Budapesti Hírlap, 1858. november (251-274. szám)

1858-11-03 / 251. szám

Pest, Szerda cgjelenik e lap, vasárnap és Ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj austr. pénzértékben : Vidékre: november és december hóra: 3 frt 50 kr. Helyben : 2 firt 80 kr. — A hirdetések ötször ha ábzott so­rának egyszeri beiktatásáért 10 kr, többszöriért pedig 7 kr számittatik. — Egyes szám 35 pkr. Szerkesztői iroda : Egyetemutcza 1-sö sz. a. 2-ik emeleten. BUDAPEST November 3.18Ä8. Előfizethetni helyben:a lap kiadó hivatalában, Ferencziek tere, 7-dik szám, földszint; vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a czim, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadóhiva­talhoz utasitandók. Kiadó hivatal van: Ferencziek tere, 7-ik szám alatt, földszint. TARTALOM: HIVATALOS RÉSZ. NEMHIVATALOS RÉSZ. Az o c t. 30-diki föld tehermesztési sorshúzások eredménye. — Politikai napi-szemle. — A dohánytermesztés Magyar- országon. — Uj átszámítási mód. Levelezések : N.-K őrös. (Biztosítási ügy.) Törökszentmikló s.(A ken­gyeli települők.) Napihirek és események. 8 Külföld: Francziaország. (Monta- lembert perbe fogatása. Vegyesek.)0 lasz- ország, Törökország. (A két angol követ.) Távirati tudósítások. — Szín­házi előadások. — Börze. — M e t e o r o 1 o g i a i észleletek' — Da ii H z i • ál lás T á r c z a. (A „Novara“ cs. kir. fregatt világkö- rüli útja. 14. levél. Vége.) HIVATALOS RÉSZ. Ö cs-kir. Apostoli Felsége f. é. octob. 24-ki legfelsőbb határozata által fenséges rokona Károly Ferdinand Föherczeg altábornagy - nak és az első hadsereg parancsnoka adlatnsá- nak engedélyt adni méltóztatott, hogy a neki adott hannoverai 4. sz. György házi rend lovag­keresztjét, továbbá az oldenbnrgi nhgi Péter Frigyes Lajos bg házi és érdem rend jelét és a brannBchweigi bgi oroszlány Henrik rend jelét elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. kir. Apostoli Felsége f. é. jnl. 11- ki legfelsőbb határozata által báró Ottinger Ferenez altábornagy és arciére testőrségi főhad­nagy bárói rangjának az ő unokaöcscse és foga­dott fiára Ottinger Gusztáv Adolf 7-dik hu­szárezred! őrnagyra leendő átruháztatását legke- gyelmesebh jóváhagyni méltóztatott. Ő cs. kir. Apostoli Felsége f. é. sept. 17 ki legfelsőbb határozata által báró Si mu­ni eh Boldizsár altábornagy bárói rangjának unokaöcscsére nemes, Simunich Károly 36. sz. gr. Degenfeld ezredi első oszt. elbadnagyra leendő díjmentes átruháztatását legkegyelme- sebben jóváhagyni méltóztatott. A magyarországi cs. k. Főkormány Paris Fe- rencz ideiglenes beszedőt, és Lukácsy András ideiglenes ellenőrt az aradi gyfijtőpénztárnál, to­vábbá E r h a r d t Antal ideiglenes ellenőrt a deb- reczeni gyiijtőpénztárnál hasonló minőségben végle­gesen kinevezte. Budán, az 1858. oct. 30-ki kisorsolásnál visszafi­zetés végett következő földtehermentesitési kötelez­vények hozattak ki: az 50 forintosokból: 161, 472,863, 1473,1654, 1850, 1879. a ÍOO forint. 1, 86„195, 301, 388, 521, 963, 1159, 1240, 1813, 2107, 2160, 2259, 2269,2310, 2643, 2764, 3140, 3259, 3446,3549, 3685,3943, 4167, 4246, 4335, 4708, 4872, 5012, 5061,5126, 5130, 5203, 5233, 5568, 6139, 6192, 6242,6371, 6439, 6524. 6694, 6767. sz. az 500 forint. 275, 658, 1058, 1254,. az ÍOOO forintosokból. 454, 474, 600, 1050, 1074, 1160. 1380, 1394,1405, 1432,1752, 1831, 1927, 1953, 2094, 2436,2443,2825, 2856, 3239, 3968, 4106, 4203, 4663, 4836, 4844,4936,4970, 6004. bz. az 5000 forintosokból: 102, 192, 308. sz. a 10,000 forintosokból: 73, 410. sz. az A betűvel jegyzettekből: 206. sz. Végre az 1000 pfrtos 2429 sz. szelvényes kötvény 750 pfrtnyi részlettel. A főlebbi kötelezvények a kihúzott tökeöszletek- kel, 6 hónapig, a kihúzási naptól számítva, a budai földtehermentesitési pénzalappénztárnál, az ez iránt fennálló szabályok megtartása mellett, készpénzzel kifizettetnek, mely pénztár egyszersmind a 2429. sz. szelvényes kötvénynek ki nem húzott részétől a megfelelő uj kötvényeket kiszolgáltatandja. Az utolsó három hónap alatt, a beváltási időponttól fogva, a kihúzott kötvények a cs. kir. kív. austriai nemzeti bank által is, Bécsben escomptiroztatnak. Ugyanekkor az 1858. jun. 45-ről kelt 1&B9®/iisí* sz. a. kelt magas ministeri kiboesátvány értelmében a már 1857. oct. 31-én kihúzott, de 6 hónap alatt föl nem vett földtehermentesitési kötvények szá­mai alább azon figyelmeztetéssel tétetnek közzé, miszerint azok lejárati napjától fogva, a kamat- hozi jog megszűnik, azonban ha mégis az ily ki­húzott s visszafizethető kötvények szelvényei a cs. k. austriai nemzeti bank által beváltatnának, a föl­vett kamat-öszletek annak idejében a tökéből lehu- zatnak : Az 50 forintosokból: a 42, 218, 301, 386, 392, 425, 457, 574, 623, 722, 1024, 1185, 1187,1189, 1214, 1234, 1257, 1371, 1429,1525, 1554, 1559, 1564, 1671, 1718, 1752, 1784 sz. 100 forintosokból: a 272, 897, 936, i013, 1258, 1415, 1527, 1540, 1563, 1625, 1722, 1848, 2065, 2247, 3112, 3378, 4036, 4115, 4402, 4466 4552, 4764, 4991, sz. 500 forintosokból : 390, 526, 562, 686 sz ÍOOO forintosokból: 690, 750, 1098, 1196, 2188, 2474, 3595, 3802, 5054, 5341 sz. 5000 forintosokból: a 225 sz. Az 1858. évi October 30-kán a Pozsony körűiét- beli földtehermentesitési kötvények nyilvánosan tör­tént második kisorsolása alkalmával a következők sorsoltattak ki és pedig : az 50 forintosokból: 1298, 1301, 1992, 2290, 2369, 2383, 2485, 2593, 2605, 2628, a 100 for. 7, 118, 349, 903,1048, 1267,1531, 2268, 2397, 2989, 4128, 4550, 4648, 4994,5081, 5460, 5488, 5584, 6145, 6562, 7013, 7048,7273, 7308, 7312, 7480, 7788, 7799J 7894, 8371,8410, 9041, az 500 for. 8, 97, 117, 219, 258, 48S, 918, 1354, 1891, az ÍOOO for. 74, 89, 1588, 1736, 2199, 2488, 2500, 2521, 2557, 3207, 3257, 3660,3687, 3815, 4234, 4245, és 998 szám része 600 frttal az 5000 for. 89, 129, 278, 352, 403, 683. a lOOOO for. 131, 195, 453, 567, 917. Végre az A betűbeliekből 191 szám 1100 frttal „ „ „ „ 236 szám 6140 frttal A mi ezennel oly megjegyzéssel tétetik közhírré, hogy a fentnevezett kisorsolt kötvények hat hónap lefolyta után, a mai naptól számítva , a pozsonyi cs. kir. földtehermentesitési pénztárnál nyugtatvány és az eredeti kötvények általadása mellett az e te­kintetben létező törvények szerint teljes névértékűk­ben készpénzben kifizettetnek, s az említett pénz­tár által egyszersmind a 998. számnak ki nem sor­solt részéért uj földtehermentesitési aötelezvények megfelelő értékben kiadatnak. A kifizetést közvetlenül megelőző három hónap folytán a kisorsolt földtehermentesitési kötvények a bécsi cs. kir. szabadalmazott nemzeti bank által is kifizettetnek. A Nagy-Várad kerületbeli földtehermentesitési I kötvényeknek folyó 1858-ik évi October hó 30-kán történt kisorsolása alkalmával következő kötelezvé­ny! számok huzattak ki, 1. az A betűvel jegyzett kötelezvényekből: 1800 forintnyi 237 és 4680 forintnyi 135, sz. H. a szelvényes kötvényekből és pedig : Az 50 forintosokból: 11, 528, 857, 959, 969, 1288, 1336,1468. sz. A ÍOO forintosokból 166, 171, 257, 340, 672, 1205, 1595, 1718, 1733, 2019, 2440, 2839,2949, 3172, 3322, 4061, 4074, 4105, 4150, 4225,4312, 4369, 4624, 4739, 4792, 4950, 5136,5247,5717, 5951, 6209, 6248. sz. Az 500 forintosokból: 218, 393,637,1245.sz. Az ÍOOO forintosokból: 39, 694, 1697, 1878, 2030, 2125, 2700, 2729, 2785, 3089, 3172,3221, 3403. sz. Az 5000 forintosokból: 74, 424. sz. A 10,000 forintosokból: 312, 673, 767, és végre a 699 számú 10,000 ftos kötvény 6920 forintnyi összegig. Mi is azon hozáadással tétetik közzé, hogy a főnnevezett számú kötelezvények fo­lyó hó 31-töl számított 6 hónap múlva teljeB tőke­értékükben a nagy váradi cs. kir. földtehermentesi­tési alappénztárnál a fönnálló szabályok szerint készpénzzel fognak kifizettetni, mely pénztár egy­szersmind a 10,000 ftos 699-ik számú kötvény sor- solatlan részéről uj szelvényes kötelezvényeket fog kiadni. A visszaváltási időpontot megelőző utolsó három hónap alatt a sorsolt kötvények a cs. kir. szabadal­mazott austriai nemzeti bank által is Bécsben leszá- mi tol tat nak. Végre tudtul adatik, hogy a N.-Várad kerületben alább megjegyzett földtehermentesitési kötelezvé­nyeknél, és pedig az 50 forintosokból : 193, a 100 forintosokból: 1039, 1055, 1334, 1851, 1872, 2182,2550,2913, 3397, 3461, 4791, 5394, 5694, 5773, 6062,6072, 6074, az 500 forintosokból: 444, az 1000 forintosok­ból : 27, 141, 231, 251, 727, 1085, 1150, 1174, 1318, 2275, 2895, melyek a múlt 1857-ik évi October 31-én történt első sorsoláskor kihúzattak, a visszafizetési időtől t. i. folyó év május 1-től számítva a kamatozási jog elenyészik, és hogy, ha ezen kötvényeknek szelvé­nyei. a szabadalmas cs. k. austriai bank által minda­mellett beváltatnának, a felvett kamatbeli öszvegek maga idején a tőkéből le fognak vonatni. 627, 660, 669, 602, 645, 696, 824, 323, ftos Az 1848 oct. 30-n Sopronban eszközlött harma­dik sorshúzás alkalmával, a következő földteher- mentesítési kötelezvények huzattak ki: Szelvényes kötelezvényekből: 50 forintosokból 1 a 8, 558, 921, 1455, 1485, 1642 számok ; a 100 forintosokból a 288, 365, 569, 614, 642, 1117, 1136, 1274, 1409, 1508,1774, 1794,1964, 2194, 2325, 2397, 2512, 2612,2625, 2720, 3250, 3950, 3955, 4268, 4430, 4993, 5176,5183, 5302, 5336, 5768, 5863, 5962, 6145, 6607, 7453 és 7739 számok ; az 500 forintosokból : a 12, 840, 847, 1112, 1159 számok; az ÍOOO forintosokból: 359, 1388, 1992, 2052, 2476, 2542, 2967," 3086,’8385, 3794, 3824, 3878, 4227, 4480, 4487, 4688,4715, 5402, 5410, 6172, 6590 számok; az 5000 forintosokból 320, 454, 676 sz. a 10,000 íorintoBokból: 235, 323, 809, 872, 1080, 1596 számok. Az A-betüvel jegyzettekből: a 10,000 ftos a 320 ftos 404, az 1,810 ftos 498, a 740 687, a 13,200 ftos 879. sz. Végre a 10,000 ftos 1361 sz. szelvényes kötvény, a 950 részöszlettel. A fölebbi kötelezvények 6 hónap alatt a sorshuzási naptól számítva a soproni cs. k. földtehermentesitési pénzalap-pénztárnál, az ez iránt fennálló szabályok megtartása mellett, az austriai értékben erre eső tö- ke-öszletekkel készpénzben visszafizettetnek ; mely pénztár egyszersmind a 10,000 ftos 1361 sz. szel­vényes földtehermentesitési kötvénynek ki nem hú­zott részéről, azaz 9050 ftról az uj kötvényeket ki­szolgáltatandja. A legutóbbi három hónap alatt a beváltási időpont előtt a kihúzott kötvények a cs. k.kiv. austriai nem­zeti bank által is Béesben escomptiroztatnak. Ugyanakkor közzététetik, hogy a következő föld­tehermentesitési kötvények, melyek kihúzattak, a eddig a pénztárnál még nem vétettek föl: 50 forintosokból: az 1337 s 1473 sz. ÍOO forintosokból: a 307,432,447,1270,1476, 1870, 2208, 3254, 4546, 4964,5060,5200, 5278, 5290, 5306, 5307, 5638, 6223, 6230, 6308 sz. Az 500 ftosokból: 574, 666, 891, 1517 sz. ÍOOO ftosokból: a 138, 443, 1937, 1968, 3396 3703, 4438, 4939, 4963, 5411, 5679, s a 755 sz. a 12Ó ftnyi kihúzott részöszlettel. 5000 ftosokból: a 609 sz. 10,000 ftosokból: a 1217 s 1272 sz. Ezen kötvények tulajdonosai arra emlékeztetnek, hogy azok lejárati napjától fogva, a kamathozi jog megszűnik. Ha azonban mégis, az ily kihúzott s visszafizethető kötvények szelvényei a cs. k. kiv. nemzeti bank által beváltatnának, a fölvett őszietek a tökéből lehuzatnak. NEMHÍVATALOS RÉSZ. Pest, november 2. # (Politikai napi-szemle.) Előre látható volt, hogy — a regensség alkotmányszerü meg- erőslttetése után — a porosz miuisteriumra nézve is valamely eldöptő lépésnek keilend tör­ténni. Berlini tudósítások szerint e lépés már megtörtént s az összes ministerium beadta volna lemondását, hanem más források szerint a formaszerü leköszönésnek még nem vala helye, ámbár a ministeri gyűlés komolyan foglalkozott e tárgygyal. Látnivaló, miszerint a két tudósí­tás közt csak a formára és az időre nézve van némi eltérés; annyi azonban tény, hogy a regens — midőn egy magaB állású hivatalnok előtte ily lépés lehetőségét emlegette — akként nyi­latkozott, miszerint a ministerium ily eljárása ter­mészetszerű éB kívánatos lenne. A herczegnek azért még mindig szabadságában áll a régi ka­binet azon tagjait, kik iránt bizalommal van, ismét hivatalba léptetni. A ministerek maguk,mi­gyi ministernek kilátása van a marad hatásra, s ezek legélénkebb szószólói az együttes leköszö­nésnek ; de hát Manteuffel báró, ki a mostani kabinetnek a szó teljes értelmében lelke volt? Nem hisszük, hogy az ő búzája ezentúl is virágzani fogna; a közvélemény oly kevéssé tartózkodó volt bizalmatlansági szavazatával e minister irányában, hogy legújabban majdnem egyenesen megvesztegetésről vádolta. Ily férfi rósz figurát játszanék az uj kabinetben! Az utó­dokra nézve azonban még semmi sem hallatszik s igy nem tudjuk, vájjon a Scyllából kimenekült hajó biztos révbe jut-e, vagy a Gharybdis szíri­jei közé! A porosz berczeg személyisége s jel­leme azonban mindenesetre nagy megnyugtatást nyújt. E tekintetben egy magában véve csekély- szerű, de a jelen perezben nagy fontosságot nyerő körülményre akarunk figyelmeztetni. Ber­linben épen most jelent meg harmadik kiadása egy kis röpiratnak, mely a porosz herczegnek bérmáláéi hitvallomását tartalmazza, s minde­nütt a legnagyobb figyelmet, gerjeszti. Ezen hit­vallomásban, mely elejétől végig valódi arany mondatokat tartalmaz, egyebek közt az is fordul elő, „Romlott embereket s hízelgőket mindenkor el fogok utasítani magamtól, a legjobbak, lege- gyenesebbek, legnyíltabb szivüek legkedveseb­bek lesznek előttem; barátimnak azokat fogom tartani, kik az igazat még akkor is megmondják nekem, a mikor tudják, hogy az nekem talán nem tetszhetnék.