Esti Budapest, 1956. május (5. évfolyam, 103-127. szám)

1956-05-03 / 103. szám

KÉPEK MÁJUS 1-RŐL h AZ MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG AH AK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANACSANAK LAPJA V. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM, 'ÁRA 60 FILLER fCSÜTÖRTÖK, 1956. MÁJUS 3. Látogatás az árleszállítás után a budapesti üzletekben Valóságos zászlóerdő ... Éljen a párti A 2. számú Cipöboltban Régi ár 172,50, új ár 98 forint A Háztartási Boltban Sok kicsi — sokra megy — ál kirakatban láttam egy szép síma fekete cipőt. Azt hi­szem 395-ért. Azt legyen szí­ves megmutatni — lépett be ma reggel az első vevő rögtön a. nyitás után a Lenin körúti 2. számú Cipőboltba. Nagy az érdeklődés a férfi- szandálok iránt is — Tessék kérem — „vará­zsolta elő“ a nagy tömeg cipő közül a kért fazont Wilheim Imre üzletvezető. — Szép a ci­pő és jó erős is — magyarázta —, s lényegesen olcsóbb lett. — Mennyi volt a régi ára? — érdeklődik Szlovicsák János, a vásárló. — 423 a régi ár, s az új 395. Szlovicsák János felesége örömmel beszél az árleszállí­tásról. — Kislányomnak és nekem is veszünk ballonkabátot. A jövő hónapra terveztük a vásárlást, de most, hogy olcsóbbak lettek az áruk, „határidő előtt“ meg­vásárolhatjuk a szükséges hol­mikat — mondja mosolyogva. Szinte pillanatonkint nyílik a boltajtó, jönnek a vásárlók. — Tegnap tkét üzletünk volt nyitva. Egy a Rákóczi úton, egy a Kossuth Rajos utcában — újságolja az üzletvezető — s mondhatom soha nem látott forgalmat bonyolítottunk le. A legkeresettebbék a. 172,50-ről OS forintra leszállított szandáloík, az úgynevezett papucscipők, de a drágább, 300—400 forintos 1 c'vpőknék is van keletjük. ÚJRA AZ ÜZEMBEN: Az első műszak kezdetén a MÁVAG-ban — Valamennyiünk szívében még itt él május 1 hangulata — mondta ma reggel, a nagy ünnep utáni első műszak kez­detén Szöllősi Ferenc elvtárs, a MÁVAG lokomobilszereldé- jének párttitkóra. Szinte ünne­pélyes a kép a hatalmas sze­relőcsarnokban: rend, tiszta­ság — ahogy a műhelyt a dol­gozók május elsejére hagyták. A munka jól ismert zaja mind­inkább betölti a csarnokot. Az egyik export-lokomobilon a gépész-brigád tagjai a dugaty- tyú beszerelésén dolgoznak. , — Előreláthatóan a mai na­pon befejezzük ezt a munkát -(- válaszol kérdésünkre Egyed Ferenc, a gépész-brigád veze­tője. — A nagy ünnep után még jobban szeretnénk dolgoz­ni, sajnos azonban, úgy látjuk, hogy most is megismétlődik a hóeleji pangás, csak a hét vé­gére vagy a jövő hét elejére látják el a szereidét folyama­tosan munkával. — Én is ott voltam a má­jus elsejei nagy seregszemlén — mondja H’ebec Alajos, a gépágy-illesztő brigád egyik tagja. — Büszke vagyok rá, hogy most a 300 lóerős proto- típus-lokomobilon folytatha­tom a munkát. A csőszerelők mellett' mi sem fogunk lema­radni. — Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy szombat reg­gelre befejezzük a csőszerelési munkálatokat — ígéri Mészá­— Ugye 3,60-ért kapható a régen 4,10-es mosószappan? — kérdezi egy háziasszony a Rákóczi út 61. szám alatti 813. számú Háztartási Boltban. Az elárusító válasz helyett már blokkolja is az árut, s mosolyogva átnyújtja a cédulát a kérdezőnek. — Valóban így van — mondja. — A vevő ezzel az egy vásárlással már 50 fillért megtakarított — tájékoztat Kré- mer József üzletvezető. — Csaknem valamennyi árucik­künk olcsóbb lett. A 6,35-ös pipereszappan 5,20, a kéz­mosópor 5,10 helyett 2,60, a babakrém 2,30 helyett 1,80, a közkedvelt Fekete Macska-kölni pedig 6,90 helyett 5,60. Az árleszállítást 'megelőző napon mintegy 400 cikket kellett új árcédulával ellátnunk. 