Esti Hírlap, 1961. december (6. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

VI. évfolyam, 283. szám Ára: 60 fillér 1961. december 1, péntek VÍZTORONY-ÓRIÁS Ötödik napja tart a lincshadjárat Oránban Tegnap kilenc halott és harminc sebesült ♦ Ál hírekkel tüzelnek embervadászatra az ultrák ♦ Kifosztott üzletek ♦ Rendőrsortűz az arabokra Párizs, november 30, Kilenc halott és 30 sebesült — valamennyi arab — ez az oráni fasiszta embervadászat szerdai mérlege. Bár Oránban — akárcsak Algéria többi vá­rosában — igen nagy katonai és rend­őri erők állomásoznak, a kikötővárosban ötödik napja szinte zavartalanul folyik az algériaiak lincse- lése. Az OAS bevált taktikája szerint szerdán is rémhíreket terjesztettek az II,X állítólagos me­rényleteiről. Többek között arról, hogy az algériaiak egy papot és több gyermeket meggyilkoltak. Jól­lehet, ebből egy szó sem volt igaz, a fiatal ultrákból álló fegyveres bandák azonnal ösz- szeverődtek, és üldözőbe vet­ték az arab járókelőket. Az arab kereskedők üzle­A Nagy Admirális Fája A kis karibi ország körül, amelyre néhány hónap­ja fokozódó érdeklődéssel fi­gyel a világ, múlt, jelen, jövő hullámai kavarognak. Fő­városa, Santo Domingo, az amerikai kontinens legrégibb fehér települése. A ciceronek a valószí nőtlenül kék tenger partján faóriást mutogatnak a turistáiknak: ide kötötte ki Kolumbus a Santa Mariát, ezért nevezik a Nagy Admi­rális Fájának. Hát igen, groteszk helyze­teket produkál a történelem — most amerikai kolosszu­sok, anyahajók és rombolók cirkálnak a Nagy Admirális Fája körül. Miért? Ez a jő kérdés, az erre adott válasz világítja meg az egész dominikai hely­zetet. A zavaros, véres történet magva ma már közismert. 1916-ban amerikai tengerész­gyalogság szállta meg az or­szágot. Ahogy múltak az évek, ez propagandaokokból kellemetlen lett. Washington számára tehát ez volt a fel­adat: ügy elmenni Domini­kából, hogy ... azért ott ma­radni. Ehhez kellett valaki: „bennszülött”. Került. A megszállók rátaláltak a bün­tetett előéletű Rafael Leoni­das Trujillo Molinóra és el­kezdték „futtatni”. Előbb a velük együttműködő segéd- rendőrség parancsnoka lett, aztán 1830-ban köztársasági elnök. Még négy év kellett ahhoz, hogy meggyőződjenek róla, Trujillo vasmarkában az ország jó kezekben van. Az amerikai csapatok ekkor kivonultak, de ott maradt képviseletükben a diktátor. Sok mindent lehet mondani Trujillóról, de tevékenységé­nek ez a lényege: hogy mind­végig tulajdonképpen az amerikai érdekek rezidense volt Dominikában. K özben azonban történt egy és más a világon. Trujillo módszerei — ismét propagandaokokból — kezd­tek kellemetlenné válni a szabadságról oly szívesen szónokló Uncle Samnek. Egy­két éve a State Department számára is így módosult a feladat: lehetőleg megszaba­dulni Trujillótól, de úgy, hogy amerikai szempontból — és a dominikai helyzet alakulásában mindmáig ez a V ______________ legfőbb szempont — minden a régi maradjon. A pohár Dominikában is betelt, a diktátor egy me­rénylő golyójának áldozata lett és a lakosság dühének gejzírje, amelyre 30 évig egy sokszorosan gyilkos kéz ta­padt, most, hogy ez a kéz le­hanyatlott. minden pillanat­ban kitörhetett. Washington rémülten döbbent erre rá és azt mondta: „Csak ezt ne. Csak második Kubát ne!" Amerikai szierrumel a főfeladat tehát az és csak az lett, hogy ezt mindenképpen megaka­dályozzák. Florida környéki támasz­pontjaikról, csillagos-sávos lobogó alatt félelmes, nagy hajók úsztak komoran Domi­nika felé. Trujillo fiát, az if­jabb Rafaelt támogatták, aki, úgy látszik, tehetséges kato­na lehetett, hiszen már há­roméves korában kapitány volt az elfogulatlan atya se­regében. De hát az ameri­kaiak meg akartak szabadul­ni a Trujillo-dinasztiától ?! Úgy van. De a helyzet gejzír­rel fenyegetett és ezerszer in­kább Trujillo, mint a nép. Nemrég aztán áz amerikai kormány úgy érezte, lecsilla­podtak a kedélyek, jöhet a szalonképesebb amerikai re­zidens. Utasítások vibráltak az éterben, amerikai diplo­maták hajoltak össze elegáns dominikai urakkal és ifjabb Trujillo kincsekkel megra­kott magánjachtja véglegesen felszedte a horgonyt a famí­lia második — vagy első? — hazája, az Egyesült Államok felé. Az amerikai diplomáciai gépezet azon dolgozik, hogy a Trujillo család kezéből a hatalom Balaguer eddigi báb­elnök kezébe menjen át. Ki ez a szalonképesnek ta­lált lovag? Joaquim Balaguer professzor, a Trujillo-rezsim idején az ország alelnöke volt, tehát a zsarnok-dinasz­tia legszűkebb köréhez tar­tozott ... T ehát: Trujillo örökségé­nek .,elegánsabb” foly­tatója; a mégis kitörőben levő, most már általános sztrájkban és utcai harcok­ban is megnyilvánuló gejzír; egy előkelő kincses magán- jacht árnyéka és a Nagy Ad­mirális Fájára szegezett kö­zeledő amerikai hajóágyúk képe — ez ma a dominikai heQyzet. Harmat Endre _____________J Ez az épülő Dunai Szalma cellulózé gyár cr,»korszerű, felfelé szélesedő. 52 méter magas víz­tornya, amelyben 800 köbméter vizet tárolnak majd. A gyár építkezésén mintegy ezer szak­munkás, építő és szerelő dolgozik. A gyárépítésben részt vevő 15 magyar szerelő­ét építóvá/Ualat szocialista szerződésben vállalta, hogy az eredeti építési határidői tíz hó­nappal megrövidítik. (MTI Foto: Szilágyi f«!v.) Moszkvába érkezett a szakszervezeti világkongresszuson részt vevő magyar küldöttség Moszkva, november 30. Brutyó Jánosnak, a Szak- szervezetek Országos Tanácsa főtitkárának vezetésevei ma reggel Moszkvába érkezett az V. szakszervezeti vil ágikor, g-. resszuson részt vevő magyar küldöttség. A szovjet főváros kijevi pályaudvarán Leonyid Szolovjov, a szovjet szakszer­vezetek központi tanácsának titkára fogadta a delegációt. Ott volt a pályaudvaron Ré­vész Géza, a Magyar Népköz- társaság moszkvai nagykövete is. Tüntetések több dominikai városban A rendőrség könnygá/.bombákkal próbálja helyreállítani a rendet Visszatért ifj. Trujillo lnxusjachtja Oflhi ftlaf/arinnak tups a I Az indiai főváros lakói teg­nap tömeggyűlésen találkoztak Gagarinnal. A világűr első pi­lótája Nehru miniszterelnök oldalán érkezett a központi stadionba. Az ifjúság sport- és táncbe­mutatója után a főváros lakos­sága nevében a polgármester üdvözölte Gagarint. s ajándé­kokat nyújtott át az űrrepülő­nek. valamint feleségének. Válaszbeszédében Gagarin hangoztatta, hogy a szovjet űr­hajók felbocsátása gazdagítot­ta a tudomány kincsestárát, Az űrrepülések valamennyi szovjet ember kollektív munkájának eredménye­képpen váltak lehetséges­sé — mondotta Gagarin. »'"'■''•''XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXWXXXXXXXXXXXXXX' Santo Domingo, nov. 30. Dominikában a helyzet to­vábbra is rendkívül feszült. Több városban tüntetésre került sor. A tüntetők teherautókat borí­tottak fel. A rendőrség könny, gázbombákkal kísérelte meg helyreállítani a rendet, este 6 órától ismét kijárási tilalom van. Megerősítették azt a hírt, hogy visszatéri Dominikába az a luxusjacht, amelyen az ifj. Trujillo mene­kült el az országból. Mint is­meretes, Trujillo a hajóról re­pülőgépre szállt át, és Párizs­ba utazott. A luxusjacht jelen­leg egy öbölben horgonyoz, ha­! marosan a főváros felé folytat- j ja útját, ahol átvizsgálják. ! Trujillo hatalmas mennyiségű kincset próbált — mint jelen­tettük — kicsempészni a hajón az országból. Nyolcezer diemisfa katona átállt a néphez Földgázrobbonás K gyulladt fáklyaként menekültek az égő házból Becs, november 30. Szivárgó földgáz-vezeték robbanása mára virradó éjszaka levegőbe röpített Neusiedl an der Tliaya-ban egy lakóházat. A ház kigyulladt, lakói — egy 54 éves asszonyés 24 éves fia — égő fáklyaként menekült a szabadba és életveszélyes égési sebekkel került kórházba. A neu- seidl környéki olajtelep földgázszolgáltatását felfüggesztették. Angol hadgyakorlat Afrikában London, november- 30. ff Ma, holnap és holnapután £ angol katonai egységek Észak- ff Afrikában hadgyakorlatot tar- ff tanak — közölte az angol had- ff ügyminisztérium. A hadgya- f> j korlatokon ejtőernyős kötélé, j keik is részt vesznek. A jelké- ff pes támadó hadműveletek ki- ff induló támaszpontja Málta szó- ff gete. í teit kifosztották és fel­gyújtották. Megállították az autóbuszokat és késekkel, botokkal estek ne­ki az araboknak. Egy személy- autó arab iftasait a prefektúrr épülete mellett lincselték meg a kocsit pedig felgyújtották, Az OAS terroristáinak ga­rázdálkodása egész nap tar­tott, a karhatalom csak este szállta meg az utcákat. Constantine tartományban. Bír el A tér községben, ahol a vásár alkalmával mintegy 300 algériai tüntetett az OAS ellen, a rendőrök golyói két arabot megöltek, hetet megse­besítettek. Az Oránia tartomány farm­jain hétfőn megkezdett OAS- ellenes akció, amelyben több ezer rendőr és csendőr vett részt, nem sok eredménnyel járt. Mintegy 15 embert letar­tóztattak, az OAS vezetői kö­zül azonban — az előző hírek­től eltérően — senkit sem fog­jak el. Az OAS megzsarolta Brigitte Bardot-t BB zsaroló levelet kapott az OAS-tól, amelyben a fasiszta szervezet 50 ezer új frankot (10 ezer dollárt) követel a filmszí­nésznőtől a „degaulle-ista ha­talom és a kommunisták elle­ni harcának" erősítésére. Bar- dot feljelentést tett zsarolói el­len és levet írt az Express cí­mű haladó lap főszerkesztőjé­nek. Ebben kijelenti: „Nem hátrálok meg, mert nem alca- rok fasiszta országban élni.” Holdtan 1 I a reggeli, de nemcsak i'i frisseségét tekintve mai a jelentés: holdgló­bust kapott több szovjet is­kola. * A nebulók tehát most már a földrajztudomány mellett a holdrajzzal is is­merkednek. Megforgathat­ják az új glóbust... Megfor­gathatják: a „másik” fele sem üres, a szovjet űrraké­ta automata szerkezete le­fényképezte a Hold túlsó oldalát. Ezt a lefotografált részt külön színezés jelzi a glóbuson. De ez nem az egyetlen jelölés. A gyere­kek pillanatok alatt megta­lálhatják rajta a második szovjet űrrakéta holdatéré- sének helyét, s láthatnak csaknem félezer olyan rész­letet, amelyet nem is olyan régen még a tudósoknak sem sikerült észlelniük. Szovjet gyerekek — hol­napi Tyitovok, Gagarinok holdrajzot tanulnak. S ezzel egy kicsit történelmet is. Tudománytörténetet, szov­jet történelmet. (sp.) hazafiak Felszabadulás hír-; ügynöksége arról ad hírt, hogy \ a diemista hadsereg nyolcezer i katonája átállt a nép oldalára,! vagy pedig hazaszökött. ■ — - ■ - ­t Hanoi, november 30. A Vietnami Távirati Iroda közlése szerint a dél-vietnami Diem-kormány megegyezett a laoszi lázadókkal, hogy dél­vietnami csapatok hadművele­teket hajthassanak végre Laosz területén. Ugyanakkor a dél-vietnami

Next

/
Thumbnails
Contents