, 6. sz. a. (Kunewalderház) 2-ik em. sz. Előfizethetni helyben: a lap kiadj hivatalában, Egyetem-ute za, 2-dik szám, földszint ;!vi d é ke n minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazd levelek a czim, lakhely antolsd post» feljegyzése mellette pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen akiadd hivatalhoz utasltanddk. Kiadó hivatal van : Egyetem-utczában, 2-ik szám alatt, földszint. A „Budapest! Hírlap“ el öfizetési ára : Budapesten évnegyedre 4 pft. félévre . 8 — Vidéken évnegyedre . .5 — félévre ............10 — Peste n előfizethetni alulirt nyom­dájában. (Egyetemi utcza 2. sz. a takarék­pénztár-épületben), vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. Az előfizetési díj bérmente- sen beküldetése kéretik. Emich Gusztáv, a ..Budapesti Hírlap“ kiadója. HIVATALOS RÉSZ. 0 cs. k. Apostoli F e 1 s é g e f. é. febr. 1 5-iki legfelsőbb határozata által B e ö r Mihály rimaszom­bati megyetörvényszéki elnök áttételét a sátorallya- ujhelyi megyetörvényszéki elnökségre legkegyelrtte- sebben jóváhagyni, és Augusta József eperjesi orsz. főtörvényszéki tanácsost a mánnaros-szigethi megyetörvényszék elnökévé legkegyelmesebben ki­nevezni méltóztatott. NEMHIVATALOS RÉSZ. Pest, február 29. N. (Politikai szemle.) A félhivatalos „Zeit“ egy közelebbi vezérczikkéböl ítélve Berlinben nem sok remény van hozzá, hogy Poroszország a párisi értekezleteken képviseltessék. A mondott lap így okoskodik: Lord Palmerston nem oly rövidlátó politikus, hogy Poroszország aláírásának fontossá gát félreismerné egy oly szerződ vénynél, melynek rendeltetése Europa jogait újra szabályozni és meg­állapítani. De igen téved, ha azt véli, hogy ez alá­írást a bevégzett tények kedvelt utján megnyeren­dő Poroszország nem hadfolytaló fél; magára néz­ve tehát épen nincs szüksége békekötésre; ha pedig a keleti Európában ujan megállapítandó el­rendezésre szintén garantiát kell vállalnia, ak­kor nem csak méltányos, de oly jog, melyet Porosz- ország igényelhet, mikép ne csak annak minden határozmányai horderejéröl értesülve legyen, hanem magában az elrendezés megállapításában is részt vegyen, és pedig annyival inkább, mert az ö érde­ke ez ügyben végre is csak közvetett. „Mi tehát — igy végzi a „Zeit“ — bizton .föl tehetni véljük, mikép Poroszország nem fog aláírni oly szerzödvényt, sem azért jótállani, melynek tárgyalása és meg­állapításában részt nem vett.“ A ,,Neue Preuszische Zlg“ is belé kezdi magát találni a békehangulatba. Miután azon kérdésre, el­fogadta volna-e Miklós császár az austriaija­vaslatokat, nemmel felel, s kiemeli az önmeggyőzés nehéz harczát, melybe az elfogadás Sándor csá­szárnak került, mi 'bizonyára ama valódi tett erköl­csi becsét csak emelni képes, miután továbbá erő­síti, mikép Oroszország legyőzve nincs, s a nyuga­tiak még egész Krim meghódításával sem nyerné­nek semmit, s igy Oroszországra nézve a békére kényszerítő szükségesség fenn nem forgott, azon kérdést veti fel, vájjon a már hozott s még való- szinüleghozandolt áldozatok helyes arányban állná— nak-e ahhoz, a mit legszerencsésb esetben nyerni lehele. „Erre egy elfogulatlan sem fog — úgymond — igennel felelni. Mihelyt tehát megalázó fel­tételek nem tétettek, azokba az uralkodó bejegyez­hetett, ha alattvalói java inkább szivén feküdt, mint minden egyéb.