Esti Hírlap, 1963. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1963-07-01 / 152. szám

Elhibázott vetélkedő A rádió Nem az én színpadom-sorozatáról Lámpás volt a faluban LÁTOGATÁS AZ ARANYDIPLOMÁS TANÍTÓNŐNÉL A Nem az én színpadom című vetélkedő második for­dulóját szombaton este köz­vetítette a rádió. A Nemzeti Színház és a Vidám Színpad múltkori összecsapása után most a Vígszínház kelt via­dalra a Petőfi Színházzal. A százperces műsor, hossza­dalmas és unalmas részletek mellett, néhány kellemesen szórakoztató negyedórát is szerzett. Csak éppen... az egész dolog értelme válik egyre homályosabbá, kétsé­gesebbé. Kezdetben — három évvel ezelőtt — volt a tv négyórás szilveszteri kabaréjában egy szellemes-kellemes, félórás színész-vetélkedő. A Nemzeti Színház és az Operettszínház művészei komédiáztak, Kel­lér Dezső játékvezetése mel­lett. Itt azonban volt igazi ellentét. A Csárdáski- rálynö csakugyan egészen más műfaj, mint akár az Othellö, akár egy mai dráma vagy vígjáték. A következő szilveszteren az operaéneke­sek s a slágerénekesek ve­télkedőjét rendezte meg a tv és Kellér, ez is mulatságos volt, csakugyan vetélkedő volt. Aztán abbahagyták, nyilván érezték, hogy ez a téma, mint kabarélehetőség, ezzel ki is merült. Sajnos, a rádió ezt nem érezte meg. Műsorsorozattá tette a színész-vetélkedőt, holott ebben a formájában, ilyen hosszan és ebben a szerkezetben maga sem igen tud mit kezdeni vele. Hiszen annyira esetleges, hogy me­lyik színész mikor melyik színház tagja éppen. Dómján Edit például itt még a Petőfi Színház színeiben vetélke­dett, holott már a Nemzeti tagja. Bilicsi. Mezey Mária, Várkonyi Zoltán és sokan mások legalább négy-öt kü­lönböző arcéíű színházban voltak már tagok pályájuk során, s minthogy jó színé­szek, minden műfajban meg- állták s megállják a helyü­ket. A rádió azonban most egy kicsit úgy tálalja ezeket a színházakat és művészei­ket, ahogy a tv a Ki mit tud ’-vetélkedőt. Csakhogy: a Ki mit tud?-ban amatőrök vetélkednek. produkcióikat pedig hivatásos művészekből álló zsűri bírálja el. Itt vi­szont a hivatásos művészeket kényszeríti a rádió olykor csakugyan mulatságos, de néha ízetlen, humortalan s méltatlan vetélkedésre — a zsűri pedig, a szavazólapok kitöltője, nem hivatásosok­ból, hanem amatőrökből áll. Például a Vígszínház és a Petőfi Színház szombati ve­télkedőjének erős mezőnyé­ből is kiemelkedett Mezey Mária briliáns szereplése. Csakhogy mind a szakma, mind a közönség eddig is tudta, hogy Mezey színé­szeink élvonalába tartozik — lesz annak bármilyen érté­ke, ha most a szavazólapok alapján „tovább jut”? Hiszen ugyanakkor nem „jut to­vább” — például — olyan RÁDIÓMŰSOR Július 1 — hétfő KOSSUTH: 16.30: Ötórai tea. — 17.36: Gha­na nemzeti ünnepén. — 18.00: Hírek. — 18.14: Sztravinszkij: Petruska — balettszvit. — 18.50: Ifjúsági Rádió. — 19.10: Képes Géza vallomása műfordításairól. — 20.00: Esti Krónika. — 20.20: Csínom Palkó. Háromfelvonásos daljáték. — 23.07: Hírek. — 22.32: Sporthíradó. — 22.30: Közvetítés az Országos Filharmónia kama­raterméből. — 23.15: Olasz ven­déglő. Novella. — 23.33: Verbun­kosok, magyar nóták — 24.00: Hírek. — 0.10: Palestrina kóru­sok. PETŐFI: 17.00: Hírek. — 17.05: Wagner operáiból. — 17.50: Egy hónap a világgazdaságban. — 18.00: Tö­megdalok a Román Rádióból. — J8.15: A modern indonéz költé­szet és próza. — 18.35: Könnyű­zene. — 19.00: Hírek. — 19.05: Arany János vers. — 19.10: Hang­verseny a stúdióban. — 19.35: Gazdaszemmel ... — 19.50: Édes anyanyelvűnk. — 19.55: A Kana­dai Rádió ajándékműsora, = élvonalbeli művész, mint Sulyok Mária vagy Bulla El- ma, egyszerűen azért, mert nem is kaptak szerepet a ve­télkedőben, a Vígszínház „csapatában”. „Ahogy a Petőfi Színház játszik prózai darabot, épp­úgy a Vígszínház is előad­hatná bármelyik musicalt” — ez volt az alapgondolata Bogáti Péter konferan- szának. Ez igaz! De hi­szen éppen ezért álvetélke­dő ez. Egy szellemesnek és parádésnak szánt kabarémű­sort, amely helyenként csak­ugyan szellemes volt, min­denáron a vetélkedő divatos Prokrusztesz ágyába próbál­tak erőltetni. b. t Ma este kezdődik a Buda­pesti KISZ-Bizottság és az Országog Filharmónia Zenés nyári esték Budán sorozata. Az első koncertet az Ifjúsági Parkban Lukács Ervin, a ró­mai karmesterverseny kitün­tetettje vezényli; szólisták Gyarmati Vera és Mező László. A műsoron Mozart, Beethoven, Csajkovszkij és Liszt Ferenc művei szerepel­Egy békebeli párbajhős huszárezredes remekbe si­került portréját és kisembe­rek inkább gyengéd, mint ironikus rajzát láthattuk az író néhány novellájából ké­szült tv-játékban, A hírlapíró és a halálban. Rózsa Zoltán avatott dramatizálása Krúdy humorát helyezte előtérbe, jellegzetesen krúdys kör­nyezetben: újságírók, or­feumtündérek, megértő ka- szírnők, kisvendéglők világá­ban, melyben a szerelmi és főleg a kulináris örömök mellett még a halál árnyéka sem olyan fenyegető ... Zsurzs Éva rendezése nem­20.25: Esti hangverseny. — Köz­ben: 21.00: Hírek. — 21.05: A hang verseny közvetítés folytatá­sa. — 21.40: Tárgyalóterem. 1920. Összeállítás Bokányi Dezsőről. — 22.00: Könnyűzene. — 23.00: Hí­rek. URH: 18.30: Hírek. — 18.40: Eljegyzés lámpafénynél. — Operettrészlc- tek. — 19.10: Magyar századok: Mikes Kelemen. — 19.41: Kama­razene. — 20.45: Beruházások KGST-szemmel ... — 20.55: Tánc- zene. — 21.45: Olasz operákból. — 22.30: Hírek. Július 2 — kedd KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.40—7.59: Zene. — 8.10: Magyar nóták. — 8.35: Ifjúsági Rádió. — 9.22: Opera­részletek. — 10.00: Hírek. — 10.10: Irkutszki történet. Rádió­változat. — 11.23: Régi magyar operettekből. — 11.52: Napiren­den ... — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczene. — 12.58: A vidéki színházak műsora. — 13.00: Iro­dalmi levél. — 13.15: Zenekari muzsika. — 14.00: Hírek. — 14.10: Kórusok és népi zenekarok. — 14.40: Hangverseny a stúdióban. — 15.05: Gyermekrádió. — 15.25: Ifjúsági riportműsor. — 15.45: Könnyűzene. = 16.00: Hírek, = A környéken majdnem mindenki tanítványa volt egykor, nagyon régen, fél év­századdal ezelőtt. — „Olyan gyorsan elszállt az idő, ked­vesem. ..” — Tanította a mai nagymamákat, nagypapákat, fiaikat, lányaikat. MOST ORVOS... Kis családi házban él Rá- kosszentmihályon, iskolai tablók sokasága és családi emlékek között. A hajdani képek megsárgultak már, szép, komoly, falusi tanítónő néz ránk ezekről a tablókról. ,,Alsódabasi iskola növendé­kei 1910—11”. Beteg szemé­hez emeli a képet — ifjúsá­minisztérium szimfonikus ze­nekara. A következő hang­verseny — szintén az Ifjúsági Parkban —. július 15-én lesz, Görgey György dirigál Ber­lioz-, Schubert-, Weber-szá- mokat; és fellép, a budapesti fiataloknak játszik a Liszt- versenyen