Ponori Thewrewk József: Soborsini báró Forray András, csanádi főispán emlékezete (Pozsony, 1843)

Noborsini báró Forray András született 1780. nov. 17dikén Arad megye azon helységében, mellyröl nemzetsége elönevét Írja. Atyja Ignácz ö cs. ’s ap. kir. Fölsége udvarnoka volt. 0, a" reményteljes, előbb szüllielyén magán-, majd Pozsonyban az ország czél- jára készítői képes köznövelést élvezett, hol iskolai pályáját kitűnő tudományi elömenettel és erkölcsi je­lességgel végezvén, maga iránt kellő figyelmet éb- reszte. A’ kir. táblánáli derekas törvénygyakorlata u- tán a’m. kir. udv.kanczelláriánál szolgált, honnan ál- lományeszélyi ismeretekkel hona keblébe visszatérő, annak javára minden életét szentelendő. Első hatásköre Szala megyében kezdődők, melly- nek beligazgatásában munkás részt von. Ottani szol­gálata alatt Olasz-, Franczia-, Angolországot, mely- lyek nyelveit szabályosan beszélő, czélszerün meg- utazá, ’s a’ szemügyre vett nevezetességek, ritkasá­gok, találmányok, tudományos, művészeti, ember­képző intézetek, gyárak és kézmüvek vizsga tekintése által szerzett bő tapasztalatit, keletkezett szép eszméit szeretett hazájában nemes szerénységgel és higgadt Ítélettel, mik az uj dolgok foganatos ajánlatára főkép megkívántainak, terjeszteni vágyott. 1805. mart. ladikén, mint a' halhallan emléke­zetű Korompai gróf Brunsvik József kedves névnap­ján , ennek erénydús leányával, Júliával házasságra lépett, ’s ezen az égben köttetett boldog szövetség által üdvös czéljainak értelmes segédet, liü barátot, buzgó tényező társat nyere.

Next

/
Thumbnails
Contents