Budapesti Hírlap, 1858. december (275-299. szám)

1858-12-01 / 275. szám

Pest, Szerda 275. Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve mindennap reggel. Előfizetési dij austr. pénzértékben : Vidékre : november és december hóra: 3 frt 50 kr. Helyben : 2 frt 80 kr. — A h i r d e t é s e k ötször hasábzott so­rának egyszeri beiktatásáért 10 kr, többszöriért pedig 1 kr számittatik. — Egyes szám 35 pkr. Szerkesztői iroda : Egyetemutcza 1-ső sz. a. 2-ik emeleten. BUDftPE December I. 185$. Előfizethetni helyben:a lap kiadó hivatalában, Fercneziek tere, 7-dik szám, földszint; vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a czim, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadóhiva­talhoz utasítandók. Kiadó hivatal van: Ferrncziok tere,7*ik szám alatt, földszint. HÍRLAP. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS ' A BUDAPESTI HÍRLAP"' ' 1859. január 1-ső napjától fogva a „Budapesti Hírlap“ az eddiginél nagyobb alakban, uj kiállítással, valamint még gazdagabb és változatosabb béltartalommal fog megjelenni. A „Budapesti Hírlap“ 3 főrészből álland; és pedig a FŐLAP Hivatalos részében közleni fog a Felséges Udvart illető eseményekről! minden tudósítást, minden kinevezést, előléptetést, szolgálati változást, nemesi rangra emelést, kitün­tetést stb. továbbá minden császári nyilatkozványt s legfelsőbb kabineti iratot, törvényt és rendeletet, valamint a birodalmi és országos Törvénylap minden megjelenő darabjának tartalmát; Nemhivatalos része tökéletes átnézetét adandja a politikai, kereskedelmi és társadalmi téren előforduló legérdekesebb és legújabb eseményeknek; vezérczikkeket fontos politikai, nemzetgazdászati és iparkérdések fölött; tartalmas levelezéseket a bel- és külföld minden részeiből, a kereskedelmi kamrák tárgyalásait, a legérdekesb napi újdonságokat, szinbirálatokat, törvényszéki tárgyalásokat, meteorologiai észleleteket, árfolyamokat, megholtak névsorát, vízállást stb. Végre gondoB megválasztása Tárcsát; a M AGÁNIHRLÖ, mely ezentúl egyedül a főlapon, vagy annak mellékleteképen fog megjelenni, mindennemű nemhivatalos és magánhirdetéseket; a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ közölni fog minden, a cs. k. udvari hivatalok, hatóságok és országfejedelmi hivatalok , valamint a községhatóságok által a rájok ruházott hivatali hatalom gyakorlása közben hivatalos alakban kibocsátott, továbbá a cs. k. egyetemek, akadémiák és más tudományos és művészeti államintézetek stb. által kiadott hirdetményeket. Megjelenik a „Budapesti Hírlap“ mindennap, az ünnep- és vasárnapokra következő napok kivételével. Előfizetési föltételek: Austriai értőkben. A főlap, Magánhirlő és Hivatalos Értesítőre együtt: Budapesten: egész évre 15 frt; félévre 8 frt, évnegyedre 4 frt 50 kr; egy hónapra 1 frt 75 kr. (A házhoz hordásért havonkint 15 uj krral több.) Vidékre: egész évre 19 frt; félévre lO frt; évnegyedre 5 frt 50 kr; egy hónapra 2 frt 10 kr. Hogy egy sokfelöl nyilvánított óhajtásnak elég tétessék, ezennel előfizetés nyittatik csupán a főlapra a Magánhirlővel, azaz a Hivatalos Értesítő nélkül, a következő árak szerint: Budapesten: egész évre lO frt; félévre 5 frt 25 kr; évnegyedre 3 frt; egy hónapra 1 frt 25 kr. Vidékre: (postai szétküldéssel) egész évre 14 frt; félévre 7 frt 25 kr ; évnegyedre 4 frt; egy hónapra 1 frt 60 kr. (A házhoz hordásért havonkint 15 uj krral több.) A „Maganhirlő“-be igtatatandó hirdetések dija következőleg számittatik: Egy hatod hasábu petit sor l-szeri beigtatásnál 8 uj krjával. „ „ » » 2-szeri „ 7 „ „ „ n '» I» 3-szori „ 6 „ „ még többszöri ismétlésnél arányos ármérséklés engedtetik. Bélyegdijul minden egyes beigtatásért 30 ujkr fizetendő. Újévtől kezdve mindazon levelek, melyek nem közvetlenül a szerkesztőséget, hanem az előfizetést és hirdetvénybeigtatást akár a Magánhirlőbe, akár a Hivatalos Értesítőbe, illetik, „A Budapesti Hírlap cs. k. kiadó-igazgatóságához“ (Pesten, Barátok tere 7-dik sz.) és pedig a Hivatalos Értesítőbe szólóknál e hozzátétellel: „hivatalos ügyben“, az előfizetésre vonatkozóknál pedig ezzel: „előfizetési pénzzel“ bénnentcsen intézendök. Az előfizetésnek mielőbb, és pedig január l-seje előtti megtétele kéretik, minthogy a később érkező előfizetők számára utánküldényzés csak 5-dikéig fog eszközöltetni. Pest, december 1-ső napján 1858. A EVivnfsiláifi Tiflnnlz Ír i a rlnrívznrnfncanra. TARTALOM: HIVATALOS RÉSZ. NEMHÍVatalos rész Politikai napi - szemle. — A búd weis-linz-gmundeni és a ti- szai vasút. — L e g k e g y e a b hon- anyai intézkedés az állam- szolgák irányában. Levelezések: P á t k a. (Egyház és is­kolára tett áldozatérti hálakö3zönet) Jászberén y. (Kertészi ünnepély. Birtokrendezés haladásit.) B é c s. (Vegyesek.) Napihirek és események — Tár­gyalási terem. (Lopás bűne fölötti végtárgyalás.) K U 1 f ö 1 d : . F r a n c z i a o r s z á g. (A fran­cba kormány megnyugtató biztatásai. A „Journal des Debats“ czikke. A franczia lapok haczias hangjának hatása Olaszor­szágban.) Olaszország. Távirati tudósítások. — Gazda- ság, ipar és kereskedelem. Színházi előadások — Börze. — Meteorologiai észlelet ék. — D u ■■ a v i s á i 1 á B. f á v c z a. (A chinaiak Chinán kivül. Folyt.) HIVATALOS RÉSZ. Ö cs. kir. Apostoli Felsége sajátkezű- lég aláirt okmány által Werner Ferencz cs. k. főtörzshadbirót, mint a vaskorona rend 3. oszt. lovagját, e rend szabályai értelmében, az austriai cs. állam lovagi rangjára dijelengedés mellett legkegyelmesebben fölemelni méltózta- tott. Ú cs. kir. Apostoli Felsége f. é. aug. 13-ki legfelsőbb határozata által Waler y- f i 18 kereskedőt, fizetéstelen austriai alconsnllá Bastiában Corsica szigetén legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ö cs kir. Apostoli Felsége f. é. nov. 13-ki legfelsőbb határozata által dr. B i s c h o f f Ferdinándot a német birodalmi- és jogtörténet rendkívüli tanárát a lembergi egyetemben, e szak rendes tanárává ugyanott legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. Csütörtökön f. é. nov. 18-in a budai cs. k, egye­temi nyomdában megjelent és szétküldetett a ma­gyar országos kormánylap első osztályának XXXIV. és XXXV dik darabja mind a német egyes, mind az összes kettős kiadásokban. A XXXIV. db tartalma : 180. szám. Az igazságügyi ministerinmnak 1858. October 5-kén kelt kibocsátványa, kiható a biroda­lom egész területére, melylyel a cb. k, legfőbb tör­vényszéknél! udvari titkárok fizetési fokozatainak megváltoztatása tétetik közhírré. 181 sz. A vallás- és oktatásügyi ministeriumnak 1858. October 6 kán kelt kibocsátványa, kiható a birodalom területére, melylyel az 1858. September 8-kán kelt legfelsőbb határozv&nynak a paduai és paviai egyetemeken a jog- és államtudományi ta­nulmányok szabályozását, ezen egyetemek bölcsé­szeti karainál az évi és félévi vizsgálatok megszün­tetését, b az elméleti államvizsgálatok szerkezetét tárgyazó rendeletéi közzétételiek, s abból legköze­lebb az 1858—59 tanévre keletkező néhány végre­hajtási szabályok és átmeneti határozatok kibocsát- tatnak. 182. sz. A bel- és igazságügyi, továbbá a keres kedelmi, ipar- és középitészeti ministerinmoknak 1858. October 7-kén kelt rendelete, kiható Dalmát- országra, a köz úti és vizi építményeknél követendő kisajátítási eljárás tárgyában. 183. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1858. ooto- bér 7-kén kelt rendelete, a Baziáson fölállított I. osztályú mellékvámhivatal tárgyában. 184. sz. A kereskedelmi ministeri ómnak 1858. October 7-kén kelt rendelete, a távirati szállítási és egyéb illetékeknek az uj austriai pénzbecsbeni meg­állapítása iránt. 185. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1858. Octo­ber 10-kén kélt kibocsátványa, kiható az egész bi­rodalomra, a fegyverek, fegyveralkatréBzek és lő­szertárgyaknak Szerbiába ki- és átvitelét tárgyazó tilalom iránt. A XXXV. darab tartalma : 186. sz. A pénzügyi ministernek 1858. October 12 kén kelt kibocsátványa, kiható a birodalom egész területére, az uj austriai pénzbecsnek az illadalmi s a közpénzalapi hivatalnokok és szolgák, továbbá ezek hozzátartozói által húzott járandóságokra al­kalmazása iránt. 187. sz. A kereskedelmi ministerinmnak 1858. October 14 kén kelt rendelete, nj levél- és hírlap jegyek behozatala iránt. 188. sz. Az igazságügyi ministerinmnak 1858. October 16 kán kelt rendelete, kiható az egész bi­rodalom területére, a katonai határőrséget kivéve, mely által, a megnyitott csődöknek a cs. k. udvari és államnyomdával! közlése rendeltetik. NEMHÍV ATALOS RÉSZ. Pest. november 30 # (Politikai napi-szemle.) Mihelyt az em­ber egyszer benne van a félelemben, nehezen tud abból kibontakozni. Tegnap csak osztrák- franczia bábomnak lehetőségéről szóltak ; ma már „alpesi táborról“ szólnak a párisi le­velek, hozzátevén, miszerint a krimi háborúból ismeretes Bonrbaki tábornok lön ezen állítólagos „alpesi had“ főparancsnokává kineveztetve. To vábbá azt akarják tndni, hogy Párisból pa­rancs indul ki, mely Bzerint a marseille-tonloni vasnt építését minden áron siettetni kell, szóval úgy tesznek, mintha már előestéjén állnánk az annyira rettegett háborúnak. Hanem mindezen aggasztó jelenségek ellenében legalább némileg csillapitólag hat az, hogy a párisi börze maga­tartása egy kicsinyt megjavult. Ez azt mutatja, hogy a veszély, ha csakugyan létezik, legalább közvetlen jövőben nem fenyeget. E vélemé­nyen van a brüsseli „Independance“ is, mely nem meri agyán egyenesen meghazudtolni azon hí­reket, melyek Francziaország szándokaira nézve keringenek- azonban farosának találja, hogy a világ most kezd nyugtalankodni, oly veszély miatt, mely csak „egy vagy kétévmnlva“ (sic!) fog bekövetkezni. A „Nord“ határozottabb czá- folatát hozza ugyan a harczias híreknek, hanem e lap körül már néhány ízben meggyőződtünk arról, miszerint ő egyszerű szócsöve a franezia külügyministeriumnak, és ennek részéről épen oly dolgok kimondására basználtatik, melyek rendesen más vagy harmadnapra alaptalanoknak bizonyulnak és miknek kimondása által a párisi lapok még sem szeretik magukat blamirozni. A „Journal des Débats“ megnyugtató czikkére nem hajtőnk; a „Debats“ szerint mindazt, a mit mostanában fölhoznak, a Roma ellen indított hadjáratra is alkalmazhatták volna, pedig e had járatnak mégis helye volt! Azonkívül a „Patrie“ is hevesen polemizál a „Débats“ ellen s azt mondja e lapnak: ne féljen, hogy a hábort alaptalan gyanú, túlzott érzékenység vagy esz télén nagyravágyáB következtében ki fogni törni; „háború csak akkor lesz, ha szüksé gessé válik!“ Igen ám, de ki fogja ezt el dönteni? Napoleon császár a háborút tán szűk ségesoek tartandja oly időben, midőn fél Enrop: nem csak fölöslegesnek, hanem ártalmasnak ii ítéli. Az inspirált lap egyébiránt czikkének élé ez Ízben is Austria ellen fordítja, valamivel jó zanabb módon az igaz, de lényegében pgyanaz mondván, mit a minap a „Presse“ rivalgott t bámuló világ fülébe. Legislegérdekesebbek azon ban a „Continental Review“ leleplezései, azoi titkos ármányokra vonatkozólag, melyek Olasz országban látszólag ártatlan eszközök álta forraltattak ; még Matild herezegnő olaszhon útja is politikai czélu volt volna; Pepoli gról a császár rokona, egyre vándorol Pária és a

Next

/
Thumbnails
Contents