Esti Hírlap, 1963. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-01 / 179. szám

ELŐZETES JELENTES A PETŐFI SZÍNHÁZ UJ ÉVADÁRÓL Espresso Bongo-lsteni történet-Caesar- Madarak A dzsesszrevütől az elektromos zenéig A színházak világában, a nyári szünet is csák félig je­lent pihenést. Igazgató, ren­dezők, dramaturgok, színé­szek még Balaton-parti nya­ralás, külföldi utazás, vagy nyári vendégszereplés köz­ben is darabokat olvasnak, rendezőpéld^pyokon dolgoz­nak, szerződéseket kötnek, szerepeiket tanulnak, a szer­zők kézirat fölé, a zeneszer­zők kottára hajolnak — ké­szítik elő az új szezont. Mert a színházban mindig a kö­vetkező premier a legeslegér­dekesebb dolog. Mit várhatunk az új sze­zonban a sok nehézséget át­élt, sajátosan újfajta arcula­tára nehezen rátaláló, negye­dik esztendejébe lépő Petőfi Színháztól? Erre válaszol Katona Ferenc igazgató: Gyárfás, Vészi, Petrovics — Hadd említsem először a hazai szerzőket. Eljátsszuk Gyárfás Miklós Isteni törté­net című vígjátékát. Ügy kez­dődik, hogy az úristen üze­netet akar küldeni a pápá­nak. S minthogy modern torban élünk, egy csinos, fia­tal nőt formázó angyallal, magnószalagon, repülőgépen küldi üzenetét. A gépnek ép­pen Magyarország felett kell kényszerleszállást végeznie, az angyal nem szárnyain, hanem ejtőernyőn ugrik ki, és egy erdőbe téved, ahol egy bölcs mai filozófussal talál­kozik, aki a boldogság mar­xista tézisein dolgozik. Itt az erdőben, modern Szent­ivánéji álom-környezetben játszódik a darab. — Musical-színházról lévén szó, ugye zenéje is lesz? — Mégpedig elektronikus zenéje. Másik magyar dara­bunk is klasszikus ihletésű, Arisztophanész vígjátékának modern változata: Madarak. Mai politikai szatíra, szer­zője Vészi Endre, zeneszerző­je Lendvay Kamilló. Szerző­dést kötöttünk az eddig el­sősorban novellistaként meg­ismert Szántó Tiborral is. Dürrenmatt, Verih, Behan — S most a külföldi szer­zőkről. Nyitódarabunk Dür­renmatt musicalje lesz, az V. Frank, amelynek zenéjét ,Ae én apukám egy olyan hí­res bohóc volt” című világ­sláger, vagyis a Tűzijáték cí­mű musical zeneszerzője, az ugyancsak svájci Burghardt írta. Az angol Wolf Manko­witz musicaljének, azaz tu­lajdonképpen dzsesszrevüjé- nék címe: Espresso Bongo, alcíme és egymondatos tar­talma: Egy dzseszki.rály tün­döklése és bukása. Zeneszer­zője Monty Norman. G. B. Shaw honfitársának, az ír Brendan Behannek A túsz - című drámáját Petrovics Emil zenéjével kívánjuk 'be­mutatni. — Terveink között szere­pel két csehszlovák darab is. Az egyiket két csehszlovák színész-író, Verih és Worko- vetz írta, zeneszerzője Jezek. Az antik Rómában játszódó, de a máról szóló politikai Szuperszonikus repülőgépek pilótái között játszódik A döntés joga című lengyel film, amelyet, a jónevű Hubert Drapella rende­zett. Érdekes erkölcsi problémát vet fél: gyáva-e az, aki élete védelmében „katapultozik”? Karol Dórin repülőkapi­tány, — aki úgy látta, hogy nem tud úrrá lenni a műszere­ken és ezért otthagyta gépét — őszintén szenved a gyávaság vádjától, és a kapitányt megszemélyesítő Stanislaw Zaczyk hitelesen ábrázolja ezt a mély férfibánatot. Kissé konstruált- nak érezzük a különben meggyőző cselekményben, Dórin megvakult bátyjának, Pjotmak szerepét. E túl sötéten „látó” — és láttató — vádló nélkül is meg lehetett volna rajzolni a kapitány belső drámáját a feloldásig. Drapella általában jó rendezésével kapcsolatban ki szeretnénk emelni, hogy bár a gépek, a repülés — természetesen — fontos súllyal szerepel­nek a filmben, „A döntés joga” (eltérően nem egy technikai témájú játékfilmtől) mégsem nyomja háttérbe az embert. A film két ügyes operatőrjének — Mikolaj Spradiinnak és Waclaw Florkowskinak — is szerepe van ebben. Nagy várakozással néztünk A Ián/ és az államügyész című új nyugatnémet film elé, amelyről az terjedt el, hogy a „Rosemarie”-féle éles és őkqs erkölcsrajzot adó fil­mek családjába tartozik. A film valóban kitűnően kezdő­dik, meggyőzően — s művé­szi értelemben is bátran — exponálja egy magára ma­radt, szép fiatal lány helyze­tét. A film aztán fokozatosan ellaposodik: a tényleges tár­sadalmi és lélektani problé­mákat a szenti mental izmus és a rémdráma műanyagával vonja be. Az idősödő állam­ügyész feltámadó szerelmi szenvedélyét jól ábrázolja a film, de ami később történik, az hamis, még akkor is, ha Jürgen Goslar rendező és Werner Lenz operatőr jóvol­tából, néhány igen érdekes beállítással találikozhatunk. A cselekmény, a jellemábrá­zolás nem hitelesíti a rende­zés valóban modern törekvé­seit. S a jó színészek — a szép Elke Sommer, a férfias Wolfgang Treiss, és a karak­terisztikus Götz George — sem menthetik meg ezt a néhány részletében figyelem­reméltó, de rossz vágányra futott filmet. A. UNESCO program 330 millió embert irni-olvasni tanítani Az UNESCO jelentést tett közzé, amelyben felhívja a figyelmet az írástudatlanság egyre súlyosbodó problémájára. A földkerekség felnőtt lakosságának mintegy 50 százaléka, több mint 700 millió em­ber írástudatlan, sőt, egyes területeken a lakosság 70—80 százaléka —, állapítja meg a jelentés. Az UNESCO 191 millió dollár költséggel, 10 éves programot java­solt, amelynek keretében Afrikában. Ázsiában és Latin-Amerikában 330 millió felnőttet tanítanak meg írni és olvasni. szatíra címe: Caesar. Filmek­ből, egyebek közt A császár pékjéből jól ismeri a magyar közönség Verihet, mint szí­nészt. A másik csehszlovák darab szerzője Ludvig Aske- nazy, ideiglenes címe: Csá­szári és királyi vőlegény. Ugyancsak tervezzük egy vi­lághírű argentin darab be­mutatását, szerzője Cuzzani, címe: A centercsatár hajnal­ban hal meg. Befejezésül hadd mondjam el, hogy tár­sulatunk új tagokkal erősö­dött. Az új évadban többek között nálunk játszik Mar­gittal Ági, s hozzánk szerző­dött rendezőnek és színész­nek Bozóky István. * b. Budapesten tanácskoznak a szocialista országok zeneszerzői Szeptember 30-tól október 8-ig rendezik meg Budapes­ten a szocialista országok zeneszerzőinek és zeneművé­szeti szövetségei vezetőinek tanácskozását. Megvitatják majd a tavalyi szófiai talál­kozón hozott határozatok végrehajtását: ezek a szocia­lista országokban alkotó ze­neszerzők, művészek kölcsö­nös népszerűsítésére és a nemzetközi zenei szervezetek munkájában való részvételre vonatkoztak. Megtárgyalják továbbá az UNESCO-hoz tartozó International Society for Musical Education 1964. évi budapesti konferenciájá­nak előkészítését. Kevesen tudják: Mestrovics képmás a Várban Kevesen tudják, hogy a budavári Savoyai-lovasszobor mellékalakjait századunk egyik nagy szobrászművésze, Ivan Mestrovics alkotta. A lovasszobrot eredetileg Fe­renc József Budapestnek akarta ajándékozni, de a vá­ros tanácsa nem fogadta el. Sok magyar vére hullását okozta a zentai győző... így került — dacból! — 1900-ban a palota főhomlokzata elé a szobor. A fiatal Mestrovics inaséveit nálunk töltötte, Ró­na Józsefnél. Róna készítette a bronzszobrot, Mestrovics pe­dig egy fiatal és egy öreg török fogoly mészkőszobrát alkot­ta meg. A fiatalabbik fogoly­ban a művész önmagát min­tázta meg. (Bozsán felv.) Tanulnak a Delildk Liszt Ferenc „felfedezettjét’" újítja fel az Erkel Színház Forró a nyár: nem köny- nyű ilyenkor énekelni, sze­repet tanulni. Néhány éneke­sünk azonban máris készülő­dik az új évadra. Camille Saint-Saens „Sámson és De­lila” című zenedrámája a szezon elején kerül felújí­tásra, jórészt fiatal művé­szekkel. A Delilák (Szabó Anita és Komlóssy Erzsébet, felváltva), dolgoznak korre­petitorral, hogy a próbák megkezdésekor teljes szerep­tudással állhassanak színpad­ra. Szabó Anita Szegeden — ott a Szentivánéji álomban szerepel — Érsek Máriával vette át Delilát. Nyári szünet alatt foglalkozik a partitúrá­val Komor Vilmos, a mű be­tanítója és Varga Pál is, aki a kettős szereposztás másik karmestere. Márk Tivadar elkészült az i. e. 1500-as esz­Gershwin-est a Benczur-kert szabadtéri színpadon augusztus hó 3-án és 10-én, szombaton es­te 8 órakor. Közreműködik: Sza­bó Miklós, Eszényi Irma, Bende Zsolt, Varsányi László. A Pos­tás Szimfonikus Zenekar. Vezé­nyel: dr. Vasadi-Balogh Lajos. Jegyek a színpad szervezési iro­dájában (VT., Benczúr u. 27. Te­lefon: 223—286 és 429—185) kap­hatók. (x). ŰJ KÖNYVEK Blaise Cendrars verseskötete Húsvét New Yorkban címmel je­lent meg, Kassák Lajos fordítá­sában. — Az Utikalandok soro­zatban került kiadásra Germanus Gyula útleírása A félhold fakó fényében címmel. — Az Olcsó Könyvtár sorozatban jelent meg Kuprin A gránátköves karperec című elbeszéléskötete, amely a címadó elbeszélésen kívül magá­ban foglalja a Szulamit-ot és a Cirkuszt. — Seneca, a nagy ró­mai filozófus politikai szatírája Játék az isteni Claudius