Esti Hirlap, 1956. december (1. évfolyam, 1-5. szám)

1956-12-24 / 1. szám

i. évfolyam T. szám 1956. december 24 hétfő Ára 60 fillér FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Felülvizsgálják a jogtalan beköltözéseket és lakáskiutalásokat Visszaadják a törvénytelenül elvont nyugdijakat Milyen bűnügyekben várható kegyelem? Üdvözlünk Olvasó! E napon, a békés ünnepek előtt, az Esti Hírlap kibontja, fekete betűivel, fehér papíro­son zászlaját. Űj és szívünk szerint friss újsággal szeret­nénk jelentkezni, hogy a sú­lyos alcltság után éledező élet hűséges tükre legyünk. Milyen ez az élet, feltámadó életünk? Nézz csak körül: nehéz, tele fáradtsággal, küzdelemmel, — síntelen utcákkal és sínéiből kísiklott lelkekkel. A helyre­tételhez ajánjljuk fel mi most toliunkat. Segíteni szeretnénk, hogy új kerékvágásba talál­jon a megbolygatott város, a falu szekere. Azt kívánjuk, hogy ismét épségben álljanak a házak, s meleggel teljenek a hajlékok. Azt akarjuk, hogy csengjen a körutakon a vil­lamos, ne legyen sorbanállás az üzletek előtt s fűtött iskolák várják gyermekeinket. Ki ne akarná ezt velünk együtt? És vajon reménytelen kívánsá­gok ezek? Valljuk és hisszük, hogy nem és nem! Élni aka­runk országunkban és élni is fogunk! A mi toliunk ezt kí­vánja tolmácsolni szüntelenül. Esti Hírlap írói közt sokan nak, akik most sok éves taság után jelentkeznek, ő hangjukkal is erősödik dannyiunk hő óhaja: le­,i ez az ország független, ialista és demokratikus, •ialista a maga magyar Íján és demokratikus az .z népet egybeforrasztva, yen itt teljes becsülete a iái és szellemi munkának irködjön házainkra a be­etes rend. Sok mindennel itt a szólamokat — a régi lisakat, de a tegnapi frá­zisokat is — temessük a múlt­ba. Szóljon helyettük az igaz cselekedet, amely jót akar, szóljon az igaz tett. amelynek az egész nép látja eredményét. Szóljon az az igaz szó — ezt akarjuk mi is újságunkban, amelyet most átnyújtunk né­ked olvasó. Boldog, békés ünnepeket! És utána — szorgos hétköznapo­kat! Hamarosanc Ikésziil és a Minisztertanács elé keni a kormány részletes programja A tervek szerint csökkentik a termeléssel kapcsolatos beruházásokat és az államigazgatási kiadásokat — Több min isztériumot összevonnak — Felülvizsgálják a külkereskedelmi szerződéseket Az ország népe nagy érdek­lődéssel várja a kormány i’ész- letes programját. Értesülésünk szerint gyors ütemben dolgoz­nak olyan terven, amely az ipar és a mezőgazdaság fejlesz­tésének részletes programját tartalmazza, és amelynek célja, hogy kive­zesse az országot a súlyos helyzetből. Közismert tény, hogy a ma­gyar népgazdaság már jóval az október 23-i események előtt válságba jutott. Akadá­lyozta a folyamatos termelést a szén, az olaj és a különböző alapvető nyersanyagok hiánya. Mindez az elhibázott gazda­ságpolitikából, a sok esetben megalapozatlan tervek erősza­kolt végrehajtásából adódott. A kormányprogram készíté­sében az illetékes állami szer­veken kívül részt vesznek legjobb gaz­dasági szakembereink és tudósaink is. Még nem lehet tudni, mikor készül el a kormányprogram, de vannak értesülések, ame­lyek szerint a különböző bi­zottságok néhány napon belül befejezik a munkát. Ez után a tervezet a Minisztertanács elé kerül. A kormány álláspontjának főbb vonásai már ismeretesek. A magyar néphez intézett fel­hívásban a kormány leszögezte, hogy meg akarja védeni népi demokratikus és szocialista rendszerünket. Ez lesz a most készülő program egyik főbb pontja. Ebben a törekvésében a munkásosztályra, a paraszt­cAvatiij vasárun p ! Ml KAPHATÓ ÉS Ml NEM? Az idei aranyvasárnap nehéz időkben érkezett el hozzánk. A nagy vásárlások ellenére élelmiszerekből változatlanul hatalmas 1készletek állanak a fogyasztók rendelkezésére. Bő­ségesen van tőkehús, füstölt­hús, hentesáru, kocsonyahús, hal, elegendő mennyiségben nyegesen kevesebb jutott idén a karácsonyi piacra, mint ta­valy. Nagyban készül a karácsony­ra a vendéglátóipar is. A ter­melőüzemek napok óta sütik a mákos- és diósbeiglit, az ünne­pi tortákat, édes- és sóssütemé­nyeket, készítik a habkariká­van zsír, liszt, cukor, konzerv- ; kát, a hidegkrémeket. Lesz ren- u. ! geteg kocsonya, bőséges hús, korlátlanul ki tudjuk elégi- ; szárnyas, hal választék gaz- i a vajszükségletet, elegendő dagítja majd az éttermek me­nükártyáit. A Mátyás-pince rendelésre házhoz szállítja a híres halászlét, rántott halait. Sok vendéglátóhelyen állíta­nak karácsonyfát és több he­lyen ismét zene szórakoztatja a közönséget. Kyrmtzó kutya segítségével A XIV. kerület Május 1 út 53. szám alatti szülő- és gyer­mekotthon raktárhelyiségébe ismeretlen tettes behatolt, és onnan mintegy ezer forint ér­tékű élelmiszert lopott el. A rendőrség nyomozó kutya se­gítségével a tettest — Ari Sán­dor 38 éves segédmunkást — elfogta, áll rendelkezésre, azonkí- nagymennyiségű tejkon- és tejpor az anyáknak gy érmeiteknek. A karácso- ünnepekre tejkonzervet ik az utalványos fogyasz- ak. ;vés volt azonban az édes- amiből nem is tudtuk ki- teni még részben sem az pi szükségletet. A tavalyi igonnal szemben, idén csak gon szaloncukor került a tkba, minimális mennyiség­tudtunk csokoládés árut ísárlóknak nyújtani. >arcikkekben — sajnos — a •zet kedvezőtlenebb. Ruha- lűekből, cipőkből, rövid- kból, rádióból, edényből lé­ságra és a haladó értelmiségre kíván támaszkodni a kormány. Részletesen foglalkozik majd a kormányprogram az állami és gazdasági ve­zetés új formáinak kiala­kításával. Az előző állami és gazdasági vezetés egyik jellemzője volt a bürokratikus hivatali appará­tus nagyarányú felduzzasztása. A munkástanácsok megalaku­lásával létrejött új helyzet most feltétlenül megköveteli az iparban a felső vezetés új formáinak kidolgozását. Az a vélemény, hogy a jelenlegi helyzetben sürgető szükséges­ség csökkenteni a termeléssel kapcsolatos beruházásokat, és az államigazgatási ki­adásokat. Előreláthatóan sor kerül majd több mi­nisztérium összevonására. Szó van arról is, hogy felül­vizsgálják a külkereskedelmi szerződéseket, hiszen országos érdek, hogy fogyasztási cikkek­ből a jövőben csak annyit ex­portáljunk, amennyi az impor­tálandó ipari nyersanyagok árának fedezésére szükséges. A kormány átfogó, részletes terve a konszolidációt akarja elősegíteni. Minthogy megmu­tatja majd, hogy mit akar a kormány, tárgyalási alapul is szolgál abban a törekvésben, hogy létrejöjjön most a nem­zet haladó erőinek országépítő összefogása, egysége, s hogy ennek az egységnek a jegyében sor kerüljön a kormány kibő­vítésére, illetve újjáalakításá­ra. •Fanuár elején: püspöki konferencia A közeljövőben, előreláthatólag január első felében kon­ferenciára ülnek össze a magyarországi római katolikus püs­pöki kar tagjai. A konferencián — értesülésünk szerint — meg­vizsgálják az elmúlt hetek eseményeit a római katolikus egy­ház szempontjából és megbeszélést folytatnak az új helyzet­ről, amely szükségessé teszi a katolikus egyház és az állam közti új tárgyalásokat. A római katolikus püspöki kar legutóbbi konferenciája szeptember végén volt. A januári püspöki konferencián —1 hír szerint — megtárgyalják-a