“ E lap az ötödik pontra nézve is tel­jes megnyugvással van, s az egész u. n. igény­fenntartást csak f o r m a I i t á s nak tartja, meg lévén győződve, hogy az orosz császárnak e tekintetben a leghatározottabb biztosí­tások adatlak, különben azok nélkül egy oly szé­lesen magyarázható, s elasticus természetű czikk az egész alkudozást veszélyeztette volna. Aztán igy kiált fel : „Az elfogadott feltételek egy ered­ménye iránt lehetlen a csalódás : ha a sz. pétervári kabinet Törökországnak előbb utóbb meghódítását szándékolta, arról hosszú időre le kell mondania. De mivel ebben semmiféle jog nem támogató, an- nálfogva e tervről lemondás semmit nem tartalmaz, mi a becsülettel meg nem férne. Azonfölül mind­azok, kik Oroszországot kissé jobban ismerik, min­dig azon nézetben voltak, hogy e birodalomnak legfényesb és egyszersmind leghasznosabb hódít— mányait saját belsejében kell keresnie. Ha a császár e pályára lép, s legelöb > is azon sebeket gyógyítandja be, melyeket a háború ütött, hogy aztán jólválasztott eszközökkel a birodalom rop­pant természeti erejét megelevenítöleg emelje, ak­kor kormánya egyike lesz a legáldásosb és dicsösé- gesbeknek.Képzeljük magunknak Orosz­országot ily viszonyok közt harmincz év múlva!“ e lelkesedett fölkiáltással végzi a lap békeelmélkedését. A párisi értekezletekről újabb közlés nem érkezett. Az inkább csak külsőségekre vonat­kozó részleteket, valamint a „Morn. Posl“-nak a megnyitásról szóló, uj tényt nem igen tartalmazó czikkét alább az illető rovatokban találja az olvasó. A második ülés szerdára febr. 27-re volt kitűzve. A „Tribüne“ egyesült-állami kormánylep a spea- kerválasztási pártküzdelmekről szólván, illő di­csérettel emeli ki a külső illemnek e harcz közbeni megtarlatását. Az egész idő alatt, úgymond, semmi verekedés, semmi párbajrahivás nem történt a képviselők házában, mi itt oly elkeseredett pártcsatáknál valami ritkaság. — Hogy egyébiránt e harezok eredménye Banks megvá­lasztása lön, már tudják olvasóink. Ezúttal csak a választás politikai jelentősségét akarjuk röviden említeni. Banks, massachusetsi képviselő t. i. a freesoilerek, szabadföldpártiakhoz, azaz a rabszolgaságnak uj területekre kiterjesztését ellen­zőkhöz tartozik, kiket egyszerűen republikánusok­nak neveznek. Tudva van, hogy Pierce elnök, üzenetében meglehetős nyiltsággál a rabszolgatartó déli államok pártjára állt, s Banks kizárólag az északi képviselők szavazata állal választatott meg. Hogy ez eredmény a fyfrmáwnak nem tet­szik, közlönye a „Washington-Union“ nem igen titkolja, azonban, ez állam alkotrttányélveihez híven, habár kedvetlenül is meghajol a‘többség előtt. Az angol-amerikai háborút, a közép-amerikai kérdés miatt, az oczeánon innen és túl lehetlen- ségnek tartják. A britt kabinet sürgönyei, melyek az angol követhez Washingtonba küldettek, ezt igazolják. A senatusi viták alatt — melyek egyéb­iránt eddig eredménytelenül maradtak, a szónokok szintily értelemben nyilatkoztak. Mindemellett azon­ban CaSs a hadiflotta erősítését indítványozta a senatusban, s a hadügyi titkár jelentéstételre szó- líttatolt fel, vájjon nem volna-e szükséges a new- yorki és brooklyni hajógyárak védelmére uj vár- müveket épílni,. s ha igen, milyeneknek kellene azoknak lenni. Azonban a „Kreuzz.