Budapesti Közlöny, 1882. március (16. évfolyam, 49-74. szám)

1882-03-01 / 49. szám

Budapest, 1882. 49. Szám. Szerda, márczius 1. HIVATALOS I A P. SZERKESZ'IÍSÉG : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, XI. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten , Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Ábak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10 » Negyedévre .............................5 » E gy telje, lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalom hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-8zóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS rész. 1882. évi ni. TÖRVÉNYCZIKK némely 'pénzügyi vámhoz ideiglenesen beszedendő pótlékokról. (Szentesitest nyert 1882. övi február hó 28-án. — Ki­hirdetetett az »Országos Törvénytár «-bán 1882. évi márczius hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, . ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya sfb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: Az uj osztrák-magyar vámtarifáról szóló tör­vényjavaslatban javaslatba hozott legfontosabb J pénzügyi vámok jövedelmeinek biztosítása czéljá-J ból 1882. évi márczius 1-jétől kezdve az alább elő­sorolt — az 1878. évi XXI. törvényczikk által életbe léptetett vámtarifában 2 a és b, 4 b, 5 és 21 b tételek alatt foglalt áruktól a beviteli megvámo- lásnál az ezen tarifában megszabott vámokhoz pótlékok fognak szedetni és pedig: nyers kávétól 100 kilogrammonkint 16 frt pörkölt kávétól » 1 20 » aszúszőlő, apró szőlő és mazsolaszőlőtől » > 6 » tbea után » 50 » pezsgő boroktól » > 30 » 2. §• Ezen vámpótlékok (1. §.) szedése, a mennyiben uj vámtarifa által az ezen pótlékok alá eső árukra már előbb uj vámtételek meg nem állapíttatnának, életbeléptetésüktől számítandó három hónap múlva megszűnik. 3. §• Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminig- ter, valamint a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi minister bízatnak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz nyolczvan- kettedik évi február hó huszonnyolcza- dik napján. Ferencz József, s. k. (T. H.) Tisza Kálmán, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére albiróvá a nagy-sinki járásbíró­sághoz: Steinburgi Pildner Károly erzsé­betvárosi törvényszéki jegyzőt, alügyész- szé pedig a nagy-kikindai ügyészséghez: Dús Sándor ottani törvényszéki aljegyzőt nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi február hó 21-én. Ferencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjeszté­sére, Szávits Iván torontálmegyei aljegy­zőt, tiszteletbeli ministeri segédfogalma­zóvá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi február hó 22-én. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott: vaalmingeni van der Sloot Ede altábornagynak, a XX. gy.-hadosztály parancsnokának, — ha­sonló minőségben a XY. gy.-badosztályhoz való áttételét; továbbá: tannbrucki Braumüller Tódor vezérőrnagynak, a 39. gy -dandár parancsnokának, — a XX. gy.- hadosztály parancsnokságával, Schmelzer Károly ezredesnek, a 30. sz. gy.-ez- red parancsnokának, — a 39. gy .-dandár parancs­nokságával, és Zambaur Ede ezredesnek, az 1. sz. gy.-ezred pa­rancsnokának, — a XX. gy.-badosztálynál a 9. hegyi dandár parancsnokságával való megbízatá­sukat elrendelni; azután: báró Lichtenberg Emil ezredest, a 8. sz. gy.-ez­red tartalék-parancsnokát, — az 1. sz. gy.-ezred parancsnokává, és Wannisch Vilmos 8. sz. gy.-ezredbeli alezredest ugyanoda tartalék-parancsnokká kinevezni ; továbbá: Bien Antal alezredesnek, a 12. sz. táb. tüzérez­redben, a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni. (Folytatjuk.) nába, és báró Haan Emészt consult Galatzban, főconsullá és a cs. és kir. consulatus főnökévé Konstantinápolyba legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztése alapján, f. évi február bó 12-én‘ kelt legf. elhatározásával, Le Bidart Antal moszkvai főconsulnak, Sanghaiban a consuli teendőkkel való megbízatását, — lovag Oesterreicher Gusztáv főconsuli czimmel és jelleg­gel felruházott consulnak Konstantinápolyból Dan- zigba, — Haupt József főconsuli czimmel felru­házott consulnak Amsterdamból Piräus-Athénbe j — lovag/S'fraufz Antal consulnak Corfuból Jeruzsá­lembe, és Eow Benedek consulnak Syraból Cardiffba való áttételét legk. jóváhagyni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister L a. előteijesztése alapján, f. évi február hó 12-én kelt legf. elhatározásával, báró Wartberg Sándor cs. kir. kamarást consullá Cor- fuba; Fontana Sándor consuli czimmel és jelleg­gel felruházott alconsult consullá Syraba; Gsiller Károly alconsult consullá Amsterdamba; wahl- borni báró Czikann Móricz alconsult, a berlini cs. és kir. főconsulatushoz consullá; Burián István alconsult consullá és ügyvivővé a moszkvai cs. és kir. főconsulatushoz; végül Wysocki Szaniszló alconsult Janinában, az ottani cs. és kir. főconsu- latusnál viselt ügyvivői állásában való meghagyás mellett, ugyanoda consullá legk. kinevezni mél­tóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi február hó 21-én kelt legfelső elhatározásával, Kenéz Sándor tenkei kir. járásbirónak, ugyanezen minőségben a nagy várad-vidéki kir. járásbíróság­hoz leendő áthelyezését legk. megengedni méltóz­tatott. A m. kir. pénzügyminister, Gereb Zsigmond el­lenőrt a m. kir. államépületi felügyelőségnél, ugyanoda igazgatóvá nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Schultz Antal postatisztet, a budapesti posta- igazgatóság kerületébe postafőtisztté nevezte ki. A m. kir. belügyministeriumhoz, Bernáth Jenő fogalmazó-gyakornokká neveztetett ki. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1 a. előteijesztése alapján, f. évi február hó 12-én kelt legf. elhatározásával, tenger- vári lovag Kohen Henrik főconsuli czimmel és jel­leggel felruházott consult Liverpoolban, ugyanoda főconsullá; lovag Boleslawski Károly consult San­ghaiban — egyelőre jelenlegi szolgálati viszonyá­ban való meghagyás mellett, — főconsullá Jani­Beöthy Miklós csongrád-békési 8-ik honvéd- zászlóaljbeli szabadságolt állományú, — Schlotthauer Ferencz szolgálaton kívüli viszony­ban levő, — és Schilling Ottó 9-ik számú honvéd-huszárezred- beli szabadságolt állományú hadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépés, a Lapunk mai számához két iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. BUDAPESTI KÖZLÖNY

Next

/
Thumbnails
Contents