Esti Hírlap, 1964. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1964-05-03 / 102. szám

(Folytatás az L oldalról.) Kádár János: Mindig szebb és szebb május elsejék várnak ránk — Szívből üdvözlöm a dol­gozó emberek e nagyszerű ünnepén munkásosztályun­kat, parasztságunkat, az al­kalmazottakat, az értelmisé­gieket, kommunistákat és párton'kívülieket, egész dol­gozó népünket — mondta Kádár János az ünnepségek befejezése után. — Szívből kívánom mindenkinek, érez­ze jól magát eZen az ünne­pen, a mi igazi ünnepünkön. Mindenkinek jó egészséget, erőt kívánok a jövendő mun­kához. — Népünk egyesítette ere­jét a szocialista társadalom A. Nyikolojev: felépítésére. Ha tovább hala­dunk azon az úton, amelyet az utóbbi esztendőkben jár­tunk, ha hívek maradunk el­veinkhez . és politikánkhoz, ahhoz az egységhez, ami nagyszerűen megmutatkozott e május elsejei felvonuláson is, akkor mindig szebb és szebb május elsejék várnáik ránk. A Központi Bizottság, a kormány s az én személyes meggyőződésem is, hogy ter­veinket valóra váltjuk, s né­pünk élete évről évre szebb lesz. Ezt üzenem a mad szép munkásünnepünkön, dolgozó népünknek. A sportolók. Mély benyomást gyakorolt rám a felvonulás Százmilliók lelkes ünnepe Hruscsov május elsejei beszéde • A két Berlin két felvonulás Sztrájk Frunciaországban • Munkéshalál Lisszabonban Nyikolajev, az újságírók kérdésére adott válaszában kiemelte: — Mély benyomást gyako­rolt rám Budapest dolgozói­nak nagyszerű május elsejei felvonulása. A magyar fővá­ros népe meggyőző erővel mutatta meg e felvonuláson, hogy szeretettel, bizalommal Budapesten egyébként már a kora délelőtti órákban megkezdődték az .ünnepsé­gek, a majálisok, a vidám műsorok. A Halászbástyán kora délelőtt a gyermekek szórakoztak. Megnyílt a Bu­dapesti Ifjúsági Park, s es­tére mind a 2200 hely elkelt. A Városmajorban három centruma is volt a majális­nak. Rákospalota legforgal­masabb pontja ezen a napon a Czabán Samu tér volt: itt várta sokfajta szórakozás a környékbelieket. A XVII. ke­rületiek főként a Népkertben szórakoztak. A XVIII. kerü­let május elseje délelőttjén elsősorban a gyermekeké volt. Délután két újabb szórakozó­hellyel gazdagodtak a lőrin­ciek, megnyílt a Hazafias Népfront-klub és a KISZ- klub kerthelyisége. Kispesten valósággal újjászületett az ünnepre a húszholdas úttö­rőpark. Már délelőtt több ez­ren szórakoztak a parkban, délután pedig nagyszabású művészi műsor kezdődött. Mintegy tízezer részvevő előtt Orbán László, az MSZMP Központi Bizottsága agitációs és propagandaosztályának vezetője üdvözölte Kispest dolgozóit. Az erzsébetiek szó­rakozásának központja a nép­szerű „Csili” volt. A XXII. kerületiek a Kamaraerdőben ünnepeltek egésznapos majá- { lissal. A délutáni gyűlésen Nagy Richárd, a KISZ Buda- í pesti Bizottságának első tát- > tekint pártjára, kormányára, híven követi politikáját. Szív­ből köszöntőm önöket, kedves magyar barátaim, e nagysze­rű nemzetközi ünnep, május elseje alkalmából. Munká­jukhoz, a szocializmus felépí­téséhez sok sikert, s mind- annyiuknak jó egészséget, sok boldogságot kívánok. kára köszöntötte az ünneplő­ket. S amikor leszállt az est, fiatalok vették birtokukba a város sok pontján a tereket. Kigyúltak a fények a Ha­lászbástyán, a Parlament ku­poláin, a Lánchíd pillérein, a Gellérthegyen,, megszólalt a zene, s jókedvvel, tánccal, dallal, vidámsággal búcsúzott Budapest népe május elsejé­től. Május elsejét az ország minden városában ß a fal­vakban felvonulásokkal, ün­nepségekkel köszöntötték. Május 3. — vasárnap KOSSUTH: 15.55: Ausztria—Magyarország nemzetközi labdarúgó-mérkőzés. — A szünetben 16.45: Marczis Dembeter énekel. — 17.00: A má­sodik félidő közvetítése. — 18.00: Hírek. — 18.10: Mesél a Shakes­peare-! erdő. — 18.50: Közvetítés a József Attila Színházból: II. József császár. — A szünetben 19.50: Mese. — 20.00: Esti Króni­ka. — 20.20: A színházi közvetí­tés folytatása. — 22.05: Hírek. — 22.20: Sporthírek. — 22,25: Népi zene. — 23.00: Zenekari muzsika. — 24.00: Hírek. — 0.10: A nászéj­szaka, Operettrészletek. PETŐFI: 16.20: Népdalok. — 17.00: Hírek. — 17.05: Délutáni hangverseny. — 18 30: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 19.00: Hírek. — 19.05: Hangver­senynaptár. — 19.20: Tánczene. — 19.40: A visszavonulás filozó­fiája. — 19.55: Zongorahang ver­A hagyományakíhoz híven, az idén is impozáns felvo­nulásokon, tüntetéseken, nagygyűléseken ünnepelte május elsejét a világ. Tucat­nál több ország, köztük ha­zánk televíziónézői lehettek közvetett szemtanúi a szín- pompás moszkvai ünnepsé­geiknek, amelyek fénypontja ezúttal is a díszszemle volt. Délben a Kremlben az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet minisztertanács ebé­det adott az ünnep alkalmá­ból. A vendégek között ott volt az Oginga Odinga ve­zette kenyai kormánykül­döttség, és Ben Bella algériai elnök, akinek az ebéden nyújtotta át Brezsnyev szov­jet államfő a Szovjetunió Hőse címmel járó Lenin- rendet, és az Arany Csillag Érdetnrendet. Hruscsov szov­jet kormányfő beszédet mon­dott, amelyben szívélyesein üdvözölte Ben Bellát kitün­tetése alkalmából, majd mél­tatta a két ország fejlődő ba­rátságát Hruscsov hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunió soha senkire nem akarta ráerőszakolni saját elképzeléseit. Az osztályharc, a nemzeti felszabadító harc formáit és módszereit minden ország népe maga határozza meg, saját érdekében. Ebben a harcban az emberek osztály­elv alapján egyesülnek. A Világ proletárjai, egyesülje­tek! jelszó a munka jelsza­va, a különböző nemzetiségű dolgozó emberek jelszava, akik egyformán szenvednek a kizsákmányolás és az el­nyomás igájában. Hruscsov a továbbiakban a szovjet, békepolitikáról be­szélt. Hangsúlyozta azonban, hogy a Szovjetunió sohasem ért egyet a békés együttélés elvének olyan értelmezésé­vel, amely ezt az elvet csak a nagyokra korlátozza, míg lehetségesnek tartja, hogy kis országokat fenyegessenek. Hrucsov figyelmeztetése el­sősorban az amerikai—kubai viszonyokra vonatkozik: a szovjet miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kor­mánya támogatja Castro emlékezetes öt pontját a kubai függetlenség, béke és biztonság szavatolására. Hruscsov erélyesen cáfolta azokat a célzatos amerikai híreszteléseket, hogy Moszk­va és Washington között seny a stúdióban. — 20.40: Orvo­si tanácsok. — 20.45: Könnyűze­ne. — Közben 21.00: Hírek. — 21.05: Könnyűzene folytatása. — 21.25: Haydn: Aki hűtlen, pórul­jár. kétfelvonásos opera. — 23.00: Hírek. URH: 14.00—18.00: Azonos a Petőfi Rádió műsorával. — 18.30: Hírek. — 18.40: Fő a vendég. Dalos-ze­nés játék. — 19.03: Kamarazene. — 20.00: Tánczene. — 20.40: Ze­nekari muzsika. — 21.45: Korunk tudománya, a kibernetika. — 22.00: Könnyűzene. — 22.30: Hí­rek. Május 4. — hétfő KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.54: Zene. — Közben 5.00, 6.00, 7.00: Hírek. — 8.10: Tánczene. — 0.00: Riport­műsor. — 9.15: Cár és ács. Rész­letek Eortzlng operájából. — 10.0«: Hírek. — 10.10: Mondok egyet Elemér barátom... — Az Rakéták a moszkvai Vörös bármilyen megállapodás jött volna létre a Kuba fölötti amerikai kémrepülésefckel kapcsolatban. Ismételten ki­jelentette, hogy a provoká­ciók végzetes következmé­nyekkel járhatnak. Havannában Fidel Castro foglalkozott az amerikai kémrepülésekkel a május el­sejei tömeggyűlésen. A kubai főváros május elsejei ünnep­ségein több mint 200 ezer ember vett részt. Nagyszabá­sú ünnepségek voltak az európai és ázsiai szocialista országokban, közöttük Prá­gában, Varsóban, Bukarest­ben is. A demokratikus Ber­linben díszszemlével kezdő­dött a május elsejei ünnep­ségsorozat. A német munkás­paraszt hadsereg katonái a legmodernebb, fegyverekkel vonultak fel a Marx—Engels téren. A város másik felé­ben óvodások műsora. — 10.30: Pony­vára került szívszerelem. Zenés összeállítás. — 11.06: Rádióiskola. — 12.00: Hírek. — 12.10: Mindenki kedvére. — 14.00: Hírek. — 14.10: Heti zenés kalendárium. — 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.20: Az I Musici di Róma ka­marazenekara játszik. — 16.00: Hírek. — 16.10: Harsan a kürtszó! PETŐFI: 5.00: Hírek. — 5.05—8.00: Zene. — Közben 6.00, 7.00, 8.00: Hírek. — 14.00: Jannequin: A csata. — 14.25: Könnyű dallamok. — 15.00: Hírek. — 15.05: Magyar nóták. — 15.40: Vallatás. Oravecz Paula regényéből. — 16.00: Daljátékok zenéjéből. — 16.50: Iskolarádió. A TV MŰSORA VASÁRNAP: 15.50: Ausztria—Magyarország labdarúgó-mérkőzés közvetítése Bécsből. Riporter: Vitray Tamás. — 19.01: Közvetítés a Nemzeti Színházból. Pavel Kohout: A har­madik nővér. Színmű 2 részben. (Csak 14 éven felülieknek!). A szünetben Filmtudósitás A. Nyi­kolajev tiszteletére rendezett nagygyűlésről. Kb. 21,45: A Ma­gyar Hirdető műsora. problémáiról” beszélt az egybegyűlteknek. Franciaországban éppen május elsején ért véget a vasutasok 36 órás sztrájkja, A belügyminiszter betiltotta a párizsi ünnepi felvonulást: a CGT ezért naggyűlést ren­dezett a Munkásház előtti té­ren, ahová sok ezren jöttek el. A CGT egyébként mint­egy 20 francia megyében a többi szakszervezettel együtt ünnepelte május elsejét. Lisszabonban, a kora reg­geli rendőri és katonai moz­gósítás ellenére, több helyen került sor tüntetésre. A rend­őrök brutális eszközökkel, sőt, több alkalommal sortűzzel támadtak a tüntetőkre. Egy munkás meghalt, kettő súlyosan megsebesült. Mad­ridban és más spanyol váro­sokban Franco-ellenes tünte­tések voltak. Bilbaóban 17 munkást őrizetbe vettek. Az afrikai kontinensen, Kairóban, Nasszer elnök mondott beszédet a Köztársa­ság téren rendezett nagy­gyűlésen. Síkraszállt a gyar­mati rendszer teljes felszá­molása mellett, és felszólította Nagy-Britan- niát, hogy távozzék az arab országokbóL Délkelgt-Azsiában, Indoné­ziában Szukarno elnök, a fő­városban rendezett május el­sejei nagygyűlésen élesen támadta Malaysiát, a brit sugallató államala­kulatot. Japánban több nagyvárosban tömegfelvonulást tartottak: Tokióban és Osakában a tün­tetők és a rendőrség között összecsapásokra került sor. Jóska cs a luftballon. Majálisok, ünnepségek (MTI Foto — Peitrovlts, Fényes, Pálíai, Vigovszki felv.) (Telefoto — MTT Külföldi Képszolgálat) Nyugat-Berlinben a revans jegyében tartották meg a május elsejei nagygyűlést, alig 30 méternyire az NDK határától. A vezető szónok Krhard nyugatnémet kancel­lár volt. Szófiában a hagyományok­hoz híven a Dimitrov-mau­zóleum előtt vonult el a mintegy 200 ezres menet. A belgrádi ünnepségeken a la­kosság meghatottan üdvözöl­te a Belgrád felszabadításá­ban éppen húsz esztendeje részt vett veteránokat, aMk két menetoszlopban vonul­lak fel: a két szakasz között üres térséget hagytak — azoknak a partizánoknak és szovjet katonáknak a helyét jelképezte ez, akik húsz esztendeje hősi halált haltak Belgrád felszabadí­tásakor. Számos országban foglal­tak helyet a tribünökön a magyar szakszervezetek kül­döttei. A szomszédos Ausztriában, a bécsi Ringen, reggel 9-től csaknem délig tartott a szo­cialisták május elsejei felvo­nulása, amelyet a kommu­nisták egyórás demonstráció­ja követett. Olaszországban sók ezer helyi ünnepségen emlékeztek meg május else­jéről. Rómában a San Gio­vanni téren rendezett gyűlés után ezrek vonultak a Leó­ikor gyógyszergyár elé, hogy köszöntsék az üzem dolgo­zóit, akik két hete tartják elfoglalva a gyárat, tiltako­zásul az elbocsátások ellen. A Szent Péter bazilikában a pápa misét celebrált, majd rá munka világának

Next

/
Thumbnails
Contents