Budapesti Hírlap, 1856. szeptember (203-226. szám)

1856-09-02 / 203. szám

Pest. Kedd, 203. Megjelenik e lap, vasárnap á> ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel.Előfizeti*! dij: Vidékre : f ő 1 6 y r e : 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Helyben: félévre: Ofrt, évnegyedre: 4 frt. — Ahirdetések ötször hasábzott sorának egyszeri be­iktatásáért 6 kr. többszöriért peé1g4kr izámittetlk — Egyes szám 20 pfcr. Szerkesztői iroda : Egyetemutcza 2-iL sí. a. 1-sö emeleten. 81. September 2.1856. Előfizethetni helyben, a lap kiadd hlvata ábaa, Egyetem-utoza,2-dlk szám, földszint; vidéken minden es. klr. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazd levelek a czlm, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellette pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen ekladd hivatalhoz utasltanddk. Kiadó hivatal van : Egyetem-iitciäbau, 2-ik szám alatt, földszint. BUDAPESTI HÍRLAP. | A „Budapesti llirlap“ előfizetési ára : Budapesten évnegyedre 4 pft félévre . . Vidéken évnegyedre . . félévre ............... P esten előfizethetni a tatában. (Kgyetemi utcza 2-ik sz. a takarék- pénztár-^ piilctben), vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. Az előfizetési díj bérmente­sen beküldetése kéretik. Emich (ünsztáv, a ..Budapesti Hírlap“ kiadója. 8 — .5 — 10 — I u I i r t kiadóhiva­HIVATALOS RÉSZ. 0 cs. k. Apostoli Felsége iegmagasb kí­séretével Esztergomból 31-én estilOórakor a rop­pant tömegekben Nánára sietett lakosság legélén­kebb áldáskivánatai közt, külön vonattal Bécsbe visszatért; Ö Felségét Fökormányzó ur ö cs. Fen­sége, és bibornok herczeg-primás ö eminentiája tiszteletteljesen a pályaudvarig kisérték. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug- 27-ki legfelsőbb határozata által fenséges bátyja, Alber Föherczeg lovassági tábornoknak engedélyt adni méllóztatott, hogy az 0 Fenségének adott belga kír. Lipótrend nagykeresztjének, és a bádeni nagy herczegi hüségrend nagykeresztjének katonai jel­vényeit elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. k. A p o s t o 1 i F e 1 s 6 g e f. é. aug. 19-ki legfelsőbb határozata által W a h a 1 a Ágoston lel kész, föáldozár és esperest Müglitzben Morvaor sz^gíanT'az "egyház és "tanoda körüli érdemei el ismeréséül, a Ferencz József rend kiskeresztjével legkegyelmesebben földíszítni méllóztatott. Ö cs. k. Ap os toli Fel ségé f. é. aug. 12-ki legfelsőbb határozata által Stöckl Antal bánya törvényszéki ülnököt, nyugalomba helyeztetésekor hosszú és buzgó szolgálatai tekintetbe vételével cs k. bányatanácsosi czímmel legkegyelmesebben föl ruházni méllóztatott. 0 cs. k. A p o s t o 1 i F e 1 s é g e f. é. aug. 27-ki legfelsőbb határozata által Farkas Imre csendőrt az 5. ezredben, egy embernek az égő ház lángjai­ból saját élte veszélyével elszántan eszközlölt megmentése elismeréséül, ezüst érdemkeresztlel legkegyelmesebben földiszíteni méllóztatott. A Iegmagasb udvarhoz újonnan kinevezett portugali k. rendkívüli követ és meghatalmazott minister báró Roboredo f. hó 28-án szerencsés volt 0 cs. k. Apostoli Felségének a maga hitelesítvényeit átnyújtani. A belügyminister egyetértésben az igazságügymi nisterrel Román János raegyetörvényszéki segédei, segéddé egy vegyes szolgabiróhivatalhoz a kassai közigazgatási területen kinevezte. NEMHÍVATALOS RÉSZ. Esztergom, aug. 31-én éji 11 órakor Magyarország ismét egy becses lapot fűzött év­könyveibe. A hő óhajtás, melynek teljesülésére még csak kevés évvel ezelőtt is hosszú idő látszott kivántat- ni, — az itteni uj székesegyház fölszentelésének magasztos ünnepe végbement, és