Esti Hirlap, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

It. évfolyam, 152. szám Ara 60 fillér 1957. július 2, kedd Tisztasági intézkedések az élelmiszerboltokban Összehívták a második genfi atomkonferenciát Csökkent az életmentő gyógyszerek ára Mi lesz az üzletekben és mi nem a következő évnegyedben ? Tájékoztatás a kereskedelem áruellátásáról Az ország lakossága érdeklő­déssel várja, hogyan alakul az ellátás a következő hóna­pokban a legfontosabb fo­gyasztási cikkekben. A most következő harmadik negyedév jelenti az évi csúcsforgalom kezdetét, amikor a parasztság eladott terményeiért kapott jövedelméből igyekszik vásá­rolni, szükségleteit fedezni. A kereskedelem készletei még mindig alacsonyabbak, mint a múlt évben és bizonyos cik­kekben az árumennyiség sem éri el az október előtti szín­vonalat. Ugyanakkor sokkal magasabb vásárlóerővel kell számolni. A Belkereskedelmi Minisztérium továbbra is meg­különböztetett ellátásban ré­szesíti a bányavidékeket, a ne­hézipari területeket és a fő­várost. A mezőgazdasági me­gyéket fokozottabban látja el áruval. Biztosítja az üdülő­helyek bőséges áruellátását és ugyanakkor a nagykereskede­lem már felkészül a téli áru­forgalomra. Nemcsak a hazai iparcikkekből, hanem az im­port útján beérkező cikkek­ből is minél nagyobb áruvá­lasztékot akarnak teremteni. Élelmiszer Az élelmiszerellátás orszá­gos viszonylatban kiegyensú­lyozott, nyugodt lesz. A leg­fontosabb élelmicikkekből a megfelelő árufedezet bizto­sítva van. A tavalyinál vala­mivel kevesebb zsír. étolaj­ból, margarinból pedig a ta­valyinak 120 százaléka kerül forgalomba. A húsellátás is ! teljesen kielégíti majd a szük­ségleteket, a sertéshúsellátási nehézségek megszűnnek. A lisztmennyiség teljesen fe­dezi a szükségletet. Finom­lisztből a tavalyi forgalmat meghaladó mennyiség bősé­ges ellátást nyújt, kenyérliszt- ből is minden igényt kielégí­tenek. Sokkal több száraz- tészta lesz mint tavaly es a ; kereskedelem készletei is igen nagyok. Rizsből korlátlanul kielégítjük a szükségletet. Cukorból a tavalyinál 6 szá­zalékkal több lesz. Cukor­kákból szintén növekszik a ter­melés és a kereskedelem kész­lete. Már ebben a negyedév­ben felkészül a nagykereske­delem, 180 vagon szaloncu­korral a karácsonyi forgalom- j ra. Lényegesen több vajat Koz­nak forgalomba, mint tavaly, tojásból a központi készlet csökken, de kiegészül a sza- badpiaci felhozatal növekedő- j séből. Paprikából a készletek a j tavalyinak ^—S-szorosára emelkednek, úgyhogy az ellá- , ids bőséges. Citromból 96 va- I gonnal több kerül forgalomba < a harmadik negyedévben, mint j az elmúlt esztendő hasonló idő- : szakában. Bőségesen biztosítót- | ták a vendéglátóipar és az üzemélelmezés áruszükségletét. A tava1-Tinál 10 százalékkal j ■ m»' 'ra tervezték a főtt i ukrászati cikkek és ‘ •nésű áruk íorgal- : mát. Nincs még kellően bizto­sítva az italáru-ellátás, de a Csehszlovákiával folyamatban levő tárgyalások eredménye­ként ezt is rendezzük. Babká­véból 75 százalékkal nagyobb fogyasztásra számítanak, mint tavaly ilyenkor, de egyesek szerint még több kávé fogy majd el. Kávé viszont van. Ruha, ágynemű A következő hónapokban a ruházati cikkekben az ellátás is tovább javul, bár a rendel­kezésre álló árualap még min­dig kisebb, mint tavaly. A ke­reskedelem további készlet­emelkedést akar biztosítani, hogy a negyedik negyedévi csúcsforgalmat kellőképpen előkészítse. Karton- és delén-1 cikkekből a megnövekedett ! szükségletet is ki tudják majd i elégíteni. Ágyneműanyagból: kétszer annyi lesz, mint tavaly, ! de a flanell és barchend nem I lesz elegendő, mert az ipar 20 százalékkal kevesebbet gyárt, i Flokkon és műszál divatszö- i vetekből 20 százalékkal na­gyobb mennyiség kerül for­galomba. Inganyagból a tava- s lyinak kétszeresét szállítja az ipar. Ennek ellenére a teljes szükségletet előreláthatóan nem tudják kielégíteni. To- i vábbra sem lesz elég a ballon, a pasztellszínű düftin, a fekete kloth. Szövetek Gyapjúszövetekből 20 száza­lékkal többet szerez be a ke­reskedelem, mint tavaly ebben az időszakban, különösen fé- , süsszöveteket. Igazodva a férfi­divathoz, nagyobb mennyisé­gű sima kamgam anyagot is beszerez. Nagy mennyiség' ké­szül a kedvelt shottis és pepita I női ruhaszövetekből. Több új­fajta Minőségű takaró kerül forgalomba, az eddiginél ma­gasabb gyapjútartalommal. Számottevő javulás várható a bélésnél, s a sergénéi, mert az ipar mintegy 80 százalékkal többet szállít, mint tavaly. Egyéb selyemáruból egyhar- maddal emelkedik az ellátás, azonkívül kínai importból is sok selyem lesz kapható. Kötött-holmik Javul a szabókellékékben is az ellátás, háztartási len- és kendercikkekből 60 százalék­kal, ezen belül lepedőből 100 százalékkal több kerül az üz­letekbe. Kétszer annyi lesz a bútorszövet és kárpitoskellék. A kötöttárule közül 40 száza­lékkal több habselyem, fehér­nemű, kétszerannyi női nylon fehérnemű, 20 százalékkal több gyermek trénigruha lesz kap­ható. Emelkedik a harisnyael­látás is, többek között 50 szá­zalékkal több nylon harisnya, 100 százalékkal több nylon bokaíix, 20 százalékkal több gyermekharisnya keiül a hol­tokba. Növekszik a kézimun­kafonalak termelése, de a szükségletet még nem éri el teljesen. Javul a cérnaeUátás és Bulgáriából is importálunk cérnát, Konfekció Jelentős mennyiségű nyuga­ti importból származó férfi felsőkabát kerül forgalomba. Mennyiségileg és választék te­kintetében is kielégítő lesz a női ruha- és kabáteliátás. Fe­hérneműkből 20 százalékkal többet gyárt az ipar és ezen túlmenően 50 százalékkal több osztályon felüli férfiing kerül forgalomba. Férfi hálóingek­ből megfelelő mennyiséget kap a kereskedelem. Bővül a női fehémeműek választéka. Több lesz a csecsemőkelengye. Cipő BoxcsizmáJjól kevesebb áll majd rendelkezésre, mint a várható kereslet. Bakancsok­ból a szükségletet ki tudjuk elégíteni: Férfi szárascipőből az ipar jelentős mennyiséget termel, ellenben félcipőnél hiánnyal kell számolni. Na­gyobb mennyiség lesz női szá­rascipőből. Elegendő lesz a női szandál, de nem kielégítő a választék. Továbbra sem gyárt az ipar elegendő kisméretű gyermekcipőt. A nagyobb mé­retű gyermekcipőből az ellá­tás javul. Lényegesen több gumi gazdacsizma kapható majd. Tornacipőkből jelentős készletekkel rendelkezünk, a hazai termelés is megnöveke­dett és nagjönennyiségű im­portáru érkezik ebből a cikk­ből. Szappan, üveg Tisztítószerekből minden mennyiség rendelkezésre áll. A kereskedelem a tavalyinál 10 százalékkal több mosószap­pant, 25 százalékkal több mo­sószert, 6 százalékkal több pi­pereszappant, 12 százalékkal több kozmetikai cikket fog árusítani, mint az elmúlt év­ben. Több lesz a kefe, ecset, seprő. A lakosság számára 20 százalékkal több síküveget biztosítottak, 10 százalékkal több lesz a porcelánáru, és korlátlan mennyiségben sze­rezhető majd be befőttes üveg. Bútorok A bútorok közül csak a cső­bútorban lesz jó az ellátás. Nem lesz