Esti Budapest, 1954. január (3. évfolyam, 1-23. szám)

1954-01-03 / 1. szám

l MDP ßUDRPESTl PÁRTBIZOTTSÁG» ÉS fl FŐVÁROSI TRÍ1RCS LfíPJfl m- ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ____________ ÁRA 60 FILLÉR VASÁRNAP, 1954 JANUÄR 3 1954 január 3. Az új év első munkanapja A Martin már termel Vasárnap reggel a szokat­lan csípős hidegben kipirult arcú dolgozók siettek munka­helyükre, hogy az új esztendő első munkanapján idejében kezdjék el a munkát. A Cse­pel felé robogó gyorsvasútból sokezren szálltak le a Rákosi Mátyás Művek bejáratainál. Már innen feltűnt a martinke­mencék kéményeiből felszálló szürke füstfelhő. A Martin dol­gozik. Az új évre való felkészülés során elsején a karbantartás legnagyobb részét elvégezték és másodikén már forrt az acél a kemencékben. Már az első műszakban háromszor csapol­tak. A második műszakban öt­ször tették szabaddá a csapoló- nyilást, hogy a kemencéből a csapolóüstbe folyjon a jó mi­nőségű acél. A harmadik mű­szakban ugyancsak öt adagot csapoltak. ogyi Balázs művezető ma 'CSjél f> '-akor azzal adta át a váltásiak, RvHa Ágoston fő­műszakot, hogy az új évben , dig 645 nna I ; -ülő nie.: gaz­muvezpt a Martin-u harmadiké acélt adott dasági és más gépek gyártásá­hoz. Az első két óra: túlteljesítették azj előirányzatot Vasárnap reggel 6 órakor, az új év első munkanapján ismét megkezdték szorgalmas mun­kájukat a Férfiruhagyár dolgo­zói. Már az első két órában három nadrággal és egy zakó­val teljesítették túl előirányza­tukat. Az üzemben ebben a negyed­évben több új cikk gyártását kezdik meg. Négyféle új minő­ségű, ötvenszázalékos gyapjú­tartalmú sportszövetből például 4 új modellt állítanak elő. A 438 forintos kasha és csikós férfiöltönyből, amely egyike a legkeresettebb cikkeknek, két- szerannyit készítenek, mint a negyedik negyedévben. Több szalagon különleges, extramé­retű férfiöltönyöket varrnak. Jól felkészültek az új évre A Táncsics Bőrgyárban jól felkészültek az új évre. Az ün­nepek alatt is fűtöttek, hogy az év első hétköznapján jó melegben, könnyebben indul­jon a munka. A karbantartók minden gépet kijavítottak, elő­készítettek. Az elmúlt évben a műszinttervhez 140 javaslat érkezett a dolgozók részéről. Januárban megkezdik 69 ja­vaslat valóravál fását. A cipőipar kívánságára a mai napon megkezdik a kísér­letet a bőrök jobb festésére. Ne forduljon elő, hogy mikor a cipőipar feldolgozza vagy a vásárló viseli, a festés lekop­jék. A minőségjavítás első cél­ja: az eddiginél jobb, tartó- sabb festési eljárás megoldása. A gondos előkészület eredménye: 3 napos pihent anyag A Lágymányosi Dohány­gyárban a műszakiak jól elő­készítették az új év indulását. Gondoskodtak, hogy ne legyen gépállás. A karbantartók min­den géphibát kijavítottak. A múlt év utolsó napjaiban előkészítették, hogy 1954-ben jobb minőségű cigarettákat gyártsanak. így az új évben háromnapos pihent anyaggal indultak. A pihent anyagból jobb cigarettát tudnak készíte­ni. A cél, hogy a háromnapos pihent anyagból való gyártást meg tudják valósítani és tart­sák továbbra is. Női ballonok gyártása A Kelenföldi Textilkombinát dolgozói nagy feladatot kaptak az új tervévben. Az eddig gyár­tott ruhaanyagok mellett ők gyártják majd a dolgozók ál­tal igen kedvelt ballonanyago­kat. Mivel az üzemben eddig nem készítettek ilyen kényes anyagot, az üzem vezetői jól felkészültek a gyártásra. A fo­noda külön gyártástechnológiai eljárást dolgozott ki, mely a többi között előírja, hogy az anyagot állandóan azonos gépe­ken gyártják. A ballonanyaghoz szükséges fonalat a Pamuttextilművek cérnázza a Kelte.x részére. Ez a munka is nagy figyelmet igényel, különösen a sodrat- számra és a fonaltisztaságra kell ügyelni, ezért a két üzem kooperációs szerződést kötött egymással. A hét elején kapja meg a Kelted az első nagyobb mennyiségű cérnázot.t fonalat a Pamuttextilművektől és csü­törtökön már megkezdi a nagyüzemi gyártást. Az új terv­év első negyedében 120 ezer női ! kosztümre való ballon-anyagot készítenek. i Oúü nuiü­és konyhabútor, négy millióval több iskoiarüzet A könnyűiparban 1954-ben nagyban emelkedik a mennyi­ség, bővül a választék és javul a minőség. így a bútoripar 4650 hálószobabútorral készít többet, mint tavaly és két tí­pussal bővül. A kombináltszek- rények szintén két új típussal bővülnek és 3241 darabbal ké­szítenek többet. A konyhabú­torokból pedig 12.025 darabbal készül több az elmúlt évhez viszonyítva. A papíripar jelentősen növeli gyártmányai minőségét, meg­kezdi a minőségi levélpapírok és a bélelt borítékok, valamint a színes borítékok gyártását. Különböző iskolafüzetekből négy millióval készítenek töb­bet jobb minőségben a tavalyi­nál. I • -! fogí xozik a Városi Tanács Kereskedelmi Osztálya az év első negyedében Házhozszállítás, közétkeztetés javítása Ma dékíőit lenverestük a Vá­rosi Tanács kereskedelmi osz­tályát, megnéztük, milyen ügyekkel foglalkoznak először az 1954. évben. Az első ügy, amivel foglal­koztak, a közszükségleti cikkek gyártása ütemének fokozása volt. Az ipari osztállyal meg­beszélést tartottak arról, hogy mi módon lehetne eredményes­sé tenni például a hulladék­anyag felkutatását és az ebből készülő közszükségleti cikkek gyártását. Ezután az élelmiszerkereske­delmi iroda vezetőjével tárgyal­tak arról, hogy milyen újfajta felvásárlási módszer segítené elő legjobban, hogy az állami kereskedelem minél több friss árut — különösen baromfit, tejterméket — vásárolhasson az őstermelőktől, s juttathasson el a fogyasztókhoz. Az osztályon most állítják össze az 1954 első negyedének tárgyalnak meg az irodák és csoportok vezetőivel. Ebben a többi között szerepel, hogy a külső kerületekben az áruellátás megjavításáért pavilon árusítóhelyeket ál­lítanak fel. Kísérletképpen három kerületben egy-egy bolt önelszámoló egység­ként működik majd, ami azt jelenti, hogy maga vá­sárolja az árukat — ezzel főleg a primőráruk, zöld­ségek minél gyorsabb be­szerzését kívánják elősegí­teni. Uymódon a vásárlók mindig friss árukhoz jut­nak. Szerepel a tervben továbbá a Közért-boltokban lévő pénz­tárak számának felemelése is, ami nagymértékben meggyor­sítja majd a kiszolgálást. Az előrerendelés és házhozszállítás mennyiségét a jelenlegi forga­j emelni. A főváros f . vorn ke- j rületeben próbaképpen beve­zetik a tej és péksütemény házhozszállítását és ezt ké­sőbb egész Budapestre kiter­jesztik. Az óvodák és napközi­otthonok ellátásának megja­vításáért gyermek-élelmezési és szállító vállalatot szervez­nek. A közétkeztetés továbbfej­lesztéséért kerületenként egy- egy új közétkeztetési konyhát nyitnak. A terv már gondos­kodik a budapesti dolgozók tavaszi, sőt nyári ellátásáról is. Elhatározták, hogy hat újabb fagylaltkertet nyitnak tavasszal. Már ebben a ne­gyedben gondoskodnak arról, hogy a vendéglátóipar megfe­lelően felkészüljön a tavaszi idényre: kerti berendezések, fagylaltgépek stb. megfelelő mennyiségben álljanak