e pillanatban robogó sebességgel távozik, becses kincset vive, a különvonat, mely az Austria alattvalóira nézve leg­szentebb clenodiumot, szeretett Császárunk s legkegyelmesebb Urunkat a császári székvárosba visszaviszi. Ö Felsége az ünnepélyen személyesen jelen lenni méllóztatott, s az állal annak a legszebb dics­fényt kölcsönzé. Az egyház iránt nagy érdemekkel biró bibornok herczegprimás Scitovszky ö eminentiájának volt fentartva, jámbor kézzel letenni zárkövét az óiiásmünek, melyen az Urnák oly sok buzgó szol­gái tevékenyen munkáltak, — az ő eröfeszitö fára­dozásainak, valamint számtalan áldozatainak lehet főleg köszönni, hogy most az országban Istennek egy háza áll pompásan (belül tökéletesen, kivül csaknem egészen elkészülve, csodaszép széttekin- tést nyújtva a vidék távolába), mely bízvást minden más tekintetben is a birodalom legszebb templomai mellett méltó helyet foglal el. As egy a Dunára kiszögellő sziklán merészen épí­tett Basilica most kegyes rendeltetésének át van adva. Az minden nagyszerű szépségeinek és temérdek művészi nevezetességeinek részletes leírásai által nemsokára általánosan ismeretessé lesz. A fölszentelés ünnepe bensöleg magasztos, a nagy czélnak tökéletesen megfelelő volt; magára Magyarországra nézve kettős ünnep, mert az oly szerencsés volt, hogy ez alkalommal egyszersmind közszeretetü Uralkodója iránt is azon hódolatot ta- nusílhatá, melytől ez évszázadok óta mindig oly dynastiai érzelmű ország mélyen áthatva van. Főherczeg-Fökormányzó ur külön vonattal teg­nap déli 12 óra után érkezett s magas szállását az érseki palotában vette. Ezen külön vonattal Bécsböl egyszersmind aus- triai észtéi Miksa föherczeg ö cs. fens., R a u- cherésHaulik bibornokok, sok más egyházi méltóságok és meghívott vendégekkel együtt meg­érkeztek. Ernő föherczeg ö cs. k. fensége a magas tá­bornokkarral és az országos- és törvényhatóságok főnökeivel Pest-Budáról gőzösön érkezett meg ; már több nap óta minden vaspályavonat, minden gőzös s azonfölül külön járatok a monarchia minden részeiből s még a külföldről is hoztak vendégeket. HgWindischgrätz tbgy, b. H e s s tbsznagy, gr. W i m p f f e n és sok tábornokok tegnap érlek ide; továbbá megérkeztek volt: bg Batthyány és P á I ff y, aztán igen sok titkos tanácsosok, kama­rások és a fönemesség tagjai, általában csak fe­lette ritkán lehet a mágnások és nemesség ily számos összetalálkozását az egész országból fel­mutatni ; az egyház föméllóságai közt a 1 e m b e r g i (I. sz.), udinéi, posen-gneseni stb. érse­kek említendők. A lemplomfölszentelés ünnepélye tegnap 30-án d. u. 4 órakor zsoltárénekléssel a szent ereklyék kápolnájában kezdődött, miután bibornok ö eminen- tiája a főtisztei, esztergomi székeskáptalan tagjai­nak, a pápa ö szentsége által nekik engedélyezett ünnepi mellszalagot, a cappát ünnepélyesen átadta Délutáni */4 7 órakor Ocs.k. ApostoliFel- sége, Károly Ferdinand és Vilmos fö­herczeg urak ö cs. k. fens., gr. B u o I, b. B a c h és Toggenburg lovag cs. k. ministerek, továbbá több tábornokok s fényes udvari személyzet kísére­tében megérkezett. 0 cs, k. Felsége d. e. fél 11 órakor kelt át az ország határán: e pillanatban a budai cs. várpalo­tán felhuzatott a cs. zászló és ágyulövésekkel tid- vözöltelelt. Pozsony és Komáromban ÖFel s égé, el haladtakor a várhegyről s a vár bástyáiról hason- lag ágyulövésekkel üdvözöttetett. Mindkét helyen a hidak ünnepélyesen föl voltak díszítve, a kát és polg. hatóságok azokon várakoz­tak, és katonai zenekarok játszták a néphymnust, a csapatok díszben a partra álltak, s mind ezen he­lyeken, mind a Duna partján, vagy ahoz közel fek­vő községekben, a lakosság ünnepi öltözetben lel­készeivel, a helyhatóságokkal és a templomi zászlók­kal várta 0 Fo I s é g e megérkezését, s az ország Fejedelme iránt harsogó éljenekkel tanusítá tiszte­letét. Esztergom, a nagy eseményeket hőn várva, már több napok óta ünnepélyesen feldiszíttetvén, sok ezrek szálláshelye lön, kik ezen alkalom iránti kegyeletből összetódultak, hogy a magas ün nepélynek szemtanúi legyenek. Délutáni 6 óra felé egy a várhegyröli ágynlövés jelezte az 0 Felségét szállító hajónak közeledését; de már sokkal előbb minden mozgás­ban volt s örömteljes érzelem hatá át villám­szerűén a tömeget, midőn a teljes lobogót dísz ben büszkén vitorlázó „Adler“ yachtot rnegpil- lanták. Csakhamar erre a tüztelepböl, hosszas szü­netekkel 36 ágyulövés tétetett s a város összes ha rangjai zúgtak. Most mindig hangosabbá lettek tömeg örömnyilatkozatai, mindenki ügyekezett a Fe jedelem lovagias alakját már messziről meglátni, a hajó megérkeztekor, azon perezben, midőn 0 Fel­sége a szárazra kiszállott, az elláthallan tömeg számtalan „Etjeitekre s oly lelkesült öröm-kiáltá­sokra fakadt, hogy azok hosszasabb időre elhan­gozták a harangzúgást, s a néphymnust, mit több zenekarok játszottak. ó Felsége a hü alattvalói érzületeknek ezen szívélyes kitörése által láthatólag meg lévén hat­va, igen barátságosan köszönt, s először ö cs. fensé­ge a Fők ormányzó ur, sErnö és Miksa fö­herczeg urak által fogadtatott; erre ő eminentiája a bibornok-herczeg-primás által egy rö­vid beszéddel legtiszteletteljesebben Udvözöltetett. Közvetlenül a zászlók- s virágokkal díszített ki­szállóhelynél volt a cs. k. fenségeken kívül, fökormányzói adlatus Haller altábornagy ur ő excja, az udvari papság, a fötisztelendö eszter­gomi székeskáptalan, a hatóságok főnökei Buda­pestről, helytartósági alelnök A u g u s z báró ur, Esztergom megye főnöke. A kiszállóhely közelében a gözhajózási társaság egy zenekara volt apró hajókon felállítva, a parton a környékbeli bányászok, szintén saját zenéjükkel. Miután Ö Felsége egy a kiszálló helyen tisz- teletöriégül felállított b. Bianchi gyalog-század fö­lött szemlét tartani méltóztatott, és kíséretével együtt a készen álló udvari kocsikba ült, a katona­ság, felállított ciéhek, községi küldöttek, iskolai ifjúság és a nép sorai közt, folytonos soha nem szű­nő örömkiáltásoktól kisérve a menet megindult. Esztergom megye minden községe képviselve volt, mindegyik zászlóján a helység neve állt. A zászlók és szobrokkal diszitett kis hídnál egy elmésen ékített diadalív állt; itt a város polgár- mestere szerencsés volt a lakosok nevében a hű­ség és hódolat erősítését egy tartalmas beszédben Ö Felsége lábaihoz letehetni, melyet ö F e 1- s é g e legkegyesebben fogadni méltóztatott. 6 Felsége szállásánál az egy nagy császári zászlóval díszített érseki palotánál, 0 Falségét annak minden részeiből viharos „Éljen'-ek üdvöz­lők; a palota előtt egy Deutschmeister-gyalog szá­zad állott tisztelelörségül zenekarral. Mindjárt a Iegmagasb megérkezés után a magas tábornoki ás tisztikar bemutatása következett. A nagy teremben és abból nyíló termekben a magas vendégek voltak összegyűlve. Ö Felsé­ge, odavezettetve Főkormányzó ur által, szűnni nem akaró lelkesült „Éljen“-kiáltásokkal fogadtatott. H e r c z e g-p r i m á s ö Eminentiája a jelenlévők nevében magyar nyelven fejezé ki az öröm és a legalázatosabb hódolat benső érzelmeit; 0 Fel­sége hasonlókép magyar nyelven méltóztatott legkegyelmesebben köszönve válaszolni. Ismételt zajos „Éljen“ ek szakíták félbe OFelsége be­szédét , valamint annak végén is a mély meg- illetödés legszivélyesebb kitörései következtek, vá­laszul azon legkegyelmesebb nyilatkozatokra, me­lyekből kitűnt, mikép különös örömére szolgál 0 Felségének, a lojalitás benső biztosítását hallani. Erre a jelenlevők — mennyire csak a tér megen­gedte — bemutattattak és 0 Fels ége, minden egyeshez néhány kegyteljes szót intézni méltóz­tatott. A bemutatások bevégezte után 0 Felsége a diszörség felett tartott szemlét s azt elléptette. Eslvére a város fényes kivilágítására rendki vüli előkészületek voltak téve; azonban annak egy nagy vihar miatt, mely fájdalom, már dél óta mindig hevesebben dühöngött, legfelsőbb rendeletre el kelle maradnia s más napra balasztatolt; azonban 2 ka­tonai zenekar, felváltva két kitűnő czigány zené vei, roppant néptömeg egybegyülte mellett 0 Felsége ablakai alatt játszott. Ma 3i-én szürkületkor ágyúlövések hirdették az ünnepnapot; regg. 8 órakor h g-p r i m á s ö emi nenliája pompás 6 fehér ló-fogatú diszhintóban az apostoli kereszt elölvitele mellett a székesegyház elé ment föl, s ott az összes clerus által fogadtatott a szertartások megkezdettek, mi mellett az ő szent sége által a basilika számára rendelt szent ereklyék átvitele is az összes főpapság körmenetében végbement; azalatt a magas vendégek, továbbá a templomban és körülte számos néptömeg gyűlt össze. 11 óra táján érkezett meg OFelsége,a fen­séges föherczeg urak és az udvari személyzet kísé­retében pompás diszhintókban, mindegyik 6 pom­pás és Unnepiesen díszített fogattal — a katonaság által képezett sorfalon keresztül, melyhez a ezéhek zászlóikkal és számos küldöttségek a néppel csatla­koztak. A pompás menet élén megyei és primási huszárok gazdag öltözetben nyargaltak, aztán köz­vetlen 0 Felsége hintája előtt gr. F o r g á c h ka­nonok szépen díszített lovon, az apostoli kereszt­tel kezében. Az érseki palotából elinduláskor egy felállított század zenekarral és zászlóval tisztelgett — és ágyulövések hangzottak. A székes-egyházhozi fölmenetel a cs. tartomá­nyok czimereit viselő zászlókkal, továbbá koronák-, oszlopok- s diadalkapukkal volt jelölve. „Nagysze­rüknek kell nevezni az egyház földiszítését. A székesegyház bejárásánál ÖFelségeő emi­nentiája a herczeg-primás sa főbb papság által tiszteletteljes beszéddel fogadtatott, a szentély közepébe urak s a már előbb aláirt fölszentelósi okmányt szintén aláírni kegyeskedett, s erre a pompásan elké­szített trónra ült. Miután a fenséges föherczeg urak is a számukra elkészített helyekre jutottak, a szertartás folytat­tatok— a székesegyházban s azon kivül egyházi szó­noklatok tartattak, s a szent mise ö eminentiája a herczeg-primás által, a számos papság se­gédlete mellett kiszolgáltatott, mely alkalommal az összegyűlt sok ezerektöl buzgó imák szállottak az égbe, s a Liszt Ferencz által sajátlag ezen ün­nepélyre szerzett mise annak igazgatása alatt elő- adatott. Az ünnepélyes cselekmény fömozzanatai ágyu­lövések s egy a székesegyház előtt felállított gya­logzászlóalj üdvlövései által nyilváníttatlak. A szent mise után a h e r c z e g-p r i m á s s főbb papság OFelségétaz egyház főkapujáig kisérék, honnan 0 Felsége folytonos ágyudörgés s a sürü tömeg szüntelen éljenkiáltása közt visszatért a pa­lotába. Ide érve 0 Felsége a Császár a két országos főváros s a többi szabad kir. városok küldöttsé­geit legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott. 3 órakor díszlakoma volt mind a palotában, mind a papnövelde-, a iUrdö-vendéglöben s a gőzösökön; s meghivatott személyek száma szinte 1000-re me­het fel. Minden osztályok színének szerencséje volt azon asztalhoz meghivatni,melynél 0 Felsége az érseki pa­lotában jelen volt. Mindenütt zenekarok játszottak, s a bibornok hg primáső eminentiája által Császár 0 Fels égé jóllétéért mondott, és Ö Felsége által az ország jóllétére legkegyelmescbben viszonzott áldomást álgyulövések, a néphymnus és a nép örömnyilatkozatai kisérték. A külön ebédeknél szintén számos áldomások mondattak. Ebéd után 0 Felsége sok vendéggel legke­gyesebben beszélgetni, s azután azon népünnepen méllóztatott jelenlenni, mely Szén t-G y ö r g y- m e z ö mezőváros közelében volt rendezve. Ö Fel- é g e érkezésekor Esztergommegye községeinek löljárói képeztek sorfalat, 0 Felsége sokakat leg- kegyesb megszólítással szerencséltetett, s legma- gasb beleegyezésével az élénk ünnep csakhamar javában folyt. Parasztlóversenyek, díjfainászások játékok stb. alakultak, s OFelsége elölt, a meny­nyire a néptoiongás engedte, nemzeti tánezok adat­tak elő. Ősi szokás szerint két sült ökör osztatott ki a nép közt, s több nagy hordóból folyt a bor. Ez ünnepen 0 Felségét folyvást sürü töme­gek környezők, s egyszerű módjok szerint tiszte­letteljes hódolatukat fejezők ki; mindenki ügyeke­zett a felséges személyhez közeledni, Ö Felsé­gének kezét megcsókolni, vagy legalább rnháját érinteni. Az ünnepben részt vevők és anaak szem­lélői megfzámítkatlan sokaságban voltak jelen és általános örömet idézett elő Cászár 0 Felsége virágzó kinézése. Az általános örömet még magasbra emelte O Felsége azon legkegyesebb és villámgyorsa­sággal elterjedt nyilatkozata, miszerint j ö y ő év­ben Császárné0 Fe I ségé ve I az ország fővárosában hosszabb ideig fog mulatni. Ez estve a pompásan sikerült kivilágításnak a legszebb idő kedvezett. A nagyszerű székesegyház különféle színű ben- gali tűz felséges fényében ragyogott s a hegyen messze bűvös világot önte szét; lángtenger áradott el a barátságos városon, mely sok helyütt tündéri látványt nyújtott. A közel hegyeken lobogó öröm- tüzek gyujtattak, s a hídon tűzijáték égettetett-el. ÖFelségesa Iegmagasb udvar körutat téve a nép harsogó örömrivaja közt tekintő meg a kivilágí­tást; azután a kivilágított s földiszített Párkány hely­ségen keresztül Nánára kocsizott, hova A1 b e r t és Ernő Föherczegek és bibornok herczeg- primás ö emin. kisérék el Ö Felségét. Az oda vezető utón, továbbá a pályaudvarban és közelében ismét sok ezeren összegyűltek, kiknek lelkesedetten kifejezett áldáskivánatai közt OFel­sége Iegmagasb kíséretével 10 órakor külön vo­naton Bécsbe visszatért, mely pillanatot ágyulövé- I sek jeleztek. Érsekújvár ott már néhány nap előtt 0 Felsége megérkezésére a pályaudvarban, fényes kivilágítás czéljából, nagy gúlákat állítottak. Ó Felsége elutazta után Albert és Ernő fen­séges föherczeg urak még egy látogatást teltek bibornok h e r c z e g-p r i m á s ö cminenliájánál, az­tán gőzösre szálltak, mely ö fenségeiket a buda­pesti katonai és polgári tekintélyek kísére­tében oda visszavitte , mig e s z t e i M i k s a fö­herczeg ö cs. k. fensége a következő délelőttöt Esztergomban tölteni szándékozik, melynek bazi­likájában most ö fenségének fájdalom oly korán 1 boldogult testvére Károly Ambrus föherczeg prí­más holttetemei is léteznek, kinek ö fensége külön -.« „ - „ „.. „. „ „ „ 6 o a ....... kápolnában pompás emlékkövet állíttat. Itt természetesen csak rövid vázlatát adhatjuk azon nagy ünnepélynek, melyről méltán mondhatni, hogy abban az egész monarchia részt vett. A minden osztályú vendégek számát 30,000-re teszik. Megemlítvén még, mikep Császár Ö Felsé- g e Iegmagasb ittmulatása alatt a lakosság részérő «legalázatosb hódolat szakadatlan szívélyes bizo-

Next

/
Thumbnails
Contents