Esti Hírlap, 1961. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

VI. évfolyam, 27. szám Ara 60 fillér 1961. február 1, szercfá \ * ' Befutás előtt a Santa Maria Ma iktatják be Brazília új elnökét 900 bérházban 24 000 lakást újítanak fel az idén Cseremotort kapnak a javításra szoruló mosógépek Az enyhülés folytatódik Rendezik a munkásszállók ügyét 70 000 éves ősemberi csontvázlelet Irakban Visszavonnlássál fejeződött be a Mobaiin-zsoldosok támadása Kongóban folytatódik a jóI ismert ENSZ-1aklika — 4 Biztonsági Tanács ülése elölt I.égifelvétel a brazíliai partok felé haladó Santa Maria — új nevén Santa Libériád — nevű hajóról. Telefoto. MTI külföldi képszolgálat Mint a Prensa Latina tudó- fítója Rio de Janeiróból je­lenti, Alleen Smith ellenten­gernagy, az Egyesült Államok 10. Karib-tergeri körzetének parancsnoka ma, kedden, tár­gyalásokat kezd a Santa Ma­ria fedélzetén Galvao kapi­tánnyal az amerikai utasok át­adásáról. Az utasok és a hajó dolgozói egyébként élik a ma­guk megszokott normális éle­tét. A demokratikus jogászok nemzetközi szövetsége távira­tot intézett Galvaóhoz, amely a többi között rámutat, hogy a felkelőknek joguk van partra- tenni az utasokat és élhetnek a politikai felkelőket megillet^ jogokkal. „Január 26-án már hivata­los nyilatkozatot tettünk közzé — mondja távirat — amelyben hangsúlyoztuk, hogy az önök tevékenysége a politikai felkelés jellegét viseli és tiltakoztunk az ellen, hogy a portugál kormány e te­vékenységet kalózkodásnak minősíti, valamint tiltakoz­tunk minden ellenséges be­avatkozási kísérlet ellen.” Reuter-tudósítás szerint az ellentengernagy a Gearing amer ikai rombolón már reggel nyolc órakor (magyar idő sze­rint) el is indult a Racife ma­gasságában lehorgonyzót! San­ta Maria felé. A tárgyalások elé világszer­te nagy érdeklődéssel tekinte­nek. Az AP úgy tudja, hogy Smith titkos utasításokat kapott Washingtonból és annak megfelelően tárgyal majd Galvao kápitánnyal, aki szintén üzeneteket váltott Del­gado tábornokkal, a portugál hazafiak vezérével. Az ameri­kai hírügynökség szerint a to­vábbi lépések a mai, keddi tárgyalásoktól függenek. Azt a korábbi tervet, hogy az utasokat a nyílt tengeren szállítsák át amerikai hajókra, úgy látszik mindkét fél elvetette, bár e célból a közelben tar­tózkodik a Vogelgesang, a Wil­son és a Damato nevű ameri­kai hadihajó. A Reuter-iroda lehetségesnek tartja, hogy az utasokat Recifében vagy Sal­vador ugyancsak brazíliai ki­kötővárosban teszik partra Quadros elnök beiktatása után, aki. mint ismeretes, menedékjogot ígért Gal­vao kapitánynak. Mint AP-jelentés közli, a ma Rio de Janeiro és Sao Paolo villanegyedeinek tündöklő fé­nyeire komor árnyékot vet a külvárosi düledezö viskók sö­tét nyomora. — Quadros polgári politikus és nem jelentett be radi­kális reformokat, a reakciós erők azonban máris ádáz harcra készülődnék az ország szanálására irányuló óvatos reformtervei, a „foko­zatos” előrehaladásra épített földreform-terve ellen. A többi latin-amerikai or­szágban különösen azt várják nagy érdeklődéssel, hogyan alakul majd az új kormány külpolitikája. Az új elnökhöz közelálló körök szerint ugyanis Quadros ezen a téren is „óvatos újításokat” tervez. s ellentétben az eddigi kor­mányoknak az Egyesült Álla­mok politikáját szolgailag kö­vető magatartásával, esetleg függetlenebb külpolitikára tö­rekszik: így máris tervbe vet­te egy hosszúlejáratú gazda­sági szerződés megkötését a Szovjetunióval, első lépésként a megszakított diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele felé. Quadros nem tagadja szimpá­tiáját Fidel Castro iránt, aki­nél egyébként az elmúlt év áprilisában Havannában hosz- szabb látogatást tett. foglalkozott azzal a légitáma­dással, amelyet egy „ismeret­len nemzetiségű’1 repülőgép hajtott végre ManOno észak- katangai város ellen. Mint mondotta, az ENSZ semmiféle előzetes figyelmeztetést sem kapott, és ezért a támadás fel­készületlenül érte a Manonó- ban állomásozó ENSZ-egysége- ket. A szóvivő nem tiltakozott a manonói polgári lakosságot ért támadás miatt, hanem be­jelentette, „az ENSZ-nek a fennálló helyzetben nincs más választása, mint kivonni csa­patait ManOnóból“. Az ENSZ-nek ez az intéz­A montevideói konferencia határozata Azonnali amnesztiát a spanyol és a portugál politikai foglyoknak I hivatalba lépő új brazíliai kor- I mány hétfőn újabb biztosítéko- i kát nyújtott Galvao kapitány­nak. Ljacerda, Rio de Janei ro­han székelő tartományi kor­mányzó hétfőn küldött két üze­netében megismételte Quadros elnök ígéreteit, de ugyanakkor javasolta, hogy a Santa Maria ne kössön ki brazíliai kikötő­ben az új elnök hivatalbalépé­séig. Latin-Amerikában egyéb­ként hetek óta érdeklődéssel tekintenek a mai nap elé. Ma, kedden délután teszi le ugyanis hivatali esküjét az amerikai kontinens legnagyobb államá­nak, Braziliának újonnan meg­választott elnöke, Janio Quad­ros. Ez a várakozás tegnap óta még csak fokozódott, amikor Quadros felhívást intézett a Santa Marián a brazil partok közelében hajózó portugál sza­badságharcosok bátor vezéré­hez, Henrique Galvaóhoz: kös­sön ki hajójával valamelyik brazil kikötőben, ő menedék­jogot biztosít számukra. Ki ez a férfi, aki baráti job­bot nyújt a portugál szabad­ságharcosoknak? Janio Quad­ros nevét Európában még alig ismerik. A 43 éves fiatal poli­tikus mint Sao Paolo kor­mányzója a korrupció ellen vívott szívós harcában tette nevét Brazíliában ismertté és népszerűvé. Az elnökválasztási harcban jelvényül a seprűt válasz­totta, jelképéül annak, hogy hata­lomra jutása után kíméletlenül ki fogja seprű zni a korrupciót a közigazgatásból és egy meg- újhodott közéletet teremt. „A seprű és a kard párbaja” — így jellemezték Braziliában a választási küzdelmet és a sep­rű végül győzedelmeskedett a reakciós és militarista klikk jelvénye, o kard felett. Az új elnökre mindenesetre nehéz feladat vár. Á felbecsül­hetetlen természeti kincsekkel rendelkező Braziliá gazdasága súlyos helyzetben van. A költ­ségvetési deficit háromszáz- millió dollár, az infláció követ­keztében a. létfenntartási költ­ségek tíz év alatt 800 százalék­kal emelkedtek, s abban az országban, ahol csak az eladatlan kávékész­letek egy egész éven át fedeznék a világszükség- letet, az utóbbi 12 hónapban 40 szá­zalékkal drágult meg a kávé. Montevideo, január 31. Uruguay fővárosában véget- I ért a spanyol és a portugál poli- j tikai bebörtönzöttek számára közkegyelmet követelő máso- I dik latin-amerikai konferen- . cia. Az értekezlet több fontos | határozatot hozott a spanyol és a portugál politikai foglyok érdekében. Egyhangúlag jóvá­hagyta azt a nyilatkozatot, amelyet a közelmúltban Spa­nyolországban és Portugáliá­ban megfordult jogászok ké­szítettek, s amely a többi kö­zött rámutat, hogy az ezen or­szágokban megvalósított rend­szer összeegyeztethetetlen az emberi jogokról szóló ENSZ-nyilatkozat szelle­mével. Népmozgalmat kell szervezni azzal a céllal — hangsúlyozza kedése követi a korábbiakat, amikor a rendfenntartással megbí­zott fegyveres egységeinek kivonásával lényegében elősegítette a lázadók tá­madásait a kongói törvényes kormány ellenőrzése alatt álló területek lakosságával szemben. Az AFP New York-i jelen­tése szerint a Biztonsági Ta­nács szerdán tartja „egyik leg­nagyobb jelentőségű ülését", amikor ismét Kongó kérdésé­vel foglalkozik és meghallgat- . ja Hammarskjöld jélentését. A főtitkár főképpen az ENSZ kongói fegyveres erőinek problémáját akarja a tanács elé terjeszteni. Ismeretes, hogy több ország az ENSZ vend- fenntartó erői rendelkezésére bocsátott csapatok visszahívá­sával tiltakozott az ENSZ kongói magatartása ellen. A Biztonsági Tanács elé ke­rül szerdán a casablancai cso­port tiltakozása Lumumbának, Kongó törvényes miniszterel­nökének elhurcolása ellen, to­vábbá az a panasz, amélyet Kaszavubu nyújtott be az Egyesült Arab Köztársaság ál­lítólagos kongói beavatkozása miatt. Leopoldville-ben bejelentet­ték. hogy Joseph lleót, a Ka- szavubu-féle árnyékkormány miniszterelnökét választották meg a különböző lázadó cso­portok ellentéteinek kiküszö­bölésére Leopoldville-be ösz- szehívott kerekasztal-értekez- let elnökének. a nyilatkozat —, hogy az ENSZ megfelelő szerveit lépé­sek megtételére bírják e jo­gok helyreállítására Az értekezlet részvevői fel­hívással fordultak Spanyol- ország és Portugália kormá­nyához, adjon haladéktalanul am­nesztiát a politikai fog­lyoknak. Egy másik határozat szoli­daritási mozgalmat szorgalmaz a politikai bebörtönzöttek és azok családjai anyagi és er­kölcsi megsegítésére. Tanácskozás Budapest egészségügyének idei feladatairól Dr. Fóliái Sándor. Budapest vezető főorvosának helyettese beszámolt a múlt év egészség- ügyi eredményeiről, a gyógyí­tó munka színvonalának emelkedéséről és ismertette: milyen intézkedéseket tervez­nek az idén a főváros la­kossága egészségügyi ellátásá­nak további javítására. A köztársaság kikiáltásának ötvenedik évfordulóján a kö­zelmúltban nagy tüntetések voltak Portugália fővárosában. A rendőrség brutálisan támadt a tüntetőkre. Megfigyelők szerint a Santa Maria elfoglalása az ellenállók válasza volt az ismételt terrorakcióra. A kisipari termelőszövetkezetek elnökeinek megbeszélése Az országban mintegy 1600 kisipari termelőszövetkezet dolgozik, s ezek irányítóit hívta össze Erdős József, az OKISZ elnöke. Ma délelőtt az újvárosházán ültek össze a kiszövök elnökei és az OKISZ elnöke beszámolt az 1960. évi munkálkodásról és ismertette az 1961 feladatait. Elmondot­ta. hogy a kisipari szövetkeze­tek tervüket az elmúlt évben 11 százalékkal teljesítették túl, ez a túlteljesítés egymilliárd I 200 millió forint értéknek fe­lel meg. Exporttervüket körül­belül egymilliárd forinttal tel­jesítették túl. A javítás és szol­gáltatási tevékenység terén is nagy volt az előrehaladás. Az idén a feladatok megsokszoro­zódnak. Különösen fokozni kell a javítási, szolgáltatási tevé­kenységet Részletesen ismer­tette ezután azokat az intézke­déseket. amelyeket a tervfel­adatok teljesítése érdekében kell hozni. Leopoldville, január 31. [ Az AP jelentése szerint a ; Mobutu-féle zsoldosoknak hét- | főn nem sikerült megszilárdí- I tani helyzetüket a kongói tör- j vényes kormány ellenőrzése alatt álló keleti tartomány te- : rületén. Bár a lázadók szövi- j vője hangoztatta, hogy a zsol- I dosok elérték Basokot, a jelek szerint a kongói törvényes kor- . mány csapatainak ellenállásé- [ ba ütköztek és visszavonultak Basoko térségéből. Az ENSZ leopoldville-i kép­viseletének szóvivője hétfőn A fővárosi tanács egészség­ügyi osztálya kedden értekez­letre hívta össze a budapesti kórházigazgatókat, rendelőinté­zeti vezető főorvosokat, és ke­rületi egészségügyi osztályve­zetőket. Az értekezleten részt vett dr, Simonovits István, az egészségügyi miniszter első he­lyettese és dr. Pesta László, a fővárosi tanács VB-elnökhe- lyettese.

Next

/
Thumbnails
Contents