rendel­kezésre. A Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek Martin-üzemcben Rideg Mihály brigádvezető friss lendülettel kezdte az új esztendőt. F étnapos pihenő után, ma reggel megint kézbevettük iv a szerszámot. Ismét forognak gépeink, forgácsot hasít az esztergakés, nyúlnak a szövetvégek, magasodnak a falak. Uj munkához láttunk, megint dolgozunk. S ha most kö­rülnézünk, mindenütt az elmúlt évek munkájának nyomait látjuk. A város peremén, Sashalmon új gyár falai nőttek fel az elmúlt években a giz-gazos, bozótos, réten, szinte szimbólumaként fejlődő, gazdagodó országunknak, eredmé­nyes munkánknak. Csendes zúgással suhant ma reggel a gyár felé a MÁVAG-istákkal, a GANZ-istákkal a troli — a kocsi az elmúlt évben készült egy fiatal, tervszülte üze­münkben. Evet zártunk. Most, az új év első munkanapján ki ne gondolna vissza tanulságaira. A terv — s ezt 1953 második fele különösen igazolja — ma már kézzelfoghatóan bizonyos, hogy értünk van, a mi szebb életünket szolgálja. Soha annyira nem volt igaz, mint fél esz­tendeje, hogy magunknak dolgozunk, a mai hasznunkra öntjük az acélt, szereljük a gépet, szőjük a végeket, rakjuk a falat. Az üzletekben mina több termékünket látjuk vi­szont, jobbak lettek munkakörülményeink, tömöttebbek a polcok, s kevesebb már a „hiánycikk“. Nyugodtabb lett a gyárakban a munkatempó, s ritkább a bosszankodás az ' ~1' * r * *? . 7 * , , . . 7-, * fáradozásunk is sűrűsödik. Az utolsó fél év alatt sokminden változott nálunk. S ha azt mondjuk: nem voltak hiaöavalók erőfeszí­téseink, e változások gyümölcsöt hozó magvai, akkor külö­nösen elmondhatjuk ezt új, elkövetkező tetteinkre. Hány családban beszéltek arról a szilveszteri fehér asztal mellett, hogy évek alatt nem gazdagodtak annyit, mint az utolsó hónapokban! Mint e fél év volt, olyan egész esztendő áll előttünk. Ha valaha szégyen volt lemaradni, tervet nem teljesíteni, most kétszeresen az — mert lemaradni káros, mert a le­maradással önmagunkat rövidítjük. A lemaradás ellen pe­dig az elmúlt év ad biztosan segítő tapasztalatot: teljesít­sük minden nap, minden órában egyenletesen és gazdasá­gosan a tervet. Egy évvel ezelőtt csak a jövőbe néztünk, de ma már a jelent is látjuk. Erőnket, tudásunkat nemcsak a hol­napért kell megfeszítenünk, hanem a máért is. Ha jól dol­gozunk, ha teljesítjük a tervet, már most, azonnal látjuk hasznát, ma vehetünk több és jobb ruhát, cipőt, enni­valót. Induljunk ilyen gondolatokkal az új évnek. Jó munkánk nyomán valóra válhat megannyi Szilveszter-éjféli köszöntő: igazán boldog lehet — és lesz is — új évünk, januártól kezdve Szilveszterig. Tegnap hatezren nézték meg a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítást Dolgozóink fokozódó érdek­lődéssel keresik fel a közel­múltban megnyílt képzőművé­szeti kiállítást. Az érdeklődés­re jellemző, hogy szombaton mintegy hatezren tekintették meg a Műcsarnokban a IV. Magyar Képzőművészeti Ki­állítást. A megújhodó képző- művészetünk egész termését bemutató kiállítást egyébként december 19-e óta 45 ezren nézték meg. Hasonlóan nagy az érdeklődés a Szépművészeti Múzeum Uj Magyar Képtárá­ban (Egyetem-u. 6.) megrende­zett kiállítás iránt, amely a szovjet és a forradalomelőtti orosz képzőművészet fejlődé­sét, eredményeit szemlélteti. A kiállítást mintegy 32 ezren te­li Malenko v-nyHatkozathan a béke hangja szólal meg — ismeri el a nyugati sajtó Az új esztendő első napjaira máris a Szovjetunió nagyjelentőségű békekezdeménye­zése, Malenkov