“ megjegyzi, mikép a közönség e harczias demonstratiókat bá­mulatos közönynyel fogadja. Az Oersledministerium, mint az alábbi távirati tudósítás jelenti, csakugyan föl mentetett. A hamburgi senatus, a„z Anglia és Portugália közt tízév óta fennálló viszályt szerencsésen elintézte. A dolog azonban nem oly nagyszerű, mint e kezdetből látsz­hatnék, s ennyiből áll: Bizonyos Croft nevű an­gol elvette egy portugali nemesnek házasságon ki- vüli leányát, s ennek halála után, végrendelet alap­ján a hátramaradt vagyon kiadatását kívánta. De mivel a portugali törvény a házasságon kivüli gyer­meket a többi rokonok javára az örökségből ki­zárja, Croft elutasíllatolt. Ez ügyből hosszú s elke­seredett diplomatiai jegyzékváltás fejlődött; mig végre az ügy választottbirósági eldöntése a ham­burgi senatusra bízatott, s ez most ítéletet hozott, C r o f t ot a portugali törvényszékek ítéletére utalván. Pest, február29. CSELÉDREND. N. Egyike azon hiányoknak, melyek a házi és mezőgazdaságban annyi baj, kellemetlen­ség, hátrány és annyi kár okául szolgáltak, valamint a rend, biztonság és erkölcsiségre is ártalmas visszahatással voltak hazánkban, kétségkívül a gazda és cseléd közti viszo­nyok rendezetlen állapota. E hiány már ré­gebben általánosan elismertetett, orvoslásba vétele azonban mindeddig sok egyebekkel együtt, miket most egyenkint foganatosulni látunk, csak jámbor óhajtás maradt. Bizonyára minden illető gazda örömmel és köszönettel fogja azért venni azon érte­sítést, miszerint Magyarország alsó vidékei számára egy ideiglenes cselédrend bocsátta­tott ki, melynek hatálya f. évi October 1-nap- ján veendi kezdetét. Abban a gazda és cse­léd közti viszonynak minden csak némileg is tekintetbe vételt igénylő mozzanatai világosan és kimerítöleg összeállítva, tárgyalva, és meg­felelő módon szabályozva vannak. k^A szóban levő rendelet, melynek bővebb részletezése és ismertetésébe egyelőre nem bocsátkozhatunk, 43 §.-t foglal magában. Elég legyen itt, az „Oest. Corresp.“ közlése után, csak annyit megjegyezni, miszerint ab­ban minden elögondoskodás meg van téve, hogy a fegyelem, haszonvehetés és rend ér­dekeinek teljesen elég legyen téve. Mint igen elismerést érdemlő intézkedést kell ki­emelnünk az úgynevezett cselédköny­vek behozatalát, melyek a másutt használ­tatni szokott bizonyítványok fölött azért ér­demelnek elsőséget , mert lehetségessé te­szik a szolgálatban levő egyén egész előbbi életének becses nyilvánságban tartását, ho­lott különben a cselédet felvenni akaró gazda többnyire kénytelen volt a szolgálatkeresö újabb bizonyítványai elömutatásával mege­légedni. Továbbá a rendesen vezetett cse­lédkönyvek a hatóságok beavatkozhatását is nem egy esetben megkönnyítik. A felmondási időre vonatkozólag az van megállapítva, miszerint egészévi szol­gálatnál hatheti, különben pedig tizen­négy napi felmondásnak kell történni. A nem tisztán törvényszéki cselédügyeket a po­litikai hatóság akkép tárgyalandja, miszerint a szolgabirák azok elintézésére a közsegha- tóságokat kiküldhetik; azon esetben pedig, ja a gazdák maguk egykori törvényhatósági egyének volnának, a vitály-ügyeket maguk intézendik el. Kaposvár, febr. 21. (Ered. levél.) A farsang nálunk is egyhangúlag múlt el. Mi leginkább érdeket kölcsönözött a farsang alkalmá­val, az a kaposvári megyeház nagy teremében a helybeli kórház javára múlt hó 22-n tartatott fényes tánczvigalom vala, mely alkalommal 489 frt váltó tiszta jövedelem jött be ezen hasznos intézet javára. Egyúttal sajnálkozással veszi a kaposi kö­zönség, miszerint ezen intézet ernyedetlen buzgó derék orvosa dr. T ö 11 é n y i ur ezen intézetet és városunkat elhagyja, állomására Csurgóra, hová felsőbb helyről kinevezve lön mint j á r á s o r v o s, legközelebb elutazandván; a csurgói kerület ör­vendhet, miszerint ily jeles és fáradhatlan orvost szerencsés az említett felsőbb intézkedésnek kö­szönhetni. Dr T ö 11 é n y i ur helyébe kedves s de­rék főorvosunk dr W e k k ur fog egyszersmind a megyei kórház orvosa lenni; vezetése alatt — hiszszük — ezen jeles intézet üdvös rendeltetésé­nek ezentúl is áldást árasztólag megfelelend. Dombovárott a farsang utolján tartatott Vörös- marty-bál a legfényesebben ^aitött ki, és szép jövedelem folyt be. Az úrbéri törvényszék múlt hó 31-én megkezdette működését. Különösen Somogybán, hol még igen sok rendezetlen birtok van, számta­lan ügyekkel lesz elfoglalva ezen bíróság. Az itteni gymnasialis 4 osztályt jelenleg 74 tanuló látogatja. Fáradhatlan buzgalmu n. tisz­telendő Korponay gymnasiumi igazgató ur ve­zetése alatt ezen iskola a legszebb jövendőnek néz eléje. A rend- s tisztaságra nézve semmi kívánni valót nem hagy hátra, a derék tanárok is mindent elkövetnek, hogy Somogybán ezen egyetlen gym- nasiutn, a czélnak megfelelöleg, minél nagyobb tökélyre juthasson; bir ezen gymnasium igen szép könyvtárral is, melyben leginkább az ókori classi­cal irodalom van képviselve, de az újabb korból is szép számmal bir müveket. Olvasó egyletünk jelen évben is sok tag­gal bir, könyvtárában feltalálbatók a legújabb ma­gyar irodalmi termékek is, mely müveket olcsó árért az egyleti tagoknak lehet csak olvasni. An. bajomi cs. k. csendőrség most egy veszélyes — leginkább szökött katonákból álló — rablócsapatot kerített hurokra, mely sok lopást és rablást követett el, és utonállva — múlt hóban — egy szuloki polgárnak kocsiját és lovát rabolta el, a nevezett polgárra többször reá is lőttek, azonban — szerencsére — ez egy fa mögé húzván magát, sértetlen maradt. Hihetőleg rögtönbiróság fog fö­löttük Ítélni. Általában most Somogynak legveszé­lyesebb rablói el vannak fogva , és igy a közbátor­ság itt jó lábon áll. Lovassy Sándor legújabb „Tréfás dalai“ itt nagy keletnek örvendnek. Azt hiszem, más me­gyékben is jól fogadják vállalatát. Itteni előfizetői nagy megnyugtatással vették a „Honi lant“ többi füzeteit, melyek közöl Babits Mihály „Uj csár­dása“ a legkitűnőbb, és mindenfelé játszók. Álta­lában Lovassy Sándor ur minden zenevállalata Somogybán élénk figyelemmel fogadtatik, és a leg­nagyobb házaknál is kellő pártfogásban részesül; minden mesterkéltségtöl menteredetisége n é p s zé­rus é g e t ad müveinek, mi leginkább „Szegszárdi csárdásánál mutatkozik, mely Somogybán már a nép ajkain is forog. r. I. AUSTRIAI BIRODALOM. Brünn, febr, 2^DÓ cs. k. Apostoli Fel­sége ma regg. lO^ra 10 perczkor külön vonaton több fenséges föherczeg kíséretében ide érkezett s a pályaudvarban Z s i g m o n d föherczeg ö cs. fensége és gr. L a z a n z k y Leopold helytartó s gr. Schaafgotsche altbgy hadi parancsnok ő excjok által a legtiszteletteljesebben fogadtatott. Ö Felsége 10 óra 15 perczkor útját Prágába folytatá. Z s i g m o n d föherczeg ő cs. fensége a menethez csatlakozott. Prágából, február 27-ről jelenti a „Prager Zeitung“ : „Pr ága városa tegnap óta azon magas szeren-, csének örvend, 0 cs. k._ Apostoli Felségét falai közt tisztelhetni. 0 Felsége d. u. 5 óra 15 perczkor érkezett meg. A pályaudvari csarnokok császári, bajor és cseh színű zászlókkal és elmésen rendezett gazdag virágfüzérrel voltak illő elfoga­dásra ünnepiesen kidiszítve s légszeszvirágokkal pompásan kivilágítva. A vonat, melyen 0 Felsége jött, a csarnokba érkezvén, az Emészt gyalogsorez- redi tisztelgő század mellett felállított katonai zenekar a néphymnuszt játszá s ezerhangu üröm- riadal viszbangzott a néptömeg részéről, mely a bástyán s a pályaudvar melletti utczákon felette nagy számban gyűlt össze. Ö Felsége az udvari kocsiból kiszálltakor b.Mecséri helytartó ur ö exja, gr. Clam-Gallas hadiparancsnok ur ő excja, báró Airoldi altbgy, Ferdinánd császár ő felsége főud­varmestere ö excja, b. Hennet orsz. főtörvényszéki elnök ur ő excja, más cs. k. hatóságok főnökei, a m. cs. k. tábornokkar s a tisztikar által a legtiszte­letteljesebben fogadtatott. 0 Felsége a diszszá- zad megszemlélése után a hasonlag ünnepi fényben pompázó elfogadó terembe ment, s onnan a fölvé­teli csarnokon át, hol dr. Wanka polgármester ur­nák a városi képviselőség és,egyéb városi tekin­télyek élén volt szerencséje 0 Felségét a legmé­lyebb alázattal’ fogadni, a népség örömriadözása közt, a készen álló udvari kocsiba szállt, melyben 0 Felsége a löportornyon, a Zeltner- és Károly- ut­czákon és a kőhidon át a cs. várpalotába ment. 0 Felségével Prágába érkeztek: Károly Ferdinánd, Vilmos, Leopold, Ernő, Zsigmond, Rainer és Hen­rik főherczegek ö cs. fenségeik, továbbá gr. Grün- ne altnagy ur ö excja, Ö cs. k. Apostoli Felsége első főhadsegéde, több hadsegédek és a császári kabinet több hivatalnokai. Albert szász koronaher- czeg ö k. fnsge ma reggel 5 órakor érkezett ide s a herczegérseki palotába szállt, hová szász király ő felsége is száltand, ki hallomás szerint holnap délre váratik a bubenci pályaudvarba. Tegnap d. u. Radziwill Fridrik Vilmos hg, porosz k. altnagy ő mgga is Rerlinböl ide érkezett. Este a rendi szín­házban a külhelyiségek ünnepies kivilágítása mel­lett „Martha“ adatott igen nagyszámú közönség előtt. Ma, mint Ferdinánd császár és Mária Anna császárné ő flgeik összekelése25 d. évnapján, a Ieg- magasb és magas uraságok regg. 9 órakor a vár­kápolnába mentek, ott a sz. miseáldozaton jelen- leendők. 10 órakor a Sz. Veiti székesegyházban Schwarzenberg hg bibornok-érsek ö eminentiája ün­nepi nagymisét és Tedeumot tartott, melyen a cs. k. polg. és kát. hatóságok és számos ájtatos hívek minden rendből és osztályból jelenvoltak, és mely alatt a b. Aletnann féle cs. k. gyalog sorezred egy osztálya sorfalat képezett. Végzett isteni tisztelet után a bibornok-herczeg-érsek ur ö emntiája és a nm. leitmeritzi, königgrálzi és st. pölteni püspök urak Ferdinánd császár és Mária Anna császárné 0 Felségeiknek megvivék szerencsekivánataikat. A Tein-templomban a polgármester ur jelent meg a városi hatóságok élén és a szabadalmazott polgári testület tisztjei az ünnepélyes isteni tiszteleten, és Prága egyéb templomaiban is igen sok ájtatos hí­vek gyűltek egybe az ég kegyeimét a legfelsőbb Császári párra s az egész legmagasb Császáriházra lekönyörgök. Az izraelita egyházközség zsinagó­gájában hasonlag részint tegnap este, részint ma reggel Ünnepélyes istentisztelet tartása által ülé meg a magas ünnepnapot. — Szászkirályő felsége külön vasúton, me­lyet az állami vaspályatársaság főigazgatója Mant­el vezetett, f. hó 27-n Prágába érkezett, Ferdinánd császár és Mária Anna császárné ő Felségeik­nek ezüst menyegzőjükhöz szerencsekivánatokat hozván. — A porosz király ö flge köréből f. hó 27-n hgRadziwill Vilmos lovass. tnok Prágába érkezett, király ö flge nevében Ferdinánd császár és hitvese ö Felségeiknek szerencsekivánatokat hoz­ván. Ugyanez nap réggel Prágában nagy katonai diszszertartás volt. KÜLFÖLD. Harcztéri közlemények. Rendkívül korai tavaszi idő kezd járni, s mint­hogy az ügyek még nem fejlődtek annyira, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents