Budapesti Nap, 2002. december (1. évfolyam, 52-63. szám)

2002-12-02 / 52. szám

Tüntetés a román diplomácia ellen Magyar és Árpád-sávos zászlókat lobogtató, ro­mánellenes jelszavakat skandáló 80-100 fős tö­meg gyűlt össze a Kempinski Szálloda előtt vasárnap este. A Lelkiismeret ’88 csoport, Bu- daházy György vezetésével Medgyessy Péter magyar és Ad­rian Nastase román miniszter- elnök találkozója ellen tünte­tett. Tülkökkel, dudákkal és do­bokkal tiltakoztak az ellen, hogy a magyar kormány veze­tője akkor találkozik román kollégájával, amikor a szom­szédos állam nemzeti ünnepét üli: Erdély Romániához csatla­kozásának 84. évfordulóját. A megmozduláson Bayer Zsolt tartott beszédet, amelyben kije­lentette: a találkozó a román diplomácia győzelme a magyar felett. Hazaárulónak nevezte a miniszterelnököt, és kijelentet­te: megalázta a magyarságot. (Részletek az 5. oldalon) Helyi hírek ___ Egy filmszínház halála Sokáig reménykedtünk, hogy egyszer újjáéled, de a Bartók mozi soha többé nem vetít filmeket 17. oldal Milliárdos raktárkomplexum Budaörsön az EU-szabványokat is kielégítő rak­tár épül, amelyben öt gyógyszerészeti cég he­lyezi el termékeit 18. oldal Ml LESZ A VIRÁGÁRUSOKKAL? A rákospalotai köztemető bejáratánál a közle­kedési forgalom a háromszorosára növekedett. Ezzel a balesetveszély is arányosan nőtt 20. oldal Nagy család - nagy szeretet Csepelen körülbelül száz nagycsaládos él, nem ritka az sem, hogy egy családban öt-hat gyer­meket nevelnek 23. oldal Naptár Senkit sem izgat a lakók egészsége Hörghurut, allergia, asztma, gyulladásos tüne­tek, a tüdőszövetek roncsolódása - ilyen be­tegséget okozhat, ha valaki huzamosabb ideig nedves, dohos, penészgombás lakásban él Ami velünk történik Kedves Olvasóink! Örömmel tudatjuk, hogy im­már harmadik hónapját kez­dő lapunk az újszülött álla­potából csecsemőkorba lép. Ennek számos jelét fedezhe­tik fel már a mai számban is: megújult külső hordozza a korábbinál is gazdagabb, szí­nesebb, frissebb tartalmat. A harmadik oldalon mától mindennap megtalálják Krenner István aktuális kari­katúráit, valamint a lap tarta­lomjegyzékét, hogy köny- nyebben eligazodjanak terje­delmes újságunkban. Hetente legalább két új so­rozatot indítunk, amelyek részletesen bemutatkoznak a lap második oldalán, de a címlapon található beharan­gozó elem is felhívja rájuk az A Budapesti Nap Politikusportrék címmel Új sorozatot indít Keresse minden hétfőn a 4. oldalon! Önök figyelmét. Ezekkel az a célunk, hogy a budapesti té­mákat még részletesebben mutassuk be, és olvasóink mindennap értesüljenek ar­ról, éppen mi történik a fővá­rosban. Csütörtökönként a lapban Budapestipp címmel új aján­lómellékletet találnak, amely átfogja a város egész heti kulturális programját. A programfüzet természetesen heti televízió- és rádióműsort is tartalmaz. Mindezt egy­szerűen kezelhető, a lapból kivehető, magazinos formá­ban. Ugyancsak újdonságként találkozhatnak naponta meg­jelenő szolgáltató rovataink­kal, amelyek igyekeznek tel­jes körképet adni a városban igénybe vehető szolgáltatások világáról a 6. és 9. oldalon. Mindez az Önök alapo­sabb tájékoztatását és köny- nyebb tájékozódását szolgál­ja egyre népszerűbb lapunk olvasása során. Természetesen továbbra is nagy érdeklődéssel várjuk és fogadjuk véleményüket, hoz­zászólásaikat, ötleteiket, ja­vaslataikat, hiszen alapel­vünk, hogy nemcsak Önök­nek és Önökért, de Önökkel együtt is szeretnénk készíte­ni ezt az újságot, a fővárosi­ak első napilapját. Kellemes és örömteli olva­sást kívánunk! Az Európai Unióhoz való csat­lakozással összefüggő alkot­mánymódosítást még megtor­pedózhatja a Fidesz, ha fenn­tartja: csak akkor járul hozzá a négypárti konszenzussal ki­dolgozott alaptörvény-változ­tatáshoz, ha ma egyezségre jutnak az ügydöntő népszava­zás időpontjáról. Szakembe­rek szerint a Fidesz kommu­nikációs csapdába került, és ebből próbál menekülni újabb feltétel támasztásával. Korábban már sikerült egyez­ségre jutni, hogy az alkot­mány nem rögzíti az EU-csat- lakozással kapcsolatos ügy­döntő népszavazás időpont­ját. A Fidesz bejelentette: ha ebben nem tudnak megegyez­ni, nem támogatja az alkot­mánymódosítás folyamatát. A Budapesti Napot a legna­gyobb ellenzéki párt külügyi kabinetjében úgy tájékoztat­ták: a Fidesz számára nem a népszavazás időpontja a fon­tos, hanem az, hogy a refe­rendumot ne írják ki, mielőtt nyilvánosságra hozzák a csat­lakozási szerződés pontos szövegét. (Politika a 10. oldalon) Mi kerül az ORI-palota helyére? A beruházó képvise­lője szerint ez magán- beruházás, semmi kö­zünk hozzá. Szerin­tünk ez a tér elsősor­ban a miénk. Tallós Elemér és Hübner Tibor csinálmánya évtizedekre meg­határozta a Vörösmarty tér hangulatát. Nyomasztó üveg- acél-alumínium szörnyetegük, az ORI-palota rátelepedett a tér­re, sőt: funkciója révén a ma­gyar zenei élet egy részére is. Ilyen előzmények után az em­ber - és nemcsak a fővárosi, ha­nem minden jóérzésű - joggal várná el, hogy a bontásra ítélt monstrum helyére építendő újabb palota tervezésénél kiké­rik a véleményét. De minimum a hozzáértőkét, mármint az építészszakmáét. Ezzel szemben a beruházó képviselője erőből kommuni­kál. Szerinte ez egy magánbe­ruházás, ahol nincs helye a be­szólásnak. Különben is: cégük jobban tudja, hogy mi a jó íz­lés. A „világhírű” francia építé­szek - amilyen a most kiválasz­tott is - olyan gyönyörűségek­kel járultak hozzá a főváros „épített környezetéhez”, mint az új, használhatatlan galopp­pálya vagy a Budapest Aréna, aminek acélhéjazatát éppen most bontják vissza, mert első nekifutásra túlságosan szép lett. Közbevetőleg: a hasonló tetőkről néhány éve csendben cseréli a gyártó a „héjazatot mert hámlik róluk a festék. Ugyanis elfeledték, hogy Ma gyarországon több a napfényes órák száma, mint Északon, s ezért a festékgyilkos UV-sugár- zás is. De a beruházóknak ez nem számít, mert ők dolguk vé­geztével hazamennek. Mi vi­szont maradunk. Tisztelettel. (Részletek a 7. oldalon i KÖZÖS FELLÉPÉS A TÁRGYALÁSOKON A visegrádiak miniszterelnökei megállapodtak Budapesten az egyeztetett pénzügyi álláspont­ul 10. oldal Filléres emlékek Bródy János december 7-én ünnepi koncertet ad szólóénekesi karrierjének 25. évfordulója alkalmából 14. oldal Időjárás mai NAP HÉTFŐ Legmagasabb napi hőm.: 7 C Legalacsonyabb napi hőm.: 3 C Napkelte: 7 óra 10 perc Napnyugta: 15 óra 54 perc HOLNAP KEDD Legmagasabb napi hőm.: 7 C Legalacsonyabb napi hőm.: 3 C Napkelte: 7 óra 11 perc Napnyugta: 15 őrá 54 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 Hirdetésfelvétel: 328-3232 Email: elofizetes@bnap.hu wvuw.bnap.hu ■■ — Budapesti JNap ^ AMI VÉLÜNK TÖRTÉNIK JHfc ' < 'ft, Alapítva: 2002 V 2002. december2., hétfő, I. évfolyam 52. szám ' " —----------V-----------J; /--------------------­Jobb a névtelen szűrés Forró nyomon Banki szolgáltatások te te3 Félelmek, aggályok, megemlékezések A beruházó dönt az ORI-székház utódjáról Tanácsadó sorozatunkat b V és vélemények az AIDS világnapján _ ,. , minden hétfőn a 9. oldalon találják 6. oldal Ma tárgyalják az alkotmánymódosítást A Fidesz úi feltétel támasztásával lép ki a kommunikációs csapdából A parlament integrá­ciós bizottsága ma tár­gyalja az uniós csat­lakozáshoz szükséges alkotmánymódosítást. A Fidesz még megtor­pedózhatja a megál­lapodást. TESCO^ *|'"Kl 1 |*^EonoposBudapesti Nap ————— J13(lllll(”|t előfizetés a budapesti Tesco Áruház vásárlói Budapest! Nap '2002 november 30. és december 20. közötti ________AZ ELSŐ BUDAPESTI NAPILAP *- N/ V Z- • I I V/ ▼ V* 1 < w__________________________________________________________________-----------------------------------

Next

/
Thumbnails
Contents