Dél Keresztje, 1954 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1954-01-01 / 1-2. szám

2 Oldal DEL KERESZTJE 1954. JAN. 15. PARAGRAFUSOK Családijog Az ausztrál családjog néhá­ny, kZzérdeklödésre számottar- tó esetével foglalkozunk az al- j ábbiakban. Kérjük Olvasóinkat, hogy esetleges részletes kerde- j seikkel forduljanak a “DK” | jogi munkatársához, a “DK”-, nak címzett és ‘'Jogi tanácsa­dás” jelzesü levelükben. Születés A születés után itt is anya­könyvezni kell a gyermeket. Ha a szülés kórházban törté­nik, az anyakönyvezésről a kór­házi személyzet gondoskodik. A születéskor bejelentett náv kerül az anyakönyvbe és a ké­sőbb adott keresztnevet utólag bejegyzik az anyakönyvbe. Kü­lönben nem változtatható meg. Az anyakönyvet a “registrar offic” -ek vezetik, melyek az összes adatokat továbbítják a “Rgister General”-hoz, ahol minden születést nyivántarta- nak. Névváltoztatás A családi név — elentétben a keresztnévvel — bármikor, külön engedély nélkül megvál­toztatható. Kivéve a nem an­gol bevándorlókat /azaz min­ket/. Bevándorlóknak névvált­oztatásra engedélyt kell kémi- iumtól. Az “angolositás” eu- ük a Bevándorlási Minisztér- rópai bevándorlók esetében in­dokolt lehet, de a közvélemé­ny szerint a névváltoztatás “gyanús”, mert aki nevet vál­toztat — mint mondják — bi­zonyára okkal teszi, s takarni valója van. Névváltoztatáskor különben az illető személy úgynevezett “Deed Poll”-kéSzit. /A “deed” körülbelül azonos értelmű a magyar közjegyzői okirattal/ A vévet változtató személy eb­ben az okiratban maga nevé­ben kijelenti, hogy ö, aki ed­dig ezt és ezt a nevet viselte, ezentúl kizárólag ezt és ezt /az uj/ nevét használja. Ez az | okirat bélyegilleték alá esik és a Registrar General -nak kell bemutatni. Aházasság jogszabályai közül legfontos­abb, hogy nincsen kötelező pol- j gári házasságközés. Házassá- ■ got érvényesen köthetni bárme-1 ly felekezet házasságkötési jog-1 gal felruházott papja /lelkésze/ előtt. Az esketést végző pap állami funkciót is végez, mert a templomi szertartás után ki­állítja a házasságlevelet és azt közli a Registrar !General-ail. A házasságkötés polgári ható­ság előtt is köthető, de ebben az esetben egyházi házasság — márcsak a házasságlevél i kétszeri kiállítását elkerülendő i is —. tilos. Ugyanígy tilos egy- | házi házasság után polgári házasságot kötni. Az angol jog is ismeri a házasság felbontá­sát vagy érvénytelenitését. A jogszabályok azonban sokkal | szigorúbbak, mint Magyaror-1 szagon voltak. A:: egyes eset- ekkel — melyek itt államon-1 ként eltérőek — nem óhajtunk foglalkozni, csak mint különle­gességet említjük, hogy a há­zasságtörés esetén tettenért felet perbe lehet fogni és a bűntársat a biró kártérítésre is Ítélheti. Másik — a magyar joggal szemben szigorúbb jog­szabály az, hogy “közös me­gegyezéssel” nem lehet élválni. Válóperrel foglalkozó ügyvédek persze ezt a jogszabályt is még tudják kerülni. A gyermek törvényességére vonatkozó szabályok nagyjából azonosak a hábboruelötti ma­gyar jog intézkedéseivel. Válóperes ügeykben a bilóság si” határozatot hoz, tehát csak ideiglenesen mondják ki a kü­lönélést, mely ellen 6 hónap elteltével lehet fellébézni, azaz kérni a végleges határo­zat meghozatalát. A gyerme­kek elhelyezése a gyer­mekek érdekének szeme lötttar- tása szerint igazodik s e téren a bírónak úgyszólván teljesen szabad keze van. Idelent Déle n Az uj esztendő, legalábbis első látásra, elegendő kenyeret igér mindazoknak, akik Auszt­ráliába jöttek a kenyerükért. A tavaly ilyenkor még súlyos gondokat jelentő mun­kanélküliség ma már nagyban és egészben megszűnt problé­ma lenni. Az általános gazda­sági helyzet határozottan ró­zsás, s a véletlen keze még különösen rózsássá is festi; a tavalyi középausztráliai uráni­umleletek idén már kemény készpénzben éreztetik majd ha­tásukat, a nyugat ausztráliai olaj Ígérete pedig uj amerikai tökét csábit az országba. Ez viszont, a sydneyi Common­wealth gazdasági konferencia tanúsága szerint, arra inditja az angol kormányt, hogy lépést tartson és előmozdítsa angol tőkék idevándorlását is. Sok más jel mellett ez is ar­ra mutat, hogy az uj esztendő a prosperitás jegyében zajlik majd le. Ausztrália azonban, mely nemzeti jövedelmének kö­zel egyharmadát gyapjú, külö­nböző mezőgazdasági termék­ek és ásványok kiviteléből ke­resi meg, csak akkor prosperál amikor a világgazdaság is él­énk és sokat fogyaszt. Mivel pedig a világgazdaság ritmu­sát meghatározó Amerika gaz­dasági élénksége egyszerre bi­zonytalannak kezd látszani dén alighanem Detroitban, Chi­cagóban és Pittsburgban dö) el, szűk vagy bö lesz-e az au­sztrál ujesztendö. ★ Colin Clark a nagytekintélyű Manchester Guardian-ben Írott cikkében azt jövendöli, hogy 1954 közepére Amerika a leg­mélyebb gazdasági válság kel­lős közepén lesz, hacsak az USA kormány politikája gyö­keresen meg nem változik. Az idei őszön a szokásos kétszá­zalékos emelkedés helyett csők kenést mutat az amerikai ip­ari foglalkoztatottság, a farm­erek összjövedelme mintegy 10 százalékkal esett, s a szakér­tők zöme 5-10 százalékos es­ést vár a nemzeti termelésben, az eddigi szinte szakadatlan emelkedés helyett. Ekkora es­és már elegendő lehet ahhoz, hogy lavinaszerűen erősítse a saiát hatását és válságot hnz­zon. Az Eisenhower-kormány idén további 6 milliárd dollár­ral akarja csökkenteni a kato­nai költségvetést; azok a vál­lalatok tehát, melyeknek leg­fontosabb vevője a hadsereg és légierő volt, ennek megfe­lelően csökkentik beruházási terveiket, ez kihat az acél-és építőipar helyzetére, s ha a va­söntök és kőművesek keveseb­bet keresnek, azt a ruhaés ci- pögyári munkások érzik meg. Mint hu'lámgyürük a vízbe do­bott kö körül, egy kedvezőtlen hatás az egész amerikai, sőt az egész világgazdaságot átfo­gja és felzavarja. Amerika pe­dig, egy évtizednyi szakadat­lan jó konjunktúra után, kül­önösen érzékeny minden ked­vezőtlen hatásra. ★ Az 1929-33 közti nagy dep­resszió óta az ilyen veszélyek leküzdésének egész fegyvertá­rát dolgozták ki és ismertették meg az újságolvasó közvélem­énnyel. Az amerikai közvélem­ény egyrésze máris hangosan követeli a fegyvertár haszná­latba vételét. Ugyanakkor az­onban a közvélemény egésze még hagosabban követeli az állami költségvetés további csökkentését, és az államadós­ság már elért törvényes felső határát a Kongresszus nem akarja még feljebb emelni. Mi­vel pedig a depresszió elleni fegyverek használata szinte minden esetben pénzkiadást je­lent és az államadóssag növel­ését kivánja meg, a megelőző akcióval az Eisenhower-kormá­ny a népszerűségét kockáztat­ná. Félő tehát, hogy addig nem fog tettekhez folyamodni, amig az amerikai szavazó, az átla­gpolgár, nem kezdi sajat bő­rén érezni a kezdődő depres­szió hatását. Amit pedig az amerikai átlagpolgár megérez, az a világgazdaság árverését­ől oly erősen függő ausztrál gazdaságnak, s igy uj és régi ausztrál polgároknak egyaránt, már komoly bajt jelenthet. A kilátások első látásra kedvez­ők, de minden ok megvan az óvatosságra. MONTEVIDEOBOL — PERTHBE A nyugatausztráliai magyar kolónia első állandó r.k. lelki­pásztora P. Németh Ferenc S. J. 1953 végén érkezett meg Perthbe. Montevideoból Urug­uay fővárosából indult útnak, ahol 1948 elejétől 1953 köze­péig végezte az ottélö 8000 ma­gyar lelkigondozását. Ezalatt az öt év alatt sikerült mega­lakítania a magyar egyházkö-j zséget és sok munka, szervez-] és után 1000 négyzetméteres telken 400 négyzetméter alap­területű otthont sikerült épi- teni: kápolnát, nagy előadóter­met, kisebb klubhelyiségeket és az alagsorban kuglipályát is. A mélyföldszinten P. Né­meth távozásakor kezdődött meg a magyar aggok-otthoná- nak építése. Az otthonban ma­gyar-angol nyelvű napközi ot­thon, esténként s hétvégén ny­elvtanfolyamok, szabadegyete­mi előadások működtek, s mű­ködnek ma is. Az egyházközs­égi otthonon kívül — melybe a 8000 magyarból mintegy 3000-en tartoztak, még külön magyar klub, ‘‘Magyar Otthon” és “Magyar Ház” is működik Montevideoban. P. Németh, lapunk perthi levelezőjének adott nyilatkoza­ta szerint ötéves tapasztalatai alapján Perthben “Magyar Ot-1 thon Pty. Ltd.” /azaz részvé- j nytársaság/ címmel óhajt kö-1 zös fedelet teremteni, minden j erő összefegásával. Rövidesen' 5000 darab 5-5 Fontos részvé-! nyt bocsájtanak ki és P. Né-; meth bízik abban, hogy ami j Montevideoban sikerült, siker- i ülni fog — a szerinte sokkal jobb körülményeket biztositó j Perthben is. Miután a terv mö­gött ott áll már öt éy sok ha­sonló tapasztalata és eremé- nye is, könnyen lehetséges, hogy az első Magyar Otthon — Perthben épül majd fel. LEVELE VAN Pilinszki Istv- ánnénak Argentínából a DK Kiadóhivatalában. Igazolt cím­zett átveheti. ORAT ÓRÁSNÁL VEGYEN/ DOXA, CYMA, MARVIN KARORAK JUNGHANS ébresztőórák NAGY VÁLASZTÉK 15 köves anker női és férfi karórákból, arany ékszerekből. Legolcsóbb árak! HUBERT J. magyar órásmester Strand Arcade 9, Sydney, Tel: BL 2320 Xrtrtrt~XKrtrtrt~X"X~X~X~X~X~X~X~X~X~;

Next

/
Thumbnails
Contents