díjazott Lázári j Berman. A folytatódó zenei rejtvényverseny ma este in­dul. csak az atmoszférát, hanem az író stílusát is átmentet­te. Az előadás erőssége Ke­mény László, aki kitűnő maszkban (maszkmester: Iva- nicza György) és a legkénye­sebb igényeket is kielégítő színészi játékkal keltette életre P. E. G. szolgálaton kívüli huszárezredes nevet­séges, mégis emberi figurá­ját. Pándi Lajos és Fónay Márta is igen hálás szerepet kapott, Kiss Manyi csekély­ke szerepében is kiemelke­dett. Várady Hédit sem érhe­ti gáncs, Fülöp Zsigmond vi­szont egy kicsit bágyadt volt. H. T. 16.10: Faluról falura. — 16.50: Do­nizetti : Farsang csütörtökje. Egyfelvonásos komédia. PETŐFI: 5.00—7.59: Zene. — Közben: 6.30: Hírek. — 8.00: Hírek. — 14.00: Weber: Oberon — Óceán ária. — 14.25: Mit szállít a lánc? Riport. — 14.40: Balassa Tamás együttese játszik. — 15.00: Hírek. — 15.05: Kamarazene. — 15.45; Serkentő anyagok a mezőgazdaságban. Előadás. — 16.00: Zenekari mu­zsika. — 16.50: Időszerű nemzet­közi kérdések. — 17.00: Hírek. — 17.05: Könnyűzene SZÍNHAZAK HÉTFŐI MŰSORA: Operához: A Liszt Ferenc Ze­neművészeti Főiskola operatan­szakos növendékeinek évvegi vizsgája (7). — Madách Színház: A vágy villamosa (7) — Ifjú­sági Park: A Belügyminiszté­rium szimfonikus zenekara (Ze­nés nyári esték Budán sorozat I. hangversenye; rossz idő ese­tén a következő hétfőn 8 óra). — Károlyi kert: A Magyar Rá­dió és Televízió Szimfónikus Ze­nekara (Ifjúsági bérlet II /l; 3. hangverseny; rossz idő esetén 2-án, kedden, 8 óra). gában örökítette meg a falu­si fényképész — és sorolni kezdi a fél évszázad előtti tanítványok neveit. „Rakon­cátlan kisgyerek volt — mu­tat egy mereven álló, ünnep­lőbe öltöztetett fiúcskára —, de nagyon eszes. Szegények voltak, nem akarták taníttat­ni. össze is vesztem az apjá­val miatta. Végül is én készí­tettem elő különbözetire, persze ingyen, mondom, igen szegény emberek gyereke volt. Most orvos, unokái van­nak már... A Tóth Iliből — mutat egy másik kisgyerekre a tablón — gyönyörű lány lett. Az apja meg akart egy­szer verni, mert hármast ad­tam a gyerekének.” Olasz vendégek a Zeneakadémián Érdekes vendége lesz ma este a Zeneakadémiának: a római egyetem Akadémiai Énekkara mutatkozik be. Ez az együttes 1952-ben alakult, Coro Universitario Romano néven. Külföldön sikert ara­tott már Franciaországban, Lengyelországban, Csehszlo­vákiában, Jugoszláviában, Svájcban. Az együttes négy alkalommal vett részt a To­rinóban évenként megrende­zett nemzetközi fesztiválon. Vezető karnagya, Claudio Gregorat. Zeneszerzést Vie- ro Tosatinál és Vito Frazzi- nál, zenekarvezetést pedig a nálunk is ismert Carlo Zecchinél tanult. A római kórus ma esti vendégszerep­lésével a KISZ Központi Művészegyüttese énekkará­nak legutóbbi olaszországi látogatását viszonozza. Debreceni színészek a Bartók Színpadon A vidéki színházak buda­pesti vendégszereplésének so­rát a hét végén a debreceni Csokonai Színház együttese folytatta: a Bartók Színpa­don szombaton este Móricz Zsigmondi Úri muri című drámáját, vasárnap este pe­dig Lehár Ferenc Víg özvegy című operettjét játszotta. Az Úri murit Lengyel György rendezte, a díszletet Varga Mátyás tervezte. A fontosabb szerepeket Sárosdy Rezső (Szakmáry Zoltán), Szabó Ildikó (Rozika), Tímár Éva (Rhédey Eszter), Gerbár Tibor (Csörgheö Csuli), Bán- györgyi Károly (Lekenczey) alakította. A