elvtárs újévi nyilatkozata nyomta rá bélyegét. Még a nyugati országok reakciós sajtója is kénytelen ezt a tényt bevallani. kintették meg. Az angol félhivatalos Reuter megjegyzi, hogy „Oroszország az új esztendőben nagyobb fi­gyelmet fog szentelni annak, hogy megegyezést érjen el az atomfegyverek betiltásáról“. A francia lapok tegnap reggel minden más eseményt háttér­beszorítva közölték a Malen- kov-nyilatkozatot és gondot fordítottak még hangjának ta­nulmányozására is. A Combat című lap például külön ki­emelte „a nyilatkozatban hasz­nált kifejezések szívélyessé­gét". A legnagyobb reakciós vidéki lapok is elismerik, hogy a béke hangja szólal meg a Malenkov-nyilatkozatban — holott ezek az újságok álta­lában a legmerevebben elzár­kóznak az ilyen vallomások elől. A Paris-Normandie pél­dául leszögezi: „Malenkov nyi­latkozata újból aláhúzza az oroszoknak azt a jelenlegi el­határozását, hogy folytassák békekampányukat.1' A La Tri­bune de St. Etienne című lap arról beszél, hogy „a Szovjet­enyhülését akarja előidézni“. Természetesen a legkülön­bözőbb burzsoá lapok is összekapcsolják a Malen- kov-nyilatkozatot a január végén kezdődő berlini négyhatalmi értekezlettel. A Párisién Liberó megálla­pítja, hogy „Malenkovnak ... a berlini négyhatalmi értekez­let kezdete előtt és rövid idő­vel a moszkvai nyilatkozat után elhangzott javaslatai... gondos tanulmányozást érde­melnek." Párizsból egyébként a nyugatnémet távirati ügy­nökség is azt az összefoglaló képet adja, hogy „a Malenkov-nyilatkozat után ... növekedtél a vá­rakozások a négyes érte­kezlet kedvező lefolyása tekintetében... Malenkov kijelentései felis­merhetővé teszik azt a kíván­ságot, hogy meggyőzzék a nyu­gati hatalmakat arról a szovjet akaratról, hogy létrejöjjön a tisztázatlan nagy problémák másmellett működés a külön­féle politikai rendszerek kö­zött." Figyelemreméltó, hogy egy sor francia lap hangsú­lyozza a független francia állás­pont fontosságát a közeledő értekezleten. „Ja­nuár 25-én — írja például a Combat — értekezlet kezdő­dik, amelyen Franciaország­nak érvényre kell juttatnia saját hangját.“ (Folytatás a 2. oldalon.) Folytatódik a francia postássztrájk Párizs, január 3. (AFP) Tegnap változatlanul folyta­tódott a francia postahiva­talok kezelőszemélyzetének sztrájkja. A CGT és az auto­nóm szakszervezeti szövetség sztrájkvezetői felhívást intéz­tek az sztrájk szélesebbkörű támogatására. A szociáldemo­krata vezetés alatt álló Force Ouvriere és a keresztényszak­szervezetek szövetsége eddig nem támogatja a sztrájkot. A tömegnyomás növekedésére mutat azonban, hogy a Force Ouvriere tegnap már figyel­meztetni volt kénytelen a kor- mányhatóságokat és a közvé­leményt a postai alkalmazot­tak súlyos sérelmeire. NEHRU: India nem Kimé el, hogy idegen csapatok lépjenek területére unió nyilvánvalóan a légkör | szabályozása és a bókát *gy­UJ-DELH1, január 3. Nehru indiai miniszterelnök az esztendő utolsó napján be­szédet mondott az indiai orszá­gos szakszervezeti kongresszus évi közgyűlésének megnyitá­sán. Beszédében kijelentette, hogy „külföldi katonai segítség, amilyet most Amerika ajánlott Pakisztánnak, bármelyik or­szág számára végzetes lenne. Ha valamelyik baráti ország hasonló segítséget ajánlana In­diának, India azt visszautasíta­ná. India semilyen körülmé­nyek között és semilyen ürüggyel sem tűrné el, hogy idegen csapatok lépjenek terü­letére" — mondotta a többi között Nehru miniszterelnöki

Next

/
Thumbnails
Contents