Esti Hírlap, 1961. szeptember (6. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

Másfélmillió H ozzávetőlegesen egymillió négyszázezer általános- és százhatvanezer középiskolás diák indul el holnap az isko­lába. Több mint másfélmil- lióan kezdik meg a kéthónapos vakáció után újra a rendsze­res munkát, több mint más- félmilllóan lapozgatnak bele kíváncsian az új tankönyvek­be. Másfélmillió: egy kisebb or- Bzág egész lakossága. Ez a kis ország — iskolásország — most tíz hónapon át újra gondter­helt arccal hajol a füzetek fö­lé. komolykodó érdeklődéssel nézi a kémiai, fizikai kísérle­teket. lelkesen ' reszel, farag­csál. csiszol a műhelygyakorla­tokon. Ismétlődé ünnepe ez minden esztendőnek. Sajátságos ün­nep: az a gyönyörű benne, hogy az utolsó másfél évtized­ben minden alkalommal vala­mi újat hoz. Ahogy szemünk előtt formálódik, gazdagodik az ország — úgy változik, alakul az iskola, az oktatás is. Mi az új az idei évadkezdés­ben? Elsősorban az, hogy ez az esztendő lesz a korszerű isko­la, az oktatási reform kísérle­teinek döntő esztendeje. Az ál­talános iskolák új tanterve lé- idegében már elkészült, szep­tembertől júniusig állja ki a gyakorlat próbáját — ebben a tíz hónapban bizonyosodik be, hogy gyermekeink oktatásának ■ügye lépést tart az egész or­szág fejlődésével. A középiskolákban a munká­ra nevelésnek, a gyakorlati ok­tatásnak, az élet és a munka kapcsolatának fejlesztése az esztendő nagy feladata. A gim­náziumoknak idén már több mint felében valósul meg a heti egynapos műhelygyakor­lat. S a tavalyi kezdeti lépések után szélesítik a szakközépis­kolai osztályok rendszerét: az Idén már több mint kétszer annyi ilyen osztály lesz, mint az elmúlt évben. Hiba lenne azonban pusztán a politechnikai oktatásban, a gyakorlati munka tanításában látni az oktatási reform lénye­gét. Abban a korban, melyben a Szovjetunióban már a kom­munizmus körvonalai rajzolód­nak ki, a mi, szocializmust épí­tő országunkban is csali' égy lehet a nevelés célja: a szocia­lista ember formálása. Az is­kolareform. az új tantervek döntő célkitűzése: a közösségi ■nevelés, a kollektív szellem, ki­alakítása. Nagy és lelkesítő célok. Va­lóban ünnep a nap, melyen a 1 pedagógusok serege ismét hoz- ‘ zálát megvalósításukhoz. S te- ■ gyük hozzá büszkén: a pedagó- j gusoknak nemcsak öntudatban . szilárdabb, de számban is egy- \ re növekvő serege. Ebben a, tanévben — csupán az általa- [ nos iskolákban — már ötven-! hétezer pedagógus lát munká- ■ hoz. ; Amikor g másfélmillió gver_ ] mek és ifjú elindul ez iskola - felé, s a szülők nem minden ; meghatódottság nélkül pillán. 