Esti Hírlap, 1963. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1963-10-01 / 230. szám

New York, október 1; Polgár Dénes, a Magyar Távirati Iroda tudósítója je­lenti: Tegnap újra összeült a Szovjetunió, az Egyesült Ál­lamok és Nagy-Britannia külügyminisztere. Keretül ez­úttal az a vacsora szolgált, amelyet U Thant ENSZ-fő- titkár adott a tiszteletükre. A főtitkáron és Naraszimhan főtitkárhelyettesen kívül Gromiko, Lord Home és Rusk, valamint a három nagyhatalom ENSZ-delegá- tusai: Fedorenko, Sir Pat­rick Dean és Stevenson vol­tak jelen. A szokástól elté­rően még tolmácsok sem vet­tek részt a vacsorán. Mindez arra enged következtetni, hogy a vacsorát valóban nem társadalmi eseménynek szánták, hanem politikai tanácskozási fórumnak. A vacsora a vártnál hosz- szabb ideig tartott. Éjjel 11 óra után néhány perccel a három külügyminiszter együtt távozott az ENSZ-pa- lota 38. emeletén levő főtit­kári hivatalból. Rusk ameri­kai külügyminiszter a New York Times, a Baltimore Sun és a Magyar Távirati Iroda tudósítójának kérdé­sére kijelentette, hogy a va­csorán belementek az érde­mi kérdések tárgyalásába is. — A tárgysorozatot úgyis ismerik — fűzte hozzá, arra a kérdésre pedig, vajon konk­réten szóba került-e a megle­petésszerű támadások meg­előzésének kérdése, az ame­rikai külügyminiszter igennel válaszolt. Rusk ezután Gromikóhoz fordult és megkérdezte tőle: — Egyetért-e velem abban, hogy tárgyalásaink hasznosak és konstruktívak voltak? — Teljes mértékben egyet­értek — felelte a szovjet kül­ügyminiszter. Ezután Gromiko, Rusk és Lord Home közölte, hogy a háromhatalmi tárgyalást hamarosan folytatják. Mivel ma a szovjet és az an­gol, szerdán pedig a szov­jet és az amerikai külügymi­niszter kettesben tanácskozik, valószínű, hogy újabb három­hatalmi találkozóra pénte­ken kerül sor. A külügyminiszterek azt is elmondották, hogy a hétfő esti vacsorán konkrét egyez­ményt ugyan nem kötöttek, de ebből semmi következte­tést nem szabad levonni, mert még több megbeszélésre kerül sor. Felrobbant az illegális tűzijátékgyár Rémület egy olasz faluban ♦ Tizennyolc halott Felrobbant Nápoly közelé­ben egy illegális falusi tűzi­játékgyár. Tizennyolcán ször­nyű halált haltak a lángok között, míg tizenöten súlyo­san megsebesültek. Egyeme­letes ház pincéjében volt az üzem — a ház teljesen ro­mokban hever, a szomszéd épületek részben beomlottak és embereket temettek ma­guk alá. Sok közeli ház ab­laka betörött. Szemtanúk elmondják, hogy amikor a robbanást meghallották, a tanácsház- térre siettek, ahol az illegális gyár volt. Megrendítő lát­vány fogadta őket: füst, ko­rom, romok, a sebesültek ve­lőt rázó kiáltozásai hallat­szottak és szörnyen meg­csonkított holttesteket lát­tak. Lengyel—NDK közös nyilatkozat Varsó, október 1. Tegnap az NDK párt- és kormányküldöttségének len­gyelországi látogatása utolsó napján Varsóban aláírták a két fél közös nyilatkozatát. Ma reggel az NDK párt- és kormányküldöttsége hatna­pos lengyelországi látogatása után visszaérkezett Berlinbe. M£m®saeí£3©g kissé jobb idő Ma délelőtt 13 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szerda estig: kisebb felhőátvonulások, legfeljebb néhány helyen esővel. Mérsékelt északnyugati, nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15—18 fok között. Budapesten ma dél­előtt a hőmérséklet 13 fok. Algériai helyzetkép: Kabilia nagpi? városait a kormánycsapatok ellenőrzik El Hadzs nem fogadta el leváltását • Marokkó támogatja a szckadárokat Algír, október 1. Ben Bella algériai köztár­sasági elnök tegnap este rá­dió- és televízióbeszédben fordult a hadsereg katonái­hoz. Felszólította őket, ne engedelmeskedjenek azoknak a katonai vezetők­nek, akik kalandba bocsát­kozva, szembeszálltak a kormánnyal. Ezek a tisztek — mondotta Ben Bella — kétségbe akar­ják vonni annak a rendszer­nek a törvényességét, ame­lyet a nemzet egyöntetűen elfogadott. Az államfő han­goztatta, hogy a forradalom védelmében letör minden engedetlen­séget. A köztársasági elnök kije­lentette, hogy az algériai—marokkói ha­táron marokkói csapatösz- szevonásokat észleltek. Ez azt jelzi — mondotta —, hogy marokkói részről támo­gatják a kabiliai szakadár tevékenységet. Ben Bella hozzáfűzte: Algéria nem vá­laszol erre a provokációra, nem hajt végre hasonló csa­patösszevonásokat, de szük­ség esetén meg tudja védeni magát. (Marokkó, mint is­meretes, területi igényt tá­masztott az algériai Szahara egy részére. Emiatt a két or­szág viszonya az utóbbi idő­ben megromlott.) Ben Bella szerint az algériai kormánnyal szembenálló politikai erők egyik vezetője, Krim Bel- kaszem, nemrég látogatást tett Marokkóban, hogy megnyerje az ottani veze­tők támogatását. Ben Bella ma estére a kormánypolitika támogatásá­nak jegyében, tömeggyűlést hívott össze az algíri Fóru­mon. El Hadzs ezredes, a kabi­liai katonai körzet leváltott parancsnoka, aki vasárnap csatlakozott a „Szocialista erők szervezete” nevű ellen­zéki politikai csoportosulás­hoz, bejelentette, hogy sem­misnek tekinti a leváltásáról kiadott elnöki rendeletet. El Hadzs a hozzá hű kato­nai egységek élén változat­lanul Kabiliában tartóz­kodik. Az AP szerint körülbelül nyolcezer katona engedel­meskedik parancsainak. A kormányhoz hű csapatok, mint jelentettük, hétfőn be­vonultak a kabiliai Michélet városba, megszállták a közeli Fort National városkát, majd rövid ott-tartózkodás után kivonultak a városból. Tizi-Ouzouban, Kabilia fő­városában, amelyet változat­lanul a kormánycsapatok el­lenőriznek, hétfőn este teljes volt a nyugalom. „Népeink barátsága nagy vívmány“ Ben Bella beszélgelése Szalyukovval és Adzsubejjel Moszkva, október 1. Ben Bella algériai köztár­sasági elnök fogadta Szatyu- kovot, a Pravda, és Adzsu- bejt, az Izvesztyija főszer­kesztőjét, amikor azok az új­ságírók világtalálkozója al­kalmából Algírban tartóz­kodtak. Az államfő és a két főszerkesztő között lefolyt beszélgetést most ismerteti a TASZSZ. Algéria belső prob­lémái miatt most ismét a nemzetközi közvélemény fi­gyelmének előterébe került, így a beszélgetés érdeklődés­re tarthat számot. A szovjet—algériai kapcso­latok — mondotta Ben Bella a többi között — kitűnőek. Kormányunk és az egész al­gériai nép nagyrabecsüli nagy barátunk, Hruscsov mi­niszterelnök tevékenységét. Népeink barátsága nagy vív­mány, és annak arányában, ahogy társadalmunk tovább­fejlődik a szocializmus útján, ez a barátság állandóan erősödni fog. A köztársasági elnök ez­után arról beszélt, hogy a gyarmati múlt öröksége mi­att az új élet építése nehéz feladat. Elmondotta, hogy a közelmúlt forradalmi intéz­kedései természetesen ellenforradalmi, reakciós ellenállást váltottak ki. Ugyanakii or a földreform­mal, az államosítással kap­csolatos intézkedéseik helyes, reális lépések voltak, ame­lyek gyakorlati eredményeit a dolgozók máris érezhetik. — Meg akarjuk gyorsítani Algéria haladását a szocia­lizmushoz vezető úton. Ez évtől kezdve nagyszabású mezőgazdasági intézkedése­ket hajtunk végre. Igazi ag­rárforradalom lesz ez. A gyarmatosítók nagybirtokai­ból népi gazdaságok létesül­nek. Ezek élén a mezőgazda- sági munkások által megvá­lasztandó önkormányzati bi­zottságok állanak majd. Az államosítások után — je­gyezte meg Ben Bella — az ipari vállalatoknál is létesül­tek munkás-önkormányzati bizottságok. Ben Bella ezután emlékez­tetett arra, hogy a nép által elfogadott új alkotmány a szocialista társadalom felépí­tését tűzi ki célul. Ez viszont összeegyeztethe­tetlen a kommunistaelle- nességgel, amelynek nincs helye Algéria földjén. Ben Bella befejezésül han­goztatta, hogy meghívást ka­pott Moszkvába, s az első kedvező alkalommal látoga­tást tesz a Szovjetunióban. EGYPERCES KOMMENTÁRUNK: A vizsgálat megállapította, hogy a katasztrófa napján a tulajdonos már kora reggel munkához látott, miután nagy ünnepség készült a falu védőszentjének tiszteletére. Bár az ilyesfajta tűzijátékké­szítést az olasz törvények szigorúan tiltják, a rendelke­zést mégis megszegik, mert a rakéták sütögetése, a tűzi­játékkal színesített ünnepsé­gek igen kedveltek a falvak lakói között. A hatalmas robbanás hang­jára a rendőrök és tűzoltók siettek a helyszínre és azon­nal megkezdték a kutatást a romok között Egy kisfiút és egy kislányt életben találtak, másik 13 személyt is sikerült az életnek megmenteni, bár állapotuk súlyos. A sebesültek között van az illegális gyár 57 esztendős tu­lajdonosa is. Külön szobá­ban fekszik, szigorú rendőri őrizet alatt, s amint állapota megjavul, azonnal kihallgat­ják és felelősségre vonják. Házfeloszlatás — kulisszatitkokkal Megtörtént: Kaszavubu kongói elnök feloszlatta a parlament ülésszakát. Hivatalosan ugyan nem történt házfeloszlatás, az el­nök az ülésszakot csupán „fel­függesztette”, a képviselőket azonban így is hazaküldte. Lépé­sét alkotmányosan is megindo­kolta: a T. Ház az elnök kifeje­zett óhaja ellenére sem volt haj­landó megvitatni és megszöve­gezni az alkotmányt. Nem, nincs itt félreértés: az alkotmány nél­küli Kongóban az elnök mégis alkotmányosan cselekedhetett: a három éve független országnak a belgáktól örökölt ideiglenes al­kotmánya van. A kulisszák előtt tehát látszó­lag alapos formai okok indították Kaszavubut a házfeloszlatásra. A valóságban azonban az elnöknek az a közlése, hogy rövidesen né­hány miniszterből, elöljáróból és szakszervezeti vezetőből alkot- mányozó bizottságot állít fel — világosan mutatja, hogy Kasza- vubunak mindenképpen a par­lament kikapcsolása volt a cél­ja. Alkotm iny-ügyben és — egyébként is. A parlamentben ugyanis az utóbbi időben egyre érezhetőbbé vált tekintélyes képviselőcsopor­tok elégedetlensége. A parlament most felfüggesztett ülésszaka szeptember elején nyílt meg, s e rövid hónap alatt többízben érte fórumáról heves bírálat a kor­mányt a neokolonialista erőkkel szembeni engedékenysége miatt. A hazafias érzelmű kongói hon­atyák több önállóságot és több demokráciát követeltek a politi­kában. Ugyanakkor sok képvise­lő ismételten követelte Gizenga volt miniszterelnökhelyettes sza­badlábra helyezését (a Gizenga sorsával kapcsolatos parlamenti összecsapások rövid történetét az Esti Hírlap éppen a minap ismertette). A kormány lecsapott a „rebellisekre”: a múlt héten a fővárosban öt képviselőtársá­val együtt letartóztatták Gbenye volt belügyminisztert. Ezt kö­vette Gbenye, illetve Gizenga pártjának betiltása. Ilyen előzmények után került sor vasárnap este a kongói par­lament feloszlatására. Az elmon­dottak alapján kézenfekvő, hogy Kaszavubu lépése csupán utolsó láncszeme volt egy jól körvona­lazható eseménysorozatnak, amely szemmel láthatólag a de­mokratikus és függetlenség párti ellenzék elhallgattatására irá­nyult. Noha a belgáktól kapott ideiglenes alkotmány értelmében az elnöknek kilencven napon be­lül általános választásokat kelle­ne kiírni — erre, mint az AP amerikai hírügynökség írja —» aligha fog sor kerülni. Egy par­lamenti ellenőrzés nélkül műkö­dő kormány viszont, amelynek a nép körében számottevő ellen­zéke van, semmi esetre sem ve­zetheti az országot biztos talaj­ra a három éve tartó zűrzavar ingoványáról. GROMIKO ÉS RI SK A FŐTITKÁR VACSORÁJA ITTÁ1V: Tárgyalásaink hasznosak voltak Ma szovjet—angol, holnap szovjet—amerikai külügyminiszteri találkozó DE GAULLE: Nagyon sajnálom, kedves Konrád, hogy magának már lejárt a szolgálata! (Endrödl rajza)

Next

/
Thumbnails
Contents