Corvina, 1923 (46. évfolyam, 1-51. szám)

1923-01-05 / 1. szám

XLVI. évfolyam. Budapest, 1923 január 5. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ES KÖNYVKERESKEDŐK, ZENEMŰKIADÓK ES ZENEM ŰKERESKEDÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETENEK KÖZLÖNYE 5ZERKESZTÔSEG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest. V., Akadémia-utca 18. szám IV. em. Telefon 57—19. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti címre küldendők SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Bárd Ovula, a zeneműkiadó és zeneműkereskedó, Lantos Adolf, abpesti könyvkereskedő, Dr. Szántó Andor, a könyvkiadó szakosztály megbízásából, о Megjelenik hetenként egyszer, pénteken о HIRDETÉSEINK DI|A: 1 egész oldal: 5000 K. bél oldal: 2800 K. Negyed oldal: 1500K. Nyolcad oldal : 800K. Kishirdeléseink dija petit-soronként 56 К., a vastagabban szedeti sorok dija : 50 K. Nem tagok 20<>/ 0-kal többet fizetnek. Fontos egyesületi Közlemények. MEGHÍVÓ. Egyesületünk a most életbelépő általános kereseti adó és a tisztességtelen verseny elleni törvény bennünket érintő fontos rendelkezéseinek ismer­tetése tárgyában 1923 január 14-ikén, vasárnap délelőtt 11 órakor ülést tart az Omke helyisé­gében (V„ Mária Valéria-utca 12.). Előadó dr. György Ernő egyesületi titkár. Az ülésre minden tagtársat, érdeklődőt ezúton hívja ineg az ELNÖKSÉG. fWWÁVWWWVi WVWvWAVWWl fyVWAVWAVAtV. NVAVVWAVAW ivvvvvwvvvvyvvvi A zeneműkiadói- és a kereskedői-szakosztály tagjai rendes heti összejöveteleiket ezentúl minden hét keddjén tartják, délután 1/.,7-kor, az Egyesület helyiségében (VI., Andrássy-út 4.). WNNVxW/M/AW VW^VN/nWyWyV A német könyvkereskedelmi iroda és a Börsen­verein küldöttei a német könyvek felárának ren­dezése végett beígért érkezésük időpontját január 5-re jelzik. A nagyfontosságú tárgyalások eredmé nyét részletesen fogjuk közölni. Felkérjük tagtársainkat, hogy a megállapított tagdíj hozzájárulást, melynek összege a könyvkiadóknál ... ... ... _. 3000 a könyv- és zeneműkereskedőknél 1500'— K-t tesz ki, szíveskedjenek sürgősen eljuttatni Németh József egyesületi pénztárnokhoz (I. ker., Horthy Miklós-út 15). Német könyvek árszámítása. A német könyvek árszámítása január 5-től január 12-ig a következőkép történik : 1 márka 50 fillérrel számítandó. Ehhez járul a megállapított rendes költség felár. Petőfi lánglelkű tehetségének, költői géniuszának hódolt most minden magyar. A csodálatos lángelme remekművei­nek tisztelete egy táborba kovácsolta a magyar kultúra minden munkását. Egyek voltunk végre valamiben — mint már régen nem. Nagy ereje és dicsősége ez a nagyszeréi költő szellemóriásnak s annak a hatalmas átfogó erőnek, ami a nemzeti kultúra igazi kincsei­ben rejlik. Ili ennek az igaz kincsnek vagyunk szerény sáfárjai s az országszerte kigyulladó örömtüzekben meggyujtjuk a magunk fáklyáját is, hódoló alázattal hajtva meg azt Petőfi örökkön élő s halhatatlan emléke előtt. A magyar könyvkereskedelem a magyar kultúra, szolgálatában és Petőfi rendkmlií költői jelentőségé­nek teljes átérzésével mindenkor szívesen tette meg kötelességót. az fi műveinek terjesztésében. Nem köte­lesség volt az számára, de öröm, nem üzlet, hanem kultúrmunka, benső szívügye. A Petőfi-centennárium megünneplésében részt kértünk már eddig is. Szívesen kapcsolódtunk bele az országos ünneplésbe s a kirakatban nem egy értékes és érdekes Petőfi-gyűjteményt tártunk a közönség elé. A nemzeti kultúrmunka, hatékonyságának emelé­sére és hódolattal a nagy költő iránt, 1923 január 13-ikán,szombaton, a magyar könyvkereskedelem Petőfi­napot kíván tartani. Kirakataink Petőfi emlékének áldozzanak e napon. Üzleti bevételeink egy hányadát kulturális célokra adjuk s mindent el fogunk követni, hogy a nagy­közönség érdeklődését a legméltóbb formában keltsük fel s ráirányítsuk gazdag Petőfi-irodalmunkra, a nagy költő szellemi alkotásaira. Ragadjuk meg e nap sikere érdekében a pro­paganda minden eszközét. A kirakatok ékesen szólja­nak, vegyük igénybe, ahol tudjuk, a sajtó támogatását s különösen ügyeljünk arra, hogy e nap valóban orszá­gos tanúságtétele legyen a magyar könyvkereskedelem hódolatának ; minden város könyvkereskedője tegye meg kötelességét egyforma lelkesedéssel. * Budapesti kartársaink a Petőfi-nap alkalmából január 13-ikán, szombaton este 1/ a9 órakor ünnepélyt s ezt követőleg társasvacsorát rendeznek. Az ünne­pélyen igen értékes előadások, szavalatok, énekszámok fognak szerepelni — mindmegannyi hódolat Petőfi halhatatlan emlékének. Ez ünnepélyre és társasvacsorára tagtársainkat és hozzátartozóikat ezúton hívjuk meg. A vacsorán

Next

/
Thumbnails
Contents