Víg özvegyet Fé­nyes Márta rendezte, a dísz­letek Csányi András munká­ja. Lehár operettjében külö­nösen nagy sikere volt So- morjai Évának, Gallai Ju­ditnak, Simor Ottónak, Gerbár Tibornak. A tanító néni felvette az ünneplő lila selyemruhát, szép brossal díszítette és ha csak néhány órára is, kilé­pett az emlékek közül — az életbe. Kétszázkilencven idős kollégájával együtt átvette a MOM kultúrházban az aranydiplomát és a pénzju­talmat. A Budapesti Tanító­képző gyémánt- és aranydip­lomával tüntette ki azokat a tanítókat, óvónőket, akik hatvan, illetve ötven évvel ezelőtt kapták meg diplomá­jukat és több mint három évtizeden át becsülettel dol­goztak a fővárosban és Pest megyében. A DABASI ÉVEK — Ezerkilencszázhé tben szereztem meg a képesítést a Ranolder Intézet tanítóképző­jében. Magántanuló voltam, nem sikerült bejutnom az in­tézetbe, ennyit is csak azért értem el, mert pedagógus ár­vája voltam. Édesapám, bá­tyám, nővérem tanítók voltak mind. 1907-ben kezdtem dol­gozni Alsódabason. Két évig hiába kerestem állást: hiába kérvényeztem, hiába mond­tam: árva vagyok, keresnem kell Alsód ab ason is tizenki­lencen jelentkeztek az állás­ra: mind fiatalok, mindnek kellett a kenyér. Az iskola­szék engem választott meg. Milyen boldog voltam! Pedig nyolcvan-száz gyereket kel­lett tanítanom, osztatlan is­kolában. Meg tudja-e ezt ér­teni mai pedagógus? Estére a lármától, magyarázástól, fe­gyelmezéstől halálos fárad­tan kerültem haza. Számom­ra mégis ezek voltak a leg­szebb esztendők, a fiatalság évei. A szép, ifjú tanítónő korán férjhezment, két fia született. „Nem hagytam, kedvesem, az iskolát. Mondták sokan, a férjem is: minek gyötrőd magad a más gyerekeivel? Neveld a magadéit. De én nem tudtam tanítás nélkül élni”. Hamar magára maradt: két fiát egyedül nevelte fel. „Mindent, amit itt lát, ked­vesem — mutat körül a két szobában —, magam kupor- gattam össze, és még tanít­tattam is a fiaimat”. SZENVEDÉLYES ÚJSÁGOLVASÓ Rákosszantmihályon dolgo­zott a legtovább Hautzinger Gyuláné, Bilik Franciska. Me­sélik: nem volt előtte szegény gyerek, módos gyerek. Kilin­cselt a hivataloknál, ingyen­helyekért, protekcióért, ha úgy ítélte meg: valamelyik szegénysorsú tanítványa meg­érdemelné a továbbtanulást Tanított, színdarabokat ren­dezett, szavalókórusa, ének­kara volt. Lámpás volt ő va­lóban, a falu nevelője. Az utcában is laknak volt diákjai, s bármerre jár a ke­rületben, mindenütt találko­zik velük. Szeretettel fogad­ják a fehérhajú tanító nénit. Még néhány éve is sokat jött- ment — „egy pedagógus még öregen is társadalmi lény, nem igaz?” — de baleset ér­te, leesett a villamosról, két helyen eltörte a lábát. Azóta csak bottal járhat, nehéz ki­mozdulnia a házból. Szelle­me friss, érdeklődő maradt: szenvedélyes újságolvasó. — Sokkal többet olvasnék, de a szemem már nem bírja — panaszkodik. — Pedig tudnom kell mindenről, ami a világban történik. A rádiót hallgatom naphosszat. Még mindig dolgozik: ta­karít, mos, rendezget a ház körül. — Ha elhagyom magam, végleg elkap az öregség — mondja. Amikor eljöttem, az utca­beliek közül többen megál­lítottak: hogyan zajlott le a diplomaátadási ünnepség és vajon fáradt-e Franciska né­ni? Nem akarjuk zavarni —, csak egy kis virágot szedtünk neki. Lukács-Teréz □ UJ KABARÉREVÜT mutat be a Bartók Színpad július 12-én: Fejér István— Komlós János—Nádassy László „Ádám — kosztüm­ben” című kétrészes, táncos revüjét. Szerepel a műsorban Bessenyei Ferenc, Lehoczky Zsuzsa, Salamon Béla, Kibé- dy Ervin, a táncdalénekesek közül Szirmai Márta, Kovács Erzsi, Majláth Jenő, Németh Lehel. MAGYAR FILM is részt vesz a New Yorkban első al­kalommal rendezendő nem­zetközi filmfesztiválon. A Kertes házak utcája szerepel a seregszemlén. Ezt a pro­dukciót d londoni filmfesz­tivál igazgatója Cannes-ban látta, és így döntött a meg­hívásáról. □ ABA-NOVÄK VILMOS gyűjteményes kiállítása Prá­gában igen nagy sikert ara­tott, a gazdag összeállítású tárlat anyaga továbbra is Csehszlovákiában marad, július tizenötödikén Kassán mutatják be Aba-Novák mű­veit. □ A VÁROSMAJORI sza­badtéri színpadon július 10- én kezdődik a koncertszezon. A programban szerepel Fe- rencsik János, Komor Vil­mos, Németh Gyula, Borbély Gyula karmester, közremű­ködik Gyarmati Vera és Varsányi László. □ LENGYELORSZÁGBA UTAZIK az OKISZ Erkel Ferenc Művészegyüttese. A száztagú csoport két hétig vendégszerepei a lengyel kö­zönség előtt. □ DERKOVITS műveit ősszel megismeri a román közönség is, a Kulturá­lis Kapcsolatok Intézete rendezésében kiállítás nyílik Bukarestben. A tárlat gazda­gon reprezentálja majd a nagy magyar mester életmű­vét. Gyerekek! A távbeszélő me­semondó műsora (427—960) 30-án, csütörtökön: A furfangos szarka (elmondja: Bodrogi Gyula), Nemzetközi táncdalparádé a Kisstadionban Nem panaszkodhatnak a könnyűműfaj szerelmesei, a kánikulai melegben üdítő turmixszal gondoskodott ró­luk az Országos Rendező Iroda. Nemzetközi műsor ke­retében Róma, Nápoly, Belg- rád, Zágráb, Szófia, Bécs is­mert táncdalénekesei láto­gattak el Budapestre. Szinte valamennyien: a legfiatalabb nemzedék tagjai. Érthető te­hát, hogy sok ezren — ter­mészetesen, főként a fiatalok — voltak kíváncsiak szom­baton este a Kisstadionban rendezett Twist-randevúra. Ismét bebizonyosodott, mi­lyen fontos követelmény eb­ben a műfajban is az egész­séges hang és a tánctudásra, játékosságra épített előadói kultúra. Ez a titka Ines Ta- dio nápolyi énekesnő kirob­banó sikerének. Érthető, ha mindig szívesen várja vissza a magyar közönség. A jugo­szláv énekesek jól ismerik hazájuk népdalait. Népi hangban komponált táncszá­maikat nagyon stílusosan éneklik, s ezzel üde színt képviseltek a nemzetközi pa­rádén. A belgrádi Drágán Tokovic jó képességű zene­szerzőként is bemutatkozott» az igen fiatal és csinos zág­rábi Liliana Petrovic egyéni­ségének közvetlenségével vonta magára a figyelmet. A szófiai Nadja már legelső számával meghódította a kö­zönséget, remekül táncol, mint egy képzett balerina. A bécsi Teddy Binder főként népszerű programjával ara­tott sikert. A jól sikerült programot a Növi Sad-i Rádió 18 tagú ze­nekara kísérte. Az együttes tagjai jól felkészült muzsi­kusok, néhány számot újsze­rű, érdekes hangszerelésben mutattak be. cs. A Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka az Izabella-téri színházban, július 4., 5., 6-án este 7 órakor BÁL A SAVOYBAN Abrahám Pál revüoperettje. Készül Székely Júlia könyv® alapján a Tőr című tv-játék. A darabot Mihályfi Imre rendezi. A képen; Mihályfi rendező, Szakáts Miklós, Szemere Vera és Tordy Géza, a darab főszereplői. Zenés nyári esték Budán nek. Közreműködik a Belügy­A TV BEMUTATÓJA: A hírlapíró és a halál KÉSZÜL A TŐR

Next

/
Thumbnails
Contents