halálá­ról címmel jelent meg. tendőt idéző jelmeztervekkel. Ferdinand Lemaire szövegé­nek fordítása Fischer Sándor munkája. — Nagy megtiszteltetés és öröm az ilyen híres címsze­rep fiatal énekesnő számára — mondja Szabó Anita —, ugyanakkor emlékeztető is. Igyekezni kell méltónak lenni a nagy elődökhöz, Ba- silides Máriához, Budanovits Máriához, Anday Piroskához s az első magyar Delilához, Diósyné Händel Bertához. Az Operaház külön albu­mot ad ki majd a Sámson és Deliláról. A dalmű magyar vonatkozásai egyébként szín­háztörténeti szempontból igen jelentősek. Camille Saint-Saens több operáját visszautasította a párizsi Operaház. A Sámson és De­lila megkomponálása után néhány részletet előadtak belőle a Chatelet Színházban, a kritika azonban „lehúzta” a szerzőt, Liszt Ferenc felfi­gyelt a műre, hajlandó volt betanítani és vezényelni a weimari színházban. Camille Saint-Saens járt Budapesten, mint a filhar­monikusok vendége. K. Fővárosi mozik műsora 1963. augusztus 1—7-ig. í,A szövegben a gyártó orszá­got csak kezdőbetűvel, vagy rö­vidítve jelöljük. Egyéb rövidíté­sek: magyarul beszélő: mb., szé­lesvásznú: szv., csak 18 éven fe­lülieknek: ***. A budapesti mozik pénztári rendje egész nap játszó moziban: pénztárnyitás az első előadás kezdése előtt 1 órával, aznapra és egy napra előre. Csak dél­után működő mozikban: pénztár­nyitás az első előadás kezdete előtt másfél órával, jegyelővétel aznapra és három napra előre. MANDRIN KAPITÁNY (szín. szv. fr.) Vörösmarty kertmozi 8-kor BÁLVÁNY (szv. magy.) Május 1. h4, 6, f9 Uránia n4, f6, 8 (csüt. n4, f6, fS) Táncsics n4, f6, 8 DÉRYNÉ (magy.) Alfa h4, 6, f9 Munkás n4, f6, 8 Ady 1—4, 5. f8, vas. h3-kor is Attila 5—6, 5, f8 Városmajor kertmozi 5—7, fő­kor A DÖNTÉS JOGA (lengy.) Duna f5, h7, 9 Művész nlO, nl2, f2 LÁNY ÉS AZ ALLAMÜGYÉSZ (ny.ném. ***) Vörös Csillag 9, nl2, f2, 4, n7, h9 Május 1. 9, 11, n2 Dózsa n4, f6, 8 Hunyadi n4, f6, 8 EGY NYÁR TÖRTÉNETE (mb. NDK) Toldi h4. 6, f9 Ady 5—7. 5, f8 KORZIKAI TESTVÉREK (SZV. Ol.) Corvin h4. 6, f9 Szikra nlO, nl2, f2 Bartók 9, nl2, f2 Alkotmány 3, n6, h8 Tátra h4, 6, f9 Bartók kertmozi 5, 6, 7-én i'8- kor Városmajor kertmozi 1—3-ig 9­kor Csajkovszkij kertmozi 8-kor HAZUGSÁG VAROSA (szv. ol.) József Attila Művelődési Ház n4. f6, 8 Attila 1—4, 5, £8, vas. h3-kor is Rózsavölgyi kertmozi f8-kor (3- án szünnap) ÜZLETEMBEREK (mb. SZOVj.) Szikra h4, 6, f9 Vörösmarty h9, hll, 1 Bartók h4, 6, £9 Felszabadulás n4, £6, 8 Fény h9, hll. 1, n4, f6, 8 ORDASOK KÖZÖTT (mb. SZOVj.) Művész h4, 6, f9 Vörösmarty n4, f6, 8 EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁ­SAI (mb. ny.ném.) Kossuth XIII., h4, 6, f9 Ugocsa n4, f6, 8 Budai kertmozi f8-kor ELŐZÉS (szv. mb. ol.) Palota 5, £8, vas. h3-kor is SZÉLVIHAR (szín. ol—jug.) Madách 5. f8, vas. f3-kor is Park kertmozi 8-kor MR. HOBBS SZABADSÁGRA MEGY (szín. szv. am.) Sport ni, f6, 8 Petőfi kertmozi f8-kor HÍRADÓ Magyar Híradó, 5. sz. Sport­híradó, 15 000 km a Szovjet­unióban (magyar riportfilm a magyar kormányküldöttség szovjetunióbeli látogatásáról), Nemzetközi vásár Budapesten (színes magyar), Plútó Hollan­diában (színes amerikai). Reg­gel 9-től este 10-ig folytatólag. BUDAI HÍRADÓ 5. sz. Sporthíradó, Magyar Hír­adó, 15 000 km a Szovjetunió­ban (magyar riportfilm a ma­gyar kormányküldöttség szov­jetunióbeli látogatásáról), És feltárul az ég (magyar), El­mondja a bevezetőt (színes csehszlovák). Reggel 9-től este 10-ig folytatólag. MATRA Ismeretterjesztő: Magyar Hír­adó, 1514 (magyar), Ősz a Ti­szánál (színes magyar). Egy bűn története (színes szovjet rajz). Délután 4-től este 8-ig folytatólag. Idegen nyelvű: UDVARI BO­LOND (színes amerikai film). Angol nyelvű előadás minden este 8-kor ALÁZATOSAN JELENTEM (magy.) Óbuda 5—7, f4, h6, 8 AMIKOR EGY LÁNY 15 ÉVES (mb. szovj,) Éva 1—4, f4, h6, 8 Kelen 5—7, fG, 8 v AZ ARANYEMBER (SZftl. magy.) Béke XV., £6, 8, vas. n4-kor is Marx 1—4. n4, ±'6, 8 ASSZONY A TELEPEN (magy.) Honvéd f9. hll Sziget 2—4, f6, 8, vas. 3-kor is BÍRÓSÁGI ÜGY (mb. szovj.) Bányász B. 5—7. n4, f6, h8 Akadémia 1—4, f4, h6, 8 Ipoly 1—4, f4, h6. 8 CABIKIA ÉJSZAKÁI (ol. ***) Liget 1—4, f6, 8, vas. n4-kor is CARTOUCHE (szín. fr.) Csillag í6> 8, vas, n4-kor is. Csüt. szünnap A CSINOS FÉRJ (ol.) Bányász B. 1—4, n4, f6, h8 CSODALATOS VAGY, JÜLIA (mb. fr—osztr. ***) Tinódi n4, f6. 8 Diadal n4, í6, 8 DON JUAN LEGUTOLSÓ KA­LANDJA (magy.) Akadémia 5—7, f4, h6, 8 EGY KATONA MEG EGY FÉL (szín. mb. ol.) Világ 1—4, f6, 8, vas. n4-kor is EGY POHÁR VlZ (szín. ny.ném.) Balassi 5—7. n6, h8 EMBEREK ÉS FARKASOK (szín. ol—fr.) Otthon Vm., 5—7, f4, h6, 8 AZ ÉLET ÜJRA KEZDŐDIK (mb. szovj.) Bocskay 2—4, f6, 8, vas. n4-kor is A FEKETE ORFEUSZ (szín. fr.) Szabadság l—4, f6, 8, vas. n3- kor is Terv 5—7. f6, 8 FEL A FEJJEL (szín. magy.) Gorkij h4, 6, Í9 Béke XIII., 1—4. n6, h8, vas. 3-kor is Tisza h9, 11, n2 FÉLÜTON (magy.) Jókai 5—7. f6, 8 GEROLSTEINI KALAND (magy.) Rege 2—4, h6, 8, vas. 3-kor is GOMBHABORÜ (mb. fr.) Rákóczi 1—4, f4. h6, 8 Újvilág 1—4, f6. 8, vas. n4- kor is Bocskay 5—7, f6, 8 Petőfi 5—7, n6, h8 A GYŰLÖLET ÁLDOZATA (szín. ang.) Balassi 1—4, n6, h8, vas. 3­kor is HALASZLEGÉNY FRAKKBAN (szín. am.) Előre 2—4, n6, h8, vas. f4-kor is Vasvári f4, h6. 8 HÁBORÚ ÉS BÉKE I—H. RÉSZ (szín. am.) Világosság 5—7, 6-kor A HÁROM TESTŐR ÉS A MI­LADY BOSSZÚJA (szín. fr.) Előre 5—7. 6-kor A HÉT DADA (szín. mb. szovj.) Cinkota 2—4, n6, h8, vas. 3­kor is HUSZARKISASSZONY (szín. mb. szovj.) Zrínyi f4, h6, 8 Jókai 2—4. í6. 8, vas. n4-kor is AZ ÍRNOK ÉS AZ 1RÖGÉP (szín. ol.) Ipoly 5—7, f4, h6, 8 KERESZTESEK I—H. RÉSZ (szín. lengy.) Liget 5—7, 6-kor A KÉK ÖBÖL REJTÉLYE (szín, mb. szovj.) Gorkij nlO, nl2, f2 Zuglói 1—4, n4, f6, 8 Szabadság 5—7, f6, 8 Kelen 2—4, f6, 8, vas. h3-kor is A KOPASZOK BANDAJA (NDK) Tisza f4, h6, 8 Alkotás h9, hll, 1 KULCS A SZERELEMHEZ (esehszl.) Zrínyi h9, 11. n2 LILIOMÉI (szín. magy.) Bányász A. 1—4, f4, h6, 8 MÁGNÁS MISKA (magy.) Balaton 5—7, f4, h6, 8 MÁR KÉSŐ (mb. szovj.) Világ 5—7. f6, 8 A MEZTELEN DIPLOMATA (magy.) Kölcsey 5—7, f4, h6, 8 Újlaki f4. h6, 8 MI KETTEN, MEG A LÓ (fr.) Széchenyi 1—4, n4, f6, 8 MONTE CRISTÖ GRÓFJA I—IL RÉSZ (szín. fr.) Maros 6, vas. 3 és 7. Csüt. szünnap A MÜLT KÁVÉHAZA (mb. lengy.) Terv 2—4. f6. 8. vas. 3-kor is A NAGY MANÖVER (szv. ang.) Mikszáth f4, h6, 8 Kárpát 1—4, n6, h8, vas. h3­kor is A NAGY VOLGÁI CSATA (mb. szovj.) Tanács n6, h8, Alkotás f4, h6, n9 A MÁSIK PART (lengy.) Otthon XX. 1—4. Í6, 8, vas. Í4­kor is new York Árnyai (am. ***) Otthon XX. 5—6, Í6, 8 NYOMORULTAK I—II. RÉSZ (szín. fr.) Csokonai f4, n8 Tanács 9. 1 AZ ORVOS FELESÉGE (rom.) Kárpát 5—6, n6, h8 PINOCCHIO (szin. mb. am.) Béke XIII. 5—7, n6, h8 PÁRIZSI KALAND (fr.) Kossuth XX. n4, h6, f9 Rege 5—7, h6. 8 POGANYOK IDEJE (ang.) Széchenyi 5—7, n4, 16, 8 RANDEVÚ KOPPENHÁGÁBAN (szín. dán) Sziget 5—7, f6. 8 RANGON ALUL (magy.) Újvilág 5—6, f6, 8 RAVASZ PÉTER (szín. mb. bőig.) Tétény 2—4, n6, h8, vas. 3- kor is RENDŐR (ol.) Óbuda 1—4. f4. h6, 8 ROBINSON CSALÁD (szin. am.) Bethlen Í4, 6. 19 Csokonai 19, hll. 1 ROCCO ÉS FIVÉREI (mb. ol.) Honvéd 1, f5, 8 A SÁRGA CIPŐ TÖRTÉNETE (szín. mb. lengy) Bányász A. h9, 11, n2 József Attila 1—4, f4, h6, 8 SENKI NEM TUD SEMMIT (esehszl.) Éva 5—7. f4, h6, 8 SÉTA A NÁRCISZOK KÖRÜL (ang.) Árpád 2—4, n6, h8, vas. hli­kőr is SZÁLLNAK A DARVAK (mb. szovj.) Zuglói 5—7, n4, 16, 8 SZEGÉNY GAZDAGOK (szín. magy.) Mátra 9. nl2, f2 A SZÓRAKOZOTT PROFESSZOR (am.) Szigethy f4, h6, 8 Cinkota 5—7, n6, h8 A TORPEDO VISSZALÖ (ang.) Balaton 1—4. h9, 11, n2, Í4, hí, 8, 5—7-ig h9, 11, n2 József Attila 5—7, f4, h6. 8 AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER (magy.) Haladás 1—4. f4, h6, 8 Világosság 2—4, n6, h8, vas. 3­kor is Tétény 5—7. n6, h8 AZ ULTOLSO LEHETŐSÉG (mtt NDK) Petőfi 2—4. n6, h8, vas. 3­kor is Tündér 5—7, n6, h8 ÜT A KIKÖTŐBE (mb. szovj.) Bányász A. 5—7, f4, h6, 8 Kinizsi 1—4, f4, h6, 8 Haladás 5—7, f4, h6, 8 Délibáb 3—4, h3, 5. n8 ŰZÖTT VAD (mb. ol.) Kölcsey 1—4, 3, f6, 8 Rákóczi 5—7, 3, Í6. 8 VALAHOL EURÓPÁBAN (magy.* Kinizsi 5—7, f4, h6, 8 Marx 5—7, n4, f6, 8 Otthon vm. 1-4, f4, h6, 8 Vasvári 5—7, f4. h6, 8 VÁLÁS OLASZ MÓDRA (mb. öli Nap f4, h6, 8 Tündér 1—4, n6, h8, vas. 3-kor is FILMMÚZEUM (vn„ Tanács krt. 3.) Kabos Gyula születésének 75. évfordulója alkalmából felújí­tásra kerül: KÖLCSÖNKÉRT KASTÉLY (m. filmvígjáték) FELEJTHETETLEN KOMIKUS Kabos Gyula-fllmösszeállítás 1—2-án: 10, 12, 2, 4. 3—4-én: 10, 12, 2. 4, 6, 8. 5-én: 10, 12. 2. 6—7-én: 10, 12, 2, 4. KULTÜRHÁZAK MOZIMŰSORA; ORDASOK KÖZÖTT (szovj.) MOM Müv. Háza (XII., Csörsz u. 18.) 4-én, 7-én: 13, h5, 7. Csütörtök du. háromnegyed 4 ó. GALOPPVERSENY H E T1 liLmJtßümkii.

Next

/
Thumbnails
Contents