püspöki kar tagjai az Állami Egy­házügyi Hivatal november végi közleményét, amely szerint az állam fentartja az egyházaikkal kötött megállapodást az október 23-i helyzetnek megfelelően, s amely szerint az állam és az egyházak között felmerülő kérdéseket a jövőben is tár- gyalásak és megegyezések alapján kívánja rendezni. Arról is hirt szereztünk, hogy az Állami Egyházügyi Hi­vatal egyes vezető személyei januárban látogatást tesznek Len­gyelországban a lengyel állam és egyház ottani viszonyának ta­nulmányozására. Nem lesz áramkorlátozás karácsonykor HAVAZAS! Kevés a hómunkás — Biztosítják a liáuvaviilékek óljait A főváros lakossága ma reg­gel arra ébredt, hogy az uta­kat, a háztetőket vékony hó­takaró borítja. Kis pelyhekben egész délelőtt esett a hó, és a hótakaró egyre vastagodott. Egyelőre az olvadás sem in­dult meg. Mint minden évben, az idén is a főváros Köztisztasági Hi­rn irat száz gépkocsira szerelt hóeke és tizenkét hómaró­gép áll máris rendelkezésükre. Mindenekelőtt a szénmedencék útjait tisztítják meg, az aka­dályoktól. Rövidesen újabb négy hómaró-gép érkezik Nyu- gat-Németországból. Csehszlo­vákia húsz hóekével felszerelt Tátra-géplcocsit indít útnak. Igénybe veszik a gépállomások íztálinyeceit is a hóeltakarítás dijára. Az országos hóhelyzet- ől minden reggel a rádió út­vatalára hárul a feladat, hogy megtisztítsa az úttesteket a hótakarótól, és ezáltal biztosít­sa a közlekedés zavartalansá­gát. Az idén azonban a hely­zet sokkal nehezebb, mint a megelőző években, mert csak kislétszámú úttisztítót tudtak munkába állítani. A délelőtt folyamán, a befutott jelenté­sek szerint csak 934 személy dolgozik a budapesti utak megtisztításán. Munkába állí­tották a motoros seprőgépeket is. Sajnos, a hókaparók a ko­ra délutáni órákban abbahagy­ják a munkát, új turnust pe­dig az esti közlekedés hiánya miatt nem lehet beállítani. Ez esetleg komoly zavarokat okozhat. Az üzem kéri a házfelügye­lőket, hogy az úttestek homo- kozásával, salakozásával te­gyék járhatóvá az utakat, hogy az autóbuszforgalmat mi­nél tovább fenn lehessen tar­tani. A villamosközlekedésben eddig még nem okozott zavart a havazás. Huszonhat hóseprő­gép üzemképes állapotban van, s ezeket készenlétben tartják. Ha szüksége mutatkozik, ki­rendelik a seprőgépeket az út­vonalakra. Egyelőre a váltó­kat takarítják meg a hótól, nehogy esetleges fagyás bajt okozzon. A Közlekedés- és Postaügyi j Minisztérium hóügyi csoportja 10 percenként kapja a telefo- : nokat az ország különböző ré- I szeiből. Hétszáz hóeke, több ján értesítik a közönséget, ugyanakkor azt is közlik, hogy a távolsági autóbusz-járatok m ilyen útvonalakon közleked­nek^ — Felkészültségünk alapján biztosíthatjuk, hogy a bánya­vidékek útjait a legnagyobb hóesés esetén is 4—5 óra alatt, a főútvonalakat 24—36 óra alatt szabaddá tudjuk majd lenni a hóakadályoktól — fe­jezte be tájékoztatóját a mi­nisztériumi útosztály vezetője. rendjéről, a várható intézke­désekről adott tájékoztatást. — Erőműveink, energiaszál­lító berendezéseink épek, sér­tetlenek — mondta. — Sike­rült megóvnunk a hároméves szervezőmunkával megterem­tett egységes kooperációs há­lózatot is. Ennek eredménye, hogy az utolsó hat hétben leg­alább a közlekedést, a víz- és a gázszolgáltatást, és néhány életfontosságú iparágat kielé­gítettük energiával. Elláttuk a kórházakat, és csekély korláto­zással a lakásokat is. Kapott energiát az iparnak az a ré­sze, amelynek berendezése áram híján tönkrement volna; Két-három hete volt a leg­súlyosabb a helyzet. Azóta cse­kély javulás tapasztalható. Az erőművek már kapnak szenet, nem kell tehát amúgy is szűkreszabott és megcsappant készleteiket eltüzelniük. Hidegebb fesz Jdén 3 december hónap enyhe időjárással kezdődött. Az első há­rom hét körülbelül három fokkal volt melegebb az átlagosnál. Az enyheségnek az volt az oka, hogy általában nyugat felől, az Atlanti­óceánról érkeztek hozzánk légtö­megek és ezek túlnyomórészt igen enyhe, szubtrópusi eredetűek vol­tak. A föld felszíne feletti néhány száz méteres rétegeket ugyanis a hideg talaj lehűtötte, a benne levő vízgőz lecsapódott, így keletke­zet a köd. A köd azután megaka­dályozta, hogy a napsugarak sza­badon érvényesül lenek és emiatt napokon keresztül alig változott a hőmérséklet, egész nap az olva­dáspont körül ingadozott. Pénte­ken azonban megkezdődött az idő­re tovább tartott az enyhe légtö­megek hulláma, Nyugat-Európát hideg, sarkvidéki légtömegek árasztották el és ezek mindinkább kelet felé terjeszkedtek. Pénteken délre hűvösebb levegő szivárgott be Ausztriából az orszáqba. A kö­döt borult idő váltotta fel. Észak­ról újabb hideg léahullámok nyo­multak előre a Kárpát-medence irányában, ugyanakkor a Föld­közi-tenger felől még az enyhe levegő tör előre. Ez hozta meg a szombaton megindult havazást. Vasárnap reggel a Dunántúlon már helyenként 10 cm-t is meg­haladta a hóréteg vastagsága. A továbbiakban még újabb hava­zásra van kilátás. Az ünnepek járás átalakulása. IVIíq Magyar- ' alatt valószínűleg hidegebbre, té- országon és tőlünk délre és kelet- | liesebbre fordul az idő. IVEM H U: ’ * Az Egyesült Államoknak előbb vagy utóbb el kell ismernie a kínai kormányt OTTAWA, december 23. | Államoknak el kell ismernie a . T , . ,. . ... .... kínai kormányt. A két ország Nehru, indiai mimszterelno"’ ottawai látogatása alkalmából sajtóértekezletet tartott. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva, az indiai miniszter- elnök a többi között kijelen­tette: „Nem kétséges, hogy előbb vagy utóbb az Egyesült | lakossága ezt követeli De az energia még mindig ke­vés: jelenleg a szükséglet egy- harmada áll rendelkezésünkre. Kapunk áramot Csehszlová­kiától, az NDK-tól és Lengyel- országtól, összesen annyit, amennyit az inotai erőmű tel­jes kapacitása jelent. A kevés energiát 1 600 000 fogyasztó, a tízezreket foglalkoztató nagy­üzemek és egyszerű paraszt­szobákat világító 25-ös körték között kell elosztani. Ezt a bonyolult, szerteágazó munkát „menetrendszabá­lyozza. Az erőművek minden este jelentik a másnap várha­tó teljesítményüket. A jelenté­sek alapján még éjszaka meg­határozzuk, hogy ki mennyi energiát kaphat. — Készül új intézkedés az elosztásra? — kérdeztük. — A helyzet enyhülése le­hetővé tette, hogy az Országos Tervhivatal január 1-re új menetrendet dolgozzon ki. — Lesz-e karácsonykor á ramkorlátozás ? — Egyelőre annyit közölhe­tünk, hogy 24-én bizonyosan nem lesz semmiféle korlátozás. A két ünnepnapon csak vég­ső szükségben, esetleg üzemzavar esetén fordul­hat elő korlátozás,. ellenséges érzése nem mély, és fokozatosan meg fog szűnni. India visszautasítja a két Kína fogalmát az Egyesült Nemze- délután fél öt és hét óra kö­tökben anélkül azonban, hogy ; zött, a múlt hetekben mégszo- kizárná egy önálló formózai j kottnál rövidebb ideig. De va- állam eszményét, ha a sziget > lószínű, hogy erre sem kerül > sor. Felkerestük az oly sokat emlegetett áramelosztót. Be­szélgettünk Havas Bélával, az Országos Villamosenergia Fel­ügyelet igazgatójával. Ener- giahelyzetünkröl, az elosztás

Next

/
Thumbnails
Contents