Esti Budapest, 1954. december (3. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-01 / 284. szám

ki Országos Választási Elnökség közleménye A november 28-i. vasárnapi választásokon leadott szavazatok ellenőrzése és összeszámlá- iása — az ország valamennyi választási elnök- cégétől beérkezett jegyzőkönyvek alapján — befejeződött. A választásra jogosultak száma 6,595.736. A budapesti, a megyei és a megyei jogú vá­rosok tanácstagjelöltjeire leszavazott 6,423.480 választó (az összes választásra jogosultak 97.4 százaléka). A Hazafias Népfront jelöltjeire szavazott 6,290.541 választó (az összes választók 97.9 szá­zaléka); ellenük szavazott 111.295 választó. Ér­vénytelen 21.644 szavazat. A budapesti tanács választást eredménye ELŐKÉSZÜLETEK A KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE \ Huszonhat vagon halat árusítanak karácsony hetében A karácsony) halellátás­ra időben felkészült a Hal­értékesítő Vállalat. Az Idén huszonhat va­gon halat árusítanak Budapesten karácsony hetében; ez négy vagonnal több mint amennyi tavaly piacra ke­rült ugyancsak karácsony hetében. A huszonhat va­gonból három vagont a ven­déglátóipar és az üzemélel­mezés szolgál ki. A Halértékesítő Vállalat dunai bárkáiban 1500 má­zsa halat tárolnak, a buda­pesti betonmedencékben pedig 250 mázsa hal van. A többi halat tehergépkocsi­kon és vasúti teherkocsik­ban szállítják majd a fő­városba. A halat majd 500—600 halszaküzletben és hús­üzletben árusítják. Ismét lesz halpiac a Sza- badság-hid mellett, a Duna- parton. Megkezdte műkö­dését a Halértékesítő Vál­lalat Gönczi Pál utcai hal­hűtője is. 250 EZER BABA kerül forgalomba karácsonyra 5—250 forintos áron. A vá­laszték bővítésére az ÁRTEX külkereskedelmi vállalat mintegy 50 ezer babát hoz be a Német De­mokratikus Köztársaság­ból. Ezek között van síró, hajas, továbbá olyan alvó­baba, amelynek szeme jobbra-balra is mozog. A gyerekek legnagyobb örömére minden délután megérke­zik a Télapó az Űttörő Áruházba, Ilyenkor seregestől zúdul­nak a kérések a Télapóhoz. Képünkön: a 4 éves Klausnitz Anikó álmosbabát és szaloncukros virgácsot kér. Készülnek a fenyőfadíszek és a csillagszórók Karácsonyra lényegesen több csillagszóró, gyertya és dísz kerül forgalomba, mint az elmúlt esztendőben. Míg tavaly az egész or­szágban négy. és félmillió csillagszóró ke­rült forgalomba, idén 24 millió csillagszórót szállít a kereskedelemnek a Bányagyutacs- gyár és a XI. kerületi tanács Kézműipari Vállalata. Karácsonyfagyertya is lesz ele­gendő. A Rákospalotai Növényolajgyár nyolc és félmillió darab gyertyát készít ka­rácsonyra. Karácsonyfadíszből háromszor annyi lesz, mint tavaly. Az Egyesült Izzó, a Parádi Üveggyár és a XI. kerületi tanács vállalatai mintegy kétmillió darab 'kará­csonyfadísszel kedveskednek a fogyasztók­nak. Gyertyatartó is több lesz, mint az el­múlt évben. A Rézhengerművek 1 millió 300 ezer darabot szállít a kereskedelemnek. Napi 60.000 csomagra számít karácsony előtti csúcsforgalom időszakában a 70-es postahivatal postahivatal telepe már most a karácsonyi nagy forgalom hangulatát idézi. — Pedig még messze va­gyunk az igazi 'karácsony- előtti csúcsfórgal8mtólt — mondja Dalos elvtárs, a 70- es postsü^atal vezétfje. — Mégis, csomag feldolgozó „csomagtengerben“ a szállítólevelek egyeztetését végzik Halász István és Szabó István csomagfelvevők. (Wormser Antal felvétele.) ' f-osztályunk forgalma * vemhesben tíj százalékai '• nagyojpb volt, mint tavaly ilyenkor. A rendes ’ 16.009 csomag helyett november­ben már 20—28.000 darab csomagot kellett feldolgoz­nunk egy-egy napon, s a decemberi csúcsforgalmi napokon napi 60.000 cso­magra számítunk. A gépkocsiparkot máris megerősítették a 70-es pos­tahivatalban, s a decemberi csúcsforgalmi időben még tovább erősítik. Ugyanígy a lófogatú kocsiparkot is. — December 20 és 23 kö­zött az éjjeli órákban ér­kező csomagok feldolgozá­sára segítséget kapunk a főpostától — fejezi be tájé­koztatóját Dalos elvtárs. — Minden reményünk meg­van rá, hogy az idei, egye­dülállónak ígérkező kará­csonyi csomagforgalmat, amelyhez hasonló még nem volt a felszabadulás óta, zökkenő nélkül bonyolítjuk le. A párizsi egyezmények ratifikálása esetén Lengyelország; Csehszlovákia és az NDK kormánya egyezzen meg közös intézkedésekben — hangoztatta Siroky ős Grniewohl elvtárs a moszkvai értekezlet tegnapi ülésén MOSZKVA, december 1. Tegnap délután folytatódott az európai béke és biztonság kérdésével foglalkozó érte­kezlet. Az ülés délután 3 órakor kezdődött, s azon Josef Cyrankiewicz, a lengyel küldött­ség vezetője, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke elnökölt. Az ülésen Viliam Siroky, a csehszlovák küldöttség veze­tője, a Csehszlovák Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nöke mondott először beszé­det. V. Siroky hangsúlyozta, hogy a Csehszlovák Köztársa­ságnak, mint Németország t közvetlen szomszédjának igen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy Németország kérdését a béke és a népek közétti bará­ti kapcsolatok szellemében old­ják meg. A csehszlovák nép szilárdan eltökélte, soha sem engedi meg, hogy országa új­ból a német militarizmus ál­dozatául essék. V. Siroky ki­jelentette, hogy a párizsi egyezmények ra­tifikálása megnyitná az utat a nyugatnémet mili­taristáknak az agresszió felé. A Csehszlovák Köztársaság kormányának az a véleménye, hogy a párizsi egyezmények ratifikálásának közvetlen kö­vetkezménye a német mili­tarizmus régi „Drang nach Osten“ politikájának megúju­lása lenne, s ez feltétlenül megkövetelné, hogy a tanács­kozás részvevői tfcözös intéz­kedéseket tegyenek biztonsá­guk fokozására és biztosításá­ra. Minthogy a párizsi egyez­mények ratifikálása egyes nyugati államok agresszív, fegyveres erőinek megalakítá­sát jelentené, ezen erők magva pedig a nyugatnémet Wehr­macht lenne, s ezek a fegyve­res erők mindenekelőtt a népi demokratikus országok ellen irányulnának, a Csehszlovák Köztársaság kormánya szük­ségesnek tartja, hogy a tanácskozás részvevői egyezzenek meg a fegy­veres erőik megerősítését és koordinálását, egységes irányításuk biztosítását szolgáló intézkedésekben. A csehszlovák kormány ezenkívül azon a nézeten van, hogy a nyugatnémet militariz­mus újjáteremtése és az ag­resszív nyugatnémet hadsereg megteremtése mindenekelőtt Csehszlovákia, a Lengyel Nép- köztársaság és a Német Demo­kratikus Köztársaság határait fenyegetné. (Folytatás a 2. oldalon) « C JÉ JÉ tjí «> n « III I £ ti £2» W 5j fB « {) ® C 41 K ® ü 2 S&s S gis | ? *s r*£ 54 Ä 5j| Ü i 1,289.216 1,255.014 1,242.831 * 8.448 3.735 300 — A megyei tanácsok választásainak eredményei Baranya 198.884 195.373 192.098 3.106 169 70 — Bács 386.578 363.689 354.259 8.086 1.344 , 101 — Békés 320.556 310.077 301.345 6.710 2.022 90 — Borsod 357.203 352.202 346.962 4.323 917 100 — Csongrád 228.166 220.128 215.081 4.438 609 70 — Fejér 219.859 215.916 212.622 2.919 375 75 — Győr 256.075 250.846 244.666 5.381 799 80 — Hajdú 250.945 245.041 240.503 3.015 1.523 75 — Heves 233.678 229.997 224.245 4.786 966 70 — Komárom 166.889 163.715 162.337 981 397 70 — Nógrád 154.142 151.174 148.144 2.703 327 70 — Pest 479.825 466.009 452.847 11.482 1.680 110 — Somogy 255.878 251.324 244.577 6.270 477 75 — Szabolcs 353.504 347.960 335.315 10.537 2.108 95 — Szolnok 306.237 297.704 291.545 4.435 1.724 90 — Tolna 189.440 179.705 173.163 6.067 475 69 1 Vas 192.847 189.039 182.574 5.959 506 69 1 Veszprém 252.423 247.379 240.668 6.006 705 72 — Zala 188.812 185 121 180.373 4 363 386 70 _ A megyei jogú városok tanácsainak választási eredményei Miskolc 89.961 88.076 87.596 383 97 200 _ Szeged 69.848 67.599 67.380 178 41 185 — Debrecen 83.029 81.196 80.443 595 158 200 — Pécs 71.741 69.196 68.967 124 105 183 — ... A borin pestil kerületi tanácsok válás? '*■» »‘.eedoiér : I. 33.595 32.335 31.717 522 96 Sö ­ll. 67.210 64.915 63.264 1.393 258 150 — .111. 53.630 52.232 51.464 561 207 123 — IV. 55.400 54.038 53.442 419 177 142 — V. 48.347 47.071 46.190 695 186 115 — VI. 70.152 69.215 68.484 544 187 161 — VII. 99.255 96.360 96.027 237 96 196 — Vili. 111.374 108.637 107.400 1.017 220 200 — IX. 70.419 67.995 67.142 515 338 156 — X. 43.093 41.909 41.111 539 259 124 — XI. 73.488 70.985 70.069 678 238 144 — XII. 45.952 44.536 43.564 836 136 112 — XIII. 102.642 100.007 99.261 542 204 200 — XIV. 73.188 70.906 69.877 818 211 152 — XV. 45.029 43.634 43.139 433 62 111 — XVI. 37.854 36.465 35.845 512 108 103 —- XVII. 28.822 27.937 27.360 540 37 83 — XVIII. 47.814 46.314 45.620 410 284 124 — XIX. 50.623 49.641 48.999 486 156 120 — XX. 67.860 67.368 66.928 324 116 150 — XXI. 36.933 35.850 35.428 363 59 106 — XXII. 26.536 25.577 25.275 205 97 91 — A. járási és a járási jogú városi tanácsok választási eredményei Baranya 198.884 195.402 191.618 3.561 223 450 — Bács 386.578 364.515 355.108 7.904 1.503 960 5 Békés 320.556 310.593 303.063 5.574 1.956 670 1 Borsod 357.203 350.679 346.036 3.845 798 812 1 Csongrád 228.166 223.692 217.852 4.977 863 573 — Fejér 219.859 215.911 211.804 3.667 440 „ 477 — Győr 256.075 250.868 242.606 7.730 532 578 1 Hajdú 250.945 243.915 239.496 2.808 1.611 559 — Heves 233.678 229.121 224.722 3.713 686 541 — Kom áfr cím 166.889 165.167 163.276 1.573 318 550 1 ’ Nógrád 154.142 151.181 148.130 2.721 330 388 — Pest 479.825 468.634 457.152 9.359 2.123 917 — Somogy 255.878 249.682 244.074 5.167 441 459 2 / Szabolcs 353.504 348.268 337.201 9,459 1.608 616 3 Szolnok 306.237 298.232 290.829 5.476 1.927 948 1 Tolna 189.440 183.773 177.985 5.293 495 355 1 Vas 192.847 189.969 183.545 5.995 429 440 1 Veszprém 252 423 247.562 240.472 6.194 896 666 2 Zala 188.812 185.123 180.691 4.169 263 405 2 A községi tanácsok választási eredményei Baranya 165.235 163.700 159.495 3.963 242 5.382 47 Bács 272.743 254.122 247.961 4.899 1.262 4.753 21 Békés 240.016 231.755 225.303 4.300 2.152 3.655 8 Borsod 317.601 314.226 308.933 4.208 1.085 8.481 28 Csongrád 133.484 129.490 124.610 4.198 682 2.495 20 Fejér 168.117 165.878 162.226 3.183 469 3.556 11 Győr 165.882 163.328 157.149 5.470 709 4.571 54 Hajdú 200.450 196.033 192.206 2.248 1.579 3.465 3 Heves 174.660 172.609 168.452 3.403 754 3.423 15 Komáirom 94.122 93.619 91.748 1.474 397 2.176 8 Nógrád 124.855 124.696 121.717 2.660 319 3.486 14 Pest 424.342 416.777 404.942 9.407 2.428 7.161 11 Somogy 222.059 219.397 211.308 7.400 689 6.331 94 Szabolcs 310.795 309.209 300.858 6.725 1.626 7.500 46 Szolnok 189.372 183.425 177.663 4.376 1.386 2.979 10 Tolna 167.171 156.021 151.848 3.475 698 3.535 17 Vas 144.188 141.774 136.930 4.266 578 4.435 51 Veszprém 193.145 189.969 184.215 4.796 958 5.771 54 Zala 146.215 144.987 140.675 3.863 449 4.539 51 Budapest. 1954 november 30. BZ MDP BUDBPFSTI PflRTBIZOTTSÁGR ÉS fl FŐVÁROSI TflflfiCS LAPJA ni. évfolyam, 284. szAm. j Ára 60 fillér szerda, 1954 december 1.

Next

/
Thumbnails
Contents