2000 kilogramm mosószappan, 2000 doboz mosópor, 2000 kéztisztítópor, 400 kilogramm pipereszappan várja a vásárlókat az üzletben. A AMugtjar BivatcsurnwBiban Nagy az érdeklődés a leszállított árú cikkek iránt Az első nap több mint 300 ezer forintot takarítottak meg a vásárlók Igen sok ballonkabátot, többszáz méter tropikál szövetet, több tucat sport­öltönyt, ezenkívül illat- szereikkeket, alumínium­edényt vásároltak. Nagy volt a kereslet a leszállí­tott árú nylonharisnyák iránt is: a női fehérnemű osztályon estig több mint ezer pár haris­nyát adtak el. Az árleszállítás utáni első nap bevétele az áruházban több mint két és félmillió forint. A vásárlók tehát már az ár­leszállítás első napján a Divat­csarnokban 300 ezer forintnál is többet takarítottak meg. Több mint százezer vásárló és érdeklődő fordult meg a Ma- gjmr Divatcsarnokban május 2-án. szerdán, az árleszállítás utáni első nyitvatartási napon. Valamennyi osztály rekordfor. galmat bonyolított le, különö­sen a leszállított árú cikkek iránt volt igen nagy az érdek­lődés. ros András, a csőszerelő-bri­gád helyettes vezetője. — A szép május elsejei ünnep újabb erőt adott a további munká­hoz ... Uihrkht és Grote wohl elvtársak levele Ollenhauerhez BERLIN, május 3. (MTI) A Neues Deutschland csü­törtökön közölte, hogy Walter Ulbricht elvtárs, Németország Szocialista Egységpártja Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Otto Grotewohl elv­társ, a párt politikai bizottsá­gának tagja április 26-án leve­let küldött a Német Szociálde­mokrata Párt vezetőségének, Erich Ollenhauer elvtárs párt­elnök kezeihez. A levél a többi között hangsúlyozza: A német nép számára lét­kérdés, hogy olyan légkör ala­kuljon ki, amely alkalmas a tartós béke biztosítására. Ily légkört teremteni, a békét biztosítani csak ak­kor lehet, ha a háborúra törekvő erőket visszaszo­rítják és megfosztják ha­talmuktól. Kétségtelen, — folytatja a levél —, hogy Németország munkásosztályának közös ér­dekei és céljai vannak, jólle­het, a munkáspártok között bi­zonyos véleménykülönbségek állnak fenn. Közös érdekeink és céljaink megfelelő alapot nyújtanak a megegyezéshez. A Német Dengokratikus Köz­társaság Minisztertanácsa, Né­metország Szocialista Egység- partja Központi Bizottságá­nak javaslata alapján aján­lotta a köztársaság elnö­kének, hogy kegyelmezzen meg minden olyan személy­nek, — saját állításuk sze­rint a Német Szociáldemokrata Párt tagjainak — akik vétet­tek törvényeink ellen, akik kü­lönböző kémközpontok szol­gálatában álltak... Úgy véljük, — hangzik a továbbiakban a levél — el­várhatjuk a Német Szociálde­mokrata Párt vezetőségétől, hogy a maga részéről szintén mindent megtesz a munkás­pártok megegyezését gátló akadályok kiküszöbölésére. Mindenkor készek va­gyunk tárgyalni arról, hogy valamennyi közös érdekű kérdésben kölcsönösen tá­jékoztassuk egymást. Hisszük, hogy ez a helyes út, amely közelebb visz bennünket a munkáspártok megegyezésé­hez. Reméljük, hogy önök is meg vannak győződve e meg­egyezés szükségességéről. Az angol-szovjet viszony jobb, mint bármikor IXJNDON, május 3. C. P. Mayhew volt munkás­párti külügyi államtitkár a lon­doni Rotary-klub ebédjén mondott beszédében kijelen­tette: — Anglia és a Szovjetunió viszonya most kétségkívül sok­kal jobb, mint bármikor volt J a szovjet forradalom óta. Szá­mos jel világosan mutatja, hogy végre valabára megtört a jég. Nagyon határozott bizo­nyítékok mutatják, hogy a helyzet állandóan javul. Meg­győződésem szerint minél több­ször találkozunk és minél töb­bet beszélünk egymással, is­merjük meg mindjobban és j jobban egymás országát, an­nál jobb lesz mindkettőnk szá­mára. (MTI) Vonulnak az üzemek dolgozói. Az úttörők virággal köszöntik az ország vezetőit. A képen jobbról balra: Erdei Ferenc, Apró Antal, Ács Lajos, Mekis József, Kovács István, Hidas István, Gerő Ernő, Hegedűs Andrásj I Rákosi Mátyás, Szabó Pál, Dobi István, Piros László, Szalai Béla, Baía István, Egri Gyula, Szakali József. VILÁG PROLETTRJÄt EGYESÜLJETEK! A tribünön.

Next

/
Thumbnails
Contents