Esti Budapest, 1954. október (3. évfolyam, 232-257. szám)

1954-10-01 / 232. szám

A FŐVÁROS ÉLETÉBŐL l'Jabb üzemek dolgozói követik a MÁVAG példáját Dankó Antalné, az Elzett Vasárugyár dolgozója, amikor megkapja fizetését, papírt, ce­ruzát vesz kézbe, számol; mi kell a konyhára, s mennyi ma­rad a vásárláshoz, ezt minden hónapban félreteszi. így szok­ta meg már évek óta, mert nagy dolog ám egy hattagú család gondját viselni. Az utóbbi fizetéskor, mikor a vá­sárlásra valót a megtakarított pénzhez tette, kétszer is egy­másra olvasta a bankjegyeket — 600 forint volt. Gondolta, most már megveheti a négy­éves Erzsikének a meleg hol­mit, meg a férjének a fehérne­műt. Bárhogy is kalkulált, lát­ta. hogy neki már nem jut semmire. A minap a gyárban beleszól­tak Dankóné tervezgetésébe. Az udvaron röpgyűlést tartot­tak és lám, az ö nevét is emle­gették, megdicsérték a harma­dik negyedévben végzett jó munkájáért. Ö lett az üzem­rész második legjobb dolgozója. Három hónapra átlagosan 140 százalékot számoltak el neki. Az utolsó hónapban igazán jól keresett — 1135.— forint volt a fizetése, s öröme annál nagyobb, amikor külön pénz­jutalommal megtisztelték. Most már körülnézett az áruházak­ban. Jókedve volt, s így még a vásárlás is jobban sikerült! Este nagy volt a meglepetés otthon — a sok új holmi lát­tán. Erzsiké két pullóvert, ha­risnyát, pizsamát, férje inget, két alsóneműt kapott, s a nagy­mamát is megajándékozták egy kötényrevalóval. Egy-egy pár törölköző és konyharuha került elő még a nagy cso­magból. A jutalom is meg­tette hatását, mert Dankóné- nak is tellett egy otthoni fla- nellruhára. — Legalább annyi­szor megemlegetem ezt a ju­talmat, ahányszor a ruhát ma­gomra veszem — mondja. Szeretek dolgozni, s ezentúl sem adom 140 százaléknál alább, mert egy télikabátot szeretnék magamnak venni a télen, no meg becsület dolga, hogy jó munkát végezzen az ember. Az Elzett-gyár dolgozói is készülnek a MÁVAG dolgo­zóinak felhívásához való csat­lakozásra. A javaslatok össze­gyűjtése után hétfőn vitatják meg az üzemben a versenypon­tokat. Teljesítésükben pedig Dankóné is ki akarja venni részét j Megjelentek Budapest utcáin a tanácsválasztási plakátok. A* adósság törlesztéséért 100 százalékra tel­A Motoröntvénygyár dolgo­zói egyhangúlag csatlakoztak a MÁVAG Mozdony- és Gép­gyár felhívásához. A Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom és a tanácsválasztások tiszteletére több más feladat­tal együtt vállalták; 1. A harmadik negyedévi tartozásunkból, mely 350.000 forint, a negyedik negyedév­ben 200.000 forintot letörlesz- tünk. 2. A harmadik negyedévben vállalatunk önköltségileg vesz­teséges üzem volt, vállaljuk, hogy a negyedik negyedévre vállalatunk veszteségét meg­szüntetjük és az önköltségi tervünket jesítjük. 3. A selejtünk • csökkentése érdekében a minisztertanács határozatait szem előtt tartva, a technológiai utasításokat be­tartva, selejtünket 2 százalék­kal lecsökkentjük. 4. A közszükségleti cikkek gyártása terén az elektromos főzőlapok gyártása érdekében vállaljuk, hogy a negyedik ne­gyedév folyamán még 2 formá­zógépet állítunk be és ezeket felszersaámozzuk, hogy 1955. év folyamán egy nagyobbüte- mű gyártást tudjunk eszközöl­ni — írták felajánlásukban a Motoröntvénygyár dolgozói, Dr. Jóim: AHenauemak távozni® kell helyéről, hogy Nyugat‘Németország új politikát kezdhessen A központi fűtőberendezésekről nyilatkozik a Városi Tanács Lakásgazdálkodási Igazgatóság vezetője A ma reggeli lapok, közük a minisztertanács határozatát az 1954—55. évi fűtési idényről. A határozat szerint a fűtési idény október 15-én kezdődik — amennyiben ezt a külső hő­mérséklet indokolttá teszi. — November elseje után azonban a külső hőmérséklettől függet­lenül, a fűtés kötelező. Ma délelőtt a fűtési idény megkezdése alkalmából kérdés*, intéztünk Döbröntei Károlyné elvtársnőhöz, a Budapesti Városi Tanács Lakásgazdálkodási Igaz­gatóságának vezetőjéhez a köz­ponti fűtőberendezések felújí­tási és javítási munkálatainak állásáról. Döbrönteiné elvtárs­nő elmondta, hogy a Budapesti Ingatlankezelő Vállalatok kezelésében 1650 központi fűtőberendezés vár üzemeltetésre. A fővárosi központi fűtőberen­dezések nagy része harmincöt­negyvenéves, tehát elavult. Ép­pen ezért az ingatlankezelő vál- lalatdk nagymértékű felújítási és javítási munkálatokat haj­tották végre. Erre a célra tavaly 14 millió forintot, az idén pedig 18 millió forintot for­dítottunk. Az elmúlt hetekben csaknem 110 épületben újítottuk fel a kazánokat és több mint 10.000 négyzetméter fűtőfelületű új öntöttvas- és acéllemez-radiá­tort építettünk be. Bár az utób­bi is igen nagy munka volt, mégis itt nem tudtuk az elő­irányzatot teljesíteni. Hétezer négyzetméter fűtőfelületű ra­diátor beépítésére a gyárak le­maradása miatt egyelőre nem került sor. Később azonban még a fűtési idény alatt, eze­ket is beépíttetjük. — Az 1600 fűtőberendezés közül az idén 1212 szorult ja­vításra — folytatta Döbrönteiné elvtársnő — ezek közül 419 szorult nagyobb felújításra, 793 pedig kisebb javításra. A leg­újabb jelentések szerint a munkák nagy része sikeresen halad, illetve már be is fejező­dött, úgy, hogy előreláthatólag október 15- ig, a fűtési idény megkez­déséig mindössze körülbelül tíz épületben nem indulhat meg a fűtés. Ezeken a helyeken is igyek­szünk majd a munkát úgy el­végeztetni, hogy november el­sején mindenütt megkezdőd­hessék a fűtés, BERLIN, október 1. Dr. Otto John, a nyugatné­met alkotmányvédelmi hivatal volt elnöke nyilatkozatot tett közzé. A nyilatkozat egyebek kö­zött a következőket állapítja meg: — A bonni parlamentnek a John-ügyben folytatott vitája újra igazolta, mennyire helyes volt elhatározásom, hogy a Né­met Demokratikus Köztársa­ságba jövök és innen folyta­tom a küzdelmet a fenyegető háború ellen és Németország újraegyesítéséért. Akadnia kel­lett valakinek, aki félreveri a vészharangot, s óva inti a né­meteket Adenauer őrült „erő­politikájától“, amely csak Né­metország teljes pusztulásához ‘vezethet. , ' ' " i”' ' ' — Az amerikai hadsereg ve­zérkara 1950 nyarán újra taná­csot kért azoktól a német tá­bornokoktól, ekük nyomban a második világháború után a Marburg közelében fekvő Neustadtban, egy külön e célra létesített táborban az amerikai hadsereg megbízásából papír­ra vetették a Szovjetunió elle­ni háborúban szerzett ismere­teiket és tapasztalataikat. Azok közül a német tábornokok és vezérkari tiszték közül, akik ebben az úgynevezett „Histo­rical Division“-ban tevékeny­kedtek az amerikaiak számára, nem mindenki volt azon a né­katonai és hadpolitikai adaték alapján, amelyékbe betekintést nyert, arra a meggyőződésre jutott, hogy a Szovjet Hadsereg nem foglalkozik Nyugat-Német- ország és Nyugat-Európa elleni támadás tervével. — Az amerikai haderő ve­zérkarának képviselőire azon­ban nagyobb benyomást tettek Gehlen tábornoknak, Hitler volt oroszországi szakértőjé­nek sugalmazásai. Gehlennek minden különösebb rábeszélés nélkül sikerült az amerikai ve-» zérkar képviselőit meggyőznie arról, hogy a támadást, amelyet az oroszok szerinte előkészí­tenek, csak nyugatnémet had­erő azonnali felállításával le­het eredményesen elhárítani. A bonni kancellár tevé­kenysége katasztrofális volt Németország és Európa számára. Adenauemek távoznia kell he» lyéröl, hogy Nyugat-Németor- szág a béke és a nemzeti egy­ség megteremtésére irányuld új politikát kezdhessen. (MTI). Schmidt- Wittmack a német újraegyesítés lehetőségéről nyilatkozott egy francia hetilapnak kezdjenek BERLIN, október 1. Schmidt-Wittmadk, Aden­auer Kereszténydemokrata Uniójának parlamenti képvi­selője, aki néhány héttel ezelőtt átállt a Német Demokratikus Köztársaság oldalára, nyilatko­zott a France Observsteur cí­mű francia hetilap berlini tu­dósítójának. Schmidt-Wittmack az újság­írónak arra a kérdésére vála­szolva, hogy milyen lépésekkel lehetne megoldáshoz segíteni a német újraegyesítés problémá­ját, a következőket mondotta: — Egyfelől arra van szükség, hogy a nyugati hatalmak most ne hozzanak határozatot Nyu­zeten, hogy a Szovjetunió tá- i gat-Németország újrafelfegy­verzéséről, s lemondjanak az úgynevezett erőpolitikáról, más­felől elengedhetetlen, hogy Né­madást tervez Nyugat-Európa ellen. Például Holder vezér- ezredes, a német vezérkar volt főnöke hangsúlyozta, hogy a selői tárgyalásikat egymással. — Ezzel összefüggésben min» denetkelőtt egész Németország­ban érvényes választótörvény létrehozása a feladat. Ezt a fel­adatot nem tartom megoldha­tatlannak, miután Molotov szovjet külügyminiszter a ber­lini értekezleten kijelentette, hogy az össznémet választótör­vény kidolgozására irányuló megbeszéléseknél a weimari köztársaság választótörvényét, tehát egy teljesen nyugati tí­pusú választótörvényt, megfe­lelő tárgyalási alapnak tekin­tene. — Ha a németek meg tudná­nak egyezni közös választótör­vényben, a választásúk ellenőr­zését már könnyűszerrel meg lehetne szervezni — hangoz­tatta nyilatkozatában Schmidt­500 vagon piros zsákos burgonya kerül forgalomba Megkezdődött a télre a burgonya- és a hagymatárolás Budapest téli burgonyaellátá­sának biztosítására minden előkészület megtörtént. Az idén ősszel, mintegy 1400 vagonnal több burgo­nyát hoznak forgalomba, illetve tárolnak a főváros ellátására, mint tavaly. Ez évben is forgalomba kerül a kedvelt válogatott, tárolásra alkalmas piroszsákos burgonya. Az elmúlt évben országosan 350 vagon piroszsákos burgonya került forgalomba, az idén december 31-ig csak Budapesten 500 va­gont szállítanak a boltokba. Ezenkívül külön kijelölt zöld­ség-, gyümölcs- és Közért-bol­tok 1500 vagon zsákolatlan, de kiváló minőségű, válogatott burgonyát is árusítanak. Biztosították Budapest jövő- évi burgonyaellátását is. Budapest 1955 január 1 cs május 1 közötti szükségle­tére 700 vagonnal több bur­gonyát tárolnak, mint ami az idén elfogyasztásra ke­rül. A burgonyát és hagy­mát az elmúlt évekkel szemben, már most a felihasz­nálás helyén raktározzák el. Ezzel megszűnnék a keresztbe­szállítások és a téli fagy veszély sem akadályozhatja az ellátás zavartalanságát, Budapest téli burgonya- és hagymaellátásá­nak biztosítására a tárolás már megkezdődött. (Tudósítónktól.) metország 'két részének képvi- 1 Wittmack. (MTI) A kilenchatalmi értekezletről Állítólag megegyezés jött létre a fegyverkezés ellenőrzésének kérdésében A Kelenföldi Textilkombinát könyvtárában. A békekölcsön jegy /.és hndaprsti hírei A budapesti gyárak és hiva­talok egyre sűrűbben jelentik, hogy befejezték a békekölcsön­jegyzést. Az EM Golyós- esapágygyárban, a Szerszám- gépgyárban, a Szerkezet- és Emelőgépgyárban például már mindenki jegyzett. A Duclos Bányagépgyárban, a Láng Gép­gyárban és sok más nagy üzem­ben már majdnem minden dol­gozó jegyzett békekölcsönt. A belső kerületek közül — s egyben egész Budapesten — legjobb eredményt ért el eddig az I. kerület, s jó eredményt ért cl a II., VI. és a VII. kerü­let is. Az üzemi kerületek között jó helyen áll a XI. .kerület, s ugyancsak jó eredményei van­nak a III., VIII., IX. és a X. kerületnek is, A külső kerületek között kiemelkednek a XV., XVII. és a XXII. kerületek. A nagyüzemek közül élre ke­rült az KM Szerkezeti Emelő­gépgyár és vele egyvonalban áll az Újlaki Téglagyár. Az élenjárók közé sorakozott fel a Goldberger, a Keltex és a Be­loiannisz, s javított eredmé­nyén a Darugyár Is, LONDON, dktóber 1. A kilenchatalmi értekezle­ten csütörtökön az atlanti szerződés és a Nyugat-Német- országra, valamint Olaszország­ra kiterjesztendő brüsszeli tömb közötti kapcsolat kérdé­sét vitatták meg. A Nyugatné­met Távirati Iroda ezzel kap­csolatban azt állítja, hogy már megegyezés jött létre, amely szerint a brüsszeli egyezmény szervezetének fegyverkezési ellenőrzését az északatlanti szövetség főparancsnoksága végezné. Mint ismeretes, a francia álláspont az volt, hogy ez az ellenőrzés lehetőleg ma gának a brüsszeli tömbnek a kezébe kerüljön. A Nyugatné­met Távirati Iroda által közölt forma az angol koncepció elő térbe kerülését jelzi. Rádiójelentések szerint Men- des-France, francia miniszter- elnök nyilatkozott az angol sajtó képviselői előtt, s azt ál­lította, hogy az angol kor­mánynak a döntése „számot­tevő katonai erőnek a konti­nensen tartásáról“, lehetővé teszi az értekezlet céljainak elérését. Mendes-Francc Washingtonba utazik ? Londoni francia források ugyankkor arról beszélnek, hogy „jelenleg mérlegelik Mendes-France francia minisz­terelnök washingtoni látogatá­sának tervét, az utazás idő­pontját azonban még nem iűz- ték ki“. (AFP) Az indiai parlament jóváhag>ta Itchru külpolitikáját VJ-DELHI, október 1. Az AFP jelentése szerint az indiai parlament csütörtökön hatalmas többséggel jóváhagy­ta Nehru külpolitikáját. A külpolitikai vita végén a miniszterelnök leszögezte, hogy az indiai politikát „nem befo­lyásolja a brit nemzetközösség­gel való kapcsolat“. Nehru hangsúlyozta, hogy bizonyos mértékben ez a politika tette lehetővé a kapcsolatok Javu­lását Kínával. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents