Esti Budapest, 1953. november (2. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-02 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKt AZ MDP BUDAPESTI PftRTBlZOTTSftGfl £S ft FŐVÁROSI TflflACS LflPJft II. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM. ARA 60 FILLER HÉTFŐ, 1953 NOVEMBER 2. A forradalmi műszak első napjának reggelén a Vörös Csillag Traktorgyárban November 2. reggel 6 óra. A Vörös Csillag Traktorgyár dol­gozói már valamennyien ott áll­nak munkapadjaik előtt. Indul a forradalmi műszak ... Az acélöntődében máskor hét­főn reggel nehezen indult a munka, nem volt előkészítve sem a homok, sem formaszekrény. Ma reggel azonban minden úgy ment, mint a karikacsapás. Pon­tosan hatkor elkezdhették a műn. kát, nyolc órakor már hosszú sorban folyt az önlés. — A forradalmi műszak tiszte­letére vállaltuk — mondja Túri János elvtárs, brigádvezető — hogy hét napra eső tervünket öt nap alatt elkészítjük. Az acélöntődében a felajánló, sok úgy' születtek, hogy a műsza­kiakkal gondosan, előre megbe­széltek minden problémát. így a többi közt az acélöntő alapszer­vezeti titkára elmondta a műsza­ki vezetőknek, hogy hiba van a homok előkészítésénél és emiatt hétfőn reggel órákat szoktak áll­ni. A műszaki vezetőség azonnal intézkedett. Tegnap éjjel a terv­szerű megelőző karbantartás dol­gozói megjavították a homokélő­készítő berendezést és reggel fennakadás nélkül indulhatott a munka. Az eredmény nem ma­radt el: a Turi-brigód reggel nyolc óráig négy óra munkáját végezte el. A pártszervezet sokat vár a forradalmi műszaktól. A Vö­rös Csillag Traktorgyár terme­lését ugyanis hosszú időn ke­resztül a hóvégi rohammunka jellemezte. Most a pártszerve­zet figyelemmel kíséri a dekád- tervek teljesítését. A novemberi első dekádterv teljesítését az egyes műhelyek vezetőivel ]<ü- lön-külön megbeszélték. Nap­közben is állandóan ellenőrzik, hogy folyamatosan menjen a munka az üzemrészekben. A D. A. forgácsoló üzemrész A Bp. Honvéd—Cs. Vasas NB I-es bajnoki labdarúgómérkőzé- sen Budai I. és Kocsis elől felugorva ment Tóth, a Cs. Vasas kapusa. A Vörös Csillag Traktorgyár ifibrigádjának két; tagja, K r ássál- kovics Mátyás és Kaldenecker József munkakezdés előtt megbe­szélik a napi feladatot. dolgozói a forradalmi műszak­ra vállalták, hogy az első de­kád tervét napról napra folya­matosan teljesítik. — Komoly feladat «£ — mondja lVeisz János elvtárs, művezető. — Az eredmény azon­ban biztos. Az ifibrigádunk és az úgynevezett „öregbrigád” újra versenyt kezdett egymás­sal. A múlt hónapban az ő ver­senyük is hozzájárult, hogy az üzemegység tíz darab dömpert készített el terven jelül. Az ifibrigád egyik tagja, Krassalkovic-s Mátyás ifjúmun­kás gépére könyökölve szomor- kodik. — Reggel hatkor, amikor be­jöttem — mondja — semmi baja sem volt a gépemnek. Dolgozni kezdtem, de a főten­gely beszorult ás már eddig több mint egy órát álltam. Közben a karbantartók már dolgoznak a gépen s kilenc órát mutat az óra, amikor az eszter­gapad ismét megindul. Az iiibrigád másik tagi a, Kaldenecker József kettőzött szorgalommal dolgozik. — 