Esti Hírlap, 1960. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

Rekordforgalom a könyvsátraknál Az időjárás nem nagyon kedvezett a könyvhét első nap­jainak, ennek ellenére a for­galom minden könyvsátornál igen nagy volt. Az előzetes számítások szerint az első két nap bevétele tíz százalékkal nagyobb, mint az elmúlt esz­tendőben. A Nemzeti Színház mellett felállított könyvsátor- ban az első napon 35 ezer fo­rint, a második nap délután­jáig 20 ezer forint értékű könyvet adtak el. Szép forgal­mat bonyolított le a Nép­hadsereg Színháza előtti, a No­vember 7 téri és a Rákóczi út elején felállított könyvsátor is. Már az „elfogyott” táblát is ki lehetne akasztani egyes művek címe fölé. Várnai Zse­ni kötete és Quasimodo Nobel- díjas költő verseskötete már csak elvétve, egy-egy példány­ban található. A magyar írók könyvei közül igen nagy az ér­deklődés Oravetz Paula, Szabó Magda, Dobozy Imre, Tamási Áron, Darvas József, Vas Ist­ván, Rideg Sándor, Urbán Er­nő könyvei iránt. A külföldi írók művei közül a legna­gyobb siker Solohov A hazáért harcoltak című műve, a már nem tudni hányadszor kiadott Háború és béke, a Varázshegy és Nyikolajeva Útközben című regénye. A szovjet írónő egyébként a napokban Buda­pestre látogat és dedikálja a vásárlóknak művét. Az isme­retterjesztő művek közül a Vallás titkai, Artnet Tivadar Ismerkedés a művészettel és a Rádióamatőrök könyve fogy leggyorsabban. Könyvheti böngészés (MTI foto — Lajos felv.) Barbirolli Budapestre érkezett Sír John Barbirolli, a világ­hírű angol karmester tegnap Budapestre érkezett. Útjára felesége is elkísérte. A mű­vész ma délelőtt próbált a Hangversenyzenekarral, s este lesz bemutatkozó koncertje. Mit játszik a Nemzeti Színház az új évadban? Az I960—61-es színházi évad műsorterve elkészült a. Nem­zeti Színházban és a közönség- szervezés már meghirdette a bérleteket is. Elsősorban mai magyar szer­zőket óhajtanak szerepeltetni. A Nemzeti Színház tervbe vet­te. hogy bemutatja Németh László. Darvas József, Illyés Gyula és Mesterházi Lajos egy- egy darabját, ezenkívül több fiatal író művével foglalkozik a dramaturgia. A régi magyar szerzők közül Móricz Zsígmond | Kivilágos-kivirradtig című kis- i regényét dramatizálják. Amá- j sík tervezett mű Eötvös József Éljen az egyenlőség című da­rabja. Madách drámai költe­ménye, Az ember tragédiája új rendezésben, új betanulás­sal, új díszletekkel kerül szín­re. Sophokles Oidipus királya nyitja meg a klasszikus tragé­diák sorát. A Shakespeare-re- pertoárt a II. Richard és a Szeget szeggel reprizével óhajt­ják bővíteni. Az orosz és a szovjet irodalmat a terv szerint Dosztojevszkij Karamazov fi­vérek, illetve a Játékos című regényének dramatizált válto­zata, valamint Arbuzov Irkuc- ki történet című műve képvi­seli. \ Nemrégiben mutatták be Pá­rizsban Jean-Paul Sartre Az altonai foglyok című drámáját. A darab magyar előadási jogát a Nemzeti Színház szerezte meg. Bemutatóját szintén az új évadra tervezik. Végül szó van Syne A nyugati világ című sza­tírájának budapesti premierjé­ről is. □ FERENCSIK JÁNOS, az Operaház főzeneigazgatója a prágai Nemzeti Színházban kétszer vezényli a Bolygó hol­landi előadását. Ferencsik Já­nos június 5-én romániai ven­dégszereplésre utazik. □ BORISZ PASZTERNÁK, a neves szovjet költő és műfor­dító május 31-én hajnalban, hosszas betegség után Moszkva melletti otthonában meghalt. □ DR. PALLÓ IMRE mond­ja: A közeli napokban régi sze­repeimben lépek fel. Újból játszom a Parasztbecsületben Alfinót, ebben a szerepben léptem fel először az Operaház­ban 1917 szeptemberében. Leg­alább 25 éve, hogy a Turandot- ban Ping miniszter szerepét énekeltem. Most újból fellépek benne. □ VIDÉKI TURNÉRA incMl a néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett mű­vészegyüttese. Szolnok, Debre­cen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger és Gyöngyös színpadjain lép fel a tánckar, a kórus, a népi zenekar, valamint a köz­ponti szimfonikus zenekar. □ A POZSONYI SZIMFO­NIKUSOK száztagú együttese a jövő héten Magyarországra látogat, június 3-án Győrben koncertezik. H A SZÍNHÁZ- ÉS FILM­MŰVÉSZETI FŐISKOLA fel­vételt hirdet a jövő esztendőre hároméves népszerű-tudomá­nyos, ismeretterjesztő, híradó, riport- és dokumentumfilm­rendező osztályba. Előnyben részesítik azokat, akik egye­temi végzettséggel rendelkez­nek. Korhatár: 30 év. Különleges, modern külföldi és belföldi márkás PORI-ELÁNOK, KRISTÁLYOK érkeztek a REO AI AJÁNDÉK­BOLTBA Bartók Béla út 62. (Szabadság Mozi-ház) D AZ ORSZÁGOS FIL­HARMÓNIA hangversenynap­tárának utolsó programja jú­nius 7-én Kovács Dénes és Bacher Mihály szo­nátaestje lesz a Kama­rateremben. A nyári szezon 22-én indul a Károlyi-kertben. □ MIKSZÁTH KÁLMÁN halálának 50. évfordulója al­kalmából újszerű megoldás­sal készítenek kisfilmet a Bu­dapest Filmstúdióban. Megele­venednek a vásznon Mikszáth műveinek részletei. □ EGERBEN az idény utol­só színházi bemutatójára ké­szülnek. Június 3-án lesz a be­mutatója Szűcs György „Elve­szem a feleségem” című, mai témájú zenés vígjátékának. '□ FEDERICO FELLINI az „Édes élet” című filmje máso­dik részének forgatására ké­szül. Az új film az első rész utolsó kockáinak folytatá­sával kezdődnék. □ LISZT FERENC váloga­tott cikkeinek nagyobb gyűjte­ménye jelent meg a moszkvai Zeneműkiadó gondozásában. □ SCRIBE „Egy pohár víz” című darabjának filmváltoza­tában Liselotte Pulver a női főszereplő, Helmut Kautner a rendező. □ ALFONSO PASO spanyol író színművét, a „Zárt tárgya­lás"^ mutatja be a televízió. A drámát András László for­dította, rendezője Kende Már­ta. A KÖNYVHÉT KÖNYVEI Jankovich Ferenc: HIDÉGETÉS Érdekes regénytriiógia be­fejező része Jankovich Ferenc új regénye; a török hódoltság korát ábrázolja a nézeteiben és irodalmi értékében egy­aránt jelentős hármaskönyv. A műben felhasznált hatalmas ismeretanyag, a kornak, tör­ténelemnek, osztályviszonyok­nak széleskörű és elmélyült ta­nulmányozása tette lehetővé a kiváló író számára, hogy — jóllehet az emberi konfliktu­sok feszültségét, s a regényes elbeszélő formát mindvégig fenn tudja tartani — kibontsa az olvasó előtt történelmünk e vészekkel terhes korszakának eseményeit, s méginkább: az események mozgató erőit. A regény *fő érdeme azon­ban nem a történelmi hűség; Jankovichnak sokkal nagyobb feladatot sikerült megoldania, mint a kor krónikájának élve­zetes és olvasmányos tolmá­csolását. A haladó és a visz- szahúzó erők ábrázolásának árnyalását tudta úgy megva­lósítani, hogy az írónak és történésznek egyképpen dicsé­retére válik. A bécsi udvari politikával szemben álló fő­urak haladó magyar független­ségi álláspontjuk és magatar­tásuk mellett sem válnak a szó legnemesebb értelmében vett pozitív hősökké — az író megmutatja érzéketlenségüket a nép problémái iránt. S ki tudja emelni a főurak közül a valamennyi közt legmesz- szebbre látót: Zrínyit. A regény főszereplői: törté­nelmi alakok. Igazi hősei azon­ban: a zalai parasztok, balato­ni halászok, azok, akik a tör­ténelmi idők legnagyobb sú­lyát hordozták vállukon — o nép. Nemcsak tanulságos — hal­latlanul izgalmas, lebilincselő regény is a Hídégetés. Az egész művön átvonuló archai­záló stílus azonban nem min­dig a hitelességet szilárdítja — olykor már-már kizökkenti az olvasót a mű megértéséből és élvezéséből. (Szépirodalmi Könyvkiadó.) Fodor József: ORSZÁGUTAK ÉNEKEI „Oh, távlatok ti, hívó hegy és völgy. — Nyílt, nagy: s friss láb, mely nekivág; — Erők játszótere s víg szív, ész, kar, — Te, büszke, sok-útú vi­Zenei események A szezonvég néhány hetében több zenei esemény zsúfolódott össze, mint az idény derekán hónapok alatt. Egymást köve­tik híres külföldi művészek vendégszereplései, s számos új magyar alkotás bemutatása tanúsítja zeneszerzőink fokozó­dó munkakedvét, zeneirodal­munk gyarapodását a legkü­lönbözőbb műfajokban. Nagy várakozás előzte meg a Budapesti Filharmóniai Társa­ság vendégkarnagyának, Lórin Maazelnek első fellépését. A fiatal amerikai karmester né­hány év óta a zenei fesztivá­lok legünnepeltebb dirigensei közé tartozik, s a kritikák álta­lános elismeréssel írnak róla. Bemutatkozása után a mi kö­zönségünk is megállapíthatta, hogy Maazel nem érdemtele­nül jutott ilyen gyorsan világ­hírnévhez. Már a műsor első számában, Csajkovszkij VI. (Patétikus) szimfóniájában bi­zonyította, hogy mestere az or- kesztervezetésnek. Van művé­szi elképzelése és azt a zene­kar játékával érvényesíteni tudja. Ritmusban, dinamikában egyaránt bőségesen kiaknázta a hatalmas alkotás gazdag le­hetőségeit (még ha néhol a nagy vonal rovására, a kis részletek megrajzolása vette is igénybe törődését). Ravel: Lúd­anyó meséi valamennyi képé­nek hangulatát finoman közve­títette és főként rendkívüli si­kerrel, nagyszerűen vezényelte Bartók Csodálatos mandarin­szvitjét. A muzsikával együtt szinte a színpadot, a koreográ­fiát is elénk varázsolta, olyan plasztikusan jellemezte a tánc­játék figuráját, cselekményét is. Filharmonikus zenekarunk, teljes odaadással követve Maa­zel szuggesztív vezetését, leg­jobb képességeit vetette latba. A szűnni nem akaró tapsokra a Bartók-mű egy részét meg is kellett ismételni. Az Állami Hangverseny- zenekar egyik legutóbbi hang­versenyén hangzott fel először Szelényi István megkapó hatá­sú „Summa vitae’’ című egy­tételes zongoraversenye. Sze­lényi Weimarban fedezte fel kéziratban Liszt Ferencnek egy eddig ismeretlen motívumát. Úgy tűnt neki, mintha a nagy magyar géniusz számos témá­jának tömör összefoglalása len­ne benne ebben az előremutató muzsikában. Ennek a témának alapján komponálta zongora- versenyét, amelyet egyfelől át­hat a Liszt-hagyományok tisz­telete, másfelől szabadon él a mai korszerű zenei eszközök­kel. Bizonyos, hogy a verseny zongoraművészeink kedvelt, hálás darabja lesz. Ezt példáz­za már Petri Endre bravúros játékának sikere a premieren. A műsoron Liszt „Orpheus” szimfonikus költeménye, Beet­hoven Karfantáziája és Rossini dallamos oratóriuma, a Stabat mater szerepelt még az új zon­goraverseny mellett. Az est karnagya, Erdélyi Miklós, e"z alkalommal is művészien ve­zényelt és irányításával ugyan- I í?y teljesítette feladatát ’ a ! Hangversenyzenekar, a Ford Mars és a kis óvodás Évente két rajz- és két báb­filmet gyártanak a Pannónia Filmstúdióban. Dr. Matolcsy György, a rajz- és bábfilm­részleg vezetője most készülő produkcióikról nyilatkozott: — A kisfilm-fesztivál díj­nyertese, Macskássy Gyula, Várnai Györggyel, a Ludas Matyi rajzolójával az atom békés és pusztító felhasználá­sáról készít igen mulatságos­nak ígérkező filmet „A tudós és Mars” címmel. A tízperces film érdekessége, hogy fekete- fehér, úgynevezett grafikai módszerrel készül. Megkezdő­dött Imre István kísérleti já­tékfilmjének, „A bölcsőtől az iskoláig” című bábjátéknak felvétele is. A húsz percre ter­vezett film nem a groteszk ha­tásokat, hanem a líraiságot hangsúlyozza. Egy kis óvodás kalandjai során azt szeretnénk bemutatni, milyen szép, színes és változatos a gyermekek élete. (—búk) Mikor takaríthat a kislány Egy pedagógiai kísérlet Ha megkérdezzük bármelyik átlalános iskola szaktanárát, mit fog tanítani öt hét múlva csütörtökön, mit kell tudnia ötödikes, vagy éppen nyolcadi­kos kisdiákjának januárban vagy áprilisban — pontos vá­laszt kapunk. Ma már a leg­részletesebben kidolgozott tan­terv alapján oktatják a gyere­keket. Most ehhez hasonló, úgynevezett nevelési tervet ké­szítettek az ország tizenöt álta­lános iskoláiban — közöttük két budapestiben. Hármas cél Megismertük az egyik buda­pesti iskola, a Mester utca 19. szám alatti Általános Leányis­kola nevelési programját. Ez a terv három feladatot állít az előtérbe a közösségi életre, a munkára és a kulturált maga­tartásra való nevelést. A prog­ram hasznosságáról Németh Miklósné tanárnő, a VIII/A osztályfőnökével beszélgetünk. — Megvallom — mondja —, első pillanatban nem nagyon értettük, mire jó a tervszerű nevelés. Most már nagyjából mindannyian tudjuk miről van szó. A terv segíthet nekünk, pedagógusoknak és segít a szü­lőknek is. Természetesen eddig is neveltük a gyerekeket, de az a bizonyos három feladat nem egységesen, nem egyforma súllyal jelentkezett a pedagó­gusoknál. Most viszont kiala­kíthatjuk az egységes magatar­tást a nevelésben is és ez igen jelentős hatóeszköz iskolásgye­rekek formálásánál. Segítséget ad a tervezet ahhoz is, hogy az életkornak megfelelően, egyen­letesen emelkedő követelmé­nyekkel álljunk kisdiákjaink elé. elérni, úgy gondoljuk, ez a kí­sérleti esztendő megmutatja, hogy a nevelés tervszerű prog­ramja hasznos és a jövőben majd szélesebb körben is al­kalmazni lehet. Bernáth László RÁDIÓMŰSOR MÁJUS 31, KEDD KOSSUTH: 18.00: Gyári sziréna. — 18.20: Tánczene. — 19.00: A Szabó-csa­lád. — 19.30: Népdalcsokor. — 19.50: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Bécsi Ünnepi, Hetek. 1960. Közben: 21.10: Goethe verseiből. — 21.15: A hangversenyközvetítés folytatása. — 22.10: Hírek. — 22.25: Mai szemmel... — 22.35: A Koste- lanetz-zenekar. — 22.45: Hajdú Mi­hály: Kádár Kata. Kétfelvonásos opera. — 24.00: Hírek. — 0.10: Éji zene. PETŐFI: 18.00: Népi zene. — 18.30: Régi városok, hajdani emberek. — 19.00: Opcrarészletek. — 19.25: Szórakoz­tató muzsika. — 20.00: Népzene. — 20.40: Falurádió. — 21.00: Hírek. — 21.05: Tánczene. — 21.55: Komor Imre írása. — 22.10: Zenekari mu­zsika. — 22.44: Felhő Rózsi énekel­te. — 23.00: Hírek. JÚNIUS 1, SZERDA KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Zene. — 8.10: Könnyű zene. — 9.00: Régi városok, hajdani emberek. — 9.30: Nótacsokor. — 10.00: Hírek. — 10.10: Uttörő-hiradó. — 10.30: Fú­vószene. — 11.00: Pillantás a nagy­világba. — 11.15: Tánczene. — 11.25: A Szabó-család. — 12.00: Hí­rek. — 12.10: Operarészletek. — 12.50: Ma. Novella. — 13.10: Ma­gyar tájak dalaiból. — 13.45: Le­velezés. — 14.00: Esztrádzene. — 14.35: Bartók- és Kodály-kórusok. — 15.00: Hírek. — 15.10: Ifjúsági Rádió. — 16.00: Élő szóval — mu­zsikával. Közben: 17.00: Hirek. — 17.50: Szót kérünk. Ifjúsági Rá­dió. PETŐFI: 5.00—7.53: Zene. — 8.00: Hírek. — 14.15: Orosz nyelvlecke. — 14.35: Népek zenéje. — 15.00: Szimfo­nikus költemények. — 16.15: Ra­gyogó csillagok. Rádiójáték. — 16.55: A zenei romantika története. Előadás. — 17.55: Lukács István cimbalmozik. lúg!” — így érzékelteti a köl-| tő a kötet címadó versében azt a túláradó erőt, lebírha^auen tettvágyat, mely őt magát s egész költészetét jellemzi. Jelenkori ’ ránk egyik leg­érdekesebb, legmarkánsabb egyénisége Fodor József. Jel­legzetes képviselője annak a köitőtípusnak, kit pillanatnyi előnyök, konjunktúrák épp­úgy nem téríthetnek le igaz útjáról, mint a csalódások, mellőztetések. Évtizedekkel ez­előtt elkötelezte magát a nép ügye mellett, s a néphatalom megszületése óta annak erősí­tését segíti lírájával. Az ellenforradalom leverése óta még jobban kilombosodott Fodor költészete. A revizionis­ták elleni harcot, majd az iro­dalmi konszolidációt segítette verseivel. Űj kötete, az „Or­szágutak énekei", a köz ügyéért harcoló költő egyértel­mű kiállása a párt vezette munkáshatalom mellett. t Tisztult az utolsó esztendők­ben a költő kifejezésmódja — formáinak gazdag változatos­sága. A mondanivalóhoz si­muló ritmus bizonyítja mes­terségbeli tudását is, mely — eszmei tisztasága, közéleti bá­torsága mellett — kiemelkedő költővé teszi. — he — Nevelés — otthon A szülőket is emlegette. Mi közük nekik a nevelési terv­hez? — Nagyon sok — mondja dr. Radnay Bélánc, az ötödikesek osztályfőnöke. — Az osztály­terveket szülői értekezleten is megbeszéltük. Nem tudom el­mondani, mennyire örültek a szülők, hogy az iskola ilyen se­gítséget ad az otthoni nevelés­hez. Mert mi a valóság? Ahány ház, annyi szokás. Az egyik mama tízéves kora után sem engedi mosogatóvízbe dugni kislánya kezét, a másik ugyan­abban a korban már az egész lakás tisztántartását bízza a gyerekre. Mi most megpróbál­tunk tanácsot adni. mit java­solunk otthoni munkára, s mi­lyen egyéb erkölcsi, magatar­tásbeli követelményeket tá­masztunk az iskolában. Kértük, a lehetőség szerint ehhez iga­zodjanak otthon is. — Mutatkoznak már az ered­ményei is a nevelési tervnek? — tettük fel a kérdést az igaz­gatónak. — Nehéz ezt lemérni. A ne­velés nem egyszerűen a helyes fogalmak, hanem a magatar­tás készségeinek, szokásainak kialakítása is Mi a fiatalok világnézetét szeretnénk for­málni, s ezért nemcsak az fon­tos, hogy a gyerekeink miként vélekednek a dolgokról, hanem az is, hogyan cselekszenek. Ezt viszont csak a ..cselekedte- téssel”, a gyakorlással lehet A TELEVÍZIÓ MŰSORA KEDDEN: 18.30: Varázsszem; 19.30: TV-hir- adó; 19.45: Házasoknak való. Nép­dalcsokor; 20.05: A Hold ostroma. Technikai rejtvénymüsor. Közve­títés a Technika Házából. SZÍNHAZAK KEDDI MŰSORA: Operaház: Any égin (Kemer-bér- let, 9. előadás, 7). — Operaház Er­kel Színháza: Simone Boccanegra (1. bérlet, 9. előadás, 7). — Nem­zeti Szinbáz: Othello (du. fél 1 — „Arany” itj. bérlet, 4. előadása), este: Sok hűhó semmiért (7). — Katona József Színház: Candida (?). — Madách Színház: Különle­ges világnap (7). — Madách Szín­ház Kamaraszínháza: A fák állva halnak meg (7). — A Magyar Nép­hadsereg Színháza: Cyrano de Bergerac (7). — Petőfi Színház: A XX. század fia (7). — Jókai Szín­ház: Türelmetlen szeretők (7). — József Attila Színház: Bekopog a szerelem (7). — Fővárosi Operett- szinház: Három tavasz (7). — Bla- ha Lujza Színház: Római vasárnap (7). — Vidám Színpad: Mi a pa­nasza? (fél 8). — Kis Színpad: Álomlovag (7). — Állami Bábszín­ház: Hófehérke (10), Argyilus ki­rályfi (3), János vitéz (5). — Ka­maraterem: Udvardy kamarakórus („Magyar Zeneművészet”-bérlet, IX/XIV., 8 óra). — MOM Műve­lődésház: Állami Hangversenyze­nekar (vezényel: Barbirolli, 8). — Kamara Varieté: Láthatatlan em­ber (6 és fél 9). — Budapest Va­rieté: Tavasszal kell a szerelem (7). — Jégszinház: És megszületett a szerelem (7). — Fővárosi Nagy­cirkusz: Májusi műsor (8). — Bar­tók Színpad (Kosztolányi tér): Tó­parti szerenád (a 28-1 jegyek ér­vényesek, 8). rosi Énekkar, Petri Endre, va- 1 lamint a magánénekesek: Bir- ] kás Lilian, Szőnyi Olga, Réti < József, Horváth László, Opera- ] házunk művészei. j A külföldi vendégművészek közül megemlékezünk Paul Badura-Skoda bécsi zongora- művész szólóestjének egyik re­mek produkciójáról; Beetho­ven nagyigényű „Hammer- klavier” szonátájának meggyő­ző tolmácsolásáról. — Egycsa- pásra megnyerte közönségünk tetszését a nálunk vendégsze­replő finn operaénekesnő, Maiju Kuusoja. A helsinki operaház művésznője bárso­nyos, meleg hanggal énekelte a Carmen címszerepét és olyan meglepően temperamentumos cigányleányt alakított, mintha nem is északról, hanem a forró délről jött volna el hozzánk. Hogy a finneknek milyen ma­gasrendű az énekkultúrája, azt Kuusoja természetes, ízlé­ses énekelöadása újólag bizo­nyította. Péterfi István

Next

/
Thumbnails
Contents