Esti Hírlap, 1964. október (9. évfolyam, 231-257. szám)

1964-10-01 / 231. szám

Vendegeink Szolnok megyében Látogatás a mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezetben A hazánkban tartózkodó csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség csütörtökön Antonín Novotny vezetésével Szolnok megyébe látogatott. A küldöttséggel tartott Boze- na Novotna, az elnök felesé­ge is. Részt vett a látogatá­son Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke és felesége, dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, az Országos Tervhir vatal elnöke, Szurdi István, az MSZMP KB titkára, Lo- sonczi Pál földművelésügyi miniszter, Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes és Cséby Lajos, hazánk prágai nagykövete. A vendégek különvonata délelőtt fél tízkor gördült be a magyar, csehszlovák és vörös zászlókkal, üdvözlő feliratokkal díszített szolno­ki vasútállomásra, ahol fo­gadtatásukra nagy tömeg gyűlt össze. A vonatról le­lépő vendégeket az egybe­gyűltek lelkes éljenzése köz­ben Csáki István, a Szolnok megyei Pártbizottság első tit­kára, Oláh György, a megyei tanács vb-elnöke, Vdczi Sán­dor és Zagyi János, a megyei pártbizottság titkárai, Sipos Károly, a városi pártbizott­ság titkára, Kapás Rezső, a városi tanács vb-elnöke, va­lamint a megye és a város több más vezető személyisé­ge fogadta. Üttörők virág­csokrokat nyújtottak át. A megye és a város dolgo­zói nevében Csáki István üdvözölte a vendégeket. Az üdvözlésre Drahomir Hol­der, Csehszlovákia Kom­munista Pártja Központi Bizottsága Elnökségének tagja, a KB titkára vála­szolt. A beszédeket követően Antonin Novotny Dobi Ist­vánnal együtt elhaladt a pá­lyaudvaron összegyűlt dolgo­zók sorai előtt. A szolnokiak meleg ünneplésben részesí­tették a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság államfőjét. A vendégek szívélyesen el­beszélgettek a fogadásukra megjelentekkel, majd rövid szolnoki tartózkodás után folytatták útjukat Mezőtúr­ra, ahová a megyei vezetők is elkísérték őket. A különvonat fél 11-kor érkezett Mezőtúrra. A feldí­szített vasúti állomáson Be­le Lajos, a városi pártbizott­ság titkára, Lévai Zsigmond, i tanács végrehajtó bizottsá­gának elnöke fogadta az érkezőket. Bene Lajos üd­vözlő szavai után úttörők virágcsokrokat adtak át a vendégeknek, akik Mezőtúr­ról gépkocsin folytatták útju­kat a mezőhéki Táncsics ter­melőszövetkezetbe. A termelőszövetkezet zász­lód íszbe öltözött központi épülete előtt Nádas József, a szolnoki járási pártbi­zottság első titkára, Berecz- ki László járási tanács­elnök, Csótó István, a mező­héki Táncsics tsz elnöke, Rojkó István párttitkár és Kiss István községi tanács­elnök fogadta a látogatókat, akiknek népviseletbe öltözött KISZ- iiatalok virágcsokrokkal kedveskedtek. A Táncsics tsz művelődési házának nagytermében Csótó István elnök ismertette a megye egyik legrégibb és legnagyobb termelőszövetke­zetének történetét, helyzetét és terveit, s elmondotta, hogy a növénytermesztésben elért szép eredményeiért a terme­lőszövetkezet megkapta a Munka Vörös Zászló Érdem­rendjét és elnyerte a Minisz­tertanács vándorzászlaját. Ezután Rojkó István párt­titkár szólt a termelőszövet­kezet pártszervezetének és társadalmi szervezeteinek munkájáról, a szövetkezeti tagok kulturális életéről, a szocialista munkaverseny eredményeiről, a jutalmazás rendszeréről. Itt említette meg, hogy a szövetkezet 68 tagja járt már a Szovjetunióban, 46 tagja pedig Csehszlovákiá­ban. A beszámolók után Csótó István elnök átnyújtotta a vendégeknek a termelőszö­vetkezet ajándékait, a mesz- sze földön híres termelvé­nyek magjaiból összeállított gyűjteményeket. Antonín Novotny elismeréssel szem­lélte az ajándékot és megje­gyezte, hogy jó volna a ma­gyar vetőmagvakból többet meghonosítani a csehszlovák termelőszövetkezetekben. Azt ajánlotta, hogy a tsz lépjen testvéri kapcsolatba valame­lyik csehszlovák termelő- szövetkezettel. Megjegyezte: a kölcsönös tapasztalat, a ve­tőmagcsere mindkét fél szá­mára haszonnal járna. A továbbiakban a tsz-ben kialakult munkaformákról és bérezési rendszerről érdek­lődött. A kérdésekre Csótó István válaszolt. Lőrincz Gyula, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag­ja köszöntötte ezután a de­legáció nevében a tsz tagsá­gát és méltatta a névadó, Táncsics Mihály emlékét. Majd a delegáció nevé­ben ajándékokat nyújtott át. A vendégek ezután megte­kintették a tsz központi üzemegységét. A látogatás délben fejező­dött be. Szívélyes búcsúzás után a vendégek gépkocsikon Szolnokra hajtattak. MUNKATÁRSUNK MAI JELENTÉSE TOKIÓBÓL Világhírességek az atléták edzőpályáján Kitűnő játékkal győzött a japán válogatott ellei is olimpiai labdarúgó-csapatunk ♦ Már „megszoktuk" a földrengést Napról napra, sőt óráról órára nő az olimpiai láz a japán fővárosban. Nincs már valamirevaló ház, szembeöt­lő fa vagy villanypózna, amelyen ne díszelegne öt ka­rikás, japán jelvényes olim­piai zászló. A hivatalos ün­nepségeken szereplő katonai és ifjúsági csoportok állan­dóan próbákat tartanak. Ab­lakunkból is jól látszik a Na­tional Stadion, ahol az atlé­tikai és a megnyitó ünnep­ségeket tartják. Itt reggeltől estig zászló- és „lánggyújtó”- próbákat tartanak a tiszti is­kolások. Az újságok még mostohán bánnak az olimpiai esemé­nyekkel. Alig írnak — a leg- nélkülözhetetlenebb hírek ki­vételével —, valamit is az előkészületekről. Tízszer olyan terjedelem­ben foglalkoznak viszont a császár kisebbik fiának há­zasságával. Van azonban mégis visszhangja a játékok­nak —, de pillanatnyilag még csak aggódó —, s üzleti kö­rökből. Attól tartanak ugyan­is, hogy a nagy üzleti kon­junktúra elmarad, mert na­gyon nehézkesen érkeznek az annyira várt külföldi' turis­ták. A jegyekből is bőven van még választék. Az olimpiai szervezés ren­getegbe kerül — ez* mond­ják a japánok minden ven­dégüknek. Tokió idei költ­ségvetésében a legnagyobb tételt az olimpiai kiadások teszik, ez durván számítva is mintegy 300 millió dollár­ba kerül majd, a japánokat most már az is érdekli, hogy mi térül meg mindebből. A japánok összesen 500 000 jegyet vehetnek, a külföl­diek számára pedig 131473 belépőjegyet tartottak fenn. Ez utóbbiaknak eddig mint­egy 30 százaléka kelt csak el. Százezer jegy tehát még vásárlóra vár. Különben az olimpia jóko-r jött a japánoknak, hiszen To­kió közlekedése így is, úgy is csődbe jutott. A város 1860- ban lett a szigetország fővá­rosa. A szűk utcák akkor megfeleltek a riksáknak és a gyalogosoknak, de ma már a 800 ezer autó kaotikus ál­lapotokat teremt. Sokezer házat, egész utcákat bontot­tak le: új, széles utakat épí­tettek, hogy helyet adjanak a hatalmas forgalomnak. A japán sportolókat egyéb­ként több mint 300 edző — köztük sok külföldi specialis­ta — készíti fel. Ma szemta­núja voltam a japán újság­írók egy szemináriumának, ahol a helyes viselkedésre, öltözködésre, az eredmények objektív, a külföldieknek is tetsző megfogalmazására ta­nították őket. Rendezésben utolérhetetlenek. Nem alkalmaznak semmi újat Rómához képest, de mindenben pontosak, szolgá­latkészek. Még ötezer tokiói rendőrt is megtanítottak angolul. Ezrek ültek esténként füzet­tel és könyvvel a tv-készülék mellett, hogy „gyorstalpaló tanfolyamokon” idegen nyel­ven tanuljanak. A sportoló­kat, a vezetőket, és az új­ságírókat apró ajándéktár­gyak tömegével árasztják el. A gyárosok szövetsége külön felszólította a cégeket, a ja­pán hírnév jó megőrzésére, hogy csak olyan árut árusít­sanak, amelyek megfelelnek a nemzetközi követelmények­nek. A tokiói vendéglátóipari üzemek ígéretet tettek, hogy az olimpia idejére nem eme­lik az árakat. Az ígéret szép szó. ha megtartják úgy jó, tartja a közmondás. Nos, a japán fővárosba látogatók egyelőre azt tapasztalják, hogy az árak máris ugrássze­rűen emelkednek, a cégek szemében az olimpiai ötkari­ka fényénél is fontosabb a jó jövedelem. Külön színfolt az olimpiai falu, ahol most az edzések jelentik a versenyzők egye­düli elfoglaltságát. Ma nagy téma volt az éj­szaka átélt első földrengés. A tájfunnál, a Tokióban szinte mindennapos kisebb földmozgásoknál is fontosabb azonban a munka, a magya­roknál szerencsére nincsen komolyabb sérülés. A tegnap kisebb agyrázkódást szenve­dett Rizmajer is, ma már újra könnyebb mozgást végzett. A labdarúgók teljesítmé­nyével Lakat Károly edző elégedett. Tegnap könnyen és igen jó játékkal 7:l-re győztek a japán válogatott ellen. Különösen Bene, Katona és Farkas volt kirobbanó erő­ben. Ma délelőtt ellátoga­tott a mieinkhez Sós Károly, az NDK olimpiai csapatának edzője is. Lakat Károly még ma vi­szonozza a látogatást, meg­tekinti a németek edzőmér- kőzését. Fontos az ellenfe­lek szem előtt tartása. A jó erőt képviselő NDK-vá- logatottal egy csoportban vagyunk. A vízilabdázók pihentek ma, kivéve Laky Károlyt, aki a csapat további edző­partnereit biztosította. Hol­nap az egyiptomi csapat lesz a magyarok ellenfele, nehe­zen kapnak játékpartnert a röplabdások. A románokkal már játszottak, a japánok pedig háromszor is megígér­ték, hogy kiállnak, de még egyszer sem lett belőle sem­mi. Az atléták közül Varjú, Zsivótzky, Kulcsár és Eők- schmidt, szinte állandóan az edzőpályán vannak. Ha ma­guk nem edzenek, akikor másokat figyelnek, vagy fi­gyelmeztetnek. Az edzőpá­lyán van sok látnivaló: egy hatalmas szivacshegyre ug­rálnak a rúdugrók. A pálya egyik végéin levő gumiaszta­lon boldog-boldogtalan meg­mozgathatja izmait, itt kap­tam ma ízelítőt Bostontól, tá­volugrásból. A fantasztikus irammal száguldó amerikai néger atléta ugrásait nem mérték, de 8—10 közül egy sem lehetett a 8 méter alatt. Nagy közönségsikere volt az etióp Abbebe Bikilának, a római maratoni mezítlábas győztesének, aki rövid, 20 perces átmozgató edzést tar­tott, majd utána egyórás „csuklógyakorlatot” — az autógramgyűjtőkkel. Sirokmány Lajos ÚJABB FORDULATOT VEHET A BELSŐ VÁLSÁG Bonn a holland—nyugatnémet tárgyalásokra figyel Bonn, október 1. Dobsa János jelenti: „A nyugat-európai egység ügye és a bonni kormány­párt belső békéje függ a mostani megbeszélésektől” — így jellemzik politikai kö­rökben a tegnap kezdődött holland—nyugatnémet tár­gyalásokat. Arról van ugyanis szó, hogy Erhard kancellár meg akarja nyerni a holland kormány támogatását ah­hoz a tervhez, amely lé­nyegileg politikai síkra is kiterjesztené a Közös Piac gazdasági mechanizmusát, és azt akarja biztosítani, hogy a Közös Piac országai ne csak gazdaságilag, hanem a külpolitikai és a katonai kérdésekben is zárt egység­ként lépjenek fel a világpo­litikában. A tárgyalások első napján azonban — a ma reggeli ér­tesülések szerint — a hol­landok makacs ellenállási tanúsítottak e tervvel szem­ben, mivel az így létrejövő nyugat-európai „politikai együttműködésben” annak veszélyét látják, hogy a két nagy partner — Bonn és Pá­rizs — politikailag is rá fog­ja kényszeríteni akaratát a Közös Piac kisebb országai­ra. Marijnen holland minisz­terelnök és Luns külügymi­niszter — mint ma reggel a bonni General Anzeiger je­lenti — cseppet sem leplez­te ellenszenvét az Erhard- terwel szemben. A holland államférfiak hangsúlyozták: a hatok Európája túl szűk keret ahhoz, hogy önálló politikai egységet alkosson, éppen ezért, szükség len­ne Anglia és a skandináv államok bevonására. A tárgyalások ma tovább folynak, a végső szót még nem mondták ki, de a kor­mánypárti körökben máris aggódva beszélnek arról, hogy ha Erhardnak ez az újabb kezdeményezése is ku­darcba fullad, ismét fellob­ban majd a heves vita a bon­ni kormánykoalícióban. Ar­ról, vajon ezek után is vára­kozó álláspontra helyezked- jenek-e a tervezett politikai unió ügyében, avagy pedig — mint Strauss és hívei sür­getik — Bonn és Párizs két­oldalú akcióval indítsa el ezt az atlanti táboron belüli tömbalkotást. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek estig: Kisebb felhőátvonulások, eső nélkül. Helyenként élénk észa­ki szél, erősödő éjszakai lehűlés, gyengébb nappali felmelege­dés. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 15 fok. Erhard kancellár a szürrealista, különcködő Dali-val festeti meg portréját. ERHARD: Mester, portréról volt sző —nem a kormánykoalíció helyzetéről.

Next

/
Thumbnails
Contents