161 százalékot teljesítettem az elmúlt hónapban — mondot­ta — de a forradalmi műszak­ban legalább 170-et akarok el­érni. A múlt hónapban lehagy­tuk az „öregbrigádot", most sem hagyjuk magunkat. A Vörös Csillag Traktorgyár dolgozói jól kezdték a forra­dalmi műszakot. A műszaki ve­zetés előkészítő munkájában az első nap reggelén ugyan még voltak kisebb hibák, de holnap­ra és a további napokra ezeket is megszüntetik. A forradalmi műszak lendületével biztosítják az üzem első dekádtervének tel­jesítését, s ezzel lerakják az alapot a további folyamatos ter­melésre. A tuniszi nép harcának első eredményei A Tuniszi Kommunista Párt nyilatkozata Iltír ül a ríaroarítth-h ti latsai Rákoscsabán, a Shell-telep | Nagytétényben és Budatéiény­lakóinak a múltban az ivóvizet távolabbról kellett kannákban, üvegekben hordani ok. Most a XVII. kerületi tanács végrehajtó bizottsága egy kilométer hosszú vízcsőhálózatot építtetett. A víz- csőhálózatba bekapcsolják a Zrínyi-utcát, a Dózsa György- utca egy részét és Rákos­keresztáron az Ecseri-utat és a Tabán-utcát. Pestújhelyen eddig jő ivóvíz nélkül volt ai. Bánk-utca és a Cservenka Miklós-utca környéke. A Fővárosi Vízmüvek megkezd­te ezen a részen e vízvezetéki közcső lefektetését. ben 1953 negyedik negyedévében a kerületi tanács végrehajtó bi­zottsága 405.000 forintot fordít a vízvezetékhálózat kiépítésére. Rákóspaloián, a Fővárosi Víz­művek tavasszal kezdte meg, s most folytatja a Pöltenberg Ernő-utcában a vízvezetéki köz­cső kiépítését. Megkezdték a munkálatokat a Zápolya János- utcától a - Felszabadulás útjáig terjedő részen is, s ennek so­rán az Arany János-utcát is be­kapcsolják a vízhálózatba. (MTI) A Fényes Adolf-teremben szombaton megnyílt kiállításon Pór Bertalan beszélget Somogyi Árpáddal és Újvári Lajossal, a kiállító két ifjú művésszel. APRÓ HÍREK - NAGY ÜZEMEKBŐL A 'Villamosgép- és Kábelgyár dolgozóinak november 15-én, il­letőleg december 15-én két há­romemeletes lakóházai adnak át, összesen 31 két-és háromszobás összkomfortos lakással. ★ A Lemezárugyár néhány hét­tel ezelőtt újfajta töltőceruza gyártását kezdte meg. Az újfaj­ta töltőceruza több színben, jó minőségben „Stadion" néven ke­rült forgalomba. ★ November 6-án, ünnepélyes keretek között avatják a csepeli gépipari technikumot, amely a tanműhellyel együtt az ország legszebb, legkorszerűbb techni­kumai közé tartozik. ★ A Gábor Arcai Vasöntöde és Gépgyárban a Szilágyi-csoport négy nappal a határidő előtt be­fejezte 2 darab köszörűgép meg­javítását,' amellyel 1437 forintot takarítottak meg. Ötszázadik előadás a plasztikus filmszínházban Ritka jubileumot ü] a Toldy, a plasztikus, filmek színháza. No­vember 3-án. kedden délután öt óraikor lesz a mostani műsor­nak. a „Téli regé”-nek, — amely a plasztikus filmszínház má­sodik műsora — ötszázadik elő­adása. Ezen az ünnepi előadáson a főszereplők, a Nagy-testvérpár műkorcsolyázó bajnokok is meg­jelennek. A ritika jubileumig a filmszínház úgy. érkezett el, hogy minden vasárnap táblás házak vannak, de hétköznapon is igen sok a látogató. Renget­gen jönnek vidékről és különös­képpen kedvelik a plasztikus film­színházat a diákok. Ma már a Töldv-filmszmház a főváros egyik jellegzetessége. Li Szán (Mi tábornok tiltnkozása az amerikai léihez KESZON, november 2. (Uj-Kína) A katonai fegyverszüneti bi- zotlság koreai-kínai küldöttségé október 31-én közleményt adott ki, amelyben rámutat, hogy az amerikai fél és ügynökei — _ a koreai-kínaj fél ismételt tiltako­zásai ellenére, semmibevéve a világ népeknek felháborodását — továbbra is megakadályozzák, hogy a hadifoglyok meghallgas­sák a felvilágosítást, igyekez­nek megfélemlítéssel elriasztani őket attól, hogy hazai elépítésü­ket kérjék. A felvilágosító, munka októ­ber 19-től 30-ig. tizenegy napig szünetelt. Az amerikai fél fel­használta ezt a szünetet és a hadifogolytáborba csempészett nagyszámú ügynökéit utasította, készüljenek fel a felvilágosítás további meggáttására és arra, hogy megakadályozzák a hadi­foglyok hazatelepülését.. Li Szán Csu tábornok, a kato­nai • fegyverszüneti bizottság 1(0 re ai-k ín a i kfi 1 döttségének rangidős tagja a bizottság ok­tóber 31-i ülésén komoly tilta­kozást intézeti az amerikai fél­hez. Figyelmeztette az amerikai őrnagyává. felet, hogy ha folytatja a fölvilá­gosító munka megakadályozását, a hadifoglyok, hazatelepülésének meggátolását, rendkívül súlyos következményeket idézhet elő és ezekért viselnie kell a teljes felelősséget. Jutalmat kapott Kim Színig Baj, aki Íszak-Koreába szöktetett egy amerikai repülőgépet PHENJAN, november 2. (Uj-Kína) Kim Satuig Baj, a Li Szín Man-íále légierő, volt századosa, október 19-én egy amerikai gyártmányú repülőgéppel átjött Eszak-Kopeába. .Ezért a tettéért — mint a koreai néphadsereg vezérkarának, főhadiszállásán ok­tóber 29-én kiadott parancs mondja — az Állami Zászló­érem .második fokozatát kapja és jelentős pénzbeli jutalmat is. Kim Szung Baj tette — mondja a parancs — hazafias cseleke­det volt. amelyet hazája és né­pe érdekében hajtott végre. Kim. Szung Bajt kinevezték a koreai néphadsereg légierejének Tömeggyűlés és tüntetés Tokióban az újrafelfegyverzés ellen SANGHAJ nobetnber 2. (TASZSZ) A tokiói rádió közlése szerint, október 31-én a tokiói '„Jocuja"- parkban tömeggyűlés volt, ame­lyet a Közalkalmazottak Szak- szervezetének Egyesített Taná­csa hívott össze. Ä gyűlésen a közalkalmazottak, a vasutasok és a fdriítók szakszervezetének, valamint a Japán Parasztszö­vetségnek és más szervezeteknek mintegy tizenötezer képviselője veit részt. A gyűlés részvevői hatórozatban tiltakoztak a „köl­csönös biztonsági Programm’’ keretében nyújtott katonai se­gély ellen, a-z elbocsátások el­ten, munkabéremelési követel­tek, továbbá háromszázmilliárd jen kiutalását a természeti csa­pások sújtotta vidékek helyre- állítására. A közzétett nyilatko­zat hangsúlyozza', hogy a Köz- alkalmazottak • Szakszervezeté­nek Egyesített Tanácsa erélyes harcot indít az újrafelfegyverzés költségvetése ellen, a helyre­állítási intézkedésekért és az életszínvonal emeléséért. A gyűlés befejezése után a tizenötezer részvevő két cso­portra oszlott és felvonulást rendezett. A tüntetők elvonultak a japán parlament épülete előtt. Növekszik a szerencsétlenségek siáma a belga légierőnél BRÜSSZEL, november 2. (TASZSZ) A belga sajtó közölte Degrecf hadügyminiszter nyilatkozatát a belga légierőnél történt szeren­csétlenségek számáról. A nyilatkozatból kiderül, hogy a szerencsétlenségek és ál­dozatok száma évről. évre emelkedik, 1951-ben 136 légiszerencsétlenség történt, 1952-ben 161, 1953 első három­negyedére alatt pedig 175. Ha­sonló arányban nőtt a szeren­csétlenségek áldozatainak szá­ma is. Súlyos károkat okozott az indiai árvíz DELHI, november 2. (TASZSZ) Nehru indiai miniszterelnök október 31-én elutazott Bihar államba, ahol nagy árvíz pusz­tított. Á Gahgesz és a Koszi folyó áradása súlyos károk?t okozott az állam lakosságának. A hivatalos adatok szerní 1,670.000 acre területen ment tönkre a vetés, körülbelül 55.000 ház dőlt romba, több mint 3,600.000 ember szenvedett kád. Nehru miniszterelnök kezde­ményezésére. nemzed alapot lé­tesítettek az árvízsújtoíta lakos­ság segítségére. Az alap a leg­utóbbi időkig körülijeiül 450.ÖÖ0 rúpia volt. .4 Szovjetunió Vö­röskereszt Társasága és. Vörös Félhold Társaságai Szövetsége által nemrég nyújtott segítség révén ez az alap közel 300.000 'rúpiával növekedett. (MTI) Kiutasítettek egy amerikait Izland siigeiéről STOCKHOLM, november 2. (TASZSZ) Amint a „Morgon-Tidningen" • mii svéd lap közli, „az izlandi k-umány beavatkozott egy per­be, amelyet az .’»rak fajtájának’ magatartását gyakorló amerikai személy ellen indítottak”. Az izlandi kormány — mutat rá a lap — megvonta ettől az amerikaitól a további izlandi tartózkodási engedélyt. . PÁRIZS, november 2. I karcának eredményeként fo- zési és a sajtószabadságot, szd- (TASZSZ) \gadja. A Tuniszi Kommunista vatolai keli a társadalmi szerve- A „l’Humanité” közli a Tűni- j Párt azt tartja, hogy ezek az in- zeiek szabad működését, fel keli zi Kommunista Pártnak azzal tézkedések számolni a gyüjtőtáborokat, $za­apcsolatos nyilatkozatát, hogy az első lépést kell jelentsék badon keil bocsátani a ‘nemzeti tuniszi francia főhelytartó ha- az összes köztársasági és mozgalom vezetőit meg kell ározatot hozott a cenzúra eltör- egyéni szabadságjogok menteni a halálraítéltek eletet, lséről, a nemzeti fe^szabadulá- visszaallítasa fele azt a nyilatkozat kiemel ho^v u ért haramiák egy számŰMÜ cső- j tartja hogy ezek az franciJ főhelytartó eg^ szóval ortjanak szabadanbocsatasarcl : intézkedések a tutus« s?tn teU említést a tuniszi mun- s arro! hogy egyes, korábban probléma Igazi meg- káSOSztály élen irányuló „meg­a onai hatosatokat ^ illető fal- oldásának előzetes feltété- óriások különböző formáinak”: aialnMsasokat polgári szervek- lét kell hogy jelentsék’. __a tömeges elbocsátásoknak, a e ntnaziak at. a nyilatkozat rámutat, hogy dolgozók kegyetlen kizsákmá­,A tuniszi nép — hangzik a haladéktalanul meg kell szán- nyolásának és, a nyomorúságos nyilatkozatban — ezeket az in- tetni az ostromállapotot, biztosi- \ munkabér rögzítésének a meg- ízkedéseket elszánt és kitartó tani kell a szólás- a mtüleke- i szüntetéséről.

Next

/
Thumbnails
Contents