1 tanak az egy osztállyal ismét' feljebb lépő új nemzedékre — ! az egész ország ezekre a tíz- • ezrekre gondol; tanárokra és ! tanítókra, gyermekeink neve- 1 leire, formálóira. Az évadkezdés szép ünne­pén: jó munkát a tanulók száz- ; ezreinek, jó munkát a nevelők tízezreinek! HOMÉROSZ IGAZOLÁSA — elektronikus számítógéppel Bánki Zsuzsa és Rozsos István a próbán A színpad két sídalán most szí­nészek ülnek. S bár nemcsak egy­szerűen pihennek, hanem várják so­rukat, hogy a pró­ba megfelelő ré­szén bekapcsolód­janak a játékba — mégis, ezzel az Egyszerű üldögé- léssel is szerepet játszanak: a kö­zönség szerepét. A Tálcái Szinh&z el­ső bemutatóján ugyanis a közön­ség egy része fent ül majd a szín­pad két oldalán. A Jókaiban még ta­taroznak, éréit az Irodalmi Színpad kisméretű pódiu­mán magyarázza Kazimir Károly rendező: mit jelent ez a megoldás a színészek számára. — Nagyon fon­tos. hogy ne csak a nézőtéri közönség felé játsz- szanak. Sok darabban eiőfor- dul például, hogy egyes sze­replők úgynevezett néma szö­veget mondanak, a közönség számára nem hallhatóan be­szélgetnek, míg a főbb figu­rák a rendes, „élő” beszéddel viszik előre a darab cselekmé­nyét Ez a „néma beszéd” oly­kor teljesen értelmetlen szöve­geket tartalmaz, a színészek „rebarbaráznak” — ezt a szót mormolják. Itt a mormolásnak is a darab cselekményéhez iga­zodó szövegeket kell tartal­maznia, mert a közönség egy része ezt is hallja. És le kell vetni minden teátrális pózt, mert hiszen természetellenes, ha néhány lépésre a nézőktől túlzott gesztusokkal, túlzó hanglejtéssel akarja valaki pó­tolni az igazi átélést. — így ma­gyarázza Kazimir Károly az érdeklődőnek — és a színé­szeknek is — a szokatlan já­tékkörülmények okozta köve­telményeket. Aztán elkezdődik az első iwidelkezópróba. Horváth Gyula jön be a színre. Fegyenctábor az 1930-as években. Üj csoport érkezik: tolvajok, betörök, gyilkosok, akik az ismerkedés első percei­ben már egymástól is lopnak. Vezérüket Rcesos István játsz- sza. ű. a „kapitány”, aki az új környezettel ismerkedő fe- gyencek között is egy-kettőre átveszi a parancsnoklást. Nők is érkeznek — Bánki Zsuzsa, Gordon Zsuzsa —, hamarosan a Jókai Színház majdnem tel­jes társulata fenn van a kis színpadon: Inke László, Szabó Gyula, György László, Gellert Lajos, Bánhidy László. Ajtay Andor, Hacser Józsa és még solum. Mások a nézőtéren vár­nak, hogy sorra kerüljön a je­lenet, amelyben színre lépnek. Délután három óra körül ér véget a munka — és este újra folytatódik. Több mint har­minc képből áll Pagogyin víg­játéka, az Arisztokraták. A mo­csár, a bűn arisztokratái ők, akiket a szovjethatalom össze­gyűjt, hogy megpróbálja mun­kával átnevelni őket, — bel — □ A MOSZKVAI NAGY SZÍNHÁZ évadnyitó előadásán mutatják be I. Dzerzsinszkij Emberi sors című új operáját, amely Solohov regényéből ké­szült. □ A MAGYAR HANGLE­MEZGYÁRTÓ Carelli Gábor szereplésével nyolc operából készített hangfelvételt az Ál­lami Operaház zenekarának közreműködésével, Bródy Ta­más vezénylésével. □ A SZÍNHÁZI ÉVAD kez­detén, szeptember 1-én meg­nyílik a nyáron kicsinosított Rátkai Márton Színészklub is. Az új évadot több érdekes tervvel köszöntik: a fővárosi művészek ellátogatnak majd vidéki színházakba — az autó­buszt a klub biztosítja a szá­mukra. A színészklub. helyisé­geiben bonyolítják le a mun­kás—művész tatáik izék egy részét is. □ A „LAPOZHATÓ TELE­VÍZIÓ", a Haitgos Újság kí­sérleti számának első nyilvá­nos bemutatóját tegnap este tartották a Magyar Sajtó Há­zában. □ HOLLYWOODBAN meg­kezdték egy Hitlér-film forga­tását. Éva Braun szerepét a bécsi Maria Emo, Hitler uno­kahúgét Gisela Trantow, Her­mann Gö rin get pedig John Mitch um játssza. □ LONDONBAN nagyszabá­sú filmfesztivált rendeznek, amelyen az év legjobb filmjeit ! mutatják be, köztük a nagy nemzetközi fesztiválok díjnyer­teseit is. A fesztivál október 17-én kezdődik és két hétig tart. □ HANS KNAPPERTS- BUSCH, a világhírű karmester, orvosai tanácsára, hosszabb időre visszavonul a munkától. A bayreuthi ünnepi játékokon még részt vesz, de az őszi müncheni fesztivált lemondta Operabukás, kamaracsl gyertyafénynél, Bach H-nioll miséje V ilághirességek. nagy zenei események a salzburgi ünnepi játékokon Salzburg, augusztus 31. A salzburgi ünnepi játékok programjának második része éppúgy bővelkedett világhíres­ségekben, mint az első. Sőt: eseményekben is. Mint gyönyö­rű nyári időben a jégeső, ami után újból, sőt, jobban élvez­zük a kellemes meleget, úgy érte az ünnepi játékok nézőse­regét Rudolf Wagner—Regeny Das Bergwerk zu falun című modern operájának világljemu- tató;a. Másnap o fél varos a bukásról beszélt. A kritikusok megállapították, hogy az opera sem zeneileg, sem dramatur- Qiaileg nem sikerüli. A szerep­lők és a Heinz Wallberg által vezetett Bécsi Filharmoniku­sok sem tudták feledtetni ezt. Az illetékesek „mosták kezei­ket” — a közönség pedig még nagyobb érdeklődéssel látogat­ta a további koncert- és opera- előadásokat. Az állandóan telt házak és az óriási érdeklődés érthető. 1 Aki nyáron Salzburgba utazik, j az elsősorban a zenéért teszi j meg a hosszabb-rövidebb utat. S ha már nem tud jegyet kap­ni — ami pedig valószínű — a Drezdai Állami Zenekar kon­certjére, meghallgatja a Mira- bell-paloiában sorra kerülő, gyertyafénynél megtartott ka­maraestek egyikét, avagy je­gyet vesz a Mozarteum nyári akadémiájának egyik növen­dékhangversenyére. A hivatalos program egyik nagyon várt előadása volt Bach H-moll miséje, Leontyne Price, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Gerard Souzay és Wal­ter Berry énekművészek köz­reműködésével. Az Európa egyik legszebb és a modem technika minden vívmányával felszerelt koncert-színházte­remben, az új Festspielhaus- ban megtartott hangverseny a salzburgi idény egyik nagy si­kere volt. A bő program egy-egy kon­certjét vezényelte még: Mil­itaries Caridis, Carl Schuricht. Közreműködőt: a hapáhkban is sikerrel szerepelt Jörg De­mus ipianol, Robert Casadcsus (piano), Nathan Müstein (vidi- ne), a Végh és a Magyar Vo­nósnégyes, a Virtuózt di Roma együttese, Renato Fasano ve­zényletével. Áz ünnepi játékok vége felé közeledve, meg lehet állapíta­ni: na a műsorválasztás nem is volt mindig a legsikerültebb, az előadások általában feled­tetni tudták ezt a hiányossá­got. V. T. Látogatóban Hollywoodból Görög László, az ismert ka­baré- és filmíró, aki több mint húsz év óta Hollywoodban él, rövid rokoni látogatásra Buda. pestre érkezett. — Három hónapra jöttem át Európába feleségemmel — mondotta az Esti Hírlapnak. — Első utunk Budapestre veze­tett. A v-iszontlátás örömébe —• fájdalom — beleszólt a gyász: boldogult fivéremnek, Gádor Bélának már csak a sírját lát­hattam meg . Régi barátokról emlékezik ezután. — Kellér Dezsőt. Salamon Bélát öleltem meg — mondja. — Régi kabaréemlékeket fris­sítettünk fel, Például az Elő az okmányokkal — talán még vannak, akik erre a szatírám­ra emlékeznek és amelynek előadását az ébredők és a Tu­rulisták bűzbombákkal fenye­gették. Ahogyan a városban kószáltam, csak kevés isme­rősre akadtam, de annál több szépséget láttam; gyönyörű lett ez a Budapest! Az a néhány nap, amit itt töltök, emlékezte­tő lesz számomra, hogy újra visszatérjek ide. De ígérem, nem várok vele olyan sokáig. Nem lehet esf a;várost elfelej­teni. Fővárosi mozik műsora James McDonough amerikai tudós egy elektronikus gépbe belehelyezte az Iliász lő 596 verssorát. Az eposz minden so­rát egy kód-számmal ellátott lyukasztókártyára irta. megje­lölve. hogy hol kezdődnek és hol végződnek a szavak, és milyen a szótagok lejtése. Az elektronikus gép listát készí­tett az összes verssorokról, megjelölve az azonos metrikus jelleget. McDonough szerint az elekt­ronikus gép segítségével min­den kétségei kizáróan meg le- ,het cáfolni azt az elméletet, hogy az Iliász voltaképpen nem Homérosz müve. hanem különböző szerzők egymástól különálló költeni ínyeinek ■ gyűjteménye. augusztus 3l-toi szeptember s-ig VIGYÁZZ, NAGYMAMA (szov­jet) MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) 4, r.7, hí; PUSKIN (Kossuth L. u. U.) 9, 11, ne, Í4, Ilii, nü; ZUGLÓI (Angol u. 28.) Í5, h7, szombat— \ as. 9-kor is; RÓZSAVÖLGYI KERTMOZI (XIV., Rózsavölgyi tél) &; MUNKÁS (Kápolna u. 3.) ni, CS. 8; PETŐFI KERTMOZI (IX., Ráday u. 48.) f8: DÓZSA (Róbert K. krt. 59.) 2-án este ill. — A SZÉP 1VJÍERI (finn) VÖRÖS­MARTY (Üllői út 4.) 9, 11, n2, 14, ho, nS: ADY (Kii.pfch) 4-töl r.8, t<8; TÁNCSICS (Csepel) 2-án este nil. — NAPFÉNY A JÉGÉN (magyar). Széles változatban; URÁNIA (Rá­kóczi út 21.) 2. hétre prol. ff, hö, ni); SZIKRA (Lenin krt. 12fl.) 2. hétre prol. flO, Ü2, h2, 4, n7, h9; ALKOTMÁNY (Újpest) n4, «?, 8; DÓZSA (Róbert K. krt. 59.) n4, fű, 8; TÁNCSICS (Csepel) prol. n4, fS, 8: BARTÓK KERTMOZI (XI., Kosz­tolányi Dezső tér) f3, 2-án. 4-én szünnap; CSAJKOVSZKIJ KERT­MOZI (X., Halom u. 42.) 7; VÁROS­MAJOR KERTMOZI 7. 9, csüt., vas. szünnap; PARK KERTMOZI (HL, Szél u. S.) 2. hétre prol. f8, vas. szünnap. Normál változatban: MÁ­JUS 1. (Mártírok útja 55.) flO, fl2, h2. — LEON GARROS KERESI A B.ARÁTJÁT (szovjet—francia) DU­NA (Fürst S. u. 7.) 2. rétre prol. fS, h7, 9; FÉNY (Újpest) f4, lvi, n?. — EGY KATONA MEG EGY FEL (szélesvásznú olasz.) VÖRÖSMAR­TY KERTMOZI (Margitsziget) f8. — HOLNAP FELNŐTT LESZEK (szovjet) TOLDI (Bajcsy-Zs. út. S3.) 3-ig 4, ni. h9. — SZEPTEMBERI SZERELEM (NDK. 18 évem felü­lieknek) MŰVÉSZ (Lenin krt. 83.) f4, f8. f8: UGOCSA (Ugocsa u. 10.) 4, 6, n9; PALOTA (Rákospalota) ntí, h8, vas. S-kor is. — EEGÉNY- L-AK.4S (szélesvásznú amerikai. 18 éven felülieknek) VÖRÖS CSIL­LAG (Lenin krt. 45.) 5. hétre prol. 9, nl2, Í2, 4. n7, h9: ATTILA (Bu­dafok) n6. h8, vas. 3-kor is, csüt. szünnap: BUDAI KEF.TMOZI (II., Bem rakpart )8.) 7. — BAMBI (amerikai). Kisérőműsor: Ványka (szóidéit kisfilm) MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) 8. hétre prol. flO. Ü2, f2; FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) S-án 9, 11, n2. — MATRÓZ A RA­KÉTÁBAN (angol). Széles válto­zatban: ALFA (Kun Béla tér 3.) 3. hétre prol. t4, h8. n9: TATRA (Pesterzsébet) 4, n7, h9. Normál változatban: FELSZABADULÁS (Flórián tér S.) f4, h«, n9. — HÓ­VIRÁG (szovjet) SZOT KULTÚR­OTTHON (Fehérvári út 47.) 31—S-lg n8. f8, vas. 3-kor is; TOLDI (Baj­csy-Zs. út 36.) 4-től 4, h7, h9; FÉNY (Újpest) 9, 11, n2. — PED­RO KAPITÁNY VIDÁM HADJÁ­RATA (nyugatnémet). Széles válto­zatban: HUNYADI (Kispest) n4, Í6, 8: ALKOTMÁNY (Újpest) 2-án es­te fii. Normál változatban: KOS­SUTH (Váci út 14.) 2. hétre prol. 4. r.7, h9. — 80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL (szélesvásznú ame­rikai) CORVIN (Kisfaludy köz) 10. hétre prol. nő, 8. — HAZATERES (román). Széles változatban: ADY (Kispest) 3-ig n6, hs, vas. S-kor is. Normál változatban: BÁSTYA (Le­nin krt. 8.) h4. n7, h9. — A TEST ÖRDÖGE (francia, 18 éven felü­lieknek) MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) mindem este flO. — KIRALYASZ- SZONY LOVAGJA (francia) ZUG­LÓI (Angol u. 28.) 2-án este 11. 3- án de. 10. — KÜLVÁROSI SZÁL­LODA (francia. 18 éven felüliek­nek) UGOCSA (Ugocsa u. 10.) 2-án este ül. — A NAGY CARUSO (amerikai) MÁJUS 1. (Mártírok út­ja 53.) 2-án este II. — JÁTÉK A SZERELEMMEL (magyar. 18 éven felülieknek) VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) 2-án este 10. — A CSI­NOS FÉRJ (Olasz) MUNKÁS (Ká­polna u. 8.) 2-án este nil. 3-án 9, 11, 1. — ÖT TÖLTÉNYHÜVELY (NDK) GORKIJ, az idegen nyelvű filmek mozija (Akácfa u. 8.) í4, hs, n9. — HÍRADÓ (Lenin krt. 11.) Gagarin Magyarországon (magyar riportfilm), Magyar Híradó, 7. sz. Sporthíradó. Búcsú egy igaz em­bertől (NDK kisfilm), Gyermektor- na (magyar kisfilm). Reggel 9 órá­tól este 11 óráig folytatólag. — BUD AI híradó (II., Mártírok útja 5/b.) Magyar Híradó, Májusfa (ma­gyar riportfilm), Labdarúgó-iskola (magyar kisfilm). Aranykalászok (szovjet rajzfilm). Ahol a peliká­nok élnek (szovjet kisfilm). Reggel 9 órától este 10 óráig folytatólag. — BARLANG (Allatkert terület ám) Jalo-mica völgye (román kisfilm). Az üveg (holland kisfilm). Az erdő átka (szovjet raj2film). Az elve­szett kismalac (kínai kisfilm). Sí­én délelőtt 11 órától este 5 óráig, S-án délelőtt 18 órától este 8 óráig folytatólag. — GAGARIN MA­GYARORSZÁGON (magyar riport­film). Bemutatja: HÍRADÓ. TÁN­CSICS, DÓZSA, FELSZABADU­LÁS. VAROSMAJOR KERTMOZI, CS A TKOVSZKU KERTMOZI, UGOCSA. PALOTA (Rákospalota). — AZ ÜVEG (holland kisfilm). Be­mutatja: TÁTRA (Pesterzsébet), BARLANG — BÜCSÜ EGY IGAZ EMBERTŐL (NDK). Bemutatja: HÍRADÓ. — Afrikában jártunk (magyar). Kísérőműsor: Egy régi villamos. IKARUS MOV. HÁZA (XVI., Mátyásföld, Margit u. 2.) 8- án: 4. f7; NAP (Népszínház u. 31.) 4-től 4, 6, n9. — Alba Regia (szé­lesvásznú magyar) MARX (Landler J. u. S9.) S-lg n4, f6, 8. — Asch őr- vezető kalandos lázadása (nyugat­német, 18 éven felülieknek) RÁKÓ­CZI (Csepel) f4, h6, 8. — Állami áruház (magyar) TANÁCS (Szt. István krt. 18.) 4, n7, h9; ÁRPÁD (Soroksár) 3-ig fS, 8, vas. n4-kor is: BALASSI (Pestimre) S-ig Í8, 8. vas. n4-kor is; ÚJVILÁG (Rákoskeresz­túr) 4-től h6, n9. — Alomrevü (osztrák) SPITOK ROZSA FERENC kulturhaza (Vi„ Dózsa Gy. út 84/a.) 81—3-ig: f9; BÁNYÁSZ A- terem (József krt. 63.) 9. 11, nS: GUTENBERG MOV. OTTHON (VIII., Kölcsey u. 2.) 31—8-ig: nS, f8, 2-án: hlO-kor Is, hétfőn szün­nap. — Az áruló bankjegy (cseh­szlovák) SZIGETHY (Albertfalva) I 4-ről ti h(. t. — A béke első «apja ' (szovjet) HALADÁS (Bartók Béla Út 138.) 3-ig £4, h8, r.9. — A bíró (spanyol—olasz) CSABA (Rákosesa- br.) 4-töl h6, r,S. — A boldogság va­sárnap jön (csehszlovák) TAVASZ (Rákospalota) 3-ig h6, 8, vas. iá­kor is. — A búcsú (nyugatnémet) HALADÁS (Bartók Bal« Út 130.) 4- től f4, hs. r,9. — Cirkuszmúvészek (lónál). Kisérőműsor: Emlékezés Kabos Gyulára (magyar kisfilm) KOSSUTH (Pesterzsébet) S-ig f4. h6, n9: RÁTKAI (Kerepesi út 148.) 4-től 4 8, n9. — Csodacsatár (ma­gyar) RÁKÓCZI (Csepel) 9, 11, n2. — Csutak és a szürke ló (magyar) RÁTKAI (Kerepesi út 143.) 3-lg 4, 6. n9; CSABA (Rákoscsaba) 3-ig ha, n9. vas. f4-Icor is, csüt. szünnap: SZIGETHY (Albertfalva) 31-én f4. hű, 8. — Dr. Faustot elvitte az ördög (csehszlovák) REGE (Száche- nyi-hegy) 8-ig h6, 8. vas. í4-kor is, csüt. szünnap; KULTÚRA (Pesthi- degkúí) 4-től h6. 8. — Dúvad (ma­gyar, 18 éven felülieknek) SZÉ­CHENYI (Pestújhely) £4, h6, n9; HAZAM (Váci út 159.) S-ig ff, hs, n9; KELEN (Kelenvölgy) 4-től li6. n9. — Egy évig tartó út (széles­vásznú jugoszláv—olasz) MARX (Landler J. u. 39.) 4-től n4, £8, 8. — Ember a holdon (angol). Széles változatban: VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) S-ig n8. h$, vas. 3-kor is. Normál változatban: BUDAFOK (Budafok) h«, 8. vas. í'4-kor is, szerda szünnap; ÚJLAKI (Bécsi út 69.) 4-től f4, h8, n*. — Az élet titka (amerikai). Kisérőműsor: Med- nyánszky (magyar kisfilm). Mo­dern kuruzslók (magyar kisfilm! BÁNYÁSZ B-terem (József krt. S3.) n4. fS, 8. — Az énekes csavargó (olasz). Széles változatban: ÓBU­DA (Selmeczi u. 14.) 4-től 4, n7, 19. Normál változatban: KULTÚRA (Pesthidegkút) S-lg h6, 8, vas. iá­kor is, csüt. szünnap: TERV (Pest- úiheJy) 4-től fS. 8. — Felfelé a lej­tón (magyar) TETÉNY (Nagyté­tény) 4-től nS, f8. — Fűre lépni sza- I bad (magyar) BETHLEN (Bethlen | G. tér 3.) 4, n7, h*. — Feltámadás (nyugatnémet) MOH MÜV. HÁZA I (XU., Csörsz ll. 18.) 3-án, 6-án: 3, | n6. fS: TINÓDI (Nagymező u. 8.) pro!. Ji4, te. 8. — Gábor diák (ma­gyar) KÖLCSEY (Kispest) S-ig fi. h6. 8. — Gyűlölet áldozata (angol) IKARUS MÜV HAZA (XVI.. Má­tyásföld. Margit u. 2.) 4—3-én: S, f7. — A góllövő zenész (csehszlo­vák) BÄSTYA (Lenin krt. 8.) flO, fiz, h2: TANÁCS (Szt. István krt. 16.) 2. hétre prol. Ü0, Ü2, h2; ELŐ­RE (Delei u. 41.) nS, h|, vas. S-kor is; alkotás (Alkotás u. 11.) f4, h8. n9. — Halálhajó (nyugatnémet). Normál változatban: KOSSUTH (Pesterzsébet) 4-től f4. hs, n9: SZI­GET (Csepel) S-ig fS. 8, vas. n4-kor is. Széles változatban: BÉKE (Rá­kospalota) S-ig fs, hs, vas. f4-kor ; is; BEKE (Mautner S. u. 48.) 4-től I h6, n9. — Hamupipőke (amerikai) I KINIZSI (Kinizsi u. 28.) f4, hs, n9; ÉVA (Erzsébet királyné útja 38.) 4. n7. h9. — Halilkaayar (eredeti do­kumentumokból összeállított ma­gyar film). Kisérőműsor: A hajna­li harmat országa (magyar kis­ülni), Párbaj (magyar kisfilm). VI­LÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 4-t* n6. h8. — Hintónjáró szerelem (ma­gyar) VASVÁRI (Kerepesi út 44.) 4- től f4, h6, n9. — Hyppolit, a lakáj (magyar) TISZA (Rákóczi út 68.) 9. 11. n2: AKADÉMIA (Üllői út 101.) 4-től Í4, hí, n9. — Az ismeret­len térti (roman) PETŐFI (Pong- rácz u. 9.) 4-töl 16. h8. — Jövő ta­vaszig (szovjet) ÚJVILÁG (Rákos­keresztúr) 8-ig hS, n9, vas. f4-kor is: LIGET (CsákyUget) 4-től fS, 8: TERV (Pestújhely) S-ig fs, 8, vas. I4-lcor is. — A kalandor (NDK— francia) KELEN (Kelenvölgy) 3-ig hs, n9, vas. f4-kor is, csüt. szün­nap. — A kapitány lánya (szovjet) TAVASZ (Rákospalota) 4-tól h6, 8. — Kenyér, szerelem, Andalúzia (olasz) IPOLY (Hegedűs Gy. u. 65.) f4, hS. n9. — Kettétört amulett (NDK) HAZAM (Váci út 150.) 4-töl í4, hs, n9; KÁRPÁT (Csillaghegy) 5- ig fS. 8, vas. ft-kor is. — A kis csalogány (szovjet) CSILLAGHE­GYI LENÁRUGYÁR 31-én f6, 8. — A kobra akció (szovjet) MÁTRA (Lenin krt. 89.) 9, 11. n2; FÓRUM (Pestlőrinc) 3-ig nS, f8, vas. S-kor is; OTTHON (Berniczky u. 3.) 4-töl Í4. hS. n9. — A kolostor titka (szovjet) CINKOTA (Cinkota) 4- tő! fS, 8: PETŐFI (Pongrácz u. 9.) S-ig Í6, h8, vas. n4-kor is. — Kül­detés Bahcsiszerájba (szovjet) AKADÉMIA (Üllői út 181.) 3-ig i4. hs, n9. — Különös kirándulás (szé­lesvásznú angol) JÓKAI (Rákos­hegy) 4-től hS, n9. — A láp kutyá­ja (NDK) KÖLCSEY (Kispest) 4- től f4, M, 8; OTTHON (Berni czky u. S.) 3-ig f4, hS, n9. — Ludas Ma­tyi (magyar) CSOKONAI (Népszín­ház u. 13.) 2. hétre prol. f4, h6, n9; JÓZSEF ATTILA (Kulich Gy. tér 7. ) f4, hS. n9; VILÁG (Rákosszent­mihály) h0, n9, vas. f4-kor is. — A macska kinyújtja karmait (fran­cia). Széles változatban: REGE (Széchenyi-hegy) 4-től hS, 8; LI­GET (Csákyllget) S-ig f6, 8, vas. n4-kor is. Normál változatban: AL­KOTÁS (Alkotás u. 11.) 9. 11, n2. — Mágnás Miska (magyar) CSIL­LAG (Csillaghegy) hS, 8, vas. f4- kor is; CINKOTA (Cinkota) S-ig ÍS. 8. vas. n4-kor is, csüt. szünnap; MAROS (Rákosliget) S-ig hß, n9, vas. f4-kor is. — Milliók keringöje (szélesvásznú csehszlovák) BÉKE (Mautner S. u. 48.) 3-ig hS, n9, szombat—vas. f4-kor is; BOCSKAY (Pesterzsébet) 4-től fS, 8. — Mi ketten egyedül (olasz) ZRÍNYI (Le­nin krt. 26.) 9, ti, n2. — Nem nő­sülök (román) BALATON (Üllői út 68.) 9, 11, n2; FÓRUM (Pestlőrinc) 4- től nS, f8. — Ne várd a májust (jugoszláv) ÉPÍTŐK ROZSA FE­RENC KULTURHAZA (VI.. Dózsa Gy. út 84/a.) 4—S-ig: Í9. — Négyen az árban (magyar) NAP (Népszín­ház u. 31.) S-ig f4, hS, n9. — Orvos a válaszúton (csehszlovák) KÁR­PÁT (Csillaghegy) 4-től fs, 8. — Az osztraval gyors (csehszlovák) TE- TENY (Nagytétény) S-ig n«, f8. vas. 5- kor Is. — Az ötödik ügyosztály (csehszlovák) BÁNYÁSZ A-terem (József krt. 63.) fi, h8. n9: BEKE (Rákospalota) 4-től f6, h8. — A pró- b «kisasszony (csehszlovák) VAS­VÁRI (Kerepesi üt 44.) S-ig f4, hs, n9. — Rátarti fickó (csehszlovák) ÁRPÁD (Soroksár) 4-töl fi. 8: SZI­GET (Csepel) 4-től fS, 8. — Rásze­dett Udvarlók (NDK) TÜNDÉR (Újpest) 4-töl f«, 3. — RiksakuU (szélesvásznú japán) TÜNDÉR (Újpest) S-íg tt. 8, vas. f4-kor is. — Római vakáció (amerikai) ÚJ­LAKI (Bécsi út 69.) S-ig f4. h6, n9. Serdülő lányom (angol) SZIGETHY (Albertfalva) 1—8-ig f4, hs, 8. — A szép Lurette (NDK) CSILLAG­HEGYI LENÁRUGYÁR 3—4-én fii, 8. vas. n4-kor is. — Tacskó (nyu­gatnémet) délibáb (Budatetény) 2—3-án 5, ni, vas. S-kor is. — Ta­lálkozás az ördöggel (francia) MAROS (Rákosliget) 4-től hs, n9. — Therese Raguin (francia, 18 éven felülieknek) MIKSZÁTH (Sasha­lom) 4-től h4, 6. f9. — Till Ulen- spiegel (NDK) OTTHON (Soroksár) S-ig' fs, 8, vas. n4-kor is. — Tisztes úriház (szélesvásznú francia, 18 évem felülieknek) BOCSKAY (Pesterzsébet) S-ig Í6. 8, vas. n4- kor is. — Ujr« reggel van (széles­vásznú szovjet) JÓKAI (Rákos- hegyj 3-ig hs, n9, vas. f4-kor is. — Az utolsó össztűz (szélesvásznú szovjet) ÓBUDA (Selmeczi u. 14.) S-ig 4. n7. f9. — A vak inumíkus (szovjet) MIKSZÁTH (Sashalom) 3- ig h4. S. fi). — Varázsemberke (NDK) HONVED (Rákóczi út 82.) 9, 11. n2, f4. h6. n9. — A vár titka (szovjet) TISZA (Rákóczi út 68.) f4. hs. n9. — Warrenné mestersége (nyugatnémet, 13 éven íeíüliekneki CSOKONAI (Népszínház u. 13.) (széles változatban) 9, 11, n2: DIA­DAL (Krisztina lm. 89.) f4. hS. n9. — Tájfun Nagaszaki felett (francia —japán) ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA KULTURHAZ (XIII., Jó­zsef A. tér 4.) SÍ—5-ig: nS, f8, vas. S-kor iá. — Veszélyes út (szovjet) BALATON (Üllői út 6S.) f«, hS, n9; BALASSI (Pestimre) 4-től f6, 8. — A vihar kapujában (japán. 18 éven felülieknek) ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) f4, h6, n*. — Vörös tinta (szé­lesvásznú magyar) OTTHON (So­roksár) 4-töl fs. 8. — Zápor (ma­gyar) MÁTRA (Lenin krt. 39.) f4, hs, n9. KÉRIMOZIK MŰSORA: RÓZSA­VÖLGYI KERTMOZI (XIV., Rózsa­völgyi tér) Vigyázz, nagymama (szovjet) f8. PETGFr KERTMOZI (IX., Ráday u. 46.) Vigyázz, nagy­mama (szovjet) f8. BARTÓK KERTMOZI (XI., Kosztolányi De­zső tér) Napfény a jégen (széles­vásznú magyar) Í8, 2-án, 4-én szünnap. CSAJKOVSZKIJ KERT­MOZI (X., Halom u. 42.) Napfény a jégen (szélesvásznú magyar) 7. VÁROSMAJOR KERTMOZI 7, 9; csüt., vas. szünnap. PARK KERT­MOZI (III., Szél u. 3.) Napfény a jégen (szélesvásznú magyar) fä, vas. szünnap. VÖRÖSMARTY KERTMOZI (Margitsziget) Egy ka­tona meg egy fél (szélesvásznú olasz) f8 (pénztár-nyitás délután 4 órától). BUDAI KERTMOZI (H., Bem rakpart 18.) Legénylakis (szé­lesvásznú amerikai, 18 éven felü­lieknek) 7. — FILMMÚZEUM (Ta­nács krt. 3.) A kéményseprő és » pasztorlányká (francia rajzfilm) 31—Irén 10, 12, 2, 4. 2—S-án 19, 12, 2, 4, 6, S. 4-én 18, 12, 2. 5—S-án 10, 12, 2, 4. Nézők a színpadon „Aiisztokraták" a fegyenctelspen — Pagogyin darab próbája a Jókai S inbázbjn

Next

/
Thumbnails
Contents