Corvina, 1906 (29. évfolyam, 1-36. szám)

1906-01-10 / 1. szám

. XXIX. évfolyam. Budapest, 1906. január 10. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN H ú 10., 20. É S »0 - Á N. A, «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz Budapest,.11., Oszlop-u. 4.) küldendők. • ylz egylet tagjai ingyen K apják. Előfizetési, ára egész érre Í6 kor. || HIRDETÉSEK ÁRA: 3 hasábos non­yiareille soronkint tagoknak 6 fillér, íremtagoknak 10 fillér. Újonnan megjelent könyvek* Deutsch Zsigmond és társa Budapesten. **Rácz Gyula. A magyar földbirlokosság anyagi pusztulása. (N. 8-r. 72 1:) Budapest, 1908. Deutsch Zsigmond és társa 1 k. 60 F. A Hornyánszky Viktor Budapesten. Szemere Emil. Őszi rózsák. I. II. (8-r. 142. 212 1.) Bpest. 1905. Hornyánszky Viktor 5 k. Ifj. Nagel Ottó Budapesten Építészek naptára. 1906. Jegyző és zsebkönyv építészek, építő­vállalkozók s általában az építészettel foglalkozók, vagy iránta érdeklődök számára. Szerkesztette szaktársak közre­működésével Palóczi Antal X. évfolyam. ((6-r. 155 1.) Budapest,'1906. Nagel Ottó biz. Vászonba kötve 3 k. Füzetek, Klinikai —. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból. A legkiválóbb szakférfiak közreműködésével szer­keszti Donath Gyula dr. XV. évfolyam 12 füzet. (8-r.) Bpest. 1905. Nagel Ottó. Egy-egy füzet 90 f. 12. füzet. Deutsch Ernő dr. GermekhalandóJag. és irrgven­tej intézmény. Befejezés. (333—.-60 1.) ' ' Rédey Miklós és Pokeíberff Ede. Budapesti útmutató-PHO* Rendőrségi zsebkönyv. VIII. évfolyam. (16-r. 348 1.) Bpest, 1906. Nagel Ottó biz. Vászonba kötve 2 k. Szabályrendelet a szegénvügyről. (8-r. 16 1.) Bpest, 1906. Nagel Ottó biz. ' * 32 f. Pallas irod. és nyomdai réssv.-társ. Budapesten. Balassa Lajos. Hajnali mise. Regény. (8.-r. 102 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. biz. 2 k. Erdős Renée. Csodálatos mezőkön. (8-r. 201 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 4 k. Uj dalok. Kleopatra. (8-r. 186 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. Vászonba kötve 6 k. Kabos Ede. Az eleven kulcs. Egy szép ördög naplója. (8-r. 126. 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 3 k. — A verebek. Regény. (8-r. 308 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. Vászonba kötve 6 k. — Fehér éjszakák. Regény. (8-r. 305 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. Vászonba kötve 6 k. — Két halott regénye. Elbeszéli az egyik. (8-r. 282 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. Vászonba kötve 6 k. Somló Erzsi. A szív meséibín. s Költemények prózában. (8-r. 187 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. biz. 1 * 3 k. Somló Gyula. Pénzintézeti évkönyv. 1905 — 1906. Tartalmazza a budapesti tőzsdén jegyzett értékpapírok ismertetését a vonatkozó törvényczikkek és szabályzatokkal, továbbá a hazai bankok és tak»ékpékztárá^i|j^teintén a budapesti szövetkezetek 1903-1904. évi zárcSlflm8|jAijJ. II.évfolyam. (8-r. 818 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. biz. Vászonba kötve 15 k. — Földtehermentesítés és a Kisbirtokosok Oiszágos Földhitá­intézele. (8-r. 30 1.) Bpest, 1905, Pallas r.-t. biz. *50 ff Jogásznaptár. 1906. évre. Szerkeszti Szántó Béla.Harminczadik évfolyam. (16 r. 248 1. és napló.) Bpesl. 1905. Pallas r.-t. Vászonba kötve 2 k. Kis képes családi naptár 1906. Szerkeszti Darvas G^bor, (N. 8-r. 49 és 16 1.) Budapest. 1906. Pallas r.-t. 40 * Könyvészetünk teljessége érdekében fölkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal czímemre beküldeni szíveskedjenek. A könyveket lajstrnmo/ás után sértetlenül visszaküldöm. Rényi KárölyJ Budapest, (V., Dorottya-utcza 2.) > \ Kossuth apank nacjy képes naptára 1906. Szerkeszti Kurucz Péter. (N 8-r. 48,és XVI. 1.) Bpest. 1905. Pallas r.-t. 40 f. Közhasznú zsebnaptár mindenki számára. 1906. évre. Hasz­nos tudnivalókkal es jegyzéknaplóval. Huszonötödik év­folyam. (16-r. 98 1. és napló. Bpest, 1905. Pallas r.-t. Vászonba,"kötve 2 k­Közigazgatási nemzeti kalendáriom hivatali és irodai hasz­nálatra az 1986^ évre. Huszonhatodik évfolyam. N. 8-r. 244 és XVI. 1.) Bj!®M, 1906. Pallas r.-t. Kötve 1 k. 40 f. Magyar ember naptára, A —'. Az 1906-ik esztendőre. Szer­keszti Kurucz Péter. Tizennyolczadik évfolyam. (N. 8-r. 48 és XVI 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. ' 40 f. Magyar gazdálkodik naptára az 1906-ik^esztendöre. Szer­keszti Szölösi István. (N. 8-r. 48 és XVI n 1.1 Bpest. 1906. Pallas r.-t. x 40 f. Negyvennyolczas íüggetlenségi népnaptár íz 1906-ik^eszten­döre. Szerkeszti Szölösi István. (N. 8-rf»48 és XVI 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. ^ 40 f. Obsitos, jókedvű kalendáriom az 1906-ik esztendőre," Az —. Tizennyolczadik kiadás. (N 8-r. 48 és XVI. 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. ' 40 f. Pallas nagy képes családi naptára az 1906-ik évre. Szer­keszti Darvas Gábor. Nyolczadik évfolyam. (N. 8-r. 48 és XVI 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t'. 40 f. Pa 1; zsehnaptár 1906. 116-» 29 U Rpest 1 90t-' p albs r.-t. 40 f. Pénztárcza naptár 1905 évre. Bpest. 1906. Pallas r.-t. 30 f. Szahadságharcz nagy képes naptár az 1906. esztendőre. Szer­keszti Kurucz Péter. (N. 8-r. 48 és XVI 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. 50 f. Szent Erzsébet keresztény honleányok naptára az 1906-ik esztendőre. Szerkeszti Jámbor Flórián. (N. 8-r. 48 és XVI1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. 40 f. Szent István király keresztény családok naptára az 1906-ik esztendőre. Szerkeszti Jámbor Flórián. (N. 8-r. 48 és XVI. 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. 40 f. Tárcza naptár az 1906. évre. Huszonnegyedik évfolyam. (16-r. 29 1.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. 40 f. Ügyvédi zsebnaptár 1906. évre. Szerkeszti Szántó Béla. Harminczadik évfolyam. (16-r. 248 I. és napló.) Budapest, 1905. Pallas r.-t. Vászonba kötve , 2 k. Gyógyszerárszabás a m. kir. honvédség számára. Érvényes 1905. évi október hó 1-től. H-2. (K. 8-r. 29 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 46 f. Határozványok, Szervi —. Ö felsége a császár és király testőrsége számára. A—2. e. e. (4-r. 30 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 76 f. Honvéd gyalogság felszerelésében, Változások a —. E—19. (K 8-r. 87 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 75 f. Katonadíjszabás. Vasúti szállítmányokra érvényes —. Érvé­nyes 1995. évi május hó 1-től. Ezen díjszabással az 1898. évi január 1-töl érvényes összes katonadijszabások pót­lékaikkal együtt érvényen kívül helveztetnek. E—26. (N-r. 83 1.) Bpest, 1905 Pallas r.-t. ' 1 k. 15 f. Műszaki, oktatás a m. kir. honvéd lovasság utászszakaszai és századutászai számára. Függelék. E —23, a. (K 8-r. 72 1. és XI tábla.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. Szabályzat a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatára. IV. rész. Egészségügyi szolgálat háborúban. H—14. (K. 8-r. 274 1.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 1 k. 88 f. — Mellékletek hozzá. H—14. (K. 8-r. 551 1.) Bpest, 1905. U. o. 11 k. Szolgálati könyvek árjegyzéke A —33. c. (4-r. 81 1) Bpest, 1905. Pallas r.-t. 2 k. 13 f. Utasítás, Ideiglenes —. A bőrből készült ruházati és fölszerelő czikkeket leginkább megtámadó kártékony rovarok ellen

Next

/
Thumbnails
Contents