Esti Hírlap, 1965. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

Ma délelőtt kiosztották a művészeti díjakat (Folytatás az 1. oldalról.) A művészi alkotómunká­ban elért kiváló teljesítmé­nyeket jutalmazó idei József Attila-, Jászai Mari-, Liszt Ferenc-, Munkácsy Mihály-, Balázs Béla- és Erkel Fe- renc-díjakat ma délelőtt ad­ta át a kitüntetetteknek Ilku Pál művelődésügyi minisz­ter. A kitüntetettek névsorát az alábbiakban közöljük. A JÓZSEF ATTILA-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Berda József költőnek, lí­rai munkásságáért, Cseres Tibor írónak, a „Hi­deg napok” c. kisregényéért, Csuka Zoltán műfordító­nak, a délszláv irodalom tol­mácsolásáért, Hubay Miklós írónak, „Hő­sök nélkül”-* c. drámagyűjte­ményéért. Vészi Endre írónak, a „Da­razsak támadása” c. novel­lái kötetéért, n. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Kamondy (Tóth) László (rónak, a „Megdézsmált örö­mök” c. elbeszéléskötetéért. ni. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Csanády János költőnek, „Üj törvény” c. versesköte­téért, Illés László kritikusnak, kritikai munkásságáért és tanulmányaiért. A JÁSZAI MARI-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Bánffy Györgynek, a pé­csi Nemzeti Színház szín­művészének, színészi mun­kásságáért, Dómján "Editnek, á Ma­dách Színház színművészé­nek. színházi és filmszere­péiért, Garas Dezsőnek, a Ma­dách Színház színművészé­nek. színészi és filmszere­peiért, Horváth Jenőnek, a Ma­dách Színház színművészé­nek, színészi munkásságáért. II. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Demján Évának, az Iro­dalmi Színpad előadómű­vészének, előadóművészi munkásságának elismeré­séül, különös tekintettel Jó­zsef Attila forradalmi ver­seinek tolmácsolására, Fehér Miklósnak, a szol­noki Szigligeti Színház dísz­lettervezőjének, a „Lear ki­rály” és „Az ember tragédiá­ja” díszletterveiért, Gelley Kornélnak, a Nem­zeti Színház színművészének, sokoldalú színészi munkás­ságáért, Jancsó Adriennek, az Iro­dalmi Színpad előadómű­vészének, a magyar és a vi­lágirodalom legszebb alko­tásainak tolmácsolásáért, Kovács Jánosnak, a szege­di Nemzeti Színház szín­művészének, színészi mun­kásságáért, különös tekin­tettel karakterszerepekben nyújtott alakításaira, Lengyel Györgynek, a deb­receni Csokonai Színház fő­rendezőjének, rendezői mun­kájáért, Mialkovszky Erzsébetnek, a Madách Színház jelmez- tervezőjének, a „Tanner John házassága”, a „Negye­dik Henrik király” és a „Hamlet” jelmezterveiért. III. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Fekete Tibornak, a kecs­keméti Katona József Szín­ház színművészének, színé­szi munkásságáért, Csongrádi Máriának, a Dé­ryné Színház rendezőjének egy évtizedes munkássá­gáért, különös tekintettel az ifjúsági művek rendezésére, Id. Eötvös Gábor artistá­nak, magas színvonalú hazai és külföldi produkcióiért, B. Kiss Istvánnak, az Ál­lami Bábszínház színművé­szének, másfél évtizedes báb­színészi működéséért, Mentes Józsefnek, a szege­di Nemzeti Színház színmű­vészének, színészi munkás­ságáért, Paál Lászlónak, a pécsi Nemzeti Színház színművé­szének, színészi munkássá­gáért, Simor Ottónak, a debre­ceni Csokonai Színház szín­művészének, operettekben és prózai művekben nyújtott alakításaiért, Stefanik Irénnek, a Békés megyei Jókai Színház szín­művészének, színészi mun­kásságáért, különös tekin­tettel a „Makrancos hölgy” és az „Hernani” c. drámák­ban nyújtott alakításaira, Varga Gyulának, a miskol­ci Nemzeti Színház színmű­vészének, színészi munkás­ságáért, különös tekintettel a táncos-komikus szerepkör­ben nyújtott alakításaira. A BALÁZS BÉLA-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Kovács András filmrende­zőnek, a „Nehéz emberek” c. film rendezői munkájáért, Szécsényi Ferenc filmope­ratőrnek, filmoperatőri mun­kásságáért, II. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: ShuIIer Imre rövidfilm- rendezőnek és operatőrnek, hazánk természeti szépsé­geinek és értékeinek művé­szi ábrázolásáért, III. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Arató János hangmérnök­nek, művészi eredményeket jelentő hangmérnöki mun­kájáért, Sík Igor tv-operatőrnek, operatőri munkájáért, Szőnyi Sándornak, a tv rendezőjének, mai tárgyú tv-műsorok rendezéséért, Várnai György rajzfilm­tervezőnek, a rajzfilmművé­szetben elért eredményeiért, A MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Frank Frigyes festőmű­vésznek, az Ernst Múzeum­ban 1964-ben megrendezett kiállításáért, Máthé András grafikus­művésznek, politikai és kul­turális plakátjaiért, Vilt Tibor szobrászmű­vésznek, művészi munkássá­gáért, különös tekintettel az 1964-ben elkészített Madách Imre portréjára. II. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Gaubek Júlia belsőépítész­nek, a kisbútor tervezés te­rületén elért eredményeiért, Kondor Béla grafikusmű­vésznek, könyvillusztrátori és grafikai munkáiért, Megyeri Barna szobrász- művésznek, az Európa el­rablása és Spartacus c. mun­káiért, Szász Endre grafikusmű­vésznek, könyvillusztrátori tevékenységéért, Tamás Ervin festőművész­nek, 1964-ben a Csók Galé­riában megrendezett kiállí­tásáért, Vecsési Sándor festőmű­vésznek, 1964-ben az Ernst Múzeumban megrendezett kiállításáért, a Fiatalok Stú­diója 1964. évi kiállításon szereplő alkotásokért. III. FOKOZATAI ADOMÁNYOZZA: Garányi József keramikus­művésznek, iparművészeti kiállításokon bemutatott munkáiért, Görög Lajos grafikusmű­vésznek, kulturális és poli­tikai plakátjaiért, Gulás Zsuzsa textilterve­ző iparművésznek, a lakás­kultúra területén kifejtett munkásságáért, különös te­kintettel a textilfalkép mű­vészetben elért eredmé­nyeiért, Kiss Nagy András szob­rászművésznek, érmeiért és kisplasztikáiért, Kiss Kovács Gyula szob­rászművésznek, az éremmű­vészet területén elért ered­ményeiért, Mánczos József iparmű­vésznek, külföldi és hazai iparművészeti kiállításokon bemutatott munkáiért, Szalay Ferenc festőmű­vésznek, a Fényes Adolf Te­remben 1964-ben megrende­zett kiállításáért. A LISZT FERENC-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: A Bartók Quartettnek (ve­zetője Komlós Péter) a buda­pesti Weiner Leó kamaraze­neversenyen elért második és az 1964. évi liége-i nem­zetközi zenei versenyen elért első helyezéséért, Lukács Ervin karmester­nek, a Magyar Állami Ope­raházban kifejtett karmes­teri tevékenységéért, Tarjáni Ferenc kürtösnek, a Rádiózenekar és a Magyar Fúvósötös tagjának, hang­versenyeken elért sikereiért. II. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Bódy Józsefnek, a Magyar Állami Operaház magán-, énekesének, az operairoda­lom basszusszerepeinek tol­mácsolásáért, Kishegyi Árpádnak, a Ma­gyar Állami Operaház ma­gánénekesének, az opera­műfajban nyújtott kiváló művészi munkásságáért, Paulusz Elemérnek, a pé­csi Operaház zenei vezető­jének, lelkiismeretes művészi ' és pedagógiai munkássá­gáért, III. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Karikó Teréznek, a szege­di Nemzeti Színház opera­énekesének, az operaműfaj­ban nyújtott művészi telje­sítményeiért, különösen a Nabucco c. opera Abigail szerepének alakításáért, Marczis Demeternek, a pé­csi Nemzeti Színház opera­énekesének, az operaműfaj­ban nyújtott művészi mun­kásságáért, különös tekin­tettel a Falstaff és Fülöp ala­kításaira. AZ ERKEL FERENC-DÍJ I. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Szokolay Sándor zeneszer­zőnek, a „Vérnász” c. operá­jáért, II. FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA: Behár György zeneszerző­nek, a könnyűzenei műfa­jokban nyújtdtt zeneszerzői munkásságáért. A művészeti díjak átadá­sa után a művelődésügyi mi­niszter fogadást adott a ki­tüntetettek tiszteletére. 18-00: Hírek. — 16.10: Kézfogá­sok emléke. — 17.03: Tánczene. — 18.00: Mi történt a nagyvilág­ban? — 18.15: Hazánk hírei. — 18.30: Híres vígopera hősök. Ze­nés összeállítás. — 19.14: Áprilisi bolondságok. Ifjúsági Rádió. — 19.34: Petrovics Emil: Fúvósötös. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Kedves lemezeim. A mikrofon előtt Darvas József. — 21.30: Népi zenekar. — 22.00: Hírek. — 22.20: Szimfonikus hangverseny. Vezé- nvel: Pierre Monteux. — 23.43— 0.10: Operettrészüetek. Közben 24.00: Hírek. PETŐFI: 10.05: A szevillái borbély. Ros­sini operájának II. felv. fináléja. — 18.27: Nem mindenki kedvére. Zenés összeállítás. — 17.00: Hí­rek. — 17.05: Hangverseny a stú­dióban. — 17.35: Akikre számít­hatunk. — 17.50: A zenekar tör­Arrükor télen személyesen Budapesten járt Elem Kli­mov. fiatal szovjet rendező, az élsőfilmesek találkozóján, első látásra senki sem gon­dolta volna, hogy ez a ma­gas. jóképű, de igen jámbor kinézésű fiatalember, a Hur­rá, nyaralunk-kal, a legjobb szovjet szatírát készítette el. Pedig ez az igazság. Alighanem személyes él­ményed fűződnek az úttörő­táborhoz, nem sok évvel ez­előtt még maga is lakója le­hetett, s mint minden mű­vész, arról tud igazán filmet csinálni, amit legjobban is­mer. S ezt az életet kitűnően ismeri. Kedves, szórakozta­tó alaptörténet. mely min­den tízéven felüli nézőben kedves emlékeket ébreszt. Egy úttörőtáborból kizárnak egy kisfiút, mert fegyelme­zetlenül viselkedett, a gyerek azonban nem száll fel a vo­natra, hanem titokban visz- szaszökik a táborba. Pajtá­sai titokban rejtegetik, míg alkalmat nem találnak arra, hogy a kis szökevény hiva­talosan is visszaszerezze a táborlakók polgárjogát A húsz évnél idősebb né­zők számára azonban ennél sokkal lényegesebb, hogy ez a film olyan mélységű szatí­rája a személyi kultusznak, amilyet eddig filmen nem lát­tunk. A táborvezető a helyi kiskirály, aki besúgókkal dolgozik: a film végéig csak két lábat látunk, amelyik mindenhová elkíséri az ösz- szeesküvőket — nem enged egy félmonda ín yi eltérést sem azoktól a gépelt- szabá­lyoktól, amelyeket ki tudja, hány évvel ezelőtt készítet­tek. A tábor gyengéit jelsza­vas plakátokkal takarja el, a gyermekek kezdeményezé­sének semmiféle teret nem enged, s a műsor, amelyet a táborba érkező látogatók ré­szére akarnak előadni: szen­zációs paródiája minden mesterkél íségnek, álkultúrá­nak. Mindezt Klimov pompás képi humorral, ragyogó gye- rekszereplőkkel és a Dinyin nevű táborvezetőt alakító színész, Jevgenyij Jevsztyig- nyejev remekbesikerült ala­kításéval teiszi olyan hatá­sossá, hogy a szovjet film­történelem nem kevés nagy ténete. VII. rész. — 18.20; Aján- dekműsor április elsején. — 19.00: Hírek. —— 19.05: A Vándor-kórus énekel. — 19.25: Könnyűzene. — 19.55: Karcolat. — 20.00: Esti hang­verseny. — 20.43: Riport. — 21.00: Hírek. — 21.05: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. — 21.35: Vidám percek. — 22.05: Hangiemezgyúi- tök húszperce. — 22.25: Tánczene. - 23.00: Hírek. URH: 11.00—18 00: Budapesten és kör­nyékén azonos a Petőfi Rádió műsorával. — 18.30: Hírek. — 18.35: Zenekari muzsika. — 19.55: Könnyűzene. — 20.50: Mesélő múzeumok. — 21.10: Mozart ösz- szes szimfóniái. H. rész. — 22.00: Énekszámok. — 22.30: Hírek. ApriUs 2. — péntek KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—8.00: Reg­geli zene. Közben 5.00, 8.00, 7.00, alkitása mellett is helyet kell szorítanunk ennek a 8.00: Hírek. — 8.15: Édes anya­nyelvűnk. — 8.20: Reggeli hang­verseny. — 9.00: A mese nem hal meg soha. Emlékezés Christian Andersenre. — 9.20: Operettrész­letek. — 10.00: Hírek. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Cho­pin zongoraművek. — 11.00: Is­kolarádió. — 11.30: Ritmikus per­cek. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tannhäuser. Részletek Wagner operájából. — 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad. — 14.00: Hírek. — 14.10: Rosztropo- vics gordonkázik. — 14.58: Tánc­dalok. — 15.15: Moha bácsi, a törpe. Gyermekrádió. — 15.35: A jövő Budapestje. Ifjúsági Rádió. — 16.00: Hírek. — 18.10: Népmű­vészek a mikrofon előtt. PETŐFI: 5.00: Hírek. — 5.05—8.00: Reggeli zene. Közben 6.00, 7.00, 8.00: Hí­rek. — 8.00—10.57: Azonos a Kos­suth Rádió műsorával. — 14.00: Zerkovitz: Egyveleg. — 14.25: Vá­laszolunk hallgatóinknak. — 14.40; Népi zenekar. — 14.55: Hí­rek. — 15.00: A szoricsini vásár. Muszorgszkij oneráiának közve­títése. — 17.00: Hírek. A legszebb könyvkirakatok Az Állami Könyvterjesztő Vállalat, valamint a Kossuth, a Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó boltjai között a felszabadulás huszadik év­fordulójának tiszteletére ki­rakatrendezési verseny zaj­lott le. A boltok az évfordu­lóra megjelent könyvekből — antológiákból, emlékezé­sekből. tanulmánykötetekből — valamint más, a felszaba­dulás gondolatával összefüg­gő művekből állították össze ünnepi kirakatukat. A verseny első öt helye- lyezettje: két Lenin körúti könyvesbolt, az Erkel és a Táncsics, a Váci úti könyv- kereskedés, a Zalka Máté- bolt Kőbányán és a Kossuth Kiadó Vörösmarty téri üzle­te. A TV MŰSORA CSÜTÖRTÖKÖN plaikátpk. Egyebek között Ja­pánt, Angliát, Dániát, Egyip­tomot, Szíriát, Romániát, Lengyelországot is bejárta, mindenütt frenetikus siker­rel. Beszélik: egy svéd újság­író, nyilván a szovjet mű­sor sikerének ellensúlyozásá­ra, megírta trükkjeinek tit­kait. Az eredmény: a közön­ség még kíváncsibb lett, még jobban verekedett a jegye­kért. Mj nem készülünk hasonló tapintatlan merényletre, mégis: hadd halljunk vala­mit Kio produkciójáról, amely a holnapután induló műsor felét tölti ki, s amely a felszabadulás huszadik év­fordulójára vendégszereplés­re érkezett társulat prog­ramjának fénypontja: — Jobb lesz. ha saját sze­mével látja majd... — tér ki a válasz elől —, sok más között például azt, hogyan varázsolok nőből orosz­lánt ... I. I. (10 éven felülieknek). — 11.10: Üzenet a nagyvilágba. A bélyeg útja születésétől napjainkig (ism.) — 11.35: Népi táncok. Banovich Tamás kisfilmjeiből (ism.) SZÍNHAZAK CSÜTÖRTÖKI MŰSORA: Operaház: Carmen (M. bérlet, 8. előadás, 7). — Operaház Erkel Színháza: Hoffmann meséi (9. bérlet, 8. előadás, 7). — Nemzeti Színház: Lear király (7). — Ka­tona József Színház; Colombo (7). — Madách Színház: Verms (7). — Madách Színház Kamara­színháza: A bolond lány (7). — Vígszínház: Amerikai Elektra (fél 7) . — Thália Színház: A negye­dik csigolya (7). — József Attila Színház: Berket (7). Főv. Operett- színház: Csintalan csillagok (7). — Vidám Színpad: Több nyelven beszélünk (fél 8). — Kis Szín­pad: Lehet valamivel kevesebb? (7). — Egyetemi Színpad: Gondo­latolvasás, Telepátia (7), — Ka­mara Varieté: Tengerjáró varieté (6 és fél 9). — Zeneakadémia: Kamarazenekari hangverseny (fél 8) . — Kamaraterem: Pallagi Já­nos és Zempléni Kornél szonáta­estje (fél 8). CIKKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN DIADAL SPORTÁRUHÁZ V. VÁCI U. 20. ApriUs 1. — csütörtök KOSSUTH: Nőből oroszlánt... Megérkezett Pestre Kio és a Moszkvai Nagycirkusz produkciónak. —bel— szét és illúzionizmus világhí­rű mestere áll, akinek titok­zatosan csángó nevét — Kio — hetek óta harsogják a Sherlock Holmes-sapkában szemüveges, idős űr száll le a moszkvai expressziéi. Ha nem sürgölődne körülötte artisták jellegzetesen tarka és eleven csapata — a Moszkvai Nagycirkusz ötven művésze, légtomásztól a pa- pagályidomárig —, nem gon­dolnánk, hogy a mentegető­ző mosoly mögött a bűvé­13.30: Szóról szóra .. . Szóra­koztató műsor Belgrádból. (5—10 éveseknek — élő és bábszerep- lök). — 17.10: Iskola-tv. Kémia, a dolgozók gimn. I. oszt. számára (ism.). — 17.43: Hírek. — 17.50: Ferdinánd, a bohóc. NDK kis­fiún. — 18.05: A jövő hét műso­ra. — 18.20: Négy sors — két év­tized. Kiportműsor. — 18.55: Te­lesport. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 19.50: Napi jegyzetünk. — 19.55: Nyírfa. Ma­gyarul beszélő szovjet film. (10 éven felülieknek). — 21.00: Ma­gazin. A tv-híradó ünnepi mel­léklete. — 21.30: Népi táncok. Banovich Tamás kisfilmjeiből. 1. A nagy fánál, 2. Palóc fantázia, 3. Széki baUada, 4. Legényes, 5. Vízparton. — 22.00: Tv-hiradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA PÉNTEKEN DÉLELŐTT: / 8.05: Iskola-tv. Kémia a dóig. gimn. I. oszt. számára (ism.). — 9.00: Tanulmányi kirándulás fizi­kához ált. isk. VI—VII. oszt. — 9.41: Telesport. — 9.55: A jövő hét műsora. — 10.05: A nvirfa. Ma­gyarul beszélő szovjet film (ism.) WaJ a mozikban HURRÁ, NYARALUNK! Élelemgyűjtés a bujdosó számára

Next

/
Thumbnails
Contents