“ E röpirat most számtalan példányban terjesztetik Poroszországban, s ha a herczeg a föntebbi elvek szerint választja miniB- tereit, akkor e választáshoz már előre mind neki miad az országnak csak szerencsét kívánhatni. A „magas“ politika még mindig szünetel, a „Moniteurnek“ Portugálra vonatkozó czikkét nem lehetvén politikai eseménynek tekinteni, a hivatalos, lap kötelességét teljesiti — úgy a hogy! Magáért a dologért ő nem felelős, s az ér­vek gyöngeségéröl sem tehet, majd felelnek erre — Londonban! A „Continental Review“ már megkezdte a tánezot, még pedig azon merész állítással, miszerint Francziaországnak Portugal irányábani föllépése a legfontosabb esemény azon idő óta, midőn az oroszok a Pruthon át­kelvén, a keleti háborút kezdték. Tehát Fran­cziaország is átment volna a Pruthon ? Úgy hisz- J szűk ö régen túl van rajta,denyugoti háború azért még sem lesz belőle! Az egész portugali história azon bizonyos dolgok közé tartozik, mik fölött az ember mondhallanul boszankodik, s első dühében képes volna — faute de mieux — saját kályháját darabokra verni, hanem végre, nagyot eszmélvén rajta, nyugalmasabb hangu­latba jut, s azon mindent vagy semmit sem | mondó universalis phrasissal vigasztalja magát: Hjah, ilyen a világ járása! Hogy a franczia kormány Montalembert gró­fot , Francziaország legjelesebb szónokainak egyikét, azon fél katholikus, fél legitimista, de tetőtől talpig conservativ publicistát perbe idéz- k’ *at- i zete’ mert Angliát dicsérni találta, ezt olvasóink ama már távirati utón megtudták, de arra talán már j nem emlékeznek, hogy a gróf 1851-ben egész ! őszinteséggel Napoleon Lajos kormányához pár­tolt át, a midőn t. i. azt gondolta, hogy a esá- j szárság legalább szerény mérsékű szabadságot I fog adni és szerény mérsékű oppositiót tűrni. ; Mind a két várakozásában csalódván, a gróf j mind a szószéken mind a sajtóban elnémult és j most is csak nagyon „indirecte“ mert egy kis ellenzéket csinálni. Most ő is ugyanazon vád I alatt áll, mely nem régen Proudhont terhelte. Proudhon és Montalembert ugyanazon bűn része­sei! Valóban eláll az ember esze! De — ezt csak szabad kérdezni — ha mindezek egyaránt a mostani rendszer ellenei és vannak tulajdonképen ennek szai ?! hol bar&tjai s táma­A dohánytermelésről Magyaror­szágon. II. (Lásd „B. H.“ 249-d. sz.) 2. A dohánynak száradásközbeni ként mondjuk,még‘nem egyértelműek a teendőkre j kezelése. Mint az előző czikk utóján monda­nézve ; itt is úgy lesz a dolog, miként rendesen; tott, száradás közben a dohánylevelek naptól és a kik tudják, hogy maradni fognak, azok menni J esőtől őrzendők. Úgy kell felfűzni a leveleket, akarnak s a kik attól félnek, hogy „menettet-, hogy a két levél közt még egy harmadik is él­nék,“ azok maradni akarnak. Azonban mind ez | férhessen, azaz a leveleknek bordájok egész nem fog segíteni, s végre belé keilend harapni a l vastagságával távol kell állani egymástól, vagyis keserű almába! A kérdés CBak az: ki fog menni I a bordáknak nem szabad összeBzorulniok. Ma- s ki jő majd utána? A kereskedelmi és pénzű- • gyarországona felfűzés igen kényelmetlenül tör-

Next

/
Thumbnails
Contents