Esti Hírlap, 1963. április (8. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-01 / 77. szám

ŰRT Hl OMÄ TV ÉTEL CURTEMRIRBRK I száműzött elnök Több mint száz napon át jég borította a Balatont. A tí­Algériai küldöttség hanyi parton még hatalmas jégtorlaszok jelzik, milyen szigo­rú volt az kiéi tél... egyetért a puccsal két halottal ♦ Ydigoras „árnyéka" a junta vezetője Rövid tűzharc — Ciudad Guatemala, ápr. 1. „A hatalomátvétel hazám és Közép-Amerika tpbbi ré­szének javát szolgálja” — ezt a meglepő nyilatkozatot tette Ydigoras Puentes gua- temalai elnök tegnap este a nicaraguai fővárosban, alig néhány órával azután, hogy uralmát megdöntötték és őt magát Nicaraguába száműz­ték. A száműzött elnök nyi­latkozata rávilágít a történ­tek hátterére. Guatemalában napok óta feszült volt a hely­zet, mert híre járt, hogy Arevalo ellenzéki vezető Me­xikóból illegális úton vissza­tért az országba. Vasárnapra virradóra azután a hadsereg szélsőjobboldali tisztjeinek vezetésével át­vette a hatalmat, hogy „megakadályozza a kommunisták hatalomraju- tását Guatemalában”. Az al­kotmányt felfüggesztették, a nemzetgyűlést feloszlatták, a politikai pártolt működését betiltották. Az új katonai junta bizonyos „lépcsőzetes intézkedéseket” helyezett ki­látásba a munkások helyze­tének megjavítására. Közöl­je. hogy a hadsereg, „mihelyt teljesítette feladatát, átadja a hatalmai a nép által meg­választandó elnöknek”. A junta nyilatkozatának külpo­litikai része hangoztatja, hogy az új rendszer a legszi- vélyesebb kapcsolatokra tö­rekszik a „demokratikus or­szágokkal”, elsősorban „az amerikai kontinens szabad országaival”. A guatemalai junta vezető­je Ydigoras hadügyminisz­tere, az 54 éves Enrique Peralta Asurdia. Peralta tegnap este sajtóértekezleten mutatkozott he az újságíróknak. Nyilatkozatában megismé­telte, hogy a hadsereg jobb­oldali tisztjei „gyökerestől ki akarják irtani a kommu­nizmust Guatemalában”. Kérte az újságírókat, hogy tie tekintsék katonai juntá­nak az új kormányt. Azt is jobban szeretné — tette hoz­zá —, ha inkább a fegyveres erők államfőjének. mint ideiglenes köztársasági el­nöknek neveznék. Azt mond­ta. hogy hamarosan nyilvánosságra hozza az új kormány név­sorát. amelyben nem kato­nai személyek is szerepet kapnak. Peralta 34 évet töltött a guatemalai hadsereg köte­lékében. Ez alatt az idő alatt különböző latin-amerikai or­szágokban, valamint az Egyesült Államokban kato­nai attasé is volt. Néhány or­szágban — közöttük Kubá­ban is — Guatemala nagy­követeként szolgált rövi- debb-hosszabb ideig. Az el­múlt két évben Ydigoras Fuentes hadügyminisztere volt, s beavatottak a most megbukott köztár­sasági elnök „árnyékának" tekintették. Ydigoras több ízben érdem­érmekkel tüntette ki. Guatemala fővárosában a vasárnapra virradóra vég­rehajtott államcsíny két ha­lálos áldozatot követelt, s a rövid tűzharcban két katona sebesült meg. Nyilvánosságra hozták időközben, hogy a most ha­talomra került vezetők elfogatási parancsot adtak ki Arevalo volt gnetamalai elnök ellen. Aravalót a jelenlegi guate­malai vezetőség „kommunis­tának” tartja. Az egykori államfő pénteken a hatósá­gok megkerülésével Mexikó­ból valóban visszaérkezett az országba, s közölte az újság­írókkal, hogy vidékre vonul. Aravalo egyébként cáfolja, hogy bármi köze is lenne a kommunista mozgalomhoz. Az új kormányzat, amely hatalomra jutása után ki­adott nyilatkozataiban több új rendeletet jelentett be, egy régi intézkedést válto­zatlanul hagyott. Ez a rende­let az Ydigoras Fuentes ál­tal elrendelt ostromállapot. Szíriában Damaszkusz április 1. Bumedien hadügyminisz­ter vezetésével algériai kül­döttség érkezett Damasz­kuszba. A sziriai főváros ut­cáin lelkes tömeg köszöntöt­te az algériai delegációt, amelyet a repülőtéren Bitar Szíriái miniszterelnök foga­dott. Bumedien az egybegyűltek előtt beszédet mondott. Egye­bek között hangsúlyozta az arab országok együttműkö­désének jelentőségét. Kije­lentette, hogy az együttmű­ködésre irányuló erőfeszíté­sekből Algéria is ki akarja venni részét. Általában megbízható kö­rök úgy tudják, hogy Algé­ria megbízottai is részt vesz­nek majd azon az április 6- án kezdődő háromhatalmi megbeszélésen, amelyen az EAK, Szíria és Irak uniójá­nak létrehozásáról lesz szó. Bumedien a damaszkuszi rádió munkatársának adott nyilatkozatában állást fog­lalt az unió gondolata mel­lett. Bonni Jelentés egy választás tanulságairól Mandátumot veszített Adenauer pártja Rajna-Pfalzhan Bonn, április 1. Vasárnap újraválasztották a tartományi parlamentet a nyugat-németországi Rajna- Pfalz tartományban. A túl­nyomórészt mezőgazdasági lakosságú vidéken, amely ed­dig a kereszténydemokrata párt egyik fellegvárának szá­mított, Adenauer pártja ismét ér­zékeny szavazatveszteséget szenvedett, a legutolsó választásokhoz viszonyítva hat mandátum­mal kevesebbet kapott és a tartományi parlamentben el­vesztette eddigi abszolút többségét. A szociáldemokra­ták hat, a szabad demokra­ták pedig egy mandátumot nyertek, és kibukott a tarto­Bonnhan Jó ideje — és előreláthatólag még jó ideig — „kancellár- csinálási” kötélhúzás folyik: Adenauer pártjában keresik „az öreg” utódját. Ki legyen Adenauer utóda? A Süddeutsche Zeitung karika- turistája megfelel rá. A „kancellárcsinálókra" nehezedő Adenauer megkérdezi legkedvesebb gyermekeit: „Na, találtatok már valakit?” És a gyerekek, akik már-már találtak valakit, mint a rossz tanulók, lapítanak... mányi parlamentből a szélső- jobboldali Német Birodalmi Párt, amely eddig egy man­dátummal rendelkezett. Ez az eredmény ismét meg­erősítette a tavalyi tartomá­nyi választásokon már ki­bontakozó irányzatot, a raj- na-pfalzi választás eredmé­nye azonban még jobban meghökkentette a keresz­ténydemokrata köröket, nem voltak ugyanis felkészülve arra, hogy ezen az iparilag kevéssé fejlett vidéken, ahol ráadásul még a katolikus klé­rus is nagy befolyással ren- delkeziik — a lakosság köré­ben ekkora kudarcot szen­vedjenek. Rajna-Pfalzban a helyi ve­zetők azt hangoztatják, hogy a vereség oka nem náluk, ha­nem elsősorban Bonnban ke­resendő. mégpedig abban a „nem éppen épületes szín­játékban”, amely Bonnban a kancellárutódlás kérdése kö­rül folyik. A rajna-pfalzi vá­lasztás újabb ütőkártyát adott azoknak a CDU-körök- nek a kezébe, amelyek » kancellárutódlás kérdé­sének immár sürgős tisztá­zását követelik. Helytelen lenne azonban pusztán Adenauer személye körüli problémára korlátozni a rajna-pfalzi választásokon kifejezésre jutó tendencia ér­telmét — hangoztatják kül­földi megfigyelők Bonnban. A lakosság körében erősödik az a felismerés, hogy nem csupán személyi változásra, hanem a politika megváltoz­tatására van szükség. Dobsa János A füredi öbölben már vízre bocsátják az első sétahajót. A mólón megjelentek aa első horgászok. (MTI-foto — Fényes íehe) A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Felhőátvonulások, több felé esővel, az északi megyékben ha­vas esővel, a hegyekben havazással. Helyenként élénk észak­keleti szél. A hőmérséklet csökken. Budapesten hétfőn dél­előtt a hőmérséklet 8 fok.

Next

/
Thumbnails
Contents