Református gimnázium, Csurgó, 1920

A csurgói ГОТ. ............... .........,___ használandó tankönyvek. I. osztály. Farkas: Ó- és ujszöv. kijelentés. — Dr. Dékány. Bibliai olv. — R. kath. nagyobb katekizmus. — Gulyás Mitrovics : Magyar olv. I. — Szinnyei: Magy. nyelvtan I. —Dr. Hittrich: Latin nyelvtan. —- Dr. Hittrich : Latin olvasó. — Dr. Héjjas: Földrajz I. Kogutovitz : Atlasz. —Kis K.: Számtan. — Szuppán-Szirtes : Plani- metria, — Szilády: Természetrajz. — Dr Héjjas: Térképvázlatok Murányi: Bibliai szemelv. ;— Erődy-Szentgály: Módsz. énektan I. II. osztály. Farkas: 0- és ujszöv. kijelentés. — Dr. Dékány: Bibliai olv. izr. — R kath. nagyobb katekizmus.— Dr. Pokorny: Bibliai tört. rk. — Gulyás Mitrovics: Magyar olv. II. — Szinnyei: Magy. nyelvtan II. — Dr. Hittrich: Latin nyelvtan. — Dr. Hittrich: Latin olvasó II. - Dr. Héjjas: Földrajz II. — Kogutovitz: Atlasz. Kis: Számtan. — Szuppán-Szirtes: Stereometria. — Dr. Szilády: Természetrajz. — Dr. Héjjas: Térképvázlatok. — Murányi: Bibliai szemelvények. — Erődy-Szentgály: Módszeres énektan. III. osztály. Kis )■: Hit- és erkölcstan ref. — Murányi: Bibliai szemelv. izr. — Nagyobb katekizmus. — Dr. Pokorny: Ujsz bibliai tört. — Dr. Weisz: A szentirás — Gulyás-Mitrovits: Magyar olv. — Szinnyei: Magy. nyelvtan. Gvadányi: A peleskei nótárius. — Kisfaludy S : Válogatott regéi. — Dr Hittrich : Latin nyelvtan. — Dr. Hittrich : Latin olv. — Dr, Hittrich : Latin mondattan. — Schuster: Német nyelvtan. — Történelem. — Schürger: Fizikai földrajz. — Dr. Héjjas : Földrajz. — Kis: Számtan. — Szuppán-Szirtes : Constr, planim. — Dr. Héjjas : Térképvázlatok. IV. osztály. Kis j.: Hit- és erkölcstan. — Murányi: Bibliai szemelvények. — Pokorny: Kath. szertartástan. — Schön: Zsidók tört. — Kulcsár E.: Magy. stylistika. — Bánóczy: Mikes Kelemen levelei. —* Jókai műveiből: Szemelvények. — Arany-Lehr: Toldi. Pirchala : Latin olv. — Dr. Hittrich : Latin nyelvtan. — Dr. Hittrich: Latin mondattan. — Schuster: Német nyelv, és olv. — Történelem. Ormándy: Növénytan. — Kis K. : Algebra. — Szuppán-Szirtes: Constr. planim. — Simkovits : Növényhatározó. Zsitvai : Rajzminták. V. osztály. S. Szabó: Egyháztört. — Zsoltár. — Uhlyarik: Kath. hittan. — Büchler: Zsidók tört. — Rhetorika. — Széchenyi: Hitel. — Toldi estéje. — Kölcsey: Szónoki beszédek. — Kazinczy válogatott levelei. — Köpesdi : Cicero de imperio. — Szemelvé­nyek Ovidius Fastijából. — Dr. Molnár: Latin styl, gyakorlatok. Kapossy: Cicero pro Archia poeta. — Dr. Hittrich: Latin nyelvtan. Veres: Latin-magyar szótár, — Veres: Magyar-latin szótár. — Dóczy : Görög nyelvtan. — Dóczy: Görög olv. és gyak. könyv. -— Orosz: Német styl. gyak. — Endrei: Német nyelvtan. — Schuster : Német nyelvtan. -—Kelemen: Német-magyar szótár. — Kelemen: Magyar-német szótár. — Mangold: Világtörténelem. — Kogutovitz; Tört. Atlasz. — Dr. Héjjas: Földrajz. — Búza: Állattan. — Kis : Algebra. — Abel: Mértan. — Cserép : Római régiségek. — Görög­pótlók : Gyomlay : Odyssea. — Csengery: llias. — Dr. Geréb: Herodotos. — Bodies : Magyar irod. olvasók. VI. osztály. S Szabó : Keresztyén egyháztört. Matuszka : Kath, erkölcstan. — Büchler: Zsidók tört. — Riedl: Poétika, — Shakespeare ; Coriolán. Vörösmarty : Zalán futása. Vörösmarty : Csongor és Tünde. — Beötby-Gregus : Balladák. — Zlinszky: Lírai (Folytatás a boríték 3-ik oldalán.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents