Szabó Benő: A Szepesi szászok (Győr, 1886)

Hazánkban lakó nem magyar ajkú népek közül némelyek őseinknek — e honba költözésük közben — már úti tálasaik voltak, u. m. az Oroszok; némelyeket a honfoglaló Magyarok már itt leltek, u. m. az Oláhokat és marahani Szlávokat; mások a Magyarokhoz akkor csatlakoztak, midőn azok e hazában már letelepedtek, de a polgári köteléket maguk közt még fel nem állí­tották , s belviszonyaikat nem rendezték, u. m. a Besnyök és Szerecsenek; végre mások a Magyaroknak e hazábani letelepülésük s a polgári kötelmeknek fel­állítása és rendbe hozása után érkeztek ide; ezek két­félék voltak; t. i. vagy olyanok, kik anélkül, hogy akár az udvari, akár a várszerkezetbe szőve lettek volna, egymástól külön álló, semmi összeköttetésben sem lévő apróbb községeket alakitottak, mint a királyi váro­soknak és szabadalmas helyeknek lakosai, mindnyájan a királyok népei voltak; vagy olyanok, kik szintén az udvar és várszerkezeten kívül állva, több apróbb községekre szétoszlottak, melyek azomban egymás kö­zött — mint fiókközségek — összeköttetésben maradván, együttesen egy nagy közönséget alakitottak, a milye­nek a Tatárokkal később egyesült Kunok, azután az erdélyi és szepesi Szászok voltak. Szepesben a régi időkben különféle német jöve­vények települtek meg, ezek között legnevezetesebbek voltak, kik számos kisebb községekre oszolva, szepesi

Next

/
Thumbnails
Contents