hiány fényképezőgé­pekben, mert nemcsak a hazai ipar emeli termelését, hanem jelentős mennyiségű gépet im­portálunk. Lesz elegendő film. Sok külföldi óra érkezik, az ébresztőórák választéka szov­jet és NDK-gyártmányokkal bővül. A hazai bizsugyártás megfelelő, csehszlovák import­áru is érkezik. Sportruházatban az ellátás az előző időszakhoz hasonló lesz. Bő választékban áll a vá­sárlók rendelkezésére horgá­szati és teniszfeLszerelés, für- dőcikkek. A vadászok számára új típusú puskák és vadásztöl­tények kerülnek forgalomba. Nem lesz hiány játékáruban. Érkezik lengyel, csehszlovák és német tangóharmonika. Gárdonyi Jenő Július 15-ig befejeződnek a felvételi vizsgák a tudományegyetem bölcsészkarán „Ha majd a szabadság kö­zösen elfogadott istenség lesz, odaállanak a nemzetek oltárai elibe, hogy az áldást elfogad­ják tőle.” Petőfinek ez a nem éppen könnyű mondata áll a táblán, s a padokban 36 izga­tott felvételiző diák görnyed, a papírlapok fölé. Ebben a te­remben magyar könyvtáros és művészettörténet szakra je­lentkezők vannak, s most az írásbeli első akadályának gyürkőznek. A Petőfi-mondat nyelvtani elemzésén kívül dol­gozatot kell írni magyarból, vagy történelemből. A témák: Miért nagy regényíró Móricz Zsigmond; Egy mai magyar dráma elemzése; A fehérter­ror, az ellenforradalom hata- lomrajutása 1919-ben; Napo­leon háborúi és Európa. Délelőtt 10-re már be is kell adni a dolgozatokat, egy óra­kor már a pedagógiai szakon kezdődik a szóbeli és július 15-ig minden szakon befejező­dik. A szóbelivel együtt négy tárgyból kell vizsgázniuk a je­lentkezőknek. Nyelvtanból írásban, irodalomból írásban és szóban, és történelemből vagy idegen nyelvből, asze­rint, hogy milyen szakra kér­te a jelölt a felvételét. Mind a négy tárgyból osztályzatot kapnak és az ossz pontszám­hoz még hozzászámítják az érettségi eredményét. A kitű­nő érettségi hat, a jeles öt, a jórendű két pontot „hoz még a házhoz”. A felvételi bizottságban a szaktanszék tanára elnököl és a szaktanárokon kívül a KISZ is képviselteti magát. A köte­lező tárgyakon kívül minden jelentkezővel elbeszélgetnek, hogy megismerjék a jelölt ál­talános műveltségét, ráter­mettségét és a választott szak iránt mutatott képességeit. A bizottság aztán javaslatot tesz az egyetemi bizottságnak, ahol a végleges döntés születik. Ez a döntés idén sem lesz köny- ! nyű, mert bár 20 százalékkal több hallgatót vesznek fel a bölcsészkarra, mint az elmúlt í esztendőben, a jelentkezők i száma ezt is ötszörösen felül- \ múlja. Az egyetemi óra tízet csön- ! get, a jelentkezők sorban j nyújtják be felvételi kérelmii- j két. Egy-két hét és eldől, kik I lesznek a jövő esztendőben az Eötvös Loránd Tudomány- | egyetem elsőéves hallgatói. Bizonyítvány­osztás Kiosztották az ál* talános iskolák* ban a bizonyítvá­nyokat. Diamant Sándornak, a Fel­sőerdősor utcai Általános Iskola ötödikes tanuló­jának nincs rej­tegetni valója. Büszkén mutatja jó bizonyítványát húgának, aki csak két év múlva megy iskolába, (Sándor Gy. felv.) fiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiitiiiitiiim niiiiiitiitf 1100millió megtakarítás, 950 millió többtermelés az újítások és találmányok eredménye egy év alatt Dr. Perédi Károly, az Orszá­gos Találmányi Hivatal elnöke és Beckli Sándor, a Szakta­nács közgazdasági titkárságá­nak vezetője ma délelőtt tájé­koztatta a sajtót az újítások­ról és találmányokról néhány nappal ezelőtt megjelent kor­mányrendelet értelmezéséről és végrehajtási módjáról. Először a Találmányi Hiva­tal elnöke tartotta meg tá­jékoztatóját. Elmondta, hogy az újítások és találmányok gazdasági eredménye 1956-ban 1100 millió forint volt meg­takarításban és 950 millió több- termelésben. Az új rendelet egyes pont­jainak ismertetése során el­mondta. hogy az új rendelet­nek két alappillére van. Az egyik a szerződéses rendszer alkalmazása az újítások és a találmányok kísérletezésénél és megvalósításánál, a másik I az állami felajánlás alapján a találmányokra eddig megadott szerzői tanúsítványbk meg­szüntetése és helyette a sza­badalmi rendszer alkalmazásai A sajtótájékoztató lapzárta­kor tart. __________ \i amerikai külügyminisztérium nem engedi Kínába utazni Roosevelt özvegyét New York, július 1; Roosevelt elnök özvegye ki­utazási negedélyt kért a kül­ügyminisztériumtól, hogy meg­látogathassa a Kínai Nép- köztársaságot. A rrjinisztérium visszautasította a kérést, azzal az indokkal, hogy „nem kívá­natos’* Kínába utazni. Jelen­leg Roosevelt asszonynak olyan tervei vannak, hogy a Szovjetunióban tesz látogatást és cikksorozatot ír róla, Vidám vakáció Ma 180 úttörő indul nyaralni a Szovjetunióba Fehéringes, pirosnyakkendős | nyéki üdülőhelyeken a nyáron. ! úttörők zsivajától volt hangos i Az első 180 főből álló csoport ma délelőtt a Nyugati-pálya- j — az úttörőmunkában jártas, udvar csarnoka. A Szovjetunió j kiváló pedagógusok vezetésé­meghívására 530 pajtás nyaral vei — ma utazott a Szovjet- majd különböző Moszkva kör- | unióba. Á politika vasárnapja | A kondoros! és a Kondoros környéki termelőszövetkezetek í a járási és a helyi tanács ren- j dezésében nagyszabású terme­lőszövetkezeti napot tartottak Kondoroson. Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, a Termelőszö­vetkezeti Tanács elnöke mon­dott ünnepi beszédet. Györkönyből, Kajdacsról, Nagyszékelyből és még egy sor községből gyűltek össze Sárszentlőrincen a szövetke­zeti és az egyéni parasztok. A parasztgyűlés részvevői előtt Hornok István, a megyei ta­nács elnökhelyettese ismertet­te a megye mezőgazdasági fej- j lesztési tervjavaslatát, majd | Dögéi Imre földművelésügyi 1 miniszter mondott beszédet. A parasztnaphoz kapcsolódva, a helyi hazafias népfront-bizott­ság is békenagygyűlést tartott, amelyen Ratkó Anna, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának alelnöke tartott be­szédet. Százharminc községi, 16 já­rási és 8 megyei tanácstagot választott meg mintegy 30 ezer választó vasárnap Tolna megyében. A választások min­denütt a legnagyobb rendben történtek. Az 59 községben megtartott választáson a Ha­zafias Népfront jelöltjei csak­nem százszázalékos győzelmet szereztek. Vasárnap több helyütt ifjú­sági találkozót tartottak az or­szágban a VI. Világifjúsági Ta­lálkozó tiszteletére. Makón, Szekszárdon, Jászberényben nagyszabású seregszemlékre gyűltek össze a környékbeli városok, falvak fiai, lányai. Makón az árnyas Petőfi-park- ban tartott nagygyűlésen Eper- ! jesi László, a KISZ Országos j Szervező Bizottságának tagja mondott beszédet. Rej-Liu kí­nai és Habib Naderi iráni fia­tal hazája ifjúságának üdvöz­letét tolmácsolta a Csongrád megyei fiataloknak. Békéscsaba munkáskerüle­tében, az erzsébethelyi liget­ben délután 3 órakor a Haza­fias Népfront-bizottság és a Nőtanács béketalélkozót ren­dezett, amelynek szónoka Fo­lyik György, Békéscsaba váro­si tanácsának VB-elnöke volt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents