Esti Budapest, 1954. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1954-02-01 / 26. szám

Fiatalok lelkes felajánlásai a III. pártkongresszus tiszteletére .4 Gheorghiu-Dej Hajógyár fiataljai ma délelőtt átvetlek az ütlonnás ászódaru munkálatait Lassan szállingózik a hó. A Gheorgniu-Dej Hajógyár nép­szigeti telepén felsorakoznak jó meleg vattaruhában az ipari tanulók. Néhány perc és vidám indulók csendülnek fel. a Bem Tüzértiszti Iskola zenekara ját­szik. A Gheorghiu-Dej Hajógyár fia­taljai ma délelőtt átvették a hajó­gyár népszigeti telepének solya- terén az öttonnás úszódaru munkáit. Jelentős esemény ez a népszigeti ipari tanulók éle­tében. Eddig csak szakmunká­sok készítették az úszódaru ha­talmas testét. Most, a 111. 'párt- kongresszus tiszteletére a fia­talok vették át ezt a munkát és mindjárt fogadalmat is tet­tek, hogy május 10-e helyett, már május 1-re átadják a Szov­jetunió részére készülő ötton­nás úszódarut. Felcsendül a DISZ-induló, Ipari tanulók az új daru építését kezdik meg. A berlini értekezlet elsőheti tanácskozásai előkészítették a talajt a kérdések mély tanulmányozására A Magyar Népköztársaság 1954. évi női I. osztályú mü- korrsolyázóbajnoka Jurek Eszter (Csepeli Vasas) lett. Képünkön: a bajnoknő egyik szépen sikerült gyakorlata. f---------------------------------------------------i A vasárnap sportja, riportok, képek j o 6. oldalon I ' I v _______________________J majd utána az MTH ipari is­kola igazgatója és Ózdi Béla elvtárs, az üzem párttitkára szól a fiatalokhoz. A befagyott Dunán egy da­rabon jeget törnek. A jégtörés hangos morajába újabb hang vegyül: a népszigeti ipari ta­nulók hozzákezdtek a 31-es, öt­tonnás úszódaru elkészítésé­hez. •> ez a nemzetközi sajtó általános véleménye BERLIN, február 7. (MTI) problémák mély. komoly tanulmányozására“. „Molotov békülékenynek, szeretetreméltónak és igen „Ha valaki sokat köszönti el a pártnak, az én vagyok“ Az ó-év utolsó negyedének sikeres teljesítéséért a Május 1 Ruhagyár dolgozói októberben versenyre hívták a másik két nagy ruhagyár: a Zalaeger­szegi Ruhagyár és a Fehér­neműgyár dolgozóit. A verseny eredményeit most értékelték: első lett a Május 7 Ruhagyár. A három üzemben versenyre keltek a DISZ-fiatalok egymás­sal. Minden üzemből három ifjúmunkás vett részt „az üzem. legjobb dolgozója“ címért folyó küzdelemben. Itt is a Május 1 Ruhagyár vitte el a babért: Gál Miklós, 19 éves if­júmunkás lett az első, akit az elmúlt év májusában tüntettek ki jó munkájáért sztahanovista csillaggal. Gál Miklós most az építőipari dolgozóknak vattaruhákat varr. Elmondotta, hogy többi ifjú­munkástársaival együtt most a III. pártkongresszusra készül. — Elhatároztam — mondotta •— hogy a pártkongresszusig ezen a munkán még elérem a 220 százalékot. Gondosabban ügyelek majd a minőségre is, mert eddig előfordult, hogy száz kabát közül hármat vissza­kaptam. Szeretném, ha ezen­túl száz közül esetleg egy ka­bát szorulna csak javításra. Ezért gondosan átnézem mun­kámat mielőtt kiadom a ke­zemből. Ha valaki sokat kö­A Szerszámgépjavitó és Gyártó Vállalat dolgozói jól ismerik a sztahanovista ho- rizontálesztergáiyos, Kelő Gyula nevét. Valóságos mű­vésze szakmájának és az el­sők között alkalmazta gépén az új technológiát. Eredmé­nyeiről a gyár dicsőségtáblája tanúskodik. ' A kiváló horizontálesztergá- lyos méltóképpen akarja meg­ünnepelni pártunk III. kon­gresszusát. Ezért az üzem legégetőbb, megoldásra váró kérdéseit csökkentő felajánlást szönhet a pártnak — mondja halkan Gál Miklós — akkor az én vagyok. Kisgyermek korom­ban gyermekparalizist kaptam és a ballábamon nem tudtam járni. A felszabadulásnak kö­szönhetem, hogy ép, egészséges ember lettem. 1952-ben meg­operáltak, -s azóta egészsége» vagyok. (MTI) tett. így a többi között vállal­ta, hogy az első negyedévben selejtmentes munkával havon­ta átlagosan 500 normaórát teljesít. Mivel a gyár túlnyomó részben a mezőgazdaság ré­szére készít és javít szerszám­gépeket, vállalásának ez a pontja követésre méltó példa. Ezenkívül megfogadta: átadja munkamódszerét Farkas Ist­ván ipari tanulónak, hogy az mielőbb a normát túlteljesítő fiatal szakmunkások sorába kerüljön. (MTI) Keló Gyula sztahanovista a pártkongresszusra készül Befejezte tanácskozását az országos nőkonferencia Megválasztották az MADSZ új vezetőségének tagjait Tegnap, vasárnap befejezte kétnapos tanácskozását az or­szágos nőkonferencia. A felszó­lalásokra Vass Istvánná, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének főtitkára vá­laszolt, Ezután felolvasták az országos nőkonferenciának a magyar nőkhöz intézett felhí­vását, amely a következő sza­vakkal fejeződik be: „Magyar nők! Közös erővel valósítsuk meg nagy célkitűzéseinket a bé­ke, a munka, a jólét programm- ját, terem tsük meg a gyermekek, anyák, családok még boldo­gabb életét.“ Pala Károlyné, a jelölőbizottság elnöke végül beterjesztette a jelölőbizottság javaslatát az MNDSZ országos elnökségének tagjaira és pót­tagjaira. A javaslatot a rész­vevők egyhangúlag elfogad­ták. A konferenciát Erdei Lászlóné zárta be. AZ MNDSZ országos el­nöksége vasárnap délután ülést tartott, amelyen megválasztot­ták az MNDSZ elnökét, alel- tlökéit, titkárait és intézőbizott­ságának tagjait, valamint pót­tagjait. Elnök: Vass István­ná, lett, alelnök: dr. Fülöp Ta- másné véradóállomási igazga­tófőorvos (Hajdú megye), Péter Istvánná, a Salgótarjáni Acél­árugyár munkásnője, Bula Jó- zsefné Somogyszentpáli egyé­nileg dolgozó középparaszt és Varjú Bertalanná demecseri termelőszövetkezeti tag. Titká­rokká Erdei Lászlónét és La- pusnyik Andrásáét választot­ták. Az intézőbizottság tagjai: az elnökön és a két titkáron kí­vül Vajdai Lajosné budapesti titkár, Kara Anna egészség- ügyi minisztériumi főosztály­vezető, Salgó Erzsébet bel- és külkereskedelmi miniszté­riumi főosztályvezető, Nagy Józsefné az Országos Tervhi­vatal elnökhelyettese, L önti Györgyné földművelésügyi mi­nisztériumi osztályvezető, özv. Szende Jánosné általánosisko- lai igazgatónő, Budapest, Ratkó Anna SZOT titkár, dr. Szigeti Lívia gyermekorvos (Buda­pest). Intézőbizottsági pótta­gok: Vígh Józsefné könnyű­ipari minisztériumi osztályve­zető-helyettes, Varga Gyuláné élelmiszeripari minisztériumi osztályvezető, Fodor Imréné háziasszony, (Budapest.) Az országos nőkonferencia szünetében Scherczer I.ajosné, fonónő (Budapest), őszi Józsefné egyénileg dolgozó parasztasszony (Eger). Henda Lobo brazíliai asszonnyal beszélgetnek. Az egynapos szünet után ma, hétfőn ismét nagy élénkség uralkodik a világ minden ré­széből idesereglett sajtótudó­sítók körében. Budapesti idő szerint délután 3 órakor kez­dődik meg a négy külügymi­niszter értekezletének má­sodikheti ülése a Szovjetunió németországi főbiztosságának ■ pületéheo. Az új. színhelyről Úgyszólván valamennyi nyu­gati újságíró elismeri, hogy sokkal kényelmesebb és nagy­vonalúbb, mint a multheti ülés nyugatberlini színhelye. Az Unter den Lindenen fekvő épület szürke, fehér és rózsa­színű márvánnyal díszített ter­mei, lenyűgöző szépségű osz­lopcsarnokai várják a négy külügyminisztert és kísérőiket, akik az ülésterem hatalmas, kerek mahagóni asztala mel­lett folytatják majd tanácsko­zásaikat. Mindenki az elkövetkező ülésekkel foglalkozik, s eköz­ben a sajtó tudósítói visszate­kintenek az elmúlt hét esemé­nyeire, mérleget vonnak. Zsu- kov és Kraminov, a Pravda különtudósítói megállapítot­ták: „Az általános benyomás az, hogy az értekezlet első napjai lehetővé teszik a talaj elő­készítését a megoldásra vá­ró legfontosabb nemzetközi Hozzáfűzték azt is, hogy az értekezlet első hete o Szovjet­unió diplomáciai kezdeménye­zéseinek jegyében folyt le. Zsukov és Kraminov kiemelte, hogy a nyugati hatalmak kép­viselői különböző maga­tartást tanúsítottak a szovjet jat-aslatokkzl írj-m ben. Példaként mindenekelőtt a Kínai Népköztársaság bevoná­sával tartandó öthatalmi érte­kezlet problémáját említették meg, amellyel kapcsolatban az angol és francia álláspont tud­valévőén nem egyezett telje­sen a Dulles által kifejtett nézetekkel. A nyugati újságírók közül a legtöbben az amerikai külügy­minisztérium hivatalos ál­láspontját próbálják tá­mogatni és sűrűn han­goztatják, hogy az értekezleten „túl nagyok a nézeteltérések“. A sok ocsú között azonban akadnak tiszta szemek is és a tudósításokban hangot kap az a vélemény, hogy a nézetelté­rések kiküszöbölhetők, több kérdésben mód van a meg- I egyezésre. Az AFP tudósítója például amerikai körökkel folytatott beszélgetése alapján jelentette ki: ügyesnek mutatkozott. Amerikai körökben hang­súlyozták, hogy Molotov a legjobban értesült és a leg- | előzékenyebb diplomata, akivel Dulles és elődjei 25 év óta nemzetközi értekez­leten összejöttek.“ Ugyancsak az AFP tudósítója j számait" btr 'ártól, hogy) noha j az Egyesült Államok fcépviáe- : Iői ellenzik a népi Kína bevo- j násával tartandó öthatalmi ér- I tekezletet. mégis kialakult ame- ! rikai körökben az a vélemény, I hogy ,,módszeresen nem lehet kizárni egy délkeletázsiai ér­tekezlet gondolatát, szükség esetén Kína részvételével Más amerikai monopolista kö­rök ugyanakkor úgy véleked­nek. hogy az értekezletet zá­tonyra kellene futtatni, még­pedig olyan megfelelő „mód­szerrel“, amely „a nyugat­európaiakat meggyőzné ar­ról, hogy az oroszok a hibá­sak, nempedig a türelmetlen | amerikaiak“. Az AFP berlini i tudósítója biztatóan ítéli meg j az eddigi és a várható fejle- I ményeket és azt írja, hogy | „számos kilátás nyílt a meg­nézésre.“ Az angol burzsoá sajtó ugyancsak megegyezést vár több kérdésben. (Folytatás a 2. oldalon.) Irak és Szaud-Arábia visszautasította az amerikai katonai „segélv“-t .Megindult a közvetlen expresszvonai pár Moszkva és Peking között MOSZKVA, február 1. (TASZSZ) Január 31-én megindult a közvetlen vasúti forgalom a Szovjetunió és a Kínai Népköz- társaság fővárosa között. 17 óra 50 perckor a moszkvai ja- roszlavi pálvaudvrrról elindult az első pekingi expresszvonat. Ugyanezen a napon, pekingi idő szerint 18 óra 05 perckor Pekingből elindult első útjára a moszkvai expressz. Megállapították a len új árfolyamán BUKAREST, február 1. (TASZSZ) A Román Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elrendelte, hogy a leu aranytartalmát 1954 feb­ruár 1-től kezdve 0.079346 grammról 0.148112 grammra kell emelni. A megváltozott aranytartalomnak megfelelően a leu árfolyamát egy rubellel szemben 1.50 leuban állapítot­ták meg. Előzőleg 2.80 leuért adtak egy rubelt. Uj árfolyamot állapítottak meg a leura a töb­bi külföldi valutával szemben is. KAIRO, február 1. (TASZSZ) Mint az Al Ahram című lap jelenti, Irak és Szaud-Arábia MOSZKVA, február 1. (TASZSZ) A napokban véget ért tár­gyalások eredményeképpen 1954. január 30-án Brüsszelben árucsereforgalmi jegyzőköny­vet írtak alá 1954-re a Szov­jetunió és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Szövetség között. A jegyzőkönyv értelmében a Szovjetunió gabonát, olaj­pogácsát, faanyagot, cellulózét, személygépkocsikat, ferroman- gánt, mangánércet, krómércet. | gázolajat, antracitot, kőszén­kátrányt, azbesztet, nyersva­sat, apatitkoncentrátumot, pré­met, konzervet, dohányt és más cikkeket szállít Belgium­nak és Luxemburgnak. A Belga-Luxemburgi Gazda­; kormánya értesítette az Egye­sült Államok kormányát, hogy visszautasítja az amerikai ka­tonai „segély“-t. sági Szövetség viszont műros­tot, műselyemfonalat, gyapjú- szövetet, heringet, zsírt, húst, növényi olajat, nyers- és ki­készített bőrt, ólmot, hengerelt­árut és más cikkeket szállít a Szovjetuniónak. Belgium ezen­kívül Diesel-motoros teherha- jókat, hűtőhajókat, úszódaru­kat, úszócölöpverőket, gőz­kazánokat és más gépi beren­dezéseket épít a Szovjetunió számára. E hajók és gépek le­szállítására 1954—1957-ben ke­rül sor. A jegyzőkönyv 1953- hoz képest a szállítmányok több mint kétszeres növelését írja elő, továbbá biztosítja a Szovjetunió és a Belga-Luxem­burgi Gazdasági Szövetség kö­zötti áruforgalom további bő­vítésének lehetőségét. Árucsercforgalmi jegyzőkönyvet írtak alá a Szovjetunió és a Helga-Luxemburgi Gazdasági Szövetség között

Next

/
Thumbnails
Contents