Esti Budapest, 1952. augusztus (1. évfolyam, 102-126. szám)

1952-08-01 / 102. szám

A XV. Nyári Olimpiai Játékok műsora A 6-os villamos közlekedik majd és autóbuszjárat is lesz a Petőfi-hídon Az épülő Petöfi-híd pesti fel­járója eltér a régitől. A forga­lom zavartalanságának biztosí­tására ezért szükségessé vált a Boráros-téri villamos és közúti közlekedés rendezése. A terv szerint a soroksáriúti villamos- végállomás a jelenlegi helyén marad és köréje a dunaparti teherpályaudvar területén lévő TÜKER-telep egyrészének fel­használásával körforgalmi tér­épül. A Petőfi-hídon a 6-os jelzésű villamos közlekedik majd a Mó­ricz Zsigmond-körtérig. Ugyan­akkor autóbuszjárat is lesi. Ezzel .nagymértékben tehermen-' tesítik majd a Szabadság-hid, Gellérl-tér, Tolbuehin-körút és Kálvin-tér forgalmát. ft MDP BUDAPEST! PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS A FŐVÁROSI TAflACS LAPJA I. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM. 'ÁRA 60 FILLER ■ PÉNTEK, 1952. AUGUSZTUS-iL—-------:----------- ~—“““ A budapesti asszonyok gyűjtik a ruhákafkoreai testvéreinknek Ma délben napsütéses, meleg időben kezdődött meg az úszó- stadionban az olimpiai vizilab- datorna négyes döntőjének küz­delemsorozata. Az első mérkő­zésként a magyar—olasz talál­kozóra került sor. A mérkőzésre a két csapat a következő összeállításban állt ki: Magyarország: Jeney—Víz­vári, Gyarmati — Markovics — Szittya, Szívós, Bolvári. Olasz­ország: Gamblno — Polito, Ru­MUf/usaiiis 2-tin. saombtilnn: Ma délelőtt a főváros kerüle­teinek' D SZ-szervezete f meg­kezdték .. a testvéri- koreai nép §zámára összegyűjtött' ,‘ruhane- jnfíek beszállítását" az MNDSZ, budapesti székházába. -Egymás- plán-érkeznek a Vi, VII... VIII., XllV XXII. kerület 'asszonyra a legkülönbözőbb holtaikkal. Vaj- fiai 1,‘ajosné- elvtársim, az MNDSZ budapesti titkára, üd­vözölte, a lelkes gyűjtőket, utána a ruhanemüek" a 'raktárba' ke-, fültek..:'. ­A XXTI. kerületből lang Im- féné hozta a- csomagot. Volt benne kis labda, arnél^ydt^ ft XXI/'ß-as alcsoport '• területéről küidlek- a gyerekek koreai, paj­tásaiknak. A kislányok odaad­ják' legkedvesebb babájukat ’ is, bogy ezzel is enyhítsék a ko- feai gyermekek nehéz sorsát. A XXII. kerületi asszonyok a Nagytétényi Gumigyárból hul- iadékanyagokat kapnak, ame-1 lyekből nagyon szép fiú- és lány-esőköpenyeket készítenek. Jungné ezekből is behozta az első darabokat. Elmondotta, az­zal agitál asszonytársainál, bogy elmondja: az ő férje fel- szabadulás előtt munkás volt, ina egyik nagyüzemünkben osz­tályvezetőhelyettes. Az egész csa­ládjuk' tanul. Férje gépipari technikumba jár, 15 éves kis­lánya híradástechnikára, ö pe­dig gyors- és gépírást tanul. Chlejmvits.Sándorné a VI1/15 —16. alcsoportból leikére köti az átvevőknek, vigyázzanak a holmikra! Hozott gyermekhol­mikat, gondosan összevarrt, se­lyemmel bélelt meleg takaró­kat. Háromszor egy héten mun­kadélutánokat tartanak, ame­lyeken még több ruhaneműt ké­szítenek a koreai népnek. „Nem. sokára még nagyobb csomagok­kal jövünk..." Molnár Imréné, a XIIT/10-es MNDSZ-alcsoport asszonyainak küldeményét hózta el. A területü­kön lévő kárpitosszövetkezet 8 kiló kartonmaradékot adott szá­mukra. Ebből már eddig G4 gyermpkruhát és napozót készí­tettek az asszonyok. A raktárban ott magasodnak a VI. kerületi kisipari szövetke­zetek gyönyörű, új gyermekhol­mijai, a Szabadságharcos Szö­vetség ajándéka: cipők, ingek, gyapjútakarók- és fogkefék. A XI. kerületi rendőrség műsoros estet tartott, amelynek bevételé­ből szintén ajándékokat vásá­rolt a koreai népnek. 69 méter flanellt, 11 fiúkabátot, 15 meleg pultovert, sálakat, , takarókat küldtek be az MNDSZ budapesti székházába. A holmik között ott látjuk egy kis úttörő blúzát, piros nyakkendőjét és melegíto­jét, amelyeket néhánysoros levél kíséretében küld el ismeretlen, de szívébezárt koreai pajtásá­nak. Az V. kerületi asszonyok jelentős értékű orvosi műszert., fecskendőket, kötszereket gyűj­töttek össze és hoztak be. Mától kezdve naponta hozzák a fővárosi asszonyok az MNDSZ budapesti szervezetébe á holmi­kat. A kis- és nagycsomagok rövidesen elindulnak a földrajzi­lag messzi távolban,' de a ma gyár dolgozók szívéhez oly . kö­zelálló Koreába. Tovább terjed a tiltakozó-mozgalom a szolgálati idő meghosszabbítása ellen a belga hadseregben BRÜSSZEL, augusztus 1. (TASZSZ) A Drapeau Rouge újabb je­lentésekben számol be a kato­nai szolgálati idő meghosszab­bítása miatt a beiga hadsereg katonái körében keletkezett til­takozó mozgalomról. A kato nák a katonai szolgálat meg­hosszabbítása elleni tiltakozás­sal egyidejűleg követelik mind­azok leszerelését, akik 18 hóna­pot már szolgáltak a hadsereg kötelékében. A Brüsszel köze­lében lévő etlerbeeki kaszár­nyában július 30-án — e héten már harmadízben — szálltak síkra a katonák a katonai szolgálati idő meghosszab­bítása ellen. A liégei tartományban Huy vá­ros mellett lévő kaszárnyában állomásozó 9. utászzászlóalj ka­tonái — tiltakozásul a katonai szolgálati' idő meghosszabbítá­sa ellén — nem voltak haj­landók megjelenni a reggeli so­rakozom A Nyugat-Németországban lévő belga megszálló csapatok körében is terjed a tiltakozó mozgalom a szolgálati idő meghosszabbítása ellen. Köln­ben a katonai rendőrség könny­fakasztó gázbombákat alkal­mazott a tiltakozó katonák el­len. Lapzártakor jelentik: A vízilabda négyes döntőben: 3tagyarors&ttg~Olus&ors&ág 7:2 (2:2) bird. — Ognio — Manelli, Are­na, Peretíi. Azonnal a magyar csapat támadott, de Szívóst el­nyomták. Jeney két olasz lö­vést Is bravúrosan védett. Nagy volt a küzdelem s Ogniót kiál­lította a játékvezető. Ezután Szittya felúszott, beadását azon­ban Szívós a kapu fölé vágta:. A harmadik percben született meg az első magyar gól: Mar­kovics—Szittya—Szívós összjá- ték. után a középcsatár a kapu balsarkába „ragasztotta" a lab­dát. (1:0). De nemcsak a vízben, hanem a nézőtéren is ,ywgy volt a küzdelem", csakúgy harsogott a „Rá, rá, hajrá" és a „Italiá" kiáltás. Sok volt a vízalatti sza­bálytalanság, főleg az olaszok részéről. Most Vízvári és Poli­to került a kiállítás sorsára. Röviddel ezután . Markovics Peretiit húzta vissza s ezért a játékvezető kiállította és négy- méterest ítélt ellenünk. A búrt- tetőt-Peretti értékesítette (1:1). Később ugyanő Manellihez ját­szőtt s ar jobbszélső Jeney mel­lett a kapu jobbsarkába lőtt (1.2). Néhány perccel később nagy­szerű támadás után Szittya lab­dáját Markovics értékesít ette. (2:2). Szünet után a magyar csapat támad és a: második percben gólt ért el: Szittya volt eredményes. (3:2). A magyár csapat „rákapcsolt” és Szittya (4:2), Szívós (5:2), Gyarmati (6:2) és Szívós (7:2) révén megszerezte a győzelmet. Mindhárom kardvívónk bekerült a döntőbe Az olimpiai egyéni kardvívó bajnokság elődöntőit ma dél­előtt vívtáik le. A küzdelmekre há<ram csoportban került sor. Minden csoportból aiz első há­rom helyezett került a délután sorra kerülő kilences döntőbe. Az egyes csoportok eredmé­nyei a következők: Lesöpört. 1. Gerevich (Magyarország) 4 győ­zelem. 2. Daré (Olaszország) 4 győzelemmel, 3. Lechner (Ausz­tria) 4 győzelemmel, II. csoport« 1. Kovács (Magyarország) 5 győzelemmel, 2. Plnton (Olaszor­szág) 4 győzelemmel, 3. Balister (Belgium) 2 győzelemmel, III. csoport. 1. Lefévre (Franciaor­szág) 4 győzelemmel, 2. Ber- czelly (Magyarország) 3 győze­lemmel, 3 Plattner (Ausztria) 3 győzelemmel. A döntő csörtéi lapunk zártakor kezdődtek meg. Gyenge Valéria 5:16.9 pereeel a 400-as női elődöntő legjobb idejét úszta időeredményeket is közöljük): Kavamoto (Egyesült Államok) 5:21.2 perc, Novak Éva (Ma­gyarország) 5:21.3 perc, Szé­kely Éva (Magyarország)'5:19‘3 perc, Gyenge Valéria (Magyar- ország) 5':lfi.9 perc. Schulz (Ar­gentina) 5:22 perc, Anderseni (Dánia) 5:22.1 perc, Andersen- Hvéger (Dánia) 5:19.5 perc, Green (Egyesült Államok) 5:18,3 perc. 1 Ma délelőtt ai helsinki úszó­stadionban a 400 méteres női gyorsúszás középfutamait úsz­tak a versenyzők. A magyar színekben rajthoz állt három versenyzőnk: Székely Éva, Novák Éva és Gyenge Valéria bekerült a döntőbe. A szombaton délután megrende­zésre kerülő döntő részvevői a következők: (az elődöntőben elért Magyar időszámítás szerint: 8 ó. Kosárlabda. 9 ó. Vízilabda, 'elődöntők. 10 ó. Ke­rékpár, országúti. 13 ó. Lovaglás. 15 ó. Kosárlabda. 16 ó. Úszás: 200 m férfi mell, döntő, 400 m női gyors, döntő, 1500 m gyors, döntő, torony ugrás, női döntő. 16 ó. Vízilabda döntő. 18 ó. Labdarúgás, döntő: Magyar- ország—Jugoszlávia. 18.30 ó. Ökölvívás, döntő. Augusztus 3-án, vasárnap: ­• 7 ó. Lovaglás. .14 ó. Lovaglás. 18 ó. Záróünnepély. Most érkezett Budapestre ez a kép, amely a váltósúlyú bir­kózóküzdelmek eredményhirdetésekor készült. A győzelmi emelvényen Szilvásy Miklós, mellette a második helyezett svéd Aiidersson és a harmadik helyezett libanoni Taha Khalil, (Bánhalmi Ferenc felvétele.) Telefon­jelentéseink Helsinkiből a 6. oldalon ^5^ VIlXg PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! &BUDHPÍST Átadják az első ajándékokat őz cl kép kát éne készült őz pedig, tegnap A Gize!la-út és Thököly-út sarkán lévő KÖZÉRT-üzletbcn Jandó Ferencné efvlárs, a Fonalkikészítő Gyár dolgozója a jó forinttal bőséges választék között vásárol. Seprik a trilliópengős bankjegyeket.

Next

/
Thumbnails
Contents