Esti Hírlap, 1961. október (6. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

A moszkvai rádió zenekarának hangversenye A moszkvai rádió szimfoni­kus zenekarának a szovjet, fő­városból közvetített hangverse­nyed már régóta világhírt vív­tak ki. Mégis, mikor tavaly elő­ször szerepelt személyesen a zenekar Budapesten, a több mint száztagú orkeszter köz­vetlenül még inkább elénk tárta remek kvalitásait. És ugyanúgy most, pénteken a/Ze- neákadémián a Liszt—Bartók fesztivál ünnepi estjén. Az idén Gennadij Rozsgyesztvenszkij karnaggyal jöttek és ő is egy csapásra megnyerte a közönsé­get. Már a műsor legelején nyilvánvalóvá vált. hogy első­rendű dirigens, vérbeli kar­mester áll a dobogón. Úgy irá­nyította gárdáját és az úgy kö- i vette vezetőjét, hogy Prokof- jev VII. szimfóniája mér, soha­sem formálódott ki előttünk i ilyen plasztikusán. Nem keve- 1 sebb dicsérettel szólhatunk Sosztakovics V. szimfóniájá­nak nagyszabású előadásáról. A zenekar minden csoportja — vonósok, fúvósok (fa- és rézfú­vósok egyaránt) — válogatott művészekből áll. És ezek össz- játéka szervesen olvad egység­be. így jöhet létre ilyen ered­mény. A két szimfónia között Bar­tók „hattyúdala”. III. zongora- versenye hangzott el. Ezt a mű­vét súlyos betegen, már halá­los ágyán komponálta a zene­a versenyt, és mikor 1947-ben hazalátogatott, itthon is ját­szotta. Nagyhatású, pompás előadását annál is inkább hite­lesnek tekinthetjük, mert ma­gától a szerzőtől kapta meg az utasításokat az interpretálás módjára. A szűnni nem akaró tapsokat két bravúros ráadás­sal köszönte meg. Péterfy István VÖRÖS FELHŐK Színes kínai balettfilm Gennadij Rozsgyesztvenszkij á Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát vezényli. A zongoránál: Sándor György, Amerikában élő magyar zongoraművész. (MTI foto — Molnár Edit íeÍv.) „A meztelen kamera“ és társai Kétezer éves aréna Cezareában az izraeli part­vidéken egy 2000 éves római | arénát ástak ki a homokból, ! amely teljes épségben meg­őrizte az ülőhelyeket, be- és kijáratokat, valamint a kapuk | mellett elhelyezett, kőből épült ! pénztárfülkéket. A feltárt i aréna a nemzetközi izraeli ze­nei fesztiválon Pablo Casals , hangversenyével nyílik meg a i közönség számára. • Néphadsereg Művészegyüttese nagy művészi erővel szólaltat­ta meg a kis remekeket. Ko Yinget Wan San, Rung Hut pe­dig L iao Chun-hsian táncol­ja és játssza. Nagyszerű művé­szek — kecsesség és akrobatika egyaránt jellemzi őket. De a többi szereplőket is csak di­csérni lehet. A zárókép nagy győzelmi tánca feledhetetlen. A. G. Újjáépült a gyulai var A hatszázévesnél régibb gyulai vár helyreállítását be­fejezték. A régi ostromok nyo­mait viselő erődítmény a für­dőhellyé épülő Körös-közi vá­ros idegenforgalmi nevezetes­sége, Tornyában kilátót építet­tek. Helyreállították lakosztá­lyait, termeit, középkori kápol­náját, pékműhelyét, felvonó- hídját, lőréses védőfalait. Ba­latoni kaviccsal terítették be és műkő-virágtartókkal díszí­tették sétányait. A tavaszra elkészül a vár előtti csónakázó tó is. mimiiiimiiimiMiiiimmiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiimitiHimniiiimmiiiiiiiimHuimmiH KÉP SZÖVEG NÉLKÜL „A szennyáradat — Amibe még Hollywood is belepirul’*. Ezzel a címmel közölte a New York Herald Tribune a zug­filmesek strip-tease produk­cióiról szóló tudósítását. „A meztelen kamera”, a „Majd holnap, kisapám”, az ..Erotica” és a többi 27, nem- kevésbé sokatmondó ■című film megjelenése az amerikai piacon valóban óriási felhör­dülést keltett Hollywoodban. szigmüdsátóLMriá^őAk* ^ s.Ém. lonbén is tis~zie'sseglélen ver­senytársakat látnak a zugpro­ducerekben. Ezek ugyanis rendszerint kívülállókkal és természetesen olcsóbban dol­goztatnak, neves sztárok he­lyett egyszerű modelleket fényképeznek. A forgatókönyv egyetlen feladata, hogy a mo­dellek számára minél több strip-tease jelenetre adjon le­hetőséget. A legális holly­woodi filmgyártbk bosszúságát csak fokozza, hogy félig-med- dig törvényen kívüli kollégáik olykor a befektetett összeg huszonötszörösét is megkeresik egy év alatt. („Az erkölcstelen Mr. Teas” című film például 24 ezer dollárba került, s egy év alatt 750 000 dollárt hozott.) A zugfilmesek természetesen védekeznek. Ross Meyer, „A meztelen kamera” producere például azt mondja, hogy ez­zel a módszerrel akarja felhív­ni magára a szakkörök fi­gyelmét. Kollégája, Gene Cropper, aki már négy strip­tease filmet csinált, arra hi­vatkozik, hogy Hollywoodban nem talált magának más mun­kát, Robert Cressle, az erede­tiben meglehetősen kétértel­MEGJELENTEK a legújabb bel-és külföldi őszi-téli divatlapok! öszi-téli Divatalbum, többszínnyomásban, szabásminta-melléklettel 18 Ft Legújabb Kabát-Kosztüm, őszi-téli 38 Ft Utazási Divattanácsadó, négyévszakos divatlap 11 Ft Kaphatók Budapesten a Posta hirlapboltjaiban: II., Bem József utea 22. V., Váci utca 10, V., Váci utca 32. V., József Attila utca 3. V., .gzent István körút 25. V., Kecskeméti utca 3. X., Körösi Csorna út 14. Calvin téri Aruház Corvin Áruház Divatcsarnok Vidéken: minden hírlapterjesztéssel foglalkozó postahi­vatalban és a híriapszaküzletekben, ahol szabásminta­megrendelést is felveszünk. • Szabásminta-szolgálatunk gyors és pontos! POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODA i gal degeneráltt.á tettek, sok } ’ i volt közöttük a hisztériás, epi- j 1 lepsziás jellegű neurotikus be­teg. Ezekből lettek a sámánok, I hiszen, ha jól figyelemmel kí- í sérjük e hit gyakorlati meg- j valósulásának módozatait, ha- 1 ! mar kiderül, hogy'a sámánko- ; dás legjellemzőbb motívuma ' ez a hisztériás vagy epilepszi- I ás roham. A vizsga: fáramászás j — A jelölt sokszor rosszul j ; van. nyomás kínozza, elájul, és I ilyenkor a szellemek közlik j ; vele, hogy sámánná kell len- . nie. Akár akarja, akár nem. I Amikor aztán valóban eljön j az ideje, akkor három napra j ..elrejtezik” — ez alatt az idő ; alatt a szellemeknél jár, ekkor j kapja meg a sámánság tudo- ‘ mányát. A hiedelem azt is tudni véli. hogy ez idő alatt széjjeldarabolják, és ellenőr­zik. van-e fölösleges csontja, mert csak az lehet sámán, aki­nek a szokásosnál több csont­ja van. A háromnapi rejtezés után következett a vizsga, amelynek során egy hatalmas fát kellett a jelöltnek meg­másznia, ebbe a fába létrasze- rűen rovátkákat vágott, úgy jutott fel a tétjére. A sámán gyógyít, jósol. Hogy olyan állapotba jusson, mikor a szellemekkel is tud társalog­ni: dobot használ. Nagyon ér­dekes szerszám ez a sámán­dob. Lónak nevezik, ahol a lo­vat hajtó korbács a dobverő. Mennél gyorsabban száguld ez a hátasló, mennél gyorsabban verik, annál hamarább jut el vele a sámán a szellemek bi­rodalmába. Szeméten a láltosló » — Hogyan lehet ezt a ma mád nyomokban sem élő sá­mánhitet rekonstruálni? — kérdeztük Diószegi Vilmostól. — Amikor az emberek kez­denek nem hinni valamiben, amiben eddig hittek, akkor a régi hiedelmek csak mesék for­máiban élnek tovább. Szá­munkra is a magyar mesék, I • I A vallások történetét tanul­mányozó kutatók most több ; érdekes adatot találtak, ame­■ Ivek a korunkban ismeretes . egyházak kialakulásának oka- | it magyarázzák. De vajon mi- | Íven eredménnyel dolgoznak ■ azok a tudósok, akik a magyar i nép ősi vallásának, a sámán- ; hitnek emlékeit nyomozzák? ! Diószegi Vilmos nemrégen tért j vissza Mongóliából, ahol a ma­gyarral rokon népek művelt­ségének vizsgálata közben ér­dekes adatokat talált a sámán­hitről. Színes fejszalagot ábrázol az egyik rajz, amit megmutat. A szalagból tollak állnak ki, s emberi arc van rárajzolva. Vitaminhiány és lelki betegség — A sámánok hazánkban is ilyen álarcot viseltek szertar­tásaikhoz — magyarázza. — Ez a tollazat azonban nem az i egyetlen formája a sámánok i fejdíszének. A.magyar falvak­ban végzett kutatások bizo­nyítják, hogy ökör- vagy bika­szarvval, illetve szarvas- : aganccsal díszített sámán fej- | éket is tulajdonítanak a ha­gyományok a táltosoknak, a ■ magyar sámánoknak. | — Mi a lényege a sámánhit­| nek, miben különbözik a töb- j bi ősvallástól? — A sámán a szellemekkel közvetlenül érintkezik. Vagy úgy, hogy belőle szólnak a szellemek, vagy úgy, hogy ma­ga megy el a szellemek vilá­gába, és visszatérte után be­számol arról, amit ott megtu­dott. — Van a sámánhit kialaku­lásának természettudományos magyarázata? — A sámánhit abban a kor­szakban alakult ki, amikor a firfnugor népek együtt éltek még a mai Szovjetunió északi vidékein. A fél évig tartó sö­tétség, a nagyon gyér növény­zet miatt sok volt á lelki beteg, és a vitaminhiány igen káro­san befolyásolta az emberek fejlődését. A nehéz körülmé­nyek néhány családot valósag­óabonás szokások, gyakran j gyermekjátékok a kútforrásai | nyomozómunkánknak. így pél­dául sokak számára értelmet­len az a versike, amit a gye­rekek fújnak: Gólya, gólya, gilice. Mitől véres a lábad. Török gyerek megvágta. Ma­gyar gyerek gyógyítja. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. Mit keres itt a síp. dob hegedű? Mindjárt érthető lesz a hang­szerek szereplése, ha tudjuk, hogy a sámán dobbal gyógyí­tott. A magyar népmesék jól ismerik a táltos "lovat. Ez a ló rendszerint a szeméten hever, vízzel kell meghinteni, para­zsat kell vele etetni, s csak ak­kor lehet rajta elvágtatni. Ez a teljesen logikátlannak tűnő mesemotívum is azonnal ért­hető lesz. ha tudjuk, hogy a sámán a szertartás előtt a do­bot vízzel hintette meg, majd parázs fölé tartotta, hogy a bő­re kifeszüljön. — Érdekes módon lehetett a nyomára akadni a sámán fej­viseletének is. A Luca széke babonáját az országban min­denütt ismerik. Karácsony második napján, aki a temp­lomban rááll a székre, az fel­ismeri a boszorkányokat. De miről ismeri fel? A magyar néphit szerint árról, hogy tol­lakat hord a fején vagy bika­szarvakat, esetleg szarvas- agancsot. — Hogyan állapítja meg a tudomány, hogy ezek valóban a magyar ősvallás „tartozé­kai”? — Mindenekelőtt azt vizsgál­juk, hogy a jelenségek az or­szágban általánosan ismer­tek-e. Ezek után azt vizsgál­juk, hogy a környező népek­nél, közvetlen szomszédaink­nál élnek-e ilyen képzetek. Ha megállapítottuk, hogy nem — az előbb felsorolt jellegzetessé­gek egyike sem él szomszéd­népeink kultúrájában — akkor összevetjük ezeket az Ázsiá­ban élő. a magyarokkal ro­kon finnugor népek emlékéi­vel. Ezek az összehasonlítások mutatják meg. milyen régiek ezek az emlékek. Bernáth László zánk állatvilágának bemutatá­sával a közönség régi kívánsá­gának eleget tegyen. A nagy­emlősök 44 méter hosszú ter­mében külön-külön diorámát kap valamennyi idetartozó ha­zai állatfaj, közöttük azok is — például a medve, bölény, jávorszarvas, sakál — amelyek ma már kihaltak. Ehhez kül­földről is kap segítséget a mú­zeum: a jávorszarvast például Leningrádből küldték. T~ EGY SZEM VADGESZ­TENYE címmel jelentette meg a Szépirodalmi Kiadó Kemény Simon verseskötetét. A .gyer­mekévekre. az ifjúságra való emlékezés melankolikus fényű sorai, csendülnek meg a ver­sekben, de számos poémájában a nincstelen szegények Világát, virágok és fák dús szépségéi, színeit idézi. A Nyugat nem­zedékéhez tartozó kitűnő köl­tő gyilkos SS-ek golyójától halt meg. a felszabadulás előt­ti utolsó percekben. C FELEKI KAMILLAL be­szélgettünk: „Színészi vágya­kozásomnak egyik nagy álma teljesült azzal — mondja — hogy Moliére „Képzelt beteg”- ét játszom majd a Petőfi Szín­házban. Mondanom sem kell, nagy szeretettel és elmélyülés­sel készülök erre a szerepem­re. Fábry Zoltán rendezi az előadást, a közjátékok zenéjéz pedig Szőnyi Erzsébet szerezte. A premier napja október 8-a! színhazak SZOMBAT-VASAK NAPI MŰSORA Operaház sz.: Kékszakállú her­ceg vára, Kából faragott királyit, Csodalatos mandarin (7); v.: Diú­tiirö (de. 11): Bohémélet (Márkus- bcrlet, 2. előadás, 7) — Operaháé Erkel Színháza sz.: Hunyadi Lász­ló (11. bérlet, 1. előadás, 7); v.: János vitéi (de. 11); Otelló (12. bér­let, 1. előadás, 7) — Nemzeti Szín­ház (Izabella téren) sz.: Élő holt­test (7); v.: Bánk bán (7) — Kato­na József Színház sz.: A két Bo­lyai (7); v.: Minden jó, ha jó a vége (Vízvári-bérlet, 1. előadás, J) — Madách Színház sz.: Pillantás a hídról (7); v.: Kaukázusi krétakör (7) — Madách Kamaraszínház sz.: Elveszett paradicsom (7); V.: Kü­lönleges világnap (7) — vígszínház sz.: Faust (fél 7); v.: Lysistraté (du. fél 3); Tizenegyedik parancso- lat (7) — Ödry Színpad v.: Nap- fogyatkozás (7) — Jókai Színház sz. és v.: Arisztokraták (bemutató, 7) — Petőfi Színház sz. (7) és v. (fél 3): Koldusopera; este: Gazdag szegények (7) — Fővárosi Operett- színház sz. (7) és v. (negyed 3): leányvásár; v. este: Boccaccio (7 — József Attila Színház sz.: Min dent a mámáért (7); v.: Az igazsá házhoz jön (fél 3 és fel 8) — VI dám Színpad sz. (fél 8) és v.: (ff 4, fél 8): Budapest 11 óra — Ki Színpad sz. (7) és v. (3, 7): Vár utca ... — Állami Bábszínház sz Három kismalac (5); v.: Misi mf kus vándorúton (11); Jancsi é Juliska (3), Misi mókus vándor úton (5) — Bartók-terem sz. (fé 10) és v. (9): Az ember túlsó oldá la (18 éven felülieknek!) — Tark- Színpad sz.: Én-I-Te = Mi (fél 8) v.: Kilenc kialap Prágáitól (fél 4 r' fél 8) — Jégszínház sz. és v.: Eurí Pa szívében (a Prágai Jégrevi' vendégjátéka, 4 és 71 — Kantárt Varieté sz. (6 és fél 9) és v. (fél 8 és fél 9): Amikor Pest mesélni ■kezd — Fővárosi Nagycirkusz sz. és v.: Szenegál néger együttes (fél i és 7). költő és az utolsó ütemekből már csak vázlatot hagyott hát­ra. (Ezekből Serly Tibor pótol­ta a partitúrát.) A szólista Bar­tók tanítványa, a több mint 20 esztendeje Amerikában élő és ott a legnevesebb és legelis- ' mértebb pianisták egyike: Sándor György volt. Sándor 1 György mutatta be legelőször I az Egyesült Államokban is ezt 1 □ AZ EGYETEMI SZ4NPA- t | DOT KORSZERŰSÍTIK, át- | I építik. A színpad és a nézőtér I I elektromos berendezéseit ki­cserélték, modernizálták. Meg­érkezett az új koncertzongora | és az új vetítőgép. Október j ! 