Esti Hirlap, 1958. augusztus (3. évfolyam, 179-204. szám)

1958-08-01 / 179. szám

Til. évfolyam, 179. szám itra 60 filler 1958. augusztus 1, p'éntek Társadalmi összefogással felépül a pécsi televíziós-állomás Nyelviskolák az üzemekben Tovább tart a meleg idő Sehab tábornokot választották Libanon köztársasági elnökévé Megnőtt a főváros adóbevétele Több az adófizető — A házad« — 22 600 bírság szabálysértések miatt A fővárosi tanács pénzügyi osztályán most készül a részle­tes 'kimutatás az első félévi adóbevételek alakulásáról. X számadatok kedvező képet mutatnak, mert a múlt évvel ízemben lényegesen emelt tervelőirányzatot a tényleaes adóbevétel meahaladia. Az előirányzott adóbevétellel szemben 110,3 százalék adó folyt be. Az együttesen kezelt adó­bevétel jelentősen növekedett. Ezt több tényező okozta. Egyik, hogy az idén került eiső íz­ben befizetésre a községíei- lesztési járulék. At iparosok, kereskedők jövedelemadója is nagyobb összegű volt, mivel nagymértékben emelke­dett az iparosok és kereskedők jövedelme és keresete. A har­madik ok az hogy magántulajdonba sok ház került vissza, és tulajdo­nosaik házadót fizetnek. Az adózók számláinak vizsgá­lata világosan feltárja, hogy az adózók fizetési készséae a múlt esztendővel szemben megjavult. Egyébként több az adózók száma is. Budapesten 14 592-vel több volt az adófi­zetők száma ez év június 30- én, mint egy évvel korábban Az egyes kerületekben fokozot­tabban hajtották be a régi hátralékos adózók tartozását. A behajtás nagy kíméletesség­gel történt, s ezt mutatja a transzferálások elenyésző cse­kély száma. Mindössze 27 eset­ben írtak elő transzferálást, de tényleges transzferálás alia volt. Szabálysértések, kihágások miatt a közigazgatási ha­tóságok az elmúlt hóna­pokban fokozottabban él­tek bírságolási jogukkal, mint régebben, a kirótt bírsá­gok összege június 30-án 1691 000 forint volt. Több mint 22 600 esetben róttak ki szabálysértések miatt bírsáaot. Az adójelentésnek a forgal­mi adóra vonatkozó része is fi­gyelemre méltó. Jelentősen több a forgal­mi adóbevétel. mint a múlt év hasonló idő­szakában. A kereseti viszonyok is javultak, s ez is a forgal­mi adó emelkedésére veze­tett. A most. készülő szöveges be­számoló hangsúlyozza majd. hogy a forgalmi adóbevétel emelkedéséhez hozzájárult a fizetési készség javulása is. Az adóközösségi tagok is többen vannak, mint tavaly, tekintettel arra. hogy az újon­nan kiadott ivarigazolványok folytán több az ivarosok szá­ma. Az adóközösségekben egy évvel ezelőtt az egy főre eső átlagos forgalmi adó összege 1856 forint volt, most pedig ez az egy főre eső összeg 3338 forintra emelkedett. A kisipari exportra termelő iroda feladata az. hogy kis­iparosokkal. háziiparosokkal és arra jogosult magánosokkal ki­vitelre szánt árucikkeket ter­meltessen. A kisiparosoknak stb. a kifizetett vállalati ősz- szegből vonják le forgalmi adó­jukat. s ez a levonás most lé­nyegesen több volt. mint eav évvel korábban, több. mint a A müncheni diákok atomfegyverkezés elleni akcióbizott­sága tüntetéseket szervez a nagymúltú bajor fővárosban. Képünkön: a tüntetők egyik csoportja „Én az atomfegyver­kezés ellen vagyok”, „És te?” feliratú táblákkal. Új lelőhelyek az Uraiban Moszkva, július 31. A szovjet nehézipar egyik fellegvárában, az Uraiban, nagyszabású geológiai feltáró­munkák folynak. Évente mint­egy 1 250 000 méter kutatófú­rást végeznek a geológus- csoportok. A tagil-kusvini kör­zetben jelentős mennyiségű vasércet találtak, a permi te­rületen káliumkloridra, a Kö­zép-Uraiban gipszre, Cselja- binszkban csillámpalára és számos helyen jelentős szénle­lőhelyekre bukkanták. Sikerrel jártak a féldrágakövek feltárá­sára folytatott kutatások: rendkívül szép ibolyakék ame­tiszt lelőhelyét fedezték fel a kutatók. tavalyi összeg kétszerese. A nagyarányú emelkedés oka az. hogy a kisipari exportra termelő iroda a kebelébe tartozó iparosokat sokkal több munkával bízta meg, mint a múlt évben. Végül az egyéb adózók be­fizetéséről készült kimutatás is kedvező képet mutat. Az egyéb adózók befizetése is emelkedett, részben a jobb jövedelmezőség. részben a fi­zetési készség javulása miatt. Itt az adózók számában lé­nyeges változás nem volt. Hetvenöt új autóbuszt kap ősszel a Fővárosi Autóbusz Özem A járműipar tájékoztatása szerint a Fővárosi Autóbusz Üzem októberben-november- ben megkapja a kért 75 új, nagy befogadóképességű autó­buszt. s így őszidőre, télire si­kerül majd javítani a forgal­mat. A 75 autóbuszból tizet vo­nal meghosszabbításra használ­nak fel. így Rákoscsabán, a Csillag-telepi lakótelepen és a Nagy Lajos király útján. A többi kocsival sűrítik a járato­kat az 1-es. 2-es, 7-es. 15-ös, 20-as. 32-es. 65-ös. 66-os vona­lakon. s másutt is, ahol erre jogos igény még felmerül. (MTI) Egyenetlenségek Nyugaton a csúcsértekezlet körül Ma - harmadszorra - ismét összehívták az atlanti tanácsot Párizs, július 31. A francia fővárosban ma is­mét összeül az Atlanti Szövet­ség 15 ország képviselőiből ál­ló állandó tanácsa, hogy megpróbálja összehangol­ni a nyugati hatalmak csúcsértekezlet-álláspontját. Tegnap két ülést tartottak, de a jelentések szerint ezek ered­ménytelenek voltak. Anglia és az Egyesült Államok ugyanis azt kívánja, hogy a Biztonsá­gi Tanács mielőbb üljön össze és készítse elő a saját kebelén belül tartandó csúcsértekezle­tet. Szívesen látnák ezt az ér­KŐBÁNYA HŰ MARADT HAGYOMÁNYAIHOZ Tizenkét üzem csaknem 31 millió forintot takarított meg az első félévben — Átvizsgálják a vállalásokat — Megtakarítanak-e az esztendő végéig 100—110 milliót? A főváros egyik legnagyobb gyárkerülete Kőbánya. Szél- tében-hosszában régi és új üzemekkel szegélyezett utak szelik át, csupán a Gyömrői úton harminc ezernél több em­ber szorgoskodik a műhelyek­ben. Kőbányán van Közép- Európa legnagyobb sörgyára és konzervgyára, az országban a legtöbb mozdonyt javító vas­úti főműhely is itt dolgozik. Készül ebben a kerületben szerszámgép és csokoládé, tég­la, cserép és habos nylon áru, gyógyszer, vasöntvény, villany- motor. A kőbányai üzemek ma ötször annyi árut ontanak, mint egy évtizede, s gyártmá­nyaikat négy világrész 55 or­szágában ismerik. A főváros kerületei közül Csepel után Kőbánya állít­ja e!ő a legtöbb értéket. Ezért is volt oly élénk vissz­hangja a vállalásnak, amely­ben néhány hónappal ezelőtt az itteni üzemek bejelentették: az év végéig kereken 70 mil­lió forintot megtakarítanak. Most, a félév vége után felke­restük a kerületi pártbizottság ipari bizottságát és tájékozta­tást kértünk az ígéret teljesí­téséről. — Üzemeink 98 százaléka csatlakozott a gazdaságos ter­melésért jelszóval indult moz­galomhoz — hangzott a felvi­lágosítás. — A szervezést — támaszkodva a munkások ön­kéntesen kezdeményezett ver­senyére — már a múlt év vé­gén megkezdtük. Kőbányán több éves hagyománya van nem egy hasonló célú kezde­ményezésnek: innen indult például a forgóeszköz-csökken­tési mozgalom is. Most sem ér. te üzemeinket készületlenül a kormány takarékossági felhí­vása. Megtudtuk a gondosan meg­őrzött félesztendős iratokból: a gyárak elsősorban a lehe­tő legnagyobb anyagtaka­rékosságra, belső szerveze­tük megjavítására, az ex­port növelésére és az im­port csökkentésére tettek ígéretet. Az első eredményeket most ér­tékelik. A teljes munka még néhány napot igénybe vesz, mert a teljesítés igazolásául kizárólag a Magyar Nemzeti Bank által felülvizsgált és jó­váhagyott mérlegbeszámolót fogadja el az ipari bizottság. De néhány eredmény már is­meret» i" —• Eddig 12 vállalat jelenté­sét vizsgálta felül a bank — hangzott tovább a tájékozta­tás. — A 12 gyár az év végéig 34 861 000 forint megtaka- karítását vállalta. Ebből az esztendő első felében csak­nem 31 milliót teljesítettek is. Hasonlóak az arányok a kerü­let többi gyárában is. Az ered­mény alapján arra számítunk, hogy az üzemekben munkások és vezetők közösen felülvizs­gálják és a kialakult helyzet­nek megfelelően módosítják eredeti vállalásaikat. Ebben az esetben az év vé­géig 100—110 millió forin­tot takaríthatunk meg. S ennek minden reális feltéte­le rendelkezésünkre áll. Az elsőként felülvizsgált 12 üzem közül több igen számot­tevő eredményt ért el. Jelen­tősen túlteljesítette már most egész évi vállalását az Egye­sült Gyógyszer- és Tápszér­gyár, valamint a Sörgyár. Az előbbiben 12 678 000 .forintot takarítottak meg, az utóbbi eredménye pedig meghaladja a hétmillió forintot. Szintén túlteljesítette ígéretét a Kőbá­nyai Gyógyszerárugyár, a Kő­bányai Téglagyár és a Buda­pesti Tűzáílóanyaggyár. Értesülésünk szerint több üzem,ben: a Sörgyárban, a gyógyszergyárakban, a Kőbá­nyai Vas- és Acélöntődében, élelmiszeripari vállalatokban és másutt az igazgatók, a pártszervezetek irányításával már megkezdték eredeti válla­lásaik felülvizsgálatát. S ha az elsőkhöz sorra felzárkózik a többi kőbányai gyár, nem ma­radhat el a nagymúltú, szép hagyományokban gazdag mun­káskerület új sikere: egybe­gyűlik esztendő végére a 100— 110 millió megtalcarított fo­rint! , . .... Lantos László tekezletet New Yorkban, de nem zárják ki valamelyik európai város lehetőségét sem. Franciaország ugyanakkor — hírek szerint — egyelőre ra­gaszkodik ahhoz, hogy Euró­pában tartsák a csúcsértekez­letet. s bár nem zárja ki az ENSZ-kereteket, lehetőség sze­rint a Biztonsági Tanácson kí­vül szeretné megtartani a ta­lálkozót Francia vélemények szerint ez a mód „higgadtabb légkört” biztosítana a tanács­kozásoknak. A NATÓ-n belüli viták kö­vetkeztében a nyugati vála­szok, amelyeknek átadását eredetileg mára tervezték, ké­sést szenvedhetnek. A válaszok átadását egyelőre a mai újabb párizsi tanácskozás előzi meg. A Szovjetunió — mint ismere­tes — lényegében hozzájárult a csúcsértekezlet mindkét for- májához, s a késlekedés alap­vető oka jelenleg a nyugati egyenetlenség. A várható nyu­gati válaszokról a ma reggeli londoni és washingtoni lapok­ban sok kombinációs találga­tás jelent meg, de ezek lénye­gében azonosak a már tegnap ismertetettekkel, s úgy számítják, hogy a nyu­gati kormányfők augusztus közepi időpontot ajánlanak majd. Hivatalos nyugati állásfogla,* lásról még mindig nem érke- zett hír. ‘ Újabb nyilatkozatot tett a csúcsértekezletről Hammarsk­jöld, az ENSZ főtitkára. AZ ENSZ főtitkára szerint a csúcs- értekezletet mégis New York­ban kellene megtartani, bár a főtitkár európai színhelyet is lehetségesnek tart. (Lapvéle­mények ezzel kapcsolatban rámutatnak, hogy bár az ENSZ székhelye New Yorkban van, a Biztonsági Tanács szabályai szerint annak üléseit bárhol meg lehet tartani.) Az ENSZ- tisztviselők közölték azt is, hogy nem okozna nagyobb technikai problémát az érte­kezletnek az ENSZ európai székhelyén, vagyis Genfben való megtartása. Egy liéi alall 1562 közlekedési baleset Ausztriában Bécs, július 31. Ausztria területén az elmúlt, héten 1562 közlekedési baleset történt, amelyek következtében 1218 a sebesültek és 48 a ha­lottak száma — jelenti a? MTI bécsi tudósító ja. Az osztrák ha­tóságokat nyugtalanítja a köz­lekedési balesetek magas sta­tisztikája. Az AFP megállapítása sze rint Franciaországban is sok a baleset: a legsűrűbb forgalmú időszakokban óránként kél francia hal meg és öt válik nyomorékká. Ezért országszer­te minden eddiginél nagyobb mozgalom indult meg azért, hogy az augusztusi szabadság- idő alatt a közútj forgalom biztonságos legyen. Vegyészeti iizembereiMÍezések exportja Vegyészeti üzemberendezé­sek készítésére és exportálásá­ra kötött a külkereskedelem megállapodást osztrák és sváj­ci kereskedőkkel. A szerződé­seket a Loba-Chemic, Durand és Sandoz cégekkel már alá­írták. Tudományos kísérletek a sertéshizlalás fokozására Az Agrártudományi Egyetem állat-élettan tanszékén újtí- pusú stereotaxikus készüléket szerkesztettek az eddigieknél eredményesebb és gazdaságo­sabb sertéshizlalási eljárá­sok megalapozására és ki­dolgozására. A tanszék mun­katársai abból a patkánykí­sérletekkel bebizonyított tény­ből indultak ki, hogy az agy- velő alapján elhelyezkedő részleg, az úgynevezett hypothal- mus egyes részleteinek megsértése után, azonos kalóriafogyasztás mellett az állatok hízni kezdtek. Ebből arra következtetnek, hogy a háziállatok agyvelejé­ben is van olyan központ, amely idegi úton szabályozza az állatok •súlyának gyarapo­dását. A sertés hypothalmusának pontos helyét és ilyen központ létezését az. élő' állatokban csak bonyolult stereotaxikus készülékkel lehet megállapí­tani. A nagyállatokra alkal­mazható első ilyen készüléket szerkesztették meg most az ál­lat-élettani tanszéken. Ennek segítségével irányítani lehet a stereotaxikus készüléknek az agy alapjába behatoló tűelek­tródáját és az előzetes kísér­leti számítások alapján bizto­sabban lehet megkeresni és megsérteni a hypothalamus egyes részeit. A belső anyagforgalom ide­gi centrumának stereotaxikus készülékkel történő megsérté­se üzemi méretekben egyelőre természetesen megvalósítha­tatlan, mert túlságosan bonyo­lult és költséges lenne. Az ál­lat-élettani tanszéken ezért olyan megoldásokkal próbál­koznak, amelyek a gyakorlati élet­ben is alkalmazhatók len­nének. A zsíranyagforgalmi idegköz­pont ismeretében, helyének pontos megállapítása után, lehetőnek tartják olyan kémiai anyag előállítását, amely e részlet működését befolyásol­va, az anyagcserét nagyobb mennyiségű zsírtárolásra késztetné és így azonos kalóriaértékű ta­karmányozás mellett gyorsabb és eredményesebb hizlalást le­hetne elérni. (MTI)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents