Esti Hírlap, 1959. augusztus (4. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

IV. évfolyam, 179. szSm j[ri GO fillér 1959. augusztus 1, szombat Kilenceaer laká építési módsaerrel Budapesten Előregyártó üzem létesül — Nagyblokkos építkezés az Üllői úton Az országgyűlés most lezaj­lott ülésszakának zárszámadási Vitájában Sztálinváros képvi­selője bejelentette: szocialista varosunkban augusztus végén átadják a lakóknak az első, szobanagyságú falelemekből épített négyemeletes lakóházat, c augusztus 20-án megkezdik a középblokkokból készülő lak' házak építését is. Az MTI műnk' BődÖtt az Ér' tiumb'-­ái ' kos építkezés. A módszer any- nyira bevált, hogy 1960-ban, majd még in­kább a második ötéves terv időszakában döntő rendel­tető'- lesz a lakásépítés­ben. r blokktípus felhasználá- »zülünk A 800 kiló fel- latárú könnyűbeton kö- kokat és az 1600 kilós yhatárú nagyblokkokat izzuk. Mindkettőnek el- n a habosított kohósa- alapanyaga. ásodik ötéves tervben állami befektetéssel ő lakások 25 százalékát nyűbeton közép, és yblokk felhasználásával építik. /I jelentik nek. Zánszki Károly művezető, Csernyánszki János esztergá­lyos, Junek Mihály, az anyag­gazdálkodási osztály és Bokor Mihály, a 11-es műhely dolgo­zója a gyár négy legújabb ház- tulajdonosa. ■üzem parkírozóhelyén 150—300 motorkerék- znak, s mind több orakozik az udva- t egyelőre a nagy ű, különösen jól ak vesznek, de B árijai Ervin li Elemér esz- 'múlt két esz- nen vásárol- züléket az 'motte- ’ ettek, iban vé­rző Ezenkívül körülbelül 7000 la­kás készül majd elörefalazott téglablokkos módszerrel. A terv szerint könnyűbeton- felhasználással évenként 70— 80 millió kisméretű tégla he­lyettesíthető. Ez az építési idő lényeges rövidítését, az épüle­tek súlyának, munkaigényessé­gének csökkentését, tehát az építkezés gazdaságosságát eredményezi. Az eddigi elgondolások sze­rint a következő tervidőszak­ban körülbelül húsz városban, illetve tele­pülésen lesz könnyűbeton közép- vagy nagyblokkos építkezés. Az előrefalazott téglablokkot kilenc város lakásépítkezései­nél alkalmazzák. A legjelentő­sebb könnyűbeton nagyblokkos építkezést Budapesten tervez­zük. A fővárosban 9350 lakás épül sztálinvárosi kohó-habsa- lakból készült blokkal. Sztálin- városban pedig 3000 közép­blokkos lakás felépítésére ke­rül sor. Nagyobb arányú ilyen építkezés lesz még Miskolc- Diósgyőrött (2600 lakás), vala­mint Pécsett, ahol 2050 lakást készítenek a helybeli kazánsa­lak felhasználásával. Ennek a programnak a lebonyolításához nagy teljesít­ményű előregyártó üzemekre lesz szükség. Budapesten a 44. sz. Állami Építőipari Vállalat telepén már megkezdődött egy ideiglenes előregyártó üzem szervezése. Az Építéstechnikai és Építés­gazdasági Iroda hozzáfogott a végleges előregyártó telep ter­vezéséhez. A Lakóépületterve­ző Vállalat elkészítette az Ül­lői úti nagyblokkos építkezés kiviteli tervdokumentációját, amely az erre az építési módra alkalmas típustervek alapját képezi. Sztálir.városban készen áll a végleges előregyártó te- ’ep, a blokkgyártás valószínű­ig augusztus elején kezdődik, iskolcon is megtörténtek az készületek az előregyártó > berendezésére. Ma délelőtt a szakértők, délután a külügyminiszterek tanácskoznak - gyorsuló tárgyalások Genfben Összpontosított bonni aknamunka, Brentano „beveti" Brandtot Genf, július 31. A genfi külügyminiszteri értekezleten kétségtelenül gyorsulnak a tárgyalások, ami­ben megfigyelők annak je­lét látják, hogy fközeledik a befejezés. Felvetődött, hogy a tanácskozások jövő szerdán fejeződjenek be, szovjet rész­ről azonban hangsúlyozzák, hogy erre vonatkozólag kö­zös megállapodás nem történt, mindössze Herter közölte óha­ját Gromikóval, hogy szeret­ne jövő csütörtökön elutazni Genfből. Szovjet részről ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy a szovjet küldöttség nem óhajt határidőt szabni a kon­ferenciának, mindaddig kész folytatni a tárgyalásokat, amíg megegyezés nem születik Ter­mészetesen mindent kész meg­tenni azért, hogy a konferen­cia mielőbb sikeresen fejezze be munkáját. Ma délelőtt a francia kül­döttség villájában a négy nagyhatalom szakértői gyűltek össze több kérdés tanulmányozására. A szakértők között a Szovjet­uniót Zorin, az Egyesült Ál­lamokat Merchant képviseli. A szakértők által vitatott kérdések között van többek között, hogy a megszálló ha­talmak milyen fegyvertípuso­kat tarthatnaíjc Berlinben, s tárgyalni fognak a nyugat­berlini propaganda és felfor­gató tevékenységről, vala­mint Nyugat-Berlin és Nyu- gat-Németország összekötteté­seiről. Délután „munkatea” lesz Gromiko villájában. Az AFP szerint pozitív jel, hogy a zártkörű értekezletek egymást követik. Tegnap es­te is volt különben egy ta­lálkozó a négy külügyminisz­ter között, majd utána Gro­miko Bolz-cal, az NDK kül­ügyminiszterével tárgyalt. Ami a nyugati sajtó hangját illeti, nehéz lenne egységes vé­leményről beszélni, egyes or­gánumok „mérsékelten ború­• tekinthető az ember X Újabb érdekes tudományos megállapítások a szovjet geofizikai rakétáról jr. kellemetlen tünetek jelentkeznek. Ha az utas . ra- a rakéta közepén helyezkedik el a röpítő erő rtból a vért a középponttól kifelé, a fejbe és a lá- i 20, bakba hajtja. Állatokkal végzett kísérletek ,j)csős tanúsága szerint a láb és a fej ólomnehézzé á póttal. válik a túlzott vérnyomás miatt, a szem előtt k nyilat- pedig sötét foltok jelennek meg. A vérkerin- l, külön- gésnek ez a zavara veszélyessé válhat, mert a elérniök. hajszálerek repedése belső vérzést okoz. Ha a amikor kísérleti személy nem a rakéta központjában rakéta van, hanem a peremen fekszik, akkor a cent­térésre rifugális erő miatt ránehezedő nyomás követ- jszálló keztében a légzés válik nehézzé. Mindezek a al. körülmények a világűrbe induló embert any- ->gy nyira megviselnék, hogy kétségessé váll I élve ■z való visszatérése. Az új szovjet rakéták nagy érdeme, hogy kiküszöbölték a forgást és ezzel együtt a kü­lönböző élettani zavarok keletkezését. A többszöri hasonló kísérletek bebizonyí- ották, hogy ma már megoldottnak tekinthető világűrnek emberrel történő meghódítása. látók”, mások berlini rész­megegyezést helyeznek kilá­tásba. Vannak olyan vélemé­nyek is, hogy a külügyminiszterek befe­jeznék tanácskozásaikat, de nem a tárgyalások meg­szakításával, hanem az ér­tekezletet bizonyos időre elnapolnák. A konferencia látható „fini­sével” kapcsolatos a bonni kor­mánynak, mint a hidegháború előharcosának, újabb összpon­tosított támadása minden kö­zeledés ellen. A hírek szerint a nyugatnémet küldöttség tagjai egész éjjel egy, a bonni álláspontot rögzítő emlékiraton dolgoztak. Brentano kérésére váratlanul Genfbe érkezett Brandt nyu­gat-berlini polgármester, aki ma reggel a nyugatnémet kül. ügyminiszterrel tanácskozott. A hírek szerint ugyancsak ma adják át a nyugatnémet emlék­iratot Herternek. A nyugati hírügynökségek általános véle­ménye: a nyugat-berlini pol­gármester utazásának igazi oka, hogy Brentano öt is „be­veti” a nyugatiak meggyúrá- sára egy merevebb irányvonal folytatásába. Az AP szerint a nyugatnémeteket idegesítik a legutóbbi 48 óra fejleményei és félnek attól, hogy esetleges kölcsönös engedményekkel előbbre juthat a genfi értekez­let. Fontos nyilatkozatok hang­zottak el a Német Demok­ratikus Köztársaság részé­ről is. Grotewohl miniszterelnök be­szédében hangsúlyozta, hogy a nyugati hatalmak hiába alkal­mazzák Genfben a huzavona taktikáját, megtörténik majd a német békeszerződés aláírása és elérkezik a nap, amikor az egész német nép újraegyesül, békében élhet és dolgozhat. Kegel, az NDK genfi küldött­ségének tagja, televíziós inter­jújában aláhúzta, hogy Nyu- gat-Németország genfi küldött­sége magatartásának alap­ja a bonni kormány nemzet- ellenes politikája, amelyet a nyugatnémet lakosság többsé­ge is elítél. Délelőtt értekezletet tartottak a parlamentben a megyei tanácselnökök Ma az Országházban ér­tekezletet tartottak a megyei tanácsok VB-elnökei. A taná­csi vezetőket dr. Antos István pénzügyminiszter időszerű pénzügyi kérdésekről tájékoz­tatta. A napirend második pontjaként Varga András, a Minisztertanács titkársága ta­nácsszervek osztályának veze­tője tartott beszámolót a taná­csok és a népi ellenőrzési bi­zottságok kapcsolatáról. Rekordtermésre számítanak az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben A nyári munkáról tanácskoztak a Földművelésügyi Minisztériumban Ma délelőtt értekezletre gyűltek össze a megyei taná­csok mezőgazdasági osztályve­zetői. hogy megtárgyalják a nyári munkák helyzetét és az őszi feladatokat. Magyari And­rás földművelésügyi minisz­terhelyettes beszámolójában el. mondotta, hogy kedvezően ala­kul a mezőgazdasági termelés; sikerül megvalósítani a párt és a kormány elhatározását, hogy a szocialista átalakítást a ter- mékek állandó növelésével együtt hajtsák végre. A termelési eredmények kü­lönösen jók a szocialista nagy­üzemekben. Már nemcsak a kalászosok átlagtermései ma­gasabbak, hanem a kapásnövé­nyeknél, a zöldségféléknél, va­lamint a szarvasmarha-, ba­romfi- és sertéstenyésztésben is felülmúlják az egyéni gazdá­kat. Az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek az idén rekordtermésre számítanak. Ennek nemcsak a kedvező idő­járás az oka, hanem a terme­lési kedv növekedése, a mun­kafegyelem javulása és a gé­pesítés. A kutatóintézetek is sokat segítenek a termelőszö­vetkezeteknek. Sikerült elérni, hogy kolorádóbogár nem oko­zott az idén lényeges kárt a burgonyaföldeken és a paradi­csomtermésben. Magyari András ezután a feladatokat ismertette. (Lapzártakor a tanácskozás tart.) __________ Magyar-osztrák vízügyi egyezmény Július 31-én kicserélték a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodás­kérdéseinek szabályozása tár­gyában Bécsben. az 1956. évi április 9. napján aláírt egyez­mény megerősítő okiratait. A ratifikációs okmányok kicseré­lésénél jelen volt Sebes István külügyminiszterhelyettes, dr. Walther Peinsipp, az Osztrák Köztársaság magyarországi rendkívüli követe és meghatal­mazott minisztere, valamint a Külügyminisztérium, a Belügy­minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság több ve­zető munkatársa. Növelik a MIRELITE-áruk választékát a KÖZÉRT-boltokban Sok helyen zivatar Nagyszabású társadalmi összefogással épül a főváros legújabb villamosvonala Repülőbizottságok őrködnek Budapest tisztaságán Közöljük a lottóhúzás nyerőszámait

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents