Független Magyarország, 1962 (12. évfolyam, 1-15. szám)

1962-01-05 / 1. szám

2. oldal FÜGGETLEN MAGYARORSZAG 1962. január 5. NÉVJEGYTŐL A LEGKÉNYESEBB SZÍNES NYOMTATVÁNYIG . .. VERSENYKÉPES ÁRON — ELSŐRENDŰ KIVITELBEN DAMIAN PRESS PTY. LTD. 1609 BOTANY ROAD, BOTANY. — TELEFON: 666-9800 AJÁNLATÉRT, TERVEZÉSÉRT KÉRJE MR. SÁNDORT VAGY MR. ZOMBORT Magyar vezetés alatt! Lesne Cove Auto Port 374 PACIFIC HIGHWAY, LANE COVE Autó karbantartási-, javítási problémáival forduljon bizalommal J. BUNCELHEZ. Előzetes bejelentés nem szükséges! Kocsimosást — zsírozást megvárhatja! NYITVA: hétköznap reggel 6-tól este 8.30-ig hétvégén reggel 7-től este 6-ig! Hagyományos európai előzékenység! JB 1534 ® JB 1534 PARRAMATTA legmodernebb új Hölgyfodrász­szalonjában El ME figyelmes kiszolgálást, kontinentális stílust nyújt CAROLINE Church és Phillip Street sarkán YL 5698 (Németül is beszélünk.) Ezt a vállalkozást a D&l segítségének köszönöm FINANSZÍROZUNK minden üzletvásárlást, lengyen az milk bár, csemegeüzlet, fűszer­kereskedés, cukorkásbolt, szend­vicsüzlet, vagy vegyeskereskedés, kis szálloda, stb., — amit meg óhajt venni. A lebonyolítást szigo­rúan bizalmasan intézzük. DEPOSIT & INVESTMENT COMPANY LIMITED KÖZPONTI IRODA: 74 Castlereagli Street, Sydney. Telefon: BW 4521/2/3 18 City Road, Sydney. Telefon: MA 4563 190 Church Street, Parramatta. Telefon: YL 9761 Crown és Church Street sarok, Wollongong. Telefon: B 2918 Restwell Street és South Terrace sarok, Bankstown. Telefon: 70-7122 Hunter és Union Street sarok, Newcastle. Telefon: B 1044 Main Street, Cessnock. Telefon: Cessnock 415 Bailey Building, London Circuit, East Row, Canberra. Telefon: J 3992 MELBOURNEI CÍMEINK: 309-311 Little Collins Street, Telefon: MF 8988 349 Swanson Street. Telefon: FB 3900 Irodák Brisbaneben és Adelaideben is. OLYAN, MINT BUDAPESTEN! © Kézzelvarrott cipők mértékre, raktárról is! ® Ortopédcipők orvosi előírás szerint 2 Flinders St.. Taylor S(|.. Sydney. FA 4976 JÁTSZI REMENY “Mielőtt leborvéna az este, szo­kásom szerint széjjeltekintek mindennap a földön, mintha szí­vem szerint gondviselője volnék a világnak. S amit ilyenkor lá­tok, azt néha elmesélem azok­nak, akik nem érnek reá széjjel­tekinteni soha.” —• Ezekkel a sza­vakkal kezdi Tamási Áron új könyvének első elbeszélését, a Légi sugallat-ot. Az író első no­vellája (Szász Tamás a pogány) 1922-ben jelent meg egy kolozs­vári napilap hasábjain, úgyhogy idén éppen negyven esztendeje annak, hogy széjjeltekintvén a világban, mesélni kezdte törté­neteit a rohanó, tülekedő em­bereknek, — mindazoknak, akik nem érnek rá soha széjjeltekin­teni. Mindjárt felfigyeltek írá­saira a bírálók és az olvasók egyaránt, mert Tamási egy egé­szen külön területet fedezett fel a magyar irodalom számára, egy sajátos világot, a székely sze­génységét, ahol — úgymond — minden faluban lehetne egy ki­sebb Írószövetséget létesíteni, mert minden harmadik ember a kedély villogásával, színes nyel­ven és kerekítő formaérzékkel mondja el a maga történeteit. Innen hozta magával az író azt a művészetet, mellyel a valóságot hamisítás nélkül költötte át me­sés történetté, és éppen azzal vált talán legmodernebb írónkká, hogy a legrégibb és egyben leg­tisztább forrásban, a népi képze­letben merítette meg korsóját. Néhány hónapja megjelent új kötete a Játszi remény, az író legutóbbi munkája a Szirom és boly című “magyar rege” óta. A kötet első része tizenöt — 1957- 1960 között keletkezett — elbe­szélést foglal össze Virágszál gyökere cím alatt, a második rész pedig a még 1947-ben író­dott Zöldág című költői elbeszé­lést tartalmazza. A novellák azt a játékos népi jelleget mu­tatja, melyet már Tamási első munkáiban is megismerhettünk. Rendszerint annyi történik csu­pán, hogy hősei túljárnak egy­más eszén, évődnek, vetélked­nek egymással virtusért, öröm­ért, lányért. A tanulság és a né­pi mesék, történetek tanulsága: a kikapós asszonyt még öt fér­fi sem tudja rajtakapni (Legen­dás disznótor), a székelyen leg­feljebb egy másik székely tud kifogni, stb.... A kötet máso­dik része a Zöldág, egy bibliai fogantatású történetet mond el. Lengődi Jáczint két társával el­indul, hogy felkutassa a Para­dicsomot, melyről édesapja cso­dálatos történeteiben hallott. (Ne csodálkozzunk Tamási hőseinek költői zengésű nevén — úgy lát­szik, a Székelyföldön valóban ilyen nevek járják. Az író tu­lajdon nagyapját egy “jóízű gaz­daembert és juhos gazdát” pél­dául Fancsali Mózesnek hívták, ami megint csak olyan név, hogy regényben olvasva talán kétkedő mosolygással fogadnók.) A Zöld- ág-ban a népi mítosz és az évez­redes keresztény hitrege elemei ötvöződnek egy nagy művész fantáziájában; úgy érzem, ez a költői elbeszélés az író legszebb művei közt talál majd helyet, az Ábel a rengetegben és a Szülő­földem mellett. Ami a képzelet játékán túl a kitűnő elbeszélést remekművé emeli, az Tamási nyelve, ez az egyszerre súlyos és fölényesen könnyed, a humortól és költészettől csillogó székely nyelv, melyhez foghatót Koszto­lányi Dezső halála óta nem írtak magyarul — bár természetesen Kosztolányi művészete egészen más gyökerekből szívta magába a nyelvi zamatot. A SZÉP SZÓ Igen, Tamási Áron a legszebb szavú magyar író. Hiszen — hála Istennek — még ma, a romló nyelv és a párt-tolvaj nyelv zu- hatagában is akad néhány írónk, aki gondot fordít az ékes magyar beszédre, az ízes nyelvre — Né­meth László, Cs. Szabó László, Sántha Ferenc, hogy csak néhá­nyat említsünk —, de Tamási ennél messzebb megy. Elkerül­hetetlen a szó: Tamási Áron köl­tő. Itt nemcsak olyan elbeszélé­sekre gondolunk, mint a Szép Domokos Anna, amely ritmikus prózában van írva s így formai­lag is besorolható a székely bal­ta a it e K BOSTONI BUDAPEST. Az e­f yik amerikai filmvállalat filmet észít az 1956-os forradalomról. A “helyszíni” felvételeket az amerikai Bostonban pergetik. A városban ugyanis nagyarányú bontási munka folyik és annyi a “valódi” félig lerombolt régi épület, amennyi — Budapesten sem volt. KODÁLY ZOLTÁN első szim­fóniáját decemberben mutatták be Londonban, Fricsay Ferenc vezényletével. Kodály új alkotá­sával hatalmas cikkekben fog­lalkozik az angol sajtó. DfRY TIBOR kisregénye: l\(i- ki, egy kutya története, megje­lent angolul a népszerű, olcsó Penguin-sorozatban. Déry Tibor könyve 1956-ban jelent meg elő­ször Magyarországon, angolul pedig a Seeker & Warburg cég­nél 1958-ban. Az írót a forrada­lom után kilenc évi börtönre ítélték, majd tavaly szabadlábra helyezték. KÖNYVKÖTÉSZET! CxcluAitie ßwkbihdihg J. MOLNÁR & CO. 18 Carlisle St., Leichhardt Telefon: 56-9260 Melbourne egyetlen magyar utazási irodája Dr. Gerő Vilmos vezetésével. Vasút, hajó-, légi-, autóbuszutazások belföldön és külföldön. INTERTOUR TRAVEL BUREAU 573 Collins Street, Melbourne C.l. Magyarul beszélünk és levelezünk. Tel.: 62-3861. Este vagy hétvégén: 211-2436 VÁSÁROLJON KITŰNŐ MINŐSÉGŰ BÚTOROKAT KÖZVETLENÜL A 40 ÉVES TAPASZTA­LATTAL RENDELKEZŐ KÉSZÍTŐNÉL! FURNITURE Tervezés — Lakberendezési és irodarendezési szaktanácsadás! BUCKWELL 25 BALMAIN ROAD. LEICHHARDT LM 6071 FW 3354 Private ládák közé, hanem Tamási szin­te minden sorára, melyen ott van a fokozott műgond ujjlenyomata és a léleknek az a viliódzó vissz­fénye, mely a verset a prózától megkülönbözteti — hiszen a rím, a ritmus csak külsőség, amit nem egy modern költő amúgyis elve­tett. Ebben a kötetben például így kezdi egyik elbeszélését: Alkonyat előtt, mint a juhok a mezőről, a téli égről is mind ha­zamentek a felhők. Csak a hegy fölött állt meg egy hamuszín alakzat, mely addig gomolygott magában, vastagon s szinte mo­rogva, amég medve lett belőle. Aztán a medve orra elé egy alma gömbölyödött, melyet a szem a nap. A medve megette lassan határa alól enyhe pirosra festett az almát, mely semmibe fogyván, az alkonyba szállt. — S mint az alma illata, elszállt a téli nap. — A völgy felől a puha csendben homály közeledett a falu felé. De nem is homály volt talán, hanem legendás óriás, aki fekete csiz­mákban jött és együgyű kedély- lyel a bozontos arcán. A kucsmá­ját letette az egyik kert végé­ben, s maga beleveszett az esti sötétbe ...” Az ilyen részletek­nek bizonyára antológiában, vers-antológiában van a helyük és az ilyen sorok miatt fogjuk Tamási új kötetét újra és újra kezünkbe venni. AZ ÚJ ÉVBEN Tamási Áronnak (csakúgy, mint sok más kitűnő írónknak) évekig nem jelenhetett meg új könyve. Önéletrajzi kötete, a Bölcső és bagoly például már 1949-ben készen állt, de csak 53- ban jelenhetett meg, mint a las­san meginduló olvadás egyik legnagyobb örömmel fogadott jele. Az utóbbi években az író mintha kárpótolni akarná az ol­vasót a hallgatás éveiért: 1960- ban a magyar rege, a Szirom és boly, 1961-ben a Játszi remény hagyta el a sajtót, Az elmúlt év­ben sok szép könyv került ki a magyar kiadók műhelyeiből (melyekre lapunk új könyvek ro­vatában igyekszünk időről-idöre felhívni a figyelmet), de ezek többnyire klasszikus szerzők új kiadásai, fordítások, vagy anto­lógiák voltak. A valóban új könyvek között — Illyés Gyula versei és Németh László tanul­mánykötete, a Sajkódi esték mellett -— úgy érzem, hogy a Játszi remény az a könyv, mely­re úgy fogunk majd visszatekin­teni, mint az év maradandó mü­vére. És 1962? ... Költőkben, írói te­hetségekben nem szűkölködünk, de sajnos nem csak tőlük függ, hogy milyen lesz az új év irodal­mi termése, hanem ezer olyan tényezőtől is, melyeknek alakí­tásába egy kis nép és annak írói aligha szólhatnak bele döntően. Ha a hidegháborús feszültség enyhül, ha az emberiséég az új évben kissé emberiesebben kezd majd viselkedni, talán remélni lehet, hogy Magyarországon is tágul majd a szabadság — és benne az írói szabadság hőse. Ha ez az óhajunk nem marad pusz­tán játszi remény, akkor az írók és költők sok szép könyvvel ajándékozhatnak majd meg a kö­vetkező tizenkét hónapban — s az elsők között éppen Tamási Áron. Tamási Áron, aki szíve szerint és az igazság szerint im­már negyven éve hűséges sáfá­ra és igaz gondvoselöje a kis magyar világnak. ZSIGMOND ENDRE. Importált eredeti MAGYAR BOROK KEMÉNY DELICATESSEN 141 Bondi Rd., Bondi. FW 7146

Next

/
Thumbnails
Contents