Esti Hírlap, 1965. július (10. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

Ma Kezdődnek Londonban a hivatalos tárgyalások Wilson-Péter találkozó a parlamentben Harold Wilson, Nagy-Brltaimla miniszter elnöke tegnap este parlamenti dolgozószóhijá- ban fogadta Péter János külügyminisztert, <Mn — Telefoto) London, július 1. Stanley Levinson telefon- jelentése: Péter János külügyminisz­ter ma kezdi meg érdemi tárgyalásait az angol veze­tőkkel. A kora délutáni órák­ban a Foreign Office-ben felkeresi Stewart brit kül­ügyminisztert. A két külügy­miniszter az Angliát és Ma­gyarországot kölcsönösen ér­deklő politikai, diplomáciai, gazdasági és kulturális kér­déseket vitatja meg. Az esti órákban Péter János részt vesz azon a fogadáson, ame­lyet a Magyar Népköztársa­ság londoni nagykövetsége rendez tiszteletére. A foga­dáson előreláthatólag a brit kormány és az angol—ma­gyar kapcsolatokban érdekelt rétegek képviselői is jelen lesznek. A Péter János—Michael Stewart találkozót tegnap délután Wilson miniszterel­nök és a magyar külügymi­niszter találkozója előzte HOLNAP: Kamuik k kezdenek Párizsban a vívó VB-n Vívóink első csoportja, c ■tői és férfi törözök megér­keztek Párizsba. A nagy vi­lágverseny küzdelmei holnap reggel 8.30 órakor a férfi tő- rözők selejtező küzdelmével kezdődnek. Július 3-án délután kezdő­dik a döntő ebben a szám­ban, s akkor dől el a világ- bajnokság első aranyérmének sorsa. meg. Eredetileg úgy volt, hogy a brit kormányfő a miniszterelnökség Downing Street 10. alatti rezidenciá­ján fogadja Péter Jánost. A miniszterelnök kérésére azon­ban a találkozóra Wilson parlamenti dolgozószobájá­ban került sor, hogy szükség esetén jelen lehessen az al­MEGINDULT A FORGALOM További apadás Mohácsnál vasárnap csökken a víz az 1954-es szintre Jugoszláviában még fennáll a veszély A lassú apadás tovább folytatódik a Duna magyar- országi szakaszán — jelentet­te ma az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tegnap reg­geltől ma reggelig Dunare- meténél 8 Komáromnál 4, Vácnál 6, Budapestnél 5, Paksnál 6, Bajánál 7, Mo­hácsnál 6 centimétert apadt a folyam. Bajánál valószínű­leg holnapra, Mohácsott va­sárnap csökken a vízszint az 1954. évi maximumra, a 912, illetve a 924 centiméterre. Ez enyhíti a védekezés gondjait, de még nem változtat az erős ..készültségen. | A megfigyelőlánc továbbra ’ / is a helyén van, mert a fel-feltörő buzgárok, szivárgások, csurgások ellen nap mint nap védekezni kell. A Duna felső szakaszán, a Szentendrei szigetnél és Bu­dapestnél megkezdték az ér­tékes védelmi anyagok visz- szanyerését (azaz kiemelését, elszállítását). Jugoszláviai jelentés sze­rint Újvidék külvárosaitól Be- gecs községig mintegy 15 kilométeres területen éjjel­nappal folyik a harc a megáradt Dunával. Három védelmi vonalat épí­tenek. Begecs bácskai község a „senki földjén” van, a Du­na még nem árasztotta el tel­jesen, az árvízvédelem azon­ban nincs abban a helyzet­A Rómaiparton — az alacsonyabban fekvő helyek kivé­telével — már mindenütt visszahúzódott a víz. Most a KÖJÁL szakemberei fertőtlenítik az árvíz által érintett helyeket. Ké­pünkön: előtérben a csónakokat javítják, háttérben klóros vízzel öntözik a terepet. (MTI-foto — Tormái Andor feäv.J ben, hogy megakadályozza a víz további behatolását. Het­ven ház összedőlt. Jugoszlávia északi vidéké­re a Duna még júliusban is rendkívüli veszélyeket hoz­hat, úgyhogy a gátak védői még hosszú ideig nem térhet­nek otthonaikba. Ma már ismét termel a margitszigeti ásványvízüzem Ma ismét megkezdi a gyár­tást a Margitszigeti Ásvány­víz és Szikvízüzem. Az árvíz miatt június 14-én leállt a töltés, ez a két hét kiesés je­lentős károkat okozott. — Az első és legfontosabb feladat volt megmenteni az épületet, a berendezést a betörő víztől — mondotta ma reggel az igazgató. — Kiürítettük az üzemet, az ajtókat befalaz­tuk. Most fertőtlenítjük a gé­peket, a vezetékeket. A 15 ki­esett munkanap 3 814 000 fo­rint veszteséget okozott. Napi 82 650 liter ásvány­vízzel kevesebbet szállí­tottunk az üzletekbe. Ezen a héten két műszak­ban, a jövő hét közepétől már három műszakban dolgozunk. Körülbelül egy hét múlva ér­jük utói a múlt hónap terme­lését és ettől kezdve nem lesz már fennakadás az ellátás­ban. Mára virradóra a Da Nang-i amerikai támaszpont elleni partizán támadással egyidejűleg a szabadsághar­cosok támadást intéztek a Da Nangtól 120 kilométerrel délre levő Quang Ngai re­pülőtere éllen is: több grá­nátot lőttek a repülőtér terü­letére. A Da Nang ellen intézett támadásról újabb részletek váltak ismeretessé. Ezek sze­rint a repülőtéren álló gé­pekben és a berendezések­ben a legnagyobb károkat nem az aknavetők okozták, amelyek csak a repülőtér peremét lőtték, hanem a Ma hajnalban a Lénán körútnak a Belvá ros felőli oldalát az építők átadták a forga­lomnak, , ÍBozsán felvj dél-vietnami szabadsághar­cosok egyik rohamalaku­lata, amely a repülőtér ágyúzásá­nak megindulásakor keletke­zett pánikot kihasználva, a kifutópályán álló gépekig tört előre és azokat közvet­len közelről kézigránátokkal és könnyűfegyverekkel tá­madta meg. A partizánegység a repülőteret körülvevő kordonnak azon a szakaszán keresztül hatolt be, amelyet dél-vietnami kormánycsapa­tok őriztek. Az AFP saigoni tudósítója szerint egyébként a közép­vietnami fennsíkon a kor­mány által küldött erősíté­sek kimentették szorult hely­zetéből a kormánycsapatok egyik bekerített zászlóalját. A dél-vietnami hatóságok azt állítják, hogy sikerült fel­venni az előző nap megsza­kadt rádióösszeköttetést Thuan Mon városában és a korábbi amerikai jelen­tésekkel ellentétben, a helység a kormánycsapatok kezén van. Nguyen Cao Ky tábornok, a saigoni kormány elnöke ma kizárólagos jellegű nyilatko­zatot adott a UPI amerikai hírügynökségnek. „Meg fo­gom tisztítani Saigont" — jelentette kd. „Nincs szüksé­gem politikusokra, megkérem őket, menjenek szabadságra, minél messzebbre Saigontól. Katonai parancsnokként akarok kormányozni. Ered­ményekre törekszem.” A UPI egyébként úgy ér­tesült, hogy amikor Ky tá­bornok Dél-Vietnam középső részében tett látogatása előtt Hűé városában járt, ott a szigorú biztonsági intézke­dések ellenére, a lakosság egy része — főleg a diákság — tüntetést rendezett. Titót ünnepélyesen búcsúztatták Moszkvában Holnap teszik közzé a szovjet—jugoszláv közleményt Moszkva, július 1. Pirityi Sándor, az MTI tu­dósítója jelenti: Tizenkétnapos Szovjetunió­beli látogatása befejeztével, ma reggel elutazott Moszkvá­ból Tito és felesége, valamint a kíséretükben levő tíztagú jugoszláv küldöttség és új­ságíró-csoport. A vnukovói repülőtéren a jugoszláv vendégek búcsúzta­tására megjelentek az SZKP és a szovjet kormány veze­tői: Brezsnyev, Mikojan, Ko­szigin, Szuszlov és mások. A szovjet vezetők igen meleg szavakkal vettek búcsút Ti- tótól, aki mégegyszer köszö­netét mondott a vendégszere­tő fogadtatásért, és a Szov­jetunióban tett igen érdekes utazásért. Titó elnök az EAK-ban, Algériában, Csehszlovákiá­ban és az NDK-ban tett uta­zásai után érkezett a Szov­jetunióba, ahol kormány- és pártközi tárgyalásokat foly­tatott, valamint országjáró körutat tett Belorússziától Kelet-Szibériáig. A szovjet közvélemény élénk figyelem­mel követte a jugoszláv ve­zető Szovjetunió-beli tartóz­kodását, s nyilván még na­gyobb érdeklődést kelt a tár­gyalások eredményeit össze­foglaló szovjet—jugoszláv közös közlemény, amelyet a' holnap reggeli moszkvai la­pok közölnek majd. KY TÁBORNOK: „Katonai parancsnokként akarok kormányozni“ Mi történt Da Nang-nál sóházi szavazáson. (A beszél­getés egy alkalommal rövid időre félbe is szakadt.) Wil­son mindenekelőtt Delkelet- Ázsiáról, továbbá az ENSZ- ről, az európai biztonságról, a leszerelésről, s ezek kere­tében a német kérdésről ta­nácskozott a magyar külügy­miniszterrel.

Next

/
Thumbnails
Contents