Budapesti Hírlap, 1857. szeptember (198-222. szám)

1857-09-01 / 198. szám

September 1. 185? Pest Kedd, Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggei. '•'.löfizetési dij : Vidékre :félévre: 10 frt, évnegyedre:# frt. Hely tien: félévre: 0 frt, évnegyedre: 4 frt.-A h i r d et é s e k ötször (msábzott sorának egyszeri beiktatásáért « kr, többszöriért pedig 4 kr szé- mittatik. — Egyes szám 20 pkr. Hzort. salni iroda : Bgyetemntcza 2-ik sí. a. l-ső emeletén! BUDAPESTI sz. Előfizethetni helyben: a a p kiadó hivatalában, £gyet6m*atcsa, 2-dik szám, földszint; vidéken minden es. kir. postahi vatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a czim, lakhely s utolsó posta feljegyzése naellett a pénzzel együtt bérmentesi tve egyenesen a kiadó bi vb tálhoz utasitandók. Kimfó hivatal van : Egy etem-utciá bau, 2-ik siáoi alatt, földfiim Előfizetési felhívás a „BUDAPESTI HIRLAP“-ra. September — december hónapra Pest - Budán naponkinti házhozhor- dással . . . . . 5 ft 20 kr pp. Postán naponkinti szét­küldéssel .....................6 ft 40 kr pp. E lap nagy elterjedettségénél, s azon körülménynél fogva, miszerint a h i v a t a- loslapokbani igtatványok külö­nös figyelemmel olvastatnak, s igy azok a beigtatóra nézve igen hasz­nosak, bátorkodunk azt igtatványokrai minél gyakoribb használatra ajánlani; a beigtatási díj egy petit sortól egyszeri be- igtatásnál t> pkrral, többszöri ismétlésnél pedig csak 4 pkrral számíttatik. A Budapesti Birlap kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. áug. 18—ki legfelsőbb határozata által nemes Grab- may e r Lipót alsó-anstriai helytartósági taná­csosnak , a kért állandó nyugalomba helyhezte- tést megengedni, s öt hosszú évi kitüuö szolgá­lata elismeréséül cs. k udvari tanácsos czime és rangjával legkegyelmesebben felruházni méltóz- tatott. öcs. k. Apostoli Felségei.é.ang. 19-ki legfelsőbb határozata által legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy báró Brentano János Antal miniszteri tanácsos a pénzügyminisz­tériumban , a szász-weimari nhg ő k. fensége által neki adott sólyom-rendi comthurkeresztet elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 21-ki legfelsőbb határozata által B o s c h i An­gelo altizedest,s Ronconi Lajos 14-dik és Jankovics András és Schwab Ferdinand 18-ik ezredi csendőröket, és pedig a két előbb nevezettet közbiztosságveszélyeztctö egyének kézrekeritésénél tanúsított önfeláldozó bátorsá­guk elismeréséül, — a két utóbbit két gyermek­nek egy égő ház lángjai közöl saját éltük veszé­lyével történt kimentéséért ezüst érdemkereBztel legkegyelmesebben földisziteni méltóztatott. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 20-i legfelsőbb határozata által dr. D u c h e k Albert és dr. P i 1 h a Ferencz tanárokat, tanárokká az orvos-sebészeti József-academiában legkegyel­mesebben kinevezni és dr. G r o h Ferencz ez- rodi orvost, a gyakorlati sebészet eddigi helyet­tes tanárát a nevezett akadémiában, ezen tanári hivatalától fölmentetése alkalmával eddig tanú­sított érdemteljes működése elismeréséül, koronás arany érdemkereszttel legkegyelmesebben földi­sziteni méltóztatott. Azigazságügyminister Barthodeiszky Gyula ideiglenes tanácstitkárt és Raab József törvény­széki segédet, végleges tanácstitkárokká, továbbá Andris övits Albert törvényszéki segédet ideig­lenes tanácstitkárrá, a két utóbbit egyszersmind ál- lamttgyészi helyettessé a soproni orsz. főtörvényszéki terület megy atörvónyszékeinél kinevezte. Az igazságügyminister J e n k o Albin ób 0 r k o- nyi Edvárd ideiglenes törvényszéki segédeket a pozsoni orsz. fötőrvényszéki területen eddigi szolgá­lati helyükön meghagyás mellett; továbbá báró P a- raszkowi tz-Gaszer Emil járáshivatali tollno- kot Hamburgban Alsó-Austriában és lerchenaui lovag liannagetta Jenő figyelőt, ideiglenes törvény- széki segédekké a pozsoni orsz. törvényszéknél, végre Kurzweil Victor szolgabiróhivatali tollno- kot Malaczkán ideiglenes törvényszéki segéddé a beszterezebányai megyetörvónyszóknél kinevezte. A kereskedelem, ipar és középületek cs. k. mi- nisteriuma a f. évi ang. 6-iki ,2417/i83» s*- a- kibo' ositvány folytán egyetértésben a bel- és pénzügyi ministeriumokkal, továbbá a legfőbb rendőrhatóság­gal késztetve látá magát, a györmegyei Győr, szathmármegyei Szathmár-Németi sz. k. városban és felső-nyitra megyei Töplitz fürdőhelyen ekkorig fennállt, régibb időből szár­mazó, a házaló kereskedést korlátozó határozmá- nyokat megszüntetni. Változások a es. k. hadseregben. Előléptettek : A hadsegédi testület­ben: Du Rieux de Feyan Alfred őrnagy és hadtesti segéd a 6. hadtestnél, alezredessé, és Trcka Ferencz első osztályú százados a had- seregi főparancsnokságnál, őrnagygyá; Schmoll Norbert első osztályú százados a 47. sz. gr. Kinsky gy. ezredben, őrnagygyá. F. é. aug. 22-én a bécsi cs. k. ndv. és államnyom­dában a birodalmi t. lap XXXI. darabja megjelent és szétküldetett. Tartalma: 150. sz. Rendelete a bel-, igazság- és pénzügymi- nisterinmoknak 1857. ang. 9-óről — hatályos az összes koronaországokra, kivéve a lombard-velen- czei királyságot s katonai határőrvidéket — mely által az 1857. jun. 17-ki legmagasb határozat foly­tán az 1854. jul. 3-ki ministeri rendelet 1 § a 2-lk fejezetében (birodalmi törv. lap 169. sz) előforduló „szolgálati utak a hivatal járásában“ az l-ő biró- ságu törvényszékeket illetőleg magyariztatik. 151. sz. Kibocsátványa az igazságügyministerium- nak 1857. ang. 9-éröl — hatályos az összes koro­naországokra, kivéve a kát. határőrvidéket — az 1852 máj. 27-ki büntető törvény 354. §-ának az el­készített hasonszenvi gyógyszerek jogositlan eladá­sára alkalmaztatásáról. 152. sz Rendelete a bel-, igazság- és pénzügymi- nisterinmoknak 1857 aug. 14-éröl, melylyel a több koronaország kerületi és járási felosztásában annak közzététel napjától történt változtatások kihirdet- tetnek. 153. sz. Rendelete ez igazságügyministeriumnak 1857. aug. 14-éröl — hatályos a birodalom egész területére, kivéve a határőrvidéket — a kölcsönös­ség megtartását illetőleg azon Ítéletek végrehajtása tekintetéből, melyek porosz kir. törvényszékek által az ezeknél mint a szerződésben kikötött törvényszé­keknél austriai alattvaló ellen emelt panaszokra hozattak. 154. sz. Rendelete a pénzügyministerinmnak 1857. aug. 15-éröl — a jelenleg a kolozsvári cs. k. bánya-, só- és erdőigazgatóság fővezetése alatt álló igazga tási tárgyaknak ideiglenesen a nagybányai cs. k. fő bánya-felügyelőségi hivatal alá helyeztetéséről és a nagybányai és szomolnoki cs. k. fő bánya-felügyelő­ségi hivatalok elnevezéseinek bánya-, erdő- és jó- szágigazgatóságokká változtatásáról. 155. sz. Rendelete a pénzügyministeriumnak 1857. aug. 17-éről — hatályos a koronaországokra az általános vámkötelékben — az achenthali I. oszt. mellékvámhivatal jogainak bővítését illetőleg. NEMHÍVATALOS RÉSZ Bnda, aug. 30. Öcs. k. Apostoli Felsége tegnap 6 óra-1 kor Rozsnyóról elindult, s 2 órakor az ünnepileg diszitett Lőcsére érkezett — mindenütt a legtin- nepélyesebb s legszivélyesb hódolatok. Számos bemutatások s köz audientiák után nagy udvari ebéd következett. A Rozsnyótól Dobsina és Csütörtökhelyen át vezető regényes utón a Császár egy ideig hg Koburg Ágost birtokán Straczenában mu­latni s ott villás reggelit elkölteni méltózta­tott , — a herczeg öcs. k. Apostoli Felsé- gét kiterjedt birtokain személyesen kiséré. Eperjes, aug. 30. Tegnap Lőcsén általános kivilágítás volt a bá­nyászok fényes felvonulása mellett. — Ma reg­gel Ó Felsége ugyanott isteni tiszteleten volt jelen, meglátogató a hivatalokat, intézeteket és templomokat, aztán magán andentiákat adni méltóztatott, mire ya10 órakor a legmagasb uta­zás tovább folytattatott. Szepesvárallyán át, hol a székestemplomban ünnepélyes Tedeum tartatott, s a Branyicsko he­gyen át Vj2 órakor Eperjesre érkezvén, itt szá mos bemutatások, valamint magán audentiák, továbbá nagy udvari ebéd következett. A város ünnepileg van díszítve, s nagyobb ki­világításra is tettek előkészületeket. Császár Ó Felsége folyvást a legjobb egészségnek ör­vend. Rozsnyó, aug. 28. Császár ő Felsége ma reggeli 7 órakor Rima-Szombatban az ottani cs. k. hatóságokat, és a városházat méltóztatott legkegyelmesebben megszemlélni. 8 órakor következett a legmagasb elutazás Rozsnyóra. A sorfalat képező czéhek, iskolai if­júság , s Gömör megye hódoló községei közt ért a császári menet a víros végéhez, hol Ö Felsége Rimaszombat városa községi képviselete által még egyszer tiszteletteljesen Udvözöltetett. Innen gyors lovagok rajongók körül a császári kocsit,melyet még sokáig bucsu-iidvlövé- sek s a néptöme^ éljenzései követtek, míg a kö­zel magaslatok mögött el nem tűnt. A tornallyai járásban elterjedő magaslatok hosszában az útban fekvő helységeken kívül 32 község volt csoportokban felállítva, melyek ün­nepi ruháikban Ö F e 1 s é g é n e k elhaladtakor legalázatosb hódolatukat bemutatók. A járás határában felállított két obeliszk mel­lett a tornallyai szolgabiró mutató be magát, 7 község lakossága által körülvéve. A tornallyai bandérium egy erős osztálya vévé át ionén a legmagasb menet kíséretét. Tornallyán, a mai nap egyetlen váltó-állomá­sán , egy szép diadalkapn mellett e járás szá­mos községeinek képviselete és lakossága állt. Az ott felállított zenekar által rákezdett néphym- nus hangjai közt viharos éljenek üdvözlők Csá­szár 0 Felsége megérkezését. Tornallyától a legmagasb menet, történt lóvál­tás után , a Rozsnyóig s azon túl terjedő, a ter­mészet által szépség- és termékenységgel gaz­dagon megáldott Sajó-völgybc fordult. — Vidám idő kedvezése mellett s kitűnő állapotban levő utón Urunk Császárunk villámgyorsaság­gal még 12 éra előtt ért Rozsnyó sz. k. város elé. A nyájas Sajóvölgy lakosai azon voltak, hogy utóbbit á természettől nyert pompájában még dicsőbbé tegyék és ekkép őszinte készségüket nyilvánítók, hogy az ünnepies fogadáshoz részük­ről is tehetségük szerint járuljanak. Több helyütt viruló napraforgókból készült ívszerü füzények jelképezék a császári színeket, s az azokat alkotó községek ez által obajták legalá­zatosabb hódolatukat kifejezni. A szalóczi vashámornál egy diadalív volt lát­ható a vashámor terményeiből összeállítva e fel­irattal : „Hódolatul a szalóczi vasgyár“, mely körül a vashámormunkások sereglettek össze. Ejyes lakosok által szives szándékkal nyúj­tott egyszerű hódolati jeleket több helyütt lehete látni. Többen az útra dűlő körteikben óriás vi­rágbokrétákat állítottak föl, érzelmeiket ilyetén- kép fejezvén ki. Innentől fogva a kerületbeli több osztályban fölállított bandérium mindinkább növekedett, mig Császár 0 Felsége kíséretében Rozs­nyóra teljes számmal bevonult. Az uralkodó szívélyes elfogadását illetőleg, I Rozsnyó azOFelsége által legmagasb láto­gatással boldogított városok közöl egynek sem ! maradt mögötte. A város szélén lombfüzérrel, kigyódzva kö- rttlfont szürkére színezett négy oszlop igen kel­lemes látványt nyújtott, s rajta e szívélyes üd­vözlet volt olvasható: „Üdvözlégy Habsburg hős sarja, kegyes Feje­delmünk ; Hódolat és hűség e város jelszava Hozzád.“ A gazdagon diszesitett berzéti utczán, mely a fő­térre vezet, mindenek felett azOFelsége leg­magasb szállásául rendelt püspöki széklak tűnt szembe. — A kapnzat fölött egy piros- s fehér színekkel, virágkoszorukkal, színes léggolyók­kal, és más egyéb világítási készületekkel éke­sített csarnok emelkedett, mely középpáholyai felett a császári sast hordá e jelszóval: „Viribus unitis,“ és két oldalivezet fölött Sehönbrunn és Possenhofen sikerült látképeit. Közvetlenül a még ezeken kivül is mindenfé­lekép földíszitett püspöki széklak mellett állt a Mária-oszlop Ö Felsége legmagasb képével ékesítve, alatta óletnagyságu fényképletekben az erő, igazság, vallás és jótékonyság jelvényei ezen ő Felségére vonatkozó föliratokkal: „Fortitndine invictissimns“ „Justitia observan- tissimus“ „Religione piissimus,“ „dementia in- comparabilis.“ Ezenkívül volt még a várostéren egy ritkán látott remekmű is, egy a dernöi vasgyár vasmű- terményeiből felállított obeliszk. Egy massiv talapzaton, annak egy darabban készített négy oszlopa egy pyramis-alakban összeállított koronát tartott. Az előtt ezen Andrássy György gróf tit­kostanácsos birtokában levő vashámornak két ünneplésen öltözött hámor- munkása őrködött. Ö Felsége a vöröseiéi legmagasabb meg­érkeztekor, a tiszthatóság által legtisztelettelje- sebben Udvözöltetett, s erre a czéhek, az iskolai ifjnság, az idesictett községek lakossága, s a szomolnoki cs. k. bányakapitányság bányász- hevérsége által képezett sorfalain át, a székes- templom elé kocsizott, hol OFelsége a rozs- nyói püspök nr által teljes diszöltözetben az ajtónál fogadtatott, s a templom belsejébe kísér­tetett. A Tedeum megtartása s a szent áldás vé­tele után, OF e 1 s é g e , a Főherczeg Főkor­mányzó Ur 0 cs. Fensége, s a legmagasabb kör­nyezet kíséretében, gyalog a legmagasabb szál­lásra indult. Itt legalázatosabb elfogadtatás végett, a szá­mosán képviselt r. kath. papság, a megyei ne­messég, a rosnyói hatóságok cs. k. hivatalnokai, a szomolnoki bánya-kapitányság személyzete, s a rozsnyói evangelicns esperesség papsága vára­koztak. A püspöki palota előtt a 18-ik vadász-zászló­aljnak egy százada képezé a diszőrséget, továbbá a téren a szomolnoki bnyakapitányság bányász- hevérsége, zászlóval s zenekarával volt felál­lítva. A városbai legmagasabb bevonulás alatt öröm- ágyulö vések hangzottak , s az összes harangok zúgása lélekemelőleg vegyült össze, az utczákat s a nagy tért elborító népnek lelkesült üdvözle­tével. Az általános öröm a lelkesülés még magasabb fokára emelkedett, midőn ő Felsége a tem­plomból jővén, gyalog áthaladt a bányászhe- vérség sorain; s csak nagy bajjal lehetett a leg­magasb szállás előtt annyi tért nyerni, hogy a dísz-század Ö F e 1 a é g e előtt elléptethessék. Miután az „összegyűlt testületek bemutatása megtörtént, 0 Felsége a cs. k. szolgabirói 8 adó-hivatalokat, a bánya-biztosságot, s a foghá­zakat legkegyelmesebben megszemlélni, s erre számos magán-andientiikat adni méltóztatott; s egy ipartárlatot is, mely legszebb bizonyít­ványául szolgál a város és szorgalmas lakó sai ipar-tevékenységének, legmagasabb látogatás­sal szerencsésitett. A 4 órakor tartatott udvari ebédre Dagyobb számú személyeknek volt szerencséjök meghi­vatni, az alatt egy czigány zenekar játszott. A legmagasabb ottmulatás alatt, a körülfekvő hegyekről, rövid időközökkel szakadatlan ta- raczklövések hangzottak. AFejedelem jelenlétének ezen Rozsnyóra nézve örökre emlékezetes napját az egéBz város­nak ünnepies kivilágítása záró be, mely alka­lommal ismét a várostér képezé a fénypontot. A fölötte pompásan ékített püspöki lakon s a lámpafény által igen meglepőleg kiemelt vas obeliszken kivül, a városház s a gymnasinmi templom a legpompásabb fénytengerben ra­gyogtak. A városház a nagy fényképekkel díszített első emeleti ablakok kizárásával, a sző teljes értel­mében lángokkal volt borítva, s a nézőre káp­ráztató benyomást tett. A gymnasinmi templom körül egy minden szinü lámpákkal gazdagon kivilágított lombfo­lyosó volt hnzva, mig a homlokzat három ab­lakában ugyanannyi nagy fénykép ragyogott Ízléses lámpaszegélyzetekben. — A középab­lak, a hit jelvényes ábrázolatából ál Iván, e fel­iratot viselte : Domine saluum fac Regem Et exaudi nos in die, qua imploraverimus te; ezen allegória egyik oldalán Szűz-Mária Ma­gyarország Védasszonyának, s a másikon Sz* Istvánnak képe tündöklött. A casino-épület erkélyén egy szépen díszített fülke alatt a felséges Császári Pár ko­szorúzott mellszobrai voltak elhelyezve. — Az összes magánosok is mindent elkövettek, hogy az általános fényt lehetőleg emeljék. Ugyanakkor egy Rozsnyó városa által rende­zett fáklyás menet következett, — továbbá a 300-on felöli bányahevérségnek ünnepélyes fel­vonulása — égő szövétnekekkel kezükben; a mi térség még fönmaradt, az a sűrű tömeg által volt ellepve. Ö Felsége a püspöki lak erkélyéről mél­tóztatott ezen esti ünnepélyt megszemlélni, az is­mételt viharos éljenkitörésekben hű alattvalói­nak őszinte háláját fogadván a legmagasb láto­gatásért Még csak azt akarjuk említeni, hogy Rozsnyó városa ma egyszersmind azon szerencsében is ré­szesült, az Uralkodónak mint az itteni ipar ki­tűnő terményét két igen csinosan dolgozott viasztekercset legalázatosabban átnyújthatni.

Next

/
Thumbnails
Contents