Esti Hírlap, 1962. október (7. évfolyam, 230-256. szám)

1962-10-01 / 230. szám

Mi tjjsäg a szinkrongyárban A Pannónia Filmstúdió műtermeiben több filmet szinkronizálnak, illetve felira­tozásán dolgoznak. Készül a Velencében díjat nyert Iván gyermekkora című szov­jet alkotás magyarul beszélő változata. A szovjet szereplők Holló Eszter, Szabó Gyula. Fii- lop Zsigmond, Magda Gabi, Szakács Miklós és Angyal Sándor hangján szólalnak meg magyarul. A Csak ketten játszhatják című angol film magyar szereplői Márkus Lász­ló, Bánki Zsuzsa és Soós Edit. A feliratos filmek közül ha­marosan elkészül a szovjet filmhéten bemutatásra kerülő Hátha mégis szerelem című újdonság, melynek női főszere­pét a Ballada a katonáról cí­mű filmből jólismert fiatal szí­nésznő, Zsanna. Prohorenko játssza. Készül a Sámson című lengyel, a Bing-bing jegyház foglya című román és A föld­ről jött ember című csehszlo­vák film magyar felirata is. Egy asszony emlékezik Ünnepi kínai filmbemutató Távol Kínától, a történelmi ésemények egyszerű olvasója­ként nehéz megállapítani, mi jellemző, mi az általános eb­ijen a hatalmas országban. A fűim, az Egy asszony emléke­zik nézése közben mégis na­gyon határozottan úgy érez­zük: ez az út volt általános, sok ezer, ha nem tízezernyi kí­nai nő sorsa, életútja hasonló, mint Csu Liené, az anyáé. Még nincs tizenhat éves, mi­kor férjhez adják, úgyhogy nem is látta jövendőbeli élet- társát. Neki azonban szeren­cséje van: a tanító férj nem­csak egy iskolai osztályt, ha­nem az egész kínai népet akarja tanítani, s a forradal­már férje mellett előbb asz- fezonyi hűségből, majd egyre erősödő öntudattal vállalja a feleség is a forradalmi meg­bízásokat. Vállalja férje, idő­sebb fia halála után is, s ezt a vállalást megkönnyíti, hogy a fiatalon mégőszült asszony ide­gen és ismerős százak és ezrek Segítségét, barátságát mond­hatja magáénak. A történet sokban emlékez­tet Gorkij Anyájára, de mégis mássá teszik a jellegzetesen kínai szituációk, a másfajta emberi kapcsolatok és a kínai forradalom történelmi háttere. A főszereplő Ju Lan kitűnő já­A még fiatal asszony és férje, Ju Lan és Szun Tao-ling. I tékáért az 1961-es moszkvai j filmfesztiválon a legjobb női ; alakítás díját kapta. — bel — A „negyedik nemzedék" előretörése a moszkvai íróközgyűlésen Moszkva, október 1. A Magyar Távirati Iroda moszkvai tudósítója, Sugár András írja: Két napig tárgyalt Moszkvá­ban a főváros íróinak közgyű­lése, amely a fiatal írók és költők munkásságát vitatta meg. A közgyűlés elejétől vé­géig a XX. kongresszus óta fel­tűnt nagy tehetségű írónemze­dék előretörésének jegyében folyt. A VITA ALAPHANGJÁT a Jevtusenko—Voznyeszenszkij —Akszjonov köré csoportosuló fiatal írók adták meg, őket tá­mogatta szinte valamennyi fel­szólaló, a modern irodalmi irányzatnak eddig ellenszegü­lő körök képviselői pedig vagy hallgattak, vagy felülvizsgál­ták álláspontjukat. A közgyűlésen nem volt je­len a Kuibáhan tartózkodó Jev­tusenko, a fiatal írónemzedék általánosan elismert vezér­alakja, ugyancsak hiányzott a Bulgáriában időző 30 éves Ro­bert Rozsgyesztvenszkij, az egyik legnépszerűbb költő. Rajtuk kívül azonban megje­lent és felszólalt a „negyedik nemzedék” valamennyi ismert képviselője. Közülük tizenné­gyet ezen a tanácskozáson vet­tek fel az írószövetségbe. i x ALEKSZANDK BORSCSA- GOVSZKIJ KRITIKUS, a köz­gyűlés egyik előadója hangoz­tatta, hogy a XX. és XXII. kongresszus nyomán megválto­zott az irodalmi élet légköre, létrejöttek a szabad és korsze­rű irodalmi alkotás feltételei. A XX. kongresszus óta telje­sen új írónemzedék nőtt fel, amely éretten és helyesen ér­tékeli a múltat, mélységesen és őszintén hisz a kommunizmus eszméiben. Az előadó helyte­lennek bélyegezte bizonyos kritikusaknak és íróknak azt az állítását, hogy a fiatal szov­jet irodalom nihilista és két­ségbe vonja a forradalmi múlt jelentőségét. Az új nemzedék elfogadja az idősebbektől reá­maradt dús örökséget, de sok újjal, sajátságossal, önállóval gazdagítja a szovjet irodalmat. □ A HAZÁNKBAN TAR­TÓZKODÓ szovjet íróküldött­ség két tagja, Anatolij Kuz- nyecov és Dzsingisz Ajtmatov szerdán délben az Európa Könyvesboltban találkoznak olvasóikkal és dedikálják ma­gyarul megjelent műveiket, A legenda folytatása és a Dzsa- mila szerelme című regényei­ket. □ FORRŰ OVÁCIÓVAL kö­szöntötte a moszkvai közönség Igor Sztravinszkijt a Csajkov- szkij-teremben rendezett első hangversenyén. A nyolcvan- éves mester meghatottan fo­gadta honfitársainak ünneplé­sét. Első hangversenyén az Oda, a Tavasz megszentelése és az Orfeusz szerepelt. A mű­sor első és utolsó darabját ma­ga a mester, míg a Sacre-et asszisztense, az amerikai Ro­bert Craft vezényelte. D LESTER COOLE, as is­mert anigol dráma- és filmíró­nak „A vádlott” című Nyugat­ié! émetor szagban játszódó szín­müve Angliában eddig nem kerülhetett színre. A darabot lekötötték rajtunk kívül már a Német Demokratikus Köz­társaságban, Csehszlovákiá­ban és Lengyelországban. Va­lószínűleg az ősbemutató vala­melyik magyar színházban lesz. A darabot Bálint Lajos fordította . □ POF A VIZIT címmel Ga- labárdi Zoltán szatíraestjét rendezik meg október 3-án a Fiatal Művészek Klubjában. Kiss Tamás tartja a bevezetőt, közreműködnek Nádasi Myr- till, Horváth Gyula, Ruszt Gyula, Fodor Tamás, Kelemen i József. I □ TAMÁSSY ZDENKÓ ír­ja a muzsikát a Petőfi Szín­ház következő bemutatójához. Mark Twain Az egymilliófon­tos bankjegy című munkáját Kállai István dramatizálta, Katona Ferenc rendezi. A fő­szerepben a Pécsről ide szer­ződött Tomanek Nándor mu­tatkozik be. □ A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBA megérkezett Amszterdamból az a 100 rajz­ból álló gyűjtemény, amelyet az október 6-án nyíló kiállításon mutatnak be. A tavalyi nagy­sikerű amszterdami Derkovits- kiállítás viszonzásaként kerül sor erre a kiállításra, amely a XVII. századbeli legnagyobb holland és belga festők rajzait tartalmazza. Több Rubens, Van Dyck, Rembrandt rajz is sze­repel az anyagban. önkényesnek nevezte azt a he­lyenként még fellelhető vádat, hogy a fiatal írók műveinek hősei az élettől, a munkától el­rugaszkodott, cinikus, beteges és gyenge jellemű ifjoncok. A fiatal írók hőse a mai szovjet nemzfedék. ez a nemzedék pe­dig becsületes és tiszta, dolgos és nagyra törő, noha nem szí­vesen használ nagy szavakat és nem olcsó ékesszólással bizo­nyítja a társadalomért érzett felelősségét. J-aroszlav Szmeljakov, a má­sodik előadó, a fiatal költők munkásságát elemezte. Han­goztatta, hogy a népből jöttek­és az ország mai életének lég­körét hozzák az irodalomba. Nincs okunk olyasféle aggo­dalmakra — mondotta —. hogy a fiatal költők nem ismerik az életet. RÉSZLETESEN ELEMEZ­TÉK a fiatal írók és költők munkásságának szakmai kér­déseit. idézetekkel és szöveg­bírálattal világították meg egyes fiatalok stílusának, ver- selési technikájának jellemző gyengeségeit. A baráti, elvtársi bírálat nem kímélte sem Jev- tusenkót, sem a fiatal írónem­zedék más, ismert képviselőit. Többen hangoztatták, hogy a fiatalok új, őszinte hangja visszaadja az elkoptatott sza­vak csengését és értelmét, s az ifjú írók ezzel az idősebbek alkotókedvét is megfiatalíts jak, korszerűbb és őszintébb művek megalkotására serken-- tik pályatársaikat. A közhe­lyek, az unalmasság elleni küzdelem: ez a fiatal szovjet irodalom egyik legfőbb jel­lemvonása, s az útkeresés he­lyes irányban folyik — han­goztatták. A MOSZKVAI IRODALMI KÖZVÉLEMÉNYBEN ma már a fiatalok és az őket jóindu­latúan támogató idősebb írók adják meg minden állásfogla­lás alaphangját. Nem számít­hat semmiféle helyeslésre, ■vagy sikerre annak a szűk kör­nek múltba néző. minden újí­tást elutasító irányzata, amely nem képes megtagadni a sze­mélyi kultusz légkörében ki­alakult módszereket és ma is csak a régi módon tudja el­képzelni az irodalmi alkotást. Rendkívül feltűnő volt, hogy D. Sztarikov kritikus, aki ed­dig minden vitában mereven állást foglalt az útkeresés és kísérletezés ellen, s több en­gesztelhetetlen hangú cikkben ostorozta Jevtusenko és a töb­bi fiatal friss hangvételű al­kotásait, a közgyűlésen telje­sen új hangon szólalt meg, igyekezett jóindulatúan ele­mezni a fiatalok műveit. A fiatal írók országos érte­kezlete ez év decemberében ül össze. Megszólal a kétezer éves aquincumi orgona Különös formájú hangszer áll a Rottenbiller utcai Hang- lemezgyár stúdiójában. Mind­össze ötven centiméter széles, nyolcvan centiméter magas, és négy sípsorán tizenhárom hang van. S Pécsi Sebestyén kiváló orgona művészünk ujjai alatt megszólal a világhírű lelet: az j időszámításunk után 228-ban j készült hydra, azaz, rómaikori j víziorgona tökéletesen hitele- I sített rekonstrukciós példánya. Kis koncertműsor: antik him- I nuszok, görög skála. Wemer | Mária énekművésznőt kiséri a | hydrán Pécsi Sebestyén. — Az amerikai Fox hangle- njezgyár érdekes hanglemezt készít — mondja Gonda János zene! rendező, a stúdió felvé­telirányítója. — A világ tíz. legrégibb orgonája „mutatko­zik be” a lemezen, közötte a mi hydránk ad hatperces mű­sorig A rekonstruált példányt Polczer Rezső, a Fővárosi Hanglemezkészítő Vállalat or­gonaüzemének szerelője tette kitűnően használhatóvá. A stúdiófelvétel befejező­dött, újabb zenetörténeti ér­tékkel ismerkednek meg ha­marosan a lem, ’/Kedvelők. es. Bábjátékosok találkozója Októberben tartják majd konferenciájukat a bábjátéko­sok. Ugyanekkor Budapesten ülésezik a Nemzetközi Bábjá­tékos Szövetség elnöksége is, amelynek tagja Szergej Obraz- cov is. A tizenöt éves Állami Bábszínház ekkor tartja jubi­leumi ünnepi hetét. Bábtörté* net-i dokumentációs kiállítás, amatőr és hivatásos bemuta­tók, film- és televíziós bábmű­sorok egészítik ki a bábjáté­kos hét műsorát. A pécsi ama­tőr bábosok Prokofjev Péter és a farkas című művét mu­tatják be, a miskolci közleke­dési dolgozók bábjátszói Mó- ricz-meséket adnak elő, fellép két debreceni, egy szegedi és egy békéscsabai bábegyüttes is. / SZÍNHAZAK hétfői Műsora: Nemzeti Színház: Csongor és Tünde (7). — Katona József Szín­ház: Az utazás (7). — Madách Színház: Hamlet (7). — Madách Kamara Színház: Az egérfogó (7). — Vígszínház: Álarcosbál (7). — Jókai Színház: Tiszta szívvel (tél ü). — József Attila Színház: A há­rom testőr (A-bérlet, 7). — Bar- tók-terem du.: Muzsikus Péter kalandja (du. 3); este: a Divadlo Hudby vendégjátéka: Mit sei ott a cseh és a szlovák zene a világ­nak (fél 9). — Tarka Színpadi Riói éjszakák (fél 8J. És Ön mi tud? hHogy mi volt a mondani­való? Semmi a világon!” — a szombat esti vidám tv-műsor fináléjában a szerző és a já­tékvezető Kellér Dezső mond­ta, azaz hogy énekelte el a sza­vakat; merthogy ezen az es­tén mindenki mást csinált, mint ami a szakmája: sanzont énekelt a balerina és twistet táncolt a 1 agika, jazzt énekelt a Shakesp are-hős és Mozart- áriát a k nikus színész, mi­közben a zsűriben a Ki mit tud-gyerekek ítélkeztek, élü­kön egy tökmag kisdobos kis­lánnyal. * Ha volt „mondanivaló”, ha nem: remekül mulattunk ezen a szombat estén. Ebben az Oroszlánrész Kellér Dezsőé, akinek kedves, fanyar humora megadta az egész műsor jó alaphangját, s hálás feladatok­hoz juttatta a színészgárdát. Feleki Kamill vissza-visszaté- rő magánszámai, a telibe ta­lált népiegyüttes-paródia, a négy kitűnő drámai színésznő­ből alakult görlcsapat kabaré jellegű műsorszámai közt -időn­ként akadt egy-egy önmagá­ban is kiváló produkció, mint például Básti Lajos hegedűjá­téka. A lapunkban folyó tv-vitais mutatja, milyen sokféle, sőt, sokszor ellentétes a tv-nézök igénye és ízlése. Annál na­gyobb érdem olyan műsort összeállítani, amely az igényes nézőt éppúgy elszórakoztatja, mint a kevésbé Igényest. Kár, hogy az efféle műsor ritkán, felbukkanó hiányzó cikk. RÁDIÓMŰSOR Október 1 — hétfő KOSSUTH: 16.05: Uttörőhíradó. — 16.25: Haydn: D-dúr szimfónia. — 16.55: Műsorismertetés. — 17.00: Hírek. — 17.15: Ötórai tea. — 18.10: Szóljon hozzá! — 18.30: Nicola Rossi-Le- meni énekel. 19.05: A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepén. — 19.54: Mese. — 20.00: Esti Kró­nika. — 20.25: Zsolnay Hédi éne­kel. — 21.20: Irodalmi arcképcsar­nok: A generális. — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthíradó. — 22.30: A német zenei hét megnyitó hang­versenye. — 23.50: Filmzene. — Közben: 24.00: Hírek. —■ 0.10: A filmzene folytatása. PETŐFI: 16.00: Hírek. — 16.05: Daljáték­részletek. — 16.29: Gyermekrádio. — 16.55: Fúvósátiratok. — 17.20: A nagyváros élete. — 17.30: Hangver­seny á stúdióban. — 18.00: Hírek. — 18.05: Műsorismertetés. — 18.10: Népdalcsokor. — 18.35: Ifjúsági magazin. — 19.00: Hírek. — 19.05: Szórakoztató szimfonikus zene. — 19.45: Édes anyanyelvűnk. — 19.50: Ránki: Pomádé király. Köz­vetítés az Állami Operaházból. — Közben: 20.32: Venezuela az olaj­diplomáciában. — 20.52: Hírek. — 20.57; Az operaközvetítés folyta­tása. — 22.30: Verbunkosok, népi táncok. — 23.00: Hírek. Október 2 — kedd KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.40—7.59: Zene, \ 8.10: Gyermekrádió. — 8.30: A Gyermekrádió énekszakköre. — 8.49: A László Kórház énekkara. — 9.05: Pénteken este. — Közben: 10.00: Hírek. — ,10.10: A Pénteken este című műsor folytatása. — Közben: 11.50: Napirenden. — 12.00: Hírek. — 12.15: A Pénteken este című műsor folytatása. — 12.55: Heltai Jenő humoreszkjeiből. — 13.10: Zenekari muzsika. — 14.00: Gyermekrádió. — 14.10: Könnyűzene. — 14.40: Ifjúsági Rá­dió. — 15.00: Hírek. — 15.10: Fúvós- zene. — 15.25: Jogi műsor. — 15.40: Mihály András: Zongoraverseny. — 16.05: Megtudtuk — elmondjuk. — 16.25: Táncdalok. — 17.00: Hí­rek. — 17.15: Népszerű operett da­lok. — 17.40: Tudósaink arckép­csarnoka: dr. Babies Antal akadé­mikus. — 17.55: Egy régi operala- togató emlékezéseiből. Előadás. PETŐFI: 5.00—7.59: Zene. — Közben: 6.00: Hírek. — 8.00: Hírek. — 14.20: Ope­raáriák. — 14.45: Magyar nóták. — 15.10: Ősi sírok titkai. — 15.25: Operettrészletek. — 16.00: Hírek. — 16.05: Német zenei hét. — 17.30: Tíz perc világgazdaság. — 17.40: Népdalok, csárdások. URH KÍSÉRLETI MOSOK: 18.00: Hírek. — 18.05: Fúvós ka­marazene. — 19.00: Szimfonikus hangverseny. — 20.17: Operettrész- lctek. — 20.33: Tánczene. — 22.00: Hírek. kor, bármely alkotó áramlat vagy bármely szembetűnően egyéni modorban fogalmazó komponista hiteles tolmácsa legyen. Nincsenek formálási gondjai, egyszerűen zenét ját­szik. Régen írtat vagy újat — mindegy. Érti a remekműve­ket, s úgy tolmácsolja, hogy a hallgatói is értsék őket. A könnyedség, mellyel a leg­nehezebb technikai problémá­kat is észrevétlenné teszi, eb­ben az esetben a legnagyobb előadóművészi erény. Nem azért, mert a virtuóz nagysá­gát bizonyítja, hanem mert észrevétlenné teszi a virtuozi­tást. Prokofjev is, Bartók is elég csillogtathatót írt a most megszólaltatott versenymüvek­ben, de mi csak a lüktető, ele­ven életet hallottuk, az érzel­mek és indulatok íellobanását és eluralkodását... Olyan légkört varázsol maga és a művek kö­ré, olyan utakra ragadja a hallgatóit, hogy az túltesz min­den valóságban átélhető élmé­nyen. Olyan illúziókat támaszt fel, amelyek sokkal többet is árulnak el a valóságról, mint a köznapi világ minden kéz­zelfogható jele. Ezért is ünnep, ha Ojsztrah hegedül. Nem volt könnyű dolga, mert a Hangversenyzenekar nem szárnyalt vele eléggé fris­sen, alkatmazkodon. Sót, az ön­álló produkcióiban, Sosztako- vics IX.. szimfóniájának és Ka­dosa I. divertimentojának az előadásában is alatta maradt a várakozásnak, s még inkább a lehetőségeknek. Komor Vil­mos mintha egy számára kel­lemes, de nem otthonos terü­letre rándult volna ki; a zene­kar fáradtan követte. Ojszt- rahnafc sok mindent feledtet­nie kellett, a belefeledkezés örömteli pillanatai közben — amelyek ismét maradandó él­ményként élnek bennünk Fodor Lajos A budapesti' zenei hetek második estjén modem mű­vek szólaltak meg, a szovjet és a magyar zene két-két alko­tása. Ojsztrah közreműködése ismét nagy közönséget vonzott, s igen jó szolgálatot tett a szá­zad európai szellemét kifeje­ző, , modem alkotások népsze­rűségének. Prokofjev és Bartók fiatal­kori, első hegedűversenyét ját­szotta, a korunkbeli művek megértéséhez oly elengedhetet­len biztonsággal, világos újra­fogalmazásban, plasztikusan. Vagyis éppen úgy, amint Ba- chot és Mozartot, Beethovent vagy a romantikusokat játssza. Az. ő művészetének titka ép­pen ebben a természetes biz­tonságban rejlik. Nincs szük­sége különösebb stilustanulmá- nyokra ahhoz, hogy bármely Ojsztrah a Budapesti Zenei Hetek második estjén Prokofjer, Bartók, Sosziakovics. Kadosa

Next

/
Thumbnails
Contents