4-én felgördülhet a függöny, ' ■ hogy megkezdődjék az évad el- ! ső előadása. □ ŰJ ÁLLANDÓ K1ÁL11- j TáST készít elő a Tcrmészet­■ tudományi Múzeum, hogy ha­Felperzselt kis hegyifalvak, vad sziklafalakon, erdők sűrű­jében menekülő parasztok, egyszerű emberek, akikből hő­söket formál az üldözés és a haza szeretete... Az elmúlt években látott kínai filmek nélkül nem tudtuk volna iga­zán érzékelni, milyen pokoli körülmények között, milyen áldozatosan zajlott le a kínai nép felszabadító háború­ja. Ez a szép film is — amely ze­néjében és koreográfiájában a klasszikus balett hagyomá­nyait ötvözi európai tradíciók­kal — a Kuomintang elleni harc hősi époszából meríti tár­gyát. Egy dél-kinai parasztcsa­lád áll a történet középpontjá­ban. Kuomintang-banditék el­fogják őket és szomszédaikat. Megfogyatkozva bár, de kitör­nek a fogságból. Újból harc, újból fogság, és megint csak elmenekülnek. A kis paraszt­csapat már mindössze néhány emberből áll, de végül is a Vö­rös Hadsereg megmenti őket. Kung Hu, a fiatal paraszt, a csapat vezetője meghal, de fe­lesége, Ko Ying megéri a győ­zelem napját. Tánc, muzsika, ének és fény- í képezés drámai összhangban. i nagy erővel fejezi ki a megrá- | zó helyzeteket, a téma páto- j szát. Van ugyan némi elnyúj- i tottság, bizonyos önismétlés is, | — általában azonban a film I szerencsésen találta meg azt a i formát, ahol a stilizált, sűrített mondanivalójú balett sziuk- í ronban van a pezsgő filmsze- : rűség követelményeivel. A „Vö- ! rös felhők” — amely terméke- jnyen értékesítette az azerbajd- ! zsán és grúz balettfilmek leg- [ jobb tanulságait is — mjpíaji- I lag is gazdagítja a mind sike- I resebb kínai filmgyártást, j A filmet egész kollektíva ír- | ta, s zenéjét is négyen szerez­ték. A muzsika minden részle­tében értékes, legjobban mégis a kórusok tetszettek. A Kínai rst)ol? hátán a Szellemei? uiláxj áh a Parazsat eszik a paripa — Mit látni a Luca székéről — A tudomány a niagvar ősvallásról ! műén hangzó „Volt egyszer I egy lovag” készítője viszont I már nem is védekezik. Azt ; mondja: „A nagy 'filmgyárak ; most mindenféle perverzitás- ! ról, a kábítószerek rabjairól, I gyermekek megrontóiról szóló i filmeket forgatnak. Miért jobb I ez, mint amit mi csinálunk?” | Jay Sheridan, a „Megérinthe- I ted!” producere pedig így ve- | szi át a. szót: „Az én filmem i nem fog megrontani "senkit.-fiuKcióirol azonsán nem lehet iföv'ATiAz! elmondani”... Van benne valami. A TELEVÍZIÓ műsora SZOMBATON: 13.45: A Magyarország—Svédor­szág atlétikai viadal és az FTC— Bp. Vasas labdarúgó-mérkőzés közvetítése a Népstadionból. — 18.(X): Falusi emberek. — 18.30: Megemlékezem a Kínai Népküzt&r- ■ saság megalakulásának 1-, évíor- j dúló járói. — is.óö: TV-Híradó. - 19.25: Mágori Erzsébet: A szélhá­mos. TV-játék. (14 éven aluliaknak nem ajánljuk.) — 20.30: Európj szivében. A Prágai Jégrevü xnüso- ra II. részének közvetítése. — 21.45: Népi muzsika. I>* Palló Imre éne­kel. a KISZ K'V'onti Művész­együttesének Rn jí:v2enekara ját­szik. — 22.00; Hírek. VASÁRNAP: 9.30: Úttörő-híradó. — 9.40: Ifjú­sági filmmatiné, l. Mindent tudni akarok. Szovjet film. 2. Timur éí csapata. Ifjúsági televíziójáték. — 14.05: 39. számú Magyar Híradó. — 14.15: A Magyar Hirdető műsora — 14.30: A* Fegyveres Erők sport- bemutatója. Helyszíni közvetítés a Népstadionból. — Körülbelül 15.10 Bp. Honvéd—U. Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése — 18.00: Magyarország—-Svédor­szág. A válogatott atlétikai viada második napjának közvetítése a Népstadionból. — 19.30: Előújság — 20.20: Vasárnapi vers. Kínai ver­sek. — 20.25: Hosszú menetelés Kínai film. — Körülbelül 22.05; Hí­rek.

Next

/
Thumbnails
Contents