Esti Hirlap, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-01 / 50. szám

II. évfolyam, 50. szám íra 60 fillér 1957. március 1, péntek MA: TELJES HETI RÁDIÓMŰSOR | Angyalcsináló társaságot lepleztek le Mi okozta a ma reggeli nagy ködöt Törvényerejű rendeletet adnak ki a magánkereskedelemről Reklám-merényletterv Eisenhower repülőgépe ellen Sürgősen Néhány napja, hogy munka­társunk hajnalban munkakez­déskor végigutazott a pesti utcákon s megírta — amit egyébként mindenki saját bő­rén tapasztal —, hogy a csúcs­forgalmi időben már-már csőd szélén jár a főváros közlekedé­se. Persze nemcsak betűkkel akarta lefényképezni a megle­vő állapotot, cikkével hozzá akart járulni, hogy ez az ál­datlan helyzet változzék meg. Javasolta: valósítsák meg is­mét a rég bevált jó intézke­dést — vezessék be a lépcső­zetes munkakezdést. Azóta egyre-inásra érkeznek levelek szerkesztőségünkbe, cseng a telefon: mindenki, a villamoson, autóbuszon, trolin utazók egyetértenek ezzel a : javaslattal. Senkinek sem kö­zömbös. hogy az utazás vi­szontagságaitól. a tolakodástól, tülekedéstől kimerültén ér munkahelyére, vagy pedig — a lehetőséghez képest — tűr­hető körülmények közt utaz­hat. Mi az akadálya, hogy a ja­vaslatot megvalósítsák? A köz­lekedési vállalatoknak is csak előnyös lenne ez az intézkedés. A túlzsúfolt kocsikon most mind több alkalom van a blic­celésre, sokan még akkor sem tudják megváltani jegyüket, ha akarják, hiszen a kalauz sem tudja átverekedni magát a túltömött kocsikon. Bizonyos, hogy a lépcsőze­tes munkakezdés bevezetésé­nek is vannak nehézségei. Pél­dául a kijárási tilalom vagy helyi üzemi problémák — köz­tük a három műszak beveze­tése. Úgy véljük azonban, hogy mindezek a nehézségek kikü­szöbölhetők. A javaslatot ismételten fi­gyelembe ajánljuk. Intézked­jenek az illetékesek! Javasol­juk, hogy a Fővárosi Tanács megfelelő osztálya hivja össze sürgősen a minisztériumok, az iparigazgatóságok, esetleg a gyárak képviselőit is, s vitás­ak meg ezt a kérdést. Azután 'ig — minél előbb vezessék íjra a lépcsőzetes munka- est. mert amint igaz az ■zmondás, hogy kétszer z, aki gyorsan ad, z is, hogy kétszerc- cselckszik, aki a köz gyorsan cselekszik. >ség, hogy ezt a özmondást igen korlati példával ]%Tégy íij miniszter: Biszku Béla, Beleschall frigyes, Kállai Gyula, Révész Géza Münnich Ferenc a kormány első elnökhelyettese A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Münnich Ferencet, a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány elnökhelyettesét, a kormány első elnökhelyettesévé, Bisz­ku Bélát, dr. Doleschall Fri- ! munkás-paraszt kormány- gyest, Kállai Gyulát és Ré- j ban viselt tisztsége alól fel­vesz Gézát a kormány tag- imentette, jaivá megválasztotta, Rónai A kormány új tagjai ma Sándort, az országgyűlés el- délben 1 órakor letették az nőkét, a magyar forradalmi I esküt. PULT ALATTI RAZZIA SZÁZHÚSZ ÜZLif BEH Eltitkolt textilárut, vásznat,ágyneműt, gyermekholmit, szappant, mosóport vattát, cipőt, edényt találtak az ellenőrök ' sításának szabályozgatását ; semmivel sem lehet indokolni. \ Jogszabályok különben sem I adnak lehetőséget erre. Az ilyen ütemezés különben 1 is sok visszaélésnek lehet ta- j laja. A vevők elől eltitkolt és | a raktárban huzamosabb ideig I tárolt árut vajon végül is kik- nek adják el? Mert azzal, hogy ! ezeket a cikkeket a nagykö­zönség mint „hiánycikkeket“ j tartja nyilván és üzletről üz- I letre járva, napokon át keresi, i már megteremtik a feketézés lehetőségét. | A bolt vezetője vagy eladója i esetleg rokonának, ismerősé- | nek adja csak el az ilyen árut, : s ez még akkor is helytelen, ha hivatalos áron árusítja és ' semmilyen ajándékot vagy el- • lenszolgáltatást nem kap ezért. Örülni kell annak, hogy ! azokban az ellenőrzött boltok- | ban legtöbbször semmiféle I visszaélésnek még a nyomára I sem akadtak. De volt vagy i húsz kereskedés, ahol bizony ! elrejtett árut találtak. Az ille- j tékesek értesülésünk szerint | ezután fogják megállapítani I alapos mérlegeléssel, hogy va- j jón úgynevezett „megmagya- ; rázható és elnézhető áruüte- j mezes“ ' történt-e, vagy pedig i olyan áruelvonás a fogyasztók ■ elől, ami felelősségrevonással I jár. A nagyközönségnek azon- j ban se rokona, se ismerőse és ezért Ma rendelet jelent meg a kiskereskedők önkéntes biztosításáról A hivatalos lap mai száma , lamint a terhességi és a gyer- rendeletet közöl a kiskereske- mekágyi segély kivételével — dók, valamint családtagjaik — ugyanazokra a szolgai- önkéntes biztosításáról. A ren- tatásokra jogosultak, mint delet a kiskereskedőknek és a szövetkezeti tagok és csa- családtagjaiknak lehetőséget ládtagjaik. nyújt, hogy az önkéntesség és Csaladi pótlék és nyugdíj a kölcsönösség alapján társada- kiskereskedői önkéntes biztosí- lombiztosítási szolgáltatások- j t^8 u|an nem jár. ban részesülhessenek. Az önkéntes biztosítás a Kis­A rendelet szerint ipari Szövetkezeti Kölcsönös a kiskereskedők betegség, Biztosító Intézet útján járulék szülés és elhalálozás eselé- befizetésével történik. A járu- re biztosíthatók. lék alapja a kiskereskedők évi Az önkéntes biztosítás alapja jövedelme, a járulék kulcsa az a kiskereskedők, valamint csa- ! évi járulékalap 5—8 százaléka, ládtagjaik — a táppénz, az idő- A rendelet 1957. március else- leges rokkantsági járadék, va- ! jén lép hatályba. Háromezer állami lakás ebben az évben, anyag húszezer egyéni lakásépítéshez Sajtótájékoztató az Építésügyi Minisztériumban Lux László építési minisz­terhelyettes ma délelőtt sajtó- tájékoztatót tartott, amelyben i beszámolt az építőipar jelenle- ! gi helyzetéről, az építés gond- ! jairól. Az építőipar gépesítésé- i ről szólva elmondta, hogy je- I lenleg viszonylag sok gépe van | az iparnak, de főleg nagy be- 1 ruházásokhoz alkalmas gépek ! vannak. A minisztérium illeté­kes vezetői már több állammal tárgyaltak a géppark kiegészítéséről. Főleg könnyen mozgatható kis­gépeket kívánnák az ipar ré­szére beszerezni. A lakásépítésről,Luk László közölte, hogy, bár 3Z októberi ! események megakadályozták ! több épület befejezését, az i utóbbi évek közül mégis 1956- ! ban adtak át legtöbb; lakást. | 17 800 lakás építését Kézdiék ! meg a múlt évben. Ezek közül I 1957-ben azoknak az építését i fejezik be, amelyeknél a mun- ! kát legalább negyven százalék- I ban már elvégezték. Bejelen­tette, hogy a tízezer bányászlakáson kívül további háromezer állami lakás építését irá­nyozták elő erre az évre. A bányászlakások közül 1937- ben a minisztériumhoz tartozó vállalatok 6500-at, a bányásza­ti minisztériumhoz tartozó vál­lalatok pedig ezret fejeznek be. 2500 bányászlakás átadására 1958 elején kerül majd sor. A miniszterhelyettes beszélt az egyéni lakásépítési akcióról is. Közölte, hogy 20 ezer lakás építéséhez a minisztérium biztosít anya­got. Ebben az évben a lakosság egyéni lakásépítési akcióira a -tavalyi 413 millióval szemben 450 millió téglát, a tavalyi 134 .ezer tonna cementtel szemben 1?0 ezer tonnát, és a tavalyi ISO ezer tonna égetett mész helyet 160 ezer tonna meszet adnak a lakosságnak. Csupán az'%gyéni lakásépítés cserép* ellátása okoz gondot. Már ta* valy is kevés cserepet kaptak az egyéni lakásépítők, az idén azonban a tavalyinak csak 54 százalékát tudja biztosítani az építőipar. Lapunk zártakor a sajtótájé­koztató még tart. Elkpulvü vonul végig az árhullám a magyar Dunamkaszon Mai jelentés a Dunáról és a Tiszáról Kirabolták, véresre verték, összekötötték, a Tiszába dobták Elfogták a szegedi rablógyilkosokat Szeged, február 28. (Tudósítónktól.) A minap hírt adtunk róla, hogy Szeged alatt, a jugoszláv határ közelében összekötözött kezű holttestet vetett partra a Tisza. Először az volt a fel­tevés, hogy öngyilkosság tör- j tént, a boncolás során azonban ! megállapították, hogy Gyulai 1 Mihály tiszaderzsi lakos brutá- j lis kegyetlenséggel végrehaj- 1 tott gyilkosság áldozata lett. I Fején ugyanis ütésektől szár­mazó koponyaalapi törést ta­láltak. Az áldozat még élt, amikor vízbe dobták, de halá­lát nem az ütések, hanem á fulladás okozta. A szolnoki rendőrség meg­állapította, hogy a szerencsét­len ember mintegy 2000 forint­nyi összeggel tartott hazafelé, de két útonálló feltartóztatta, a pénzt elrabolták tőle. véres­re verték, majd összekötözték és a Tiszába dobták. A két rablógyilkost elfogták, Sok a panasz a ,.pult alóli” árusítás miatt. A vevők felhá­borodva beszélik: hiába járnak boltról boltra, egyes cikkeket nem kapnak, holott tudják, hogy van, de az eladók csak rejtélyes módon „kiválasztot­taknak” adják el a keresett árut. A kereskedelem felügyelő szervei nagyszabású ellenőrző szemlét tartottak csaknem 120 különféle szakmájú budapesti bolt­ban. hogy megállapítsák: mi igaz a felgyülemlett panaszokból. Az ellenőrző szemlén a fő­városi tanács kereskedelmi osztályának, a kerületi taná­csok kereskede.lmi osztályai­nak, továbbá a Belkereskedel­mi Minisztérium Állami Ke­reskedelmi Felügyelőségének képviselői vettek részt, vala­mint a főkapitányság néhány megfigyelője. Az ellenőrző szemle feladata volt megállapítani azt, vajon miképpen történik egyes rit­kább cikkek árusítása, nem rejtik-e el, továbbá nem for­dul-e elő árdrágítás. Az ellenőrök mint vevők jelentkeztek, és a panaszok szerint ritkán kapható cikkeket kértek. Ami­kor azután egyes kereskedé­sekben azt a választ kapták, hogy ez idő szerint ilyen cik­kük nincsen, hanem majd né­hány nap múlva nézzen be a vevő, az ellenőrök igazoltak magukat és megtekintették a raktárt. Sajnos, közel húsz esetben azt kellett tapasztal­nak, hogy a raktárakban nemegyszer nagy mennyiségű olyan áru volt felhalmozva, amit kint, a boltban mint ve­vők nem tudtak megvásá­rolni. A jegyzőkönyvek szerint A TEX-boltokban raktáron ta­láltak ágynemű vásznat. lepedő­vásznat. törülközőket, konyharuhákat, sima ka ingár n-sz ö vetet, bútor­huzatot, szőnyeget, amit a ve­vők elől eltitkoltak. RÖLTEX- üzletekben a vevők elől elrej­tettek olcsó paplanokat, hor- golópamutot, szőnyeget, Né­metországból importált nagy­méretű női fehérneműt, nylon- harisnyát, guminadrágot, gyermek-tréningruhát és gyermek-kötöttárut. 11 latszerbol tok ba n, továbbá háztartási boltokban eltitkolt áru volt a mosószappan, a márkás pipereszappan, baba- szappan, a német és magyar mosópor, a toiiefte-papír és találtak raktáron nagy mennyiségű háztartási vat­tát is, amelyhez a közönség ugyan­csak nem tud hozzájutni. Vas­kereskedésekben zománcolt edényáru volt elrejtve raktá­ron, cipőüzletekben pedig női és férfi goyservarrott cipő. Azok a boltvezetők, akiknek üzleteiben az ilyen árukat el­titkolták és raktáraikban a le­tagadott árukat megtalálták, legtöbbször azzal védekez­tek, hogy nem rejtik el az árucikkeket, hanem csu­pán „ütemezik“' forgalom - bahozatalát, eladását. Hivatkoztak arra, hogy rend­szerint tíznaponként, sőt még hosszabb időközökben kapnak csak árut a nagykereskedelem­től, s ezért igyekeznek elhúz­ni az árusítás idejét. így pél­dául azt akarják, hogy ne csak a délelőtti vásárló jusson egyes árucikkekhez, hanem azok is, pkik munka után, délután jönnek az üzletekbe. Az ellen­őrző hatóságok tagjai között van, aki hajlik arra az állás­pontra, hogy egyes iparcikkel: esetében az ilyen „ütemezés” eltűrhető, de a legtöbb elrejtett cikk, mint például a vatta áru­ellene van minden „üte­mezésnek”, amely feketézést vagy pult alóli árusítást, kivételezéseket, visszaéléseket tesz lehetővé. Ha a nagykereskedésből eljut az áru a kiskereskedésbe, ak- I kór azt árusítsák anélkül, hogy megválogatnák a vevő- j két. Helyes volna, ha az illeté- i kés szervek vizsgálata arra is kiterjedné, hogy miért tartják szükségesnek egyes boltvezetők a jogsza­bályok ellenére és a fele- lösségrevonás veszélyével nem törődve, az áruk üte­mezését. Lehetséges, hogy egy ilyen vizsgálat az áruforgalom és tervezés esetleges hibáit isfel- I tárja. ! Pakols György FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Pár napja az osztrák Du- naszakasz vidékén szokatla­nul erős esőzések voltak, az Inn vízgyűjtő területén 24 óra alatt egészen rendkívüli mennyiség esett: 88 milliméter. Becsben keddről szerdára két és félméteres vízszintemetlke- dés következett be. Közben azonban elállt az eső, és az 580 centiméteres bécsi víz­állás nem következett be, és azóta az osztrák vízjelzők apa­dást jelentettek. így az egynapos árhullám el- lapulva vonul végig a ma­gyar Dunaszakaszon. Jelenleg Dunarcmeténél tart az árhullám, egy-két nap múlva tetőzik Buda­pesten. Ezzel egyidőben a Tiszán is vonul lefelé egy árhullám, je­lenleg Csongrád és Szolnok között tetőzik 640 centiméte­res vízállással, tíz centiméter­rel alacsonyabban, mint amennyi ezen a szakaszon az elsőfokú árvízvédelmi készült­ség elrendeléséhez kellene. Azt az elsőfokú készültsé­gét is feloldották már, amelyet két héttel ezelőtt rendeltek el a Felső-Ti- szán. Belvizeink jelenleg 34 000 katasztrális holdat borítanak, főleg Tiszacsege, A bony, Csongrád, Szeghalom, Szeged és Kiskunhalas határában. Ez a szám a tavalyi 200 000 hold­hoz képest nem jelentős. Számos évben elöntenek bel­vizeink tavasszal 20 000—30 000 holdat. Szerencsére csak 2400 hold vetés volt elöntve, ebből is mentesítettek már 60 szá­zalékot. A 22-e és 24-e között Felső-Szabolcsban lehullott 28 milliméter csapadék újabb 3000 holdat öntött el Nyíregy­háza környékén. A mentesítő munka azon­ban teljes erővel folyik. Az egész országban száz be­épített és ötven hordozható szivattyú naponta 12 millió köbméter vizet szív le a föl­dekről.

